Pamokslų sąrašas

Dėl Tavo Žodžio, Viešpatie

1 Pergalė prieš kiekvieną demoną, kuris yra apsėdęs šiuos žmones... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jų... yra kartu. Tu esi mūsų Išgelbėtojas, mūsų Dievas, ir mūsų Išgydytojas. O, ateik Viešpatie, su tokia jėga, kuri sudrebins šį pastatą. Tegul čia būna išsiliejimas... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tegul kiekviena širdis bus pakylėta, Viešpatie, aukštai į septintą dangų virš visų žemiškų dalykų, kad gyventi ir... Suteik mums šį vakarą Tavo užtikrintumą, pasiųsdamas dabar Šventąją Dvasią šią valandą. Padėk man. Kalbėk per šias mirtingojo lūpas tiesiog dabar, nes prašome to Jėzaus Kristaus, Gyvojo Dievo Sūnaus, Vardu. Amen.

2 Vieną dieną, neilgai trukus, mes ruošiamės pamatyti Tą, Kuris šį vakarą tarp mūsų yra nematomas. Šioje perskaitytoje Rašto vietoje Jėzaus tarnavimas tapo labai populiarus. Apie septyniasdešimt procentų Jo tarnavimo buvo Dieviškas gydymas. Jis gydė žmones ne tam kad parodytų Savo valdžią. Jis gydė žmones, kad išpildytų Raštą. Nes Raštas sako, kad daugelis iš jų atėjo pas Jį ir sakė: „Mes norime ženklų", – ir panašiai.

Pasakė: „Jūs veidmainiai. Jūs galite atpažinti dangaus veidą, tačiau laiko ženklų neatpažįstate." Pasakė: „Kai dangus raudonas ir niaukiasi – bus bjaurus oras. Saulei besileidžiant bus giedra ir panašiai." Bet Jis pasakė: „Taigi, jeigu jūs galite tai atskirti, jūs turėtumėte atpažinti Jo dienas, nes pranašai yra pasakę, Izaijas pasakė: „Tada raišasis šokinės tartum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis."

Ir tai buvo diena, kurioje žmonės gyveno, kad pamatytų Dievo liudijimo apie Jo Sūnų Jėzų Kristų pasireiškimą.

3 Ir Dievas yra tas pats. Kristus patvirtino, kad Jis buvo Tas, AŠ ESU. Ir Jis pasakė... Todėl dviejų liudijimas pagal įstatymą buvo teisingas. „Dviejų ar trijų liudininkų burnoje bus įtvirtintas kiekvienas žodis." Jis pasakė: „Jeigu Aš liudiju tai, kas..." Jis pareiškė Savo teises. Ir Dievas Jame paliudijo. Tuomet tai išpildė tai.

Na, ar tai šį vakarą nėra taip pat? Jis, Jo apsilankymo dienomis, Jis turėjo žmones, kurie laukė Jehovos iš toli, kai Jis buvo dykumoje su Moze. Bet Jis pasakė: „Kaip jūs patikėjote Dievu, taip pat tikėkite ir manimi." Dievas buvo Kristuje, sutaikindamas pasaulį su Savimi. Taigi, Jis pasakė: „Jūs tikėjote Juo, kai Jis dar tuomet buvo Dvasios pavidale, dabar Tėvas yra Manyje. Ir Aš esu Tėve ir Tėvas Manyje. Dabar tikėkite Manimi dėl pačių darbų."

4 Taigi, daugelis žmonių laukia... Kai kurie iš jų sako: „Aš tikiu, kad Dievas gali viską padaryti." Kiekvienas turintis sveiką protą žino, kad Dievas gali padaryti viską. Jeigu Jis negali padaryti visko – Jis nėra Visagalis Dievas. Bet jeigu Jis yra Visagalis Dievas – Jis gali padaryti viską.

Todėl šį vakarą žmonių problema yra ta, kad jie ieško Dievo už milijono mylių, kai Dievas yra tiesiog čia dabar jūsų tarpe. Pagalvokite apie tai. Tas, Kurį jūs mylite, Kuriam jūs tarnaujate yra čia. Jis pasakė šiuos žodžius: „Kur du ar trys yra susirinkę mano Vardu, ten ir aš būsiu tarpe jų." Tai yra tokia pati tiesa kaip ir visas likęs Raštas.

5 Taigi, Jis pažadėjo, kad Jis padarys šiuos dalykus, siųs ženklus ir stebuklus. Ir dabar Dievas padarė tai žinoma žmonėms. Taigi, jeigu jūs galite tai pamatyti ir patikėti tuo, šis vakaras bus jūsų išgydymo vakaras. Taigi, jeigu jūs tuo abejojate, nesvarbu kas... Jei Pats Kristus būtų apsivilkęs mano švarką ir apsiavęs mano batus, Jis stovėtų čia, o jūs būtumėte... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jūs išeitumėte iš čia tokie sergantys, kokie dabar esate. Jis negali jūsų išgelbėti prieš jūsų pačių valią. Jis negali jūsų išgydyti prieš jūsų pačių valią. Jūs turite tikėti, kad Jis yra ir atlygina tiems, kurie uoliai Jo ieško. Amen. Ar tai tiesa?

Taigi, Jis yra čia šį vakarą, kad išgydytų. Kodėl Jis turėtų vienus išgydyti, o kitų ne? Suprantate, tai nėra Dievo valia nė vienam iš jūsų išeiti neišgydytam. Tai nėra Dievo valia, kad nors vienas iš jūsų išeitų neišgelbėtas. Jis numirė. Jis atėjo pasiimti... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ir ligos yra dėl... Nuodėmė yra dėl ligos.

6 Mįslės, patraukite jas į šalį. Skyrybos, palikite tai. Dievas viską atskyrė per... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ant žmogaus... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Kai Kristus mirė ant kryžiaus – tobulas išlaisvinimas. Gyventi su viskuo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jis yra laisvas nuo nuodėmės, laisvas nuo ligų. Tik per... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Kristus ant kryžiaus. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Teisingai. Kas būtų... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Dėl... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Turėti Dievą... išlaisvinti jį...[Tuščia vieta juostoje – Red.]

Taigi, čia prieš mane kalbėjo tarnautojas, statydino žmones tikėjime pamokslaudamas tema apie stebuklingą Dievą. Jis pasakė...

Taigi, jūs matėte tų žmonių akis, kurie buvo gimę akli. Jie stovėjo čia praregėję, skaičiuodami šviestuvus ir klausdami kas tai buvo, ir apie skirtingas spalvas. Kurtieji, nebyliai, luoši žmonės buvo...

7 Vienas žmogus atvyko čia iš Teksaso su savo žmona, kuri buvo neįgaliojo vežimėlyje jau šešiolika metų. Atskraidino ją lėktuvu. Ir po kelių akimirkų, kai už ją buvo pasimelsta – ji vaikščiojo tarp eilių šlovindama Dievą.

Kitą vakarą į maldos eilę atėjo vyras. Aš nežinojau. Aš paėmiau jį už rankos. Nebuvo jokių vibracijų [mano rankoje – Red.]. Aš pakėliau žvilgsnį, o jis verkė. Jis pasakė: „Taigi, broli Branhamai, aš manau, kad aš atsidūriau veidmainio rolėje. Tačiau aš suprantu, jūs esate vargšas žmogus. Aš norėčiau jums duoti... nedidelę auką Viešpačiui."

Aš pasakiau: „Aš nepriimu paaukojimų."

Ir jis pasakė: „Na, čia yra nedidelis čekis..." [Tuščia vieta juostoje – Red.] Pasakė: „Ne dėl to, kad pasimeldėte." Pasakė: „Pažiūrėkite. Štai ten sėdi mano motina, kuri šešiolika metų buvo luoša."

Aš pasakiau: „Na, aš jos neišgydžiau. Kristus ją išgydė."

Ir jis pasakė: „Na, čia... Aš tik ką išrašiau šį čekį." Čekis išrašytas penkiems tūkstančiams dolerių. Jis buvo naftininkas, nusipelnęs. Aš suplėšiau čekį. Aš... Man nereikėjo jokio čekio. Tuomet suprantate aš noriu tik jūsų tikėjimo.

8 Pažvelkite. Po penkių metų nuo dabar, sakyčiau, penkerių metų laikotarpyje, galbūt šiek tiek ilgiau, galbūt šiek tiek trumpiau – jūsų pinigai nebus verti to popieriaus ant kurio jie yra atspausdinti. Jie neturės jokios vertės.

Šiandien Rusijoje jų namų sienos ištapetuotos tūkstančių dolerių kupiūromis. Jie nieko neverti. Konfederacija... Tai tiesa. Ir mes artėjame prie to paties.

Misionierius čia Majamyje, su manimi kažkurią dieną kalbėjo. Jis vaikščiojo Londono gatvėmis, Anglijoje, ten kur mes ruošiamės nuvykti, Londono rotušėje. Jis pasakė: „Aš turėjau šešis šimtus svarų kišenėje", – tai buvo doleriai. Ir pasakė: „Mano mažoji mergaitė užsinorėjo mažo sausainėlio. Ir už tuos šešis šimtus dolerių aš negalėjau nupirkti to mažo sausainio. Iš pradžių turėjau įsigyti žymimąjį ženklą. Viskas sunormuota."

Žvėries ženklas... Niekas negali pirkti ar parduoti, išskyrus tuos, kurie turi ženklą. Ir tai ateina būtent čia. Jūs įsidėmėkite tai. Jūs tikriausiai pamatysite tai prieš man vėl čia sugrįžtant. Tai tiesiog prie durų ir mes esame arti pabaigos.

9 Todėl negalvokite apie pinigus. Negalvokite apie namus ir žemes. Galvokite apie Kristų, Kuris ateina. Į nieką kitą dabar negalima dėti vilčių tik Kristų. Tai tiesa. Viskas, visa mūsų ateitis yra Viešpaties atėjime. Tai tiesa. Tai viltis tų, kurie yra užmigę, ir mūsų, kurie esame gyvi.

Taigi, atkreipkite dėmesį į šitai. Taigi, tame susirinkime, kuriame tas tarnautojas kalbėjo jiems apie... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...stebuklingas Dievas. Kaip pradžioje Dievas nužengė ir sukūrė dangus ir žemę. Kaip Jis nužengė ant varinės gyvatės.

Ir tada kažkas, žinoma, kai buvo padaryti tokie pareiškimai, jie pasakė... „Na, kas kada nors yra apie tai girdėjęs." Jūs negalėtumėte to įrodyti Biblija.

Bet Dievas pasakė Mozei padaryti gyvatę. Kodėl Jis tai padarė? Kad žmonės turėtų į ką pažiūrėti. Taigi, tai tiesiog žmonės. Tai tiesiog žmogui, kad kažkas... žiūrėtų į kažką. Fizinės akys turi kažką matyti.

10 Taigi, ta gyvatė nebuvo gydytoja. Bet Dievas suteikė Savo išgydymo dovaną tai gyvatei. Ar jūs tikite tuo? Jis tai padarė. O dabar, jeigu kas nors pažiūrėtų, žinoma, tuo nepatikėtų. Bet kažkas pažvelgė ir patikėjo. Ir kai jie tai padarė, gyvatės įkandimas buvo išgydytas. Tuomet kiti pradėjo žiūrėti ir tikėti. Tuomet jie žinojo, kad Dievas liudijo per tą gyvatę, kad Jis buvo Jehova-Rafa, Gydytojas. Ir Jis vis dar yra Jehova-Rafa, Gydytojas. Jis yra ne „Aš buvau“. Jis yra „AŠ ESU“, ne kažkas, kas buvo, bet kažkas, kas yra, dabar esamuoju laiku.

Gerai. Taigi, kai jie žvelgė į tą varinę gyvatę, jie buvo išgydyti, taigi tai buvo stebuklinga. Tuomet praėjus varinės gyvatės dienoms, Jis nužengė su Savo Angelu ant vandens telkinio.

11 Taigi, pažiūrėkite. Varinė gyvatė negalėjo už kažką pasimelsti ar ne? Ji ant nei vieno negalėjo uždėti rankų. Visgi jie atpažino Dievą varinėje gyvatėje, dovaną. Vandens telkinys negalėjo už kažką pasimelsti ar ne? Tačiau Dievo Angelas buvo virš to vandens telkinio ir žmonės, kurie tai atpažino įeidami į vandenį – būdavo išgydyti. Ar tai tiesa? Taigi, stebuklingas Dievas.

Tuomet jis tęsė sakydamas, kad Dievas nužengė ir gyveno Kristuje. Dievas taip pat siuntė Savo dovaną Petrui, apaštalui, taip pat Pauliui, iki tokio lygmens, kad [žmonės – Red.] gulėdavę jų šešėliuose būdavo išgydomi. Ar tai tiesa? Jie atpažino Dievą, Jo stebuklus.

Ir tada jis pasakė: „Taigi, ar tai ne keista, kad Dievas ankstesnėse dienose pažadėjo Izraeliui išlaisvinimą po to, kai ten buvo laikinai apsigyvenęs keturis šimtus metų, Jis išpildė tai tuomet, kai žmonėms reikėjo išgydymo ar išlaisvinimo. Jis suteikė jiems išlaisvinimą. Taigi, Dievo žmonėms reikia išgydymo. Ir Dievas pažadėjo atsiųsti dovaną. Ar tai nėra neabejotinas faktas, kad Dievas laikysis Savo Žodžio? Žinoma, Jis laikysis."

12 Tada jis pasakė: „Žmogus gali visko reikalauti, bet jeigu Dievas to nepatvirtins – tai yra klaidinga." Jis pasakė: „Taigi, Dievas turėjo...“ [Šioje vietoje garso juostos kokybė yra labai prasta, žodžiai yra nesuprantami, todėl šioje vietoje nėra teksto – Red.] Aš atiduočiau viską, ką turiu, jei galėčiau nuvykti kažkur ir atsisėsti, ir klausytis senovinio Šventosios Dvasios dievobaimingo pamokslo. O, tai bent. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Bet atrodo, kad, kai jūs ten nuvykstate, visada krenta ant... O tada melsdžiasi už ligonius.

13 Šį vakarą atėjau ir išgirdau tas merginas giedant. Rytoj vakare norėčiau ateiti čia daug anksčiau, pasiklausyti daugiau. Tai man padeda. Tai padrąsina mane. Man patinka to klausytis. Man patinka klausytis gerų pamokslininkų.

Aš būčiau norėjęs... norėjęs išgirsti Jėzų, kai jis nusileido prie pakrantės tą rytą kalbėti apie tai, ką Dievas dėl jo darė. Būčiau norėjęs Jo pasiklausyti tą rytą, o jūs? Jis nusileido, o žmonės susispaudė aplink Jį, kad pasiklausytų Dievo Žodžio.

Taigi, pažiūrėkite. Tikėjimas ateina per klausymą, Dievo Žodžio klausymą. Ar tai tiesa? Ir Jis buvo Žodis. Pradžioje buvo Žodis, Logos, kuris išėjo iš Dievo. Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis buvo Dievo Žodis pasireiškęs žemėje. Ar jūs tikite tuo?

Štai Jis eina. Ir jie stovėjo ten klausydami Žodžio. Taigi, kai kurios seserys... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

14 Tai Jo nepaveikė. Jie išgirdo, kad ten prie upės bus susirinkimas. Todėl jie nusileido prie upės. Kai kurie broliai tą rytą nenuėjo arti ar... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jie nusileido prie upės išgirsti Kristų. Kai kurie iš jų netikėjo Jį esant Kristumi, lygiai taip pat, kaip kai kurie šiandien netiki išgydymu, jūsų išgydymo buvimu. Jie netiki dovanų atstatymu. Bet dėl to, tai nenustoja būti tiesa. Kažkas tai išgirs. Kažkas tuo patikės.

Jie netikėjo, kad Jis yra Dievo Sūnus, bet Dievas išreiškė Save per Jį ir įrodė tai per ženklus ir stebuklus. Jis pažadėjo, kad paskutinėmis dienomis bus pašaipūnų bažnyčia. Mes turime juos. Ir Jis pažadėjo, kad bus Bažnyčia, kurią lydės ženklai. Mes ją turime. Tai tiesa. Taigi, tai buvo iš vienos pusės, šį vakarą – iš kitos. Ir kiekvienas iš mūsų čia yra arba vienoje, arba kitoje pusėje. Tai tiesa.

15 Taigi, atkreipkite dėmesį. Tada, kai jie visi kartu ten susispaudė, kad Jį išgirstų, ten buvo... Du ar trys žvejai ten buvo žvejoję visą naktį. Vienas iš jų buvo Simonas.

Aš visada tikėjau, kad Kristus žinojo būtent tada – kas turės įvykti ir Jis žinojo, kad ten buvo Simonas. Ir buvo pasakyta... Jie yrėsi visą naktį ir nepagavo jokios žuvies.

Manau, jūs, žmonės čia... iš čia, iš dykumos, nedaug žinote apie žvejybą. Bet... bet kuriuo atveju, labiausiai nuviliantis dalykas yra žvejoti ir nieko nepagauti.

Taigi jie yrėsi... Matau daugelį jų besijuokiant. Čia yra kažkiek žvejų. Taigi jie yrėsi visą naktį ir nepagavo nei vienos žuvies. Ir ten susėdę jie plovė savo tinklus.

Toliau aš girdžiu Petrą sakantį Andriejui, sako: „Na, štai ateina Dieviškasis Gydytojas." Jie tiek daug apie Jį girdėjo. „Pasiklausykime, ką Jis ketins pasakyti." Aš matau Jį. Jis atsisėdo ant kelmo, žinote, kažkur žemai prie upės. Jūs žinote, kaip... Vienas iš vyrukų, kai jis ateina į susirinkimą pirmą vakarą, jis yra skeptikas. Jis yra pačiam gale, kiek galima toliau... Gerai. Jis atsisėda ten gale, žinote... Nori sužinoti, kas įvyks.

16 Ir aš girdžiu kaip Jis pradeda kalbėti apie tai, kaip Dievas pažadėjo, kad Jis gydys žmones per Jį. Izaijo pranašystė buvo išpildyta. Jis buvo Tas, Kuris turėjo ateiti – Mesijas. Jis kalbėjo jiems apie tuos dalykus, sakydamas jiems kaip Dievas per Jį gydydavo kitose šalies dalyse. Taigi, Jis gydė tada tiesiogiai per Jį, suteikė išgelbėjimą, žmonių išlaisvinimą ir taip toliau.

Ir aš matau kaip senieji apaštalai pakelia tai, ant ko sedėjo ir prisiartina šiek tiek arčiau. O, tai bent. Aš norėčiau priartėti šiek tiek arčiau, o jūs?

Aš matau, kaip jis atsigręžia sakydamas: „Nagi, Andriejau. Eime... Prisiartinkime šiek tiek arčiau.“ Tada pirmas dalykas, kurį pastebėsite – Jis tiesiog paliko tai, ant ko sedėjo ir atsistojo drauge su visais kitais. Klausėsi Jo.

17 Tai bent, norėčiau būti galėjęs išgirsti Jį kalbant, o jūs? Jis nekalbėjo kaip vienas iš raštininkų. Jis kalbėjo su valdžia. Ir Jis pradėjo kalbėti ir sakyti žmonėms, ne kaip kažkas kitas, bet kaip „AŠ" [Dievas – Red.] Taigi…

Taigi... Ir aš girdžiu Simoną sakantį: „Žinote, šio Žmogaus kalboje yra kažkas, kas atrodo šiek tiek… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Man Jis patinka. Man patinka kaip Jis pamokslauja šį pamokslą." Aš matau kaip jis prieina šiek tiek arčiau. Po to, kai Jėzus baigė savo kalbą, Jis buvo Simono valtyje. Girdžiu Jį sakantį: „Taigi, Simonai..." O, tai bent. Įdomu, ką jis pagalvojo. „Simonai, irkis toliau, žinai, į gelmę. Irkis į gilumą ir išmesk tinklus valksmui."

Taigi, tai buvo ganėtinai keista. „Irkis į gilumą ir išmesk tinklus valksmui? Na... na, pažiūrėk. Mes esame... mes esame žvejai. Juk mes nesamie tokie, kurie žvejoja nuo kranto... Mes žinome, kokios rūšies... Pagal kokius ženklus gaudyti žuvį. Ir mes žvejojome čia ištisą naktį ir nieko nesugavome. Tik pagalvok, visą naktį, bet nieko nesugavome."

Ir dabar, kadangi Petras... Dabar sekite... Čia yra tikėjimo išbandymas. Taigi, aš tikiu, kad Dievas visada išbando žmones, kuriuos... Iš pradžių išmėginkite jį. Išmėginkite visus dalykus. Tada tikras kirkščionis gali pasakyti... ...tikėjimo išbandymas. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aš negaliu, Dievas, Jis paima savo…

18 Tuomet, kai jis išėjo ten, kalno pašonėje… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ar tai ne kažkas ypatingo? Aš manau, apaštalas pasakė, kad mūsų išbandymai mums yra geriau nei auksas. Pagalvokite apie tai. Galbūt Dievas leis jums susirgti, kad jūs galėtumėte tapti liudijimu tam, kad Jis galėtų jus išgydyti, kad jūs galėtumėte stovėti Jo Žodyje. Po to, kai jūs susiduriate su pasipriešinimu, jūs galite pasakyti: „Aš žinau." Be jokio abejonės šešėlio, jūs esate... O, tai bent. Mano liudytojai Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje. Liudytojas yra tas, kuris tikrai kažką padarė, kažkur buvo ir kažką matė. Ar tai tiesa?

Taigi, nepamirškite. Liudytojas turi būti liudytojas, pats akimis matęs, kad žinotų apie ką pats kalba. Tai negali būti antraeiliška. Jei jūs ateitumėte čia į teismą ir pasakytumėte: „Aš mačiau gatvėje avariją", – bet jūs žiūrėjote pro langą, jūs negalėtumėte būti liudytojas. Turite būti toje vietoje, asmeniškai. Jūs negalite dvejopai matyti dalykų, jūs turite būti teisingas liudytojas.

Taigi, argi tai nėra mintis apie kurią dabar reikėtų susimąstyti, sese, jūs sėdite ten aklomis akimis, dėvite akinius: tikriausiai akys silpnos, kitaip jūs nedėvėtumėte akinių. Taigi, ar tai nėra kažkas ypatingo – žinoti, kad Dievas leido jos regėjimui būti tokioje būklėje, kad Jis galėtų turėti liudijimą? Argi tai ne nuostabu? Kad mes žinotume, jog Jis atėjo...

19 Kodėl… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Paklausė: „Kas nusidėjo, jis ar jo tėvas?"

Pasakė: „Šiuo atveju, nei vienas; bet, kad Dievo darbai būtų atlikti." Dievas norėjo kelių liudytojų. Taigi, Jis siunė Savo gydymo dovaną jūsų išgydymui, kad jūs eitumėte ir būtumėte liudytojai, o po to, išlaikytumėte tikėjimo išbandymą. Išeikite ir pareikalaukite jums Dievo duotos privilegijos. Žinoma. Tai tiesa.

Taigi... Tuomet aš matau kaip Jis pasakė: „Dabar irkitės į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui." Taigi, Jis mokė tą vyrą, kad jis tiesiog žinotų kaip... Po kurio laiko, jis turėjo didį išbandymą, prisiminkite, dauguma iš jų. Bet jis turėjo būti išmokytas.

20 Taigi, galbūt jūs turite būti išmokyti. Galbūt todėl ir turite ligą, kad Dievas galėtų jus išmokyti iki tokio lygmens, kad Jis yra ir atlygina tiems, kurie uoliai Jo ieško. Galbūt tai jūsų tikėjimas jums ir suteikia. Štai kodėl jums prasideda ligos, kad išmėgintų jūsų tikėjimą. Tuomet jūs galite viešai išeiti čia, Finikse, ar... ar Daglase, ar iš kur bebūtumėte, ir pasakyti: „Aš žinau. Niekas negali man pasakyti; aš žinau, kad Jis yra Gydytojas."

Kas iš jūsų čią esančių buvote išgydyti Dieviškuoju išgydymu, pažiūrėkime... Ar jūs žinote tai? Tai tiesa. Amen. Tai tiesa. Jūs esate Jo liudytojai. O, tai bent.

Taigi, mes esame čia. Noriu, kad jūs įsidėmėtumėte. Tada Jis pasakė: „Irkis į gilumą ir užmesk."

Taigi jis pasakė... Petras atsakė: „Viešpatie, mes darbavomės ištisą naktį." Kitais žodžiais tariant, mes žvejojome gaubtiniu tinklu šiuose vandenyse. „Mes žvejojome ir žvejojome, ir mes nesugavome, nei vienos žuvies."

Štai čia supraskite tai. „Bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, užmesiu tinklus." Suprantate? „Aš žinau, žmogiškai mes viską padarėme. Viską... Mes... Mūsų žinojimas, mūsų sugebėjimas, mūsų ribos pasiektos. Bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, aš užmesiu tinklą."

21 Taigi, pažiūrėkite. Jūs tikriausiai buvote pas gydytoją. Jūs buvote operuotas. Jūs išbandėte viską. Galbūt anksčiau esate buvę maldos eilėje. Tačiau „Dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, šį vakarą aš užmesiu savo tinklą. Aš ateinu šį vakarą užmesti savo tinklą. Aš ruošiuosi..." Na, jūs sakote... „Čia nėra žuvies."

Petrai, tu žvejojai visą naktį." Jūs... žinote, kad žvejojote visą naktį ir čia nėra žuvies.

Jei Dievas pasakė: „Užmesk tinklą", – Jis patalpins ten žuvį. Suprantate?

Ir šį vakarą aš tikiu, jei gydytojas pasakys, kad jūs negalite pasveikti, o Dievo Žodis sako, kad jūs galite pasveikti, Dievas gali viską patalpinti... Jis gali sukurti naujas ląsteles; Jis gali sukurti naujas akis, ausų būgnelius, kas tai bebūtų, Jis gali tai sukurti. Ar jūs netikite tuo?

22 Kai Jis susitiko su Abraomu, pačiame Pradžios šeštame skyriuje, Jis susitiko su juo Jahovos Vardu arba Dievo, Visagalio. Taigi, šis žodis yra iš hebrajų kalbos žodžio „El Šadaj“, kuris reiškia „krūtinė, maistingas“, kaip moteris maitina savo kūdikį. Abraomas buvo devyniasdešimt devynerių metų amžiaus, bevaikis. Jo žmona, Sara, buvo virš aštuoniasdešimties. Ji turėjo... Jie neturėjo vaikų. Bet Dievas jam pasakė: „Aš esu El Šadaj. Aš esu narsus... su krūtine. Aš esu Visagalis." Kitais žodžiais: „Nesvarbu koks silpnas tu esi, pamaitindamas Aš galiu sugrąžinti tau sveikatą.“ Jis vis dar yra Visagalis Dievas. Jis yra El Šadai šį vakarą.

Jūs sakote: „Aš senas, broli Branhamai. Ar išgydymas man skirtas?"

Taip. Amen. Tai yra: „kas nori, teateina."

Jūs sakote: „Aš priklausau metodistams."

Man nesvarbu kam jūs priklausote, išgydymas yra jūsų, jeigu jūs tuo tikite. El Šadai, Visagalis. Užmeskite tinklus, Viešpatie.

Jūs sakote: „Na, aš senas. Na, aš turėjau šią negalią, moterišką problemą; aš turėjau ją metų metus. Išbandžiau gydytojus ir visą kitą. Tačiau dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, aš užmesiu tinklą."

23 Suprantate, jeigu jūs turite ant ko stovėti... Dievo Žodis kalba apie išgydymą. Jis sako, kad čia yra išgydymas. Ir tai yra… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ir aš neturėčiau... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...nebūtų šį vakarą, prašykite Viešpaties, aš ketinu užmesti tinklą...[Tuščia vieta juostoje – Red.]

Ten buvo moteris, turėjusi kraujo problemą. Ji buvo… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Išleido viską... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...išleido gydytojams ir nė kiek nepagerėjo. Kai kurie iš jų, žinoma... ...netgi bandė dar daugiau. Galbūt už ją buvo pasimelsta. Galbūt ji aukojo… [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Maldos eilė buvo tokia didelė – ji negalėjo praeiti pro maldos... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Todėl ji pasakė savo širdyje... Šlovė. „Jeigu aš galėsiu paliesti nors Jo drabužio kraštą – aš būsiu išgydyta." Ir ji prasispaudė pro minią ir palietė Jo drabužio kraštą… [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Pasisuko, ir paklausė... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Petras pasakė: „Štai minia..." Jis pasakė: „Aš pajaučiau..." [Tuščia vieta juostoje – Red.] Išėjo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Draugai, pasilpęs.

Jis vis dar yra tas pats šį vakarą.

24 Pamišėlis iš Gadaros, jo protas buvo pasimaišęs. Viskas, visos viltys dingo. Jis paliko savo šeimą. Jis buvo maniakas dykumoje, prie antkapių, kapinėse, tikroje velnių susirinkimo vietoje, sena baimę kelianti vieta kaip toji. Gerai. Jiems vis dar patinka tokios vietos.

Atkreipkite dėmesį. Bet jis... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Gydytojai... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jiems nepavyko.

Galbūt jis žinojo, kad Dievas... Kad Mesijas turės ateiti... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jo sveikas protas.

Jis tebėra Dievas šį vakarą, tiesiog tas pats, koks Jis buvo tą dieną. Draugai, pabuskite. Valanda...[Tuščia vieta juostoje – Red.] Jo dovanos, jėga, Dievo pažadas yra šalia kiekvieno norinčio, tegul jis ateina. Jei tai veiks kitiems, tuomet jis... Dievas apie tai paliudija. Ir jei Dievas liudija apie tai – tai yra tiesa. Neleiskite, kad tai pro jus praeitų. Priimkite Dievą dėl Jo Žodžio. Taip pone.

25 Ten buvo vyras, jo vaikas mirė, jo maža mergaitė, dvylikos metų amžiaus. Jėzus buvo kelyje pas Jayrą, kad išgydytų jo dukrą. Ir atėjo žinia, kad mergaitė jau mirusi: „Nevarginkite Mokytojo."

Aš matau kaip Jo veidas paniuro. Tai bent. Jis pagalvojo: „Mano mergaitė mirė." Jis susijungė su netikinčiaisiais. Tačiau visą laiką jis norėjo tikėti Jėzumi.

Šį vakarą šiame mieste yra daug tokių, kurie nori tikėti visa Evangelija, bet jie bijo dėl savo pozicijos. Tai tiesa. Jie to nori. Jie yra išalkę turėti pakankamą išgelbėjimą, kad sušuktų: „Gloria a Dios [Šlovė Dievui – Red." Tai tiesa. Yra daug tokių kaip jie. Bet problema tame, kad jie daugiau galvoja apie savo išdidumą ir savo orumą, o ne apie mielą Kristų ir Dievą. O, tai bent.

Bet Jis yra čia. Jis vis dar yra Kristus. Ir Jis patvirtino Save, kad Jis duos Šventąją Dvasią tiems, kurie ateis priimti Dievo numatytu būdu. Amen. Tai tiesa. Taigi, Jis išgydys juos tokiu pat būdu, tuos, kurie ateis Dievo numatytu būdu tai priimti.

26 Taigi, atkreipkite dėmesį. Ties dideliu skirtumu... Ir tie žmonės dabar, jiems priėjus. Šis nedidelis senas Jayras – jo širdis dužo. „Vaikas mirė. Nevargink Mokytojo."

Aš galiu matyti tas šventas akis, kai žmonės atsitraukė, pasakė: „Nebijok, tiktai tikėk." O, tai bent. Jis žinojo, kur Jis stovėjo. Jis žinojo, kad vaikas bus prikeltas, nes Jayras, visų abejotojų tarpe, turėjo tikrą tikėjimą.

Aš matau juos grįžtančius. Vienas iš jų tarė: „Ką gi aš tau galėčiau pasakyti apie Dieviškąjį gydytoją? Ką aš tau galėčiau apie tai pasakyti? Dabar jis ten nuėjo ir užtraukė bažnyčiai gėdą ir panašiai.“

Bet Jėzus tiesiog ėjo toliau. Kai Jis įėjo į kambarį, Jis pasakė: „Dukra... Mergaitė ne mirusi, bet miega." Jie su panieka iš Jo juokėsi. Jie tebesijuokia iš Jo. Ir Jis išvarė juos. Ir šiandien tie, kurie juokiasi iš amžinos Dievo jėgos, Jo buvimu Visagaliu – jie yra išmesti iš Karalystės. Gerai.

27 Ir kai jie atėjo į tą vietą, Jis įėjo ir visus juos išvarė, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Joną, paėmė... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Išlaisvinti... Nes, pažiūrėkite, visi iš ten buvo išvaryti. Žmonės buvo atskirti. Jis žinojo jų tikėjimą. Bet Jis turėjo valdžią. Supraskite tai! Tai buvo jėgos. Paėmė iš Jo mirtingo kūno į dvasinį pasaulį, ir pašaukė mergaitės dvasią atgal, kuri jau buvo kažkiek valandų mirusi . Išėjusi į tą kraštą...

Aš esu dėkingas šį vakarą, kad esu susipažinęs su tuo Pačiu, Kuris gali pašaukti dvasias iš dvasinio pasaulio atgal į gyvenimą.

Ir Jis stovėjo ten prie Lozoriaus kapo. Visos viltys buvo dingusios. Lozorius buvo miręs keturias dienas ir buvo kape, dvokė. Pažiūrėkite į tai... Jie išgirdo, kad Jėzus... Jie išėjo... Aš tikiu... Gimė per nekaltą gimimą... Visagalis Dievas...

[Juostos kokybė yra labai prasta, todėl didelė teksto dalis yra neįtraukta - Red.]

28 Ten buvo Dievas Prikeliantis mirusius. Taip, pone. Pasakyta, kad Jis jautė alkį. Kai Jis nusileido nuo kalno, pažiūrėjo į medžius – ant jų nebuvo vaisių valgymui. Jie sakė, kad Jis buvo alkanas kaip žmogus. Aš žinau, kad jis buvo išalkęs žmogus, kai Jis žiūrėjo… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Bet kai Jis paėmė penkis sumuštinius ir pamaitino penkis tūkstančius, Jis buvo Dievas. Teisingai. Tai tiesa. Aš žinau, kad tai yra tiesa.

Aš žinau, kad kai Jis buvo ten valtyje vieną vakarą, kurio metu, manau, dešimt tūkstančių jūros velnių prisiekė, kad jie paskandins Jį. Jis gulėjo įmigęs, pavargęs, išvargęs po išgydymo tarnavimų, gulėjo ten valties gale. Dievas žino, kad aš turiu šiokį tokį supratimą to, ką Jis iškentėjo. Gulėjo ten giliai įmigęs. Net bangos ir vėjas negalėjo Jo pažadinti, Jis taip giliai miegojo. Bet tada, kai Jis ten gulėjo, Jis miegojo kaip žmogus. Teisingai. Tuomet aš matau kaip Jis atsikelia... miegojo kaip žmogus, bet atsikėlė, pastatė Savo koją ant valties burių suglaudimo virvės, pažvelgė aukštyn į dangų ir tarė: „Nurimk.“ Po to pažvelgė žemyn į jūrą ir tarė: „Būk rami.“ Kai Jis sutvėrė vėjus ir bangas Jam paklusti... Jis buvo miegantis žmogus, bet Jis buvo Dievas, kuris nutildė vėjus ir bangas. Teisingai.

29 Kai Jis buvo bemirštąs ant kryžiaus, sušuko: „Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl Mane apleidai?"Jis buvo žmogus Jo mirtyje, bet Jis buvo Dievas prisikėlime. Tai tiesa. Kai jie... „...valdžią guldyti Savo gyvybę, Aš turiu valdžią vėl ją pasiimti. Niekas jos iš manęs neatėmė, bet aš pats ją laisvai guldau." Jis buvo. Jis vis dar yra šį vakarą.

Kai jis stovėjo ten prie Lozoriaus kapo akmens. Ir aš galiu Jį matyti ten stovintį kaip žmogų, silpną, verkiantį, ir ašaros ritasi žemyn Jo skruostais. Visgi Jis žinojo, kad galėjo prikelti Lozorių. Bet tai buvo Jo žmogiška žmonių užuojauta. Ir kai jis atsistojo ten prie kapo, Jis tarė: „Nuimkite akmenį." Jis žinojo, kad kažkas turėjo įvykdyti tam tikrą dalį.

Jūs turite įvykdyti jūsų dalį. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Patraukti akmenį. Šios dvi mažos, silpnos moterys. Ir kai jie patraukė akmenį, aš Jį aiškiai girdžiu: „Aš dėkoju Tau, kad Tu visada Mane išklausai. Bet dėl šalia stovinčių..."

30 Pažiūrėkite į Jį. Štai čia, supraskite tai. Aš girdžiu Jį šaukiantį garsiu balsu tiesiai į dvasinį pasaulį: „Lozoriau!“ Aš tikiu, kad jeigu Jis nebūtų jo pašaukęs vardu, ten būtų įvykęs visuotinis prisikėlimas, tiesiog ten. Ir aš tuo tikiu. Štai ką aš apie Jį galvoju. Tai tiesa.

Jis pasakė: „Lozoriau, išeik." O, tai bent. Tai, kas buvo suirę pažino savo Šeimininką, dvasia, lygiai taip pat. Lozorius buvo miręs keturias dienas. Jo siela buvo kažkur amžinybėje. Aš nežinau, kur ji buvo; ir jūs nežinote. Mes nesiginčysime apie tai, kur buvo jo siela. Vistiek ji išgirdo Dievo Sūnaus Balsą. Ir žmogus, kuris buvo miręs keturias dienas, atsistojo ant savo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...vėl.

Jis yra tas pats vakar, šiandien ir... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jūs tikite tuo? "Nepaisant to, Viešpatie, dėl... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...aš užmesiu tinklą."

31 Senasis Paulius, paskutinėmis jo… Šventasis, jo kelionės pabaigoje: „Aš kovojau gerą kovą, užbaigiau savo bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol man atidėtas teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats." Atkreipkite dėmesį į dar vieną dalyką, ką jis pasakė šioje vietoje apie savo išėjimą, kai jis pasakė, kad jis kovojo gerą kovą ir visa kita. Jis sakė: „O kape... Mirtie, kur tavo geluonis? Kape, kur tave pergalė? O mirtie, parodyk kur tavo... Kur tu esi?“ Iššūkis. „Nusileisk, mirtie. Pažiūrėkime, ar gali mane išgąsdinti." Gerai. Pažiūrėjo žemyn ir pamatė šešių pėdų gylio kapą, pasakė: „O mirtie, kur tavo… [Tuščia vieta juostoje – Red.] „Parodyk man, kur tu gali tai man parodyti." Sakykime: „Aš galiu tave sulaikyti. Aš galiu parodyti tau tuščią kapą Jeruzalėje." Amen! Jis tebėra Kristus šį vakarą. „Mirtie, kur tavo geluonis, kape, kur tavo pergalė?"

Leiskite išplėsti tai pasakant su Šventuoju Pauliumi: „Liga, parodyk man savo vietą, kurioje stovi priešais Dievą…“

32 Bet nepaisant to, Viešpatie, dėl Tavo Žodžio, aš užmesiu tinklą. Aš nežinau kaip Tu iš čia paimsi mano sielą, kai mirtingojo gyvenimo ratai yra sustoję, bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, čia aš einu į paslaptingą amžinybę pasitikėdamas tavimi…

Aš nežinau, Viešpatie, kaip tai… kažkieno maldos, kad Tu išgydysi mane. Bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie." Jūs sakote: „Tai yra Jo Žodžiuose."

Ir šie ženklai lydės tuos, kurie tiki: Mano Vardu jie išvarinės velnius. (Ar tai tiesa?), jie kalbės naujomis kalbomis; jie ims gyvates; išgers ką nors mirtino, tai jiems nekenks; jie dės rankas ant ligonių, jie pasveiks“."

Dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, aš ateinu čia. Aš nežinau kaip tai įvyks, bet štai aš čia." Nesistenkite išsiaiškinti, priimkite Jį dėl Jo Žodžio.

33 Ten Petras... ...štai ir valtis blaškoma. Visų pirma pastebėsite – jis pamatė ateinantį Jėzų. Jis pasakė: „Viešpatie, jei tai būsi…“ [Tuščia vieta juostoje – Red.] Nežinojo ką jis sakė... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Bet jūs gausite. „Ateik, Viešpatie, aš žinau, kad čia gylis yra tikriausiai keturiasdešimt sieksnių. Aš nežinau, kaip aš ruošiuosi eiti. Aš žinau, kad man yra neįmanoma vaikščioti šiuo vandens paviršiumi taip pat, kaip ir vaikščioti oru. Aš nesistengiu visų pirma išsiaiškinti cheminės sudėties. Aš nesistengiu išsiaiškinti ar po vandens paviršiumi yra lenta, ant kurios galėsiu eiti, jei Tu pasakei man eiti, dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, štai aš ateinu." Tai tiesa.

34 Jeigu jis galėjo priimti Jį dėl Jo Žodžio, tuomet kaip yra su jumis šį vakarą, po tūkstančio devynių šimtų metų išbandymų... Aleliuja. Juk, broli… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Žodis... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...suvokti tai… [Tuščia vieta juostoje – Red.] „Aš priimu Tave..." [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Vieni iš senovinių laikų vaikinų, kurie priėmė Jį dėl Jo Žodžio, nebijojo. Ten buvo keli hebrajų vaikai, pačiame... Babilone. Danielius nusprendė savo širdyje, kad jis nesuterš savęs karališku maistu: taip pat ir Šadrachas, Mešachas ir taip pat Abed-Negas.

Ir buvo išleistas įsakymas, kad visi, kurie nenusilenks tam tikram atvaizdui bus įmesti į septynis kartus karščiau įkaitintą krosnį. Teisingai. Taigi, štai atėjo išbandymas.

35 Po to, kai už jus pasimeldė... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...rytoj, kitą dieną, jūs būsite išbandyti. Nesijaudinkite. Jūs...Visi čia esantys, kurie gavote Šventąją Dvasią, po kelių dienų, ateis išbandymas. Ar tai tiesa? Kai jūs esate išgydomas, ten esantis demonas, jo kūnas pradeda irti. Išbandymas ateina. Šėtonas ketins pabandyti ir vėl sugrįžti. Kai netyroji dvasia yra išėjusi iš žmogaus, ji vaikšto per sausas vietas. Ji sugrįžta atgal, pasiima kitas septynias už save piktesnes dvasias. Ar tai tiesa?

Atkreipkite dėmesį. Leidžia namui būti iššluotam ir išpuoštam, ir paruoštam tai valandai... Štai tai yra čia, supraskite tai. Ji sugrįžo atgal. Bet ji surado namus papuoštus ir iššluotus. Tada ten esanti Šventoji Dvasia apsaugo jį tą valandą.

36 Taigi, tie hebrajų vaikai, galiu matyti juos. Kadangi jie meldėsi, jie nekreipė jokio dėmesio į karalių; jie nebijojo jo įsakymo. Jie norėjo žinoti, ką TAIP SAKO VIEŠPATS. Ir jie pasuko savo veidus… [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...meldėsi lygiai taip pat.

Dabar atidžiau atkreipkite dėmesį. Gerai. Įsakymas buvo išleistas. Tada, jeigu karalius ant to uždeda savo antspaudą, jis privalo to laikytis. Jis ruošėsi sudeginti šiuos tris hebrajus. Aš girdžiu Beltšacarą, ar... ar Nebukadnecarą, tiksliau, sakantį: „Mes išmokysime šiuos šventuosius, besiritinėjančius ant žemės, kaip čia reikia elgtis. Mes jiems parodysime, kas čia yra šeimininkas."

Ir jūs nesijaudinkite, tačiau toks laikas ir vėl ateina. Tai tiesa. Tiesiog prie pat durų... O, tai bent. Dabar jūs gyvenate to šešėliuose.

37 Atkreipkite dėmesį. Sekite. Jis pasakė: „Mes pažiūrėsime, kas nutiks šiems vaikinams. Mes išbandysime tą Šventosios Dvasios religiją ir pažiūrėsime, ką ji padarys. Mes išdeginsime tai iš jų." Broli, buvo bandoma išdeginti tai iš daugelio žmonių. Bet jūs negalite išdeginti Šventosios Dvasios lauk. Ji Pati yra ugnis. Tai tiesa. Jie bandė išvirti Ją iš Jono. Tačiau jie negalėjo Jos išvirti iš jo netgi karštuose riebaluose. Tai tiesa. Jūs negalite Jos išvirti; jūs negalite Jos išgąsdinti; jūs negalite Jos išvyti; Ji ten pasilieka.

Atkreipkite dėmesį. Girdžiu juos sakant: „Mes įmesime juos į liepsnojančią krosnį." Aš galiu matyti karalių Nebukadnecarą… [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...su iškilmingiausiais apdarais ir atsisėdusį, dėvintį kunigų apdarus. Pasakė: „Dabar, stebėkite juos... Stebėkite juos šaukiančius jų išbandyme." [Tuščia vieta juostoje – Red.] Bet kuris iš tų senų... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...taip pat jūs po šio išgydymo tarnavimo. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Bet dėl Tavo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tai tiesa. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Dovydas ir Elijas... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

38 „Bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, aš ateinu." O, ir nesvarbu koks didelis atrodo pasipriešinimas, aš... „Tu ateini pas mane kaip filistinas su šarvais..." [Tuščia vieta juostoje – Red.] „Aš ateinu pas tave Izraelio Viešpaties Dievo Vardu." Štai taip.

Šėtonas sakys... Visi daktarai sakys, kad jūs… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aš ateinu, pareikšdamas, kad jis... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...šiuo tikslu. "Aš iš karto pas tave ateinu. Tu negali jokia jėga mane nugalėti, nes aš esu laisvas. Kristus, Jis padaro mane laisvą."

39 Aš matau juos ten užlipančius. Jų rankos surištos už nugaros, marširuoja juos mirties marše į liepsnojančią krosnį. Aš matau tas atramas, kurios rėmėsi iki pat stambių plytų viršaus. Tas rytas buvo… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Liepsnos kyla aukštyn. Matau šį didingą reginį.

Atkreipkite dėmesį dar minutėlę. Prašau jūsų dėmesio ir melskitės. Aš matau juos, kaip jie pradėjo... dabar. Aš matau karalių Nebukadnecarą sėdintį ten ir sakantį: „Taigi, pažiūrėkite. Stebėkite juos, kaip ten užėję jie klykia ir šaukia."

Šis laikas yra sudrebinantis. Aš matau... Visų pirma pastebėsite – Šedrachas pažiūrėjo į Mešachą, tarė: „Ką tu galvoji apie tai?" Pradėjo justi prie jo besiartinančią kaitrą. Mes tai pajausime; nesijaudinkite.

Galiu girdėti tai... Mešachas sako: „Klausykite, man nesvarbu. Mūsų Dievas gali išgelbėti mus iš čia. Bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, štai aš ateinu. Ši ugnis tikriausiai galėtų mus praryti štai taip. Bet dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, štai aš ateinu. Aš prieš nieką kitą nenusilenksiu. Aš priimu Tave dėl Tavo Žodžio. Aš ateinu."

Gerai. Jie paėjėjo kelius žingsius į priekį. O, tai bent. Karštis buvo toks didelis, kad vyrai pradėjo jausti pasibjaurėjimą. Jie stūmė juos į... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

40 Atėjo laikas. Aš matau kaip jie sulėtina savo žingsnius; ietys buvo iškeltos šiek tiek aukščiau. „Judėkit toliau. Judėkit toliau." Aš girdžiu Šadrachą vėl sakantį: „Ką tu galvoji apie tai, Abed-Negai?"

Na, aš priimu Dievą dėl Jo Žodžio. Jūs žinote, kad mūsų Dievas yra padaręs daug dalykų. Jis atvėrė… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jis atvedė mus čia. Jis padarė šiuos dalykus."

Ir Dievas, kuris gyveno tomis dienomis, gyvena šiandien. Šį vakarą, draugai, mes turime šimtų šimtus, net tūkstančių metų liudijimus apie tai. Mes tikrai galime priimti Jį dėl Jo Žodžio.

41 Ėjo tiesiai į liepsnojančią krosnį. Iki pat ten, sustojo ten ir įėjo į krosnį. Atrodė, kad niekam tai nerūpėjo.

Paklausė: „Ką jūs dabar galvojate apie tai, čia? Ką jūs dabar galvojate apie šią religiją, kad pasitikite Jehova? Pažiūrėkite ar jis išgelbės jus."

O Dieve, pažvelk į tas pastabas. Nepaisant to, dėl Tavo žodžio, Viešpatie, aš žengiu tuos likusius kelis žingsnius." Matau juos pasikeliančius... Dievas visada rūpinasi Savo žmonėmis. Ar jūs netikite tuo?

Kol ten kažkas vyko... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Pažvelkime aukštyn į dangų ir pažiūrėkime ar tuo pat metu ten kas nors vyko. O… [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aš galiu Jį matyti sėdintį soste ir žiūrintį žemyn. Matau kažką ateinantį iš dešinės. Kas tai? Tai Angelas. Jie vadina jį Gabrieliumi… [Tuščia vieta juostoje. Tam tikra dalis įraše yra nesuprantama – Red.] ...rūpėjo Babilonas. Ir šį vakarą Jam rūpi Finiksas. Ten Babilone buvo trys; Čia Finikse yra šimtai. Jis yra čia… [Tuščia vieta juostoje – Red.]Maldos eilė... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Dėl Tavo Žodžio. Aš turėsiu būti teisiamas už tai, ką sakau. Jūs būsite teisiami už tai, kuo tikite.

Atkreipkite dėmesį. Aš mačiau juos visą naktį… [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...jų pasaulis... nuodėmingas… [Tuščia vieta juostoje – Red.]

42 "...jėgos. Ir Aš apverčiau didį... ir atsukau visus vandens čiaupus, kurie tik buvo gelmėse, ir tada Aš užtvindžiau žemę ir nuskandinau viską, kas buvo. Leiskite Man nusileisti ten. Aš nuplausiu Babiloną nuo…“ [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...tikiu, kad Jis būtų galėjęs tai padaryti. O jūs? Jis turėjo galią nuplauti Babiloną nuo žemės paviršiaus.

Girdžiu Didenybę sakant: „Taip, Metele, Tu gali...“ [Tuščia vieta juostoje – Red.] Paskutinis... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Sesė Morgan yra čia. Aš tikiu, ji yra vienu žingsniu... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Matote juos pakylančius nuo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...paskutinieji žingsniai. Karalius... šventųjų. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Atsistojo nuo Savo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aš matau Jį ten atsistojantį nuo Savo sosto. Matau Jį sakantį baltam dideliam debesiui, ten... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aš matau Jį sakantį: „Ateik čia, rytų vėjau, šiaurės vėjau, vakarų ir pietų." Pašaukė keturis vėjus... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...link žemės. Viskas danguje Jam paklūsta. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

43 Tegul mūsų širdys būna... Mes bijome priimti Jį dėl Jo Žodžio. Pasakė: „Ateikite čia." Kaip vėjai tai daro? Ne man tuo abejoti. Žemyn palei sostą pasirodė šis didelis baltas debesis. Aš matau kaip Jis atsistoja ant šio didelio balto debesies. Šlovė Dievui. Kaip... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Žaibuoja. Jis sako: „Rytų vėjau, šiaurės vėjau, vakarų ir pietų, šį rytą Aš ketinu siųsti jus į Babiloną. Aš matau mūsų broliai turi poreikį. Metele, Aš negaliu Tavęs išleisti. Gabrieliau, Aš negaliu tavęs išleisti. Aš Pats vykstu." Amen.

Aš matau Jį, kaip Jis.... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Per dangų... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Galiausiai, Jis prasiveržė per laiką.

Ir būtent tuo laiku, kai jie žengė paskutinį žingsnį... Ir: „Dėl Tavo Žodžio, Viešpatie, štai mes žengiame." [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aleliuja.

44 Šį vakarą Jis tebėra Kristus. Nesibaiminkite. Priimkite Jį dėl Jo Žodžio. „Vis tiek, Viešpatie, aš tiesiog priimsiu... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Bet dėl Tavo Žodžio, štai aš ateinu, Viešpatie. Aš priimsiu Tave dėl Tavo Žodžio. Štai aš, Viešpatie. Aš nežinau kaip aš ketinu žengti šį paskutinį žingsnį. Aš žinau, daktaras sako, kad aš mirštu... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tavo Žodis, Viešpatie, štai aš ateinu." Jūs nežinote kaip... [Tuščia vieta juostoje – Red.] „Aš nebandau patikrinti kaip tai gali būti padaryta. Viešpatie, dėl Tavo Žodžio, štai aš einu. Nieko savo rankose neatnešu, tiesiog tvirtai laikausi Tavo kryžiaus. Aš priimu Tave dėl Tavo Žodžio."

Palenkime mūsų galvas. O Dieve, pasigailėk šį vakarą. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Pakankamai, Tu stovi čia. Per visus amžius Tu buvai Gydytojas. Tu buvai tas, kuris pasakė: „Šie ženklai lydies tuos, kurie tiki." Paskutiniai žodžiai, kurie buvo ištarti iš Tavo lūpų... prieš Tau paliekant šį pasaulį. Paskutinius Žodžius, kurie yra užrašyti Evangelijoje, Tu pasakei: „Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks."

O Dieve, Raštai sako, kad Tu pakilai į dangų; Tu duodi dovanas žmonėms. Praėjo daugiau nei tūkstantis devyni šimtai metų. Ar... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Nuo Gyvybės Medžio, Tau... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Leisk... žmonėms eiti... [Tuščia vieta juostoje – Red.] O Dieve... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

[Susirinkusieji gieda ispaniškai. Tarnautojas kalba ispaniškai – Red.]

[Garso juostos kokybė šioje vietoje yra labai prasta, todėl tekstas šioje vietoje yra neįtrauktas – Red.]

Aš nežinau, aš turiu būti sąžiningas... su tuo, kas stovi priešais mane. Taigi, jūs žinote... tos ligos yra demonai. Jūs vadinate tai vėžiu, plaučių uždegimu, tuberkulioze. Jėzus jas vadino velniu. Taigi, ar kas nors žino, kad žodis „velnias" reiškia „kankintojas," ne jūsų sielos kankintojas, jūs esate iš to išlaisvinti per jūsų Evangelijos pamokslininką ir Dievo Žodį. Ar tiesa? Aš nesu dėl to; aš nesu pamokslininkas. Aš atėjau išgydyti jūsų kūnų.

Taigi, atsikratyti to kankintojo, aš... Jūs negalite... Jūs niekada nebūsite išgelbėti ir negausite Šventosios Dvasios, jeigu nepatikėsite Dievo Žodžiu ir žmogumi, kuris tai pamokslauja. Ar tai tiesa? Tai būdas, kuriuo jūs būsite išgydyti, tas pats būdas.

45 Taigi, aš ketinu pasimelsti už tiek žmonių, už kiek man yra įmanoma, šių kitų trisdešimt penkių ar keturiasdešimties minučių metu, kad jūs galėtume gauti…

O rytoj vakare atveskite savo visus ligonius. Mes pasiliksime čia iki rytojaus vakaro, kol už kiekvieną bus pasimelsta, nes kitą vakarą... Rytojaus vakaras bus jums paskutinis... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Visi nori pamatyti visus. Visi jūs, brangūs Ispanijos žmonės, kurių artimi žmonės yra netoli, jie negali dabar atvykti į Tijuaną. Šiandien jie man skambino iš Oregono, net iš ten, kad sužinotų ar jie galės... kad baltaodis žmogus ateitų į... į maldos eilę Tijuanoje. Tik vienam pažadėjo iš balataodžių žmonių Tijuanoje, tai yra vienas žmogus duotas Ispanijos žmonėms... Todėl dabar jūs ateikite…

46 Ir aš tikrai dėkoju Dievui už šių Ispanijos žmonių svetingumą ir draugiškumą, kurie leido visiems susirinkti kartu. Visgi susirinkimas buvo tik ispanams. Mes mylime juos, ar ne, baltieji žmonės. Ar tai tiesa, visi?

Sakau jums, draugai, nesu matęs tokio tikėjimo mano žmonių tarpe, kokį pamačiau čia. Tai tiesa. Tai tiesa.

Ir aš tiesiog... O, aš noriu, kad aš galėčiau nuvykti į Meksiką kuriam laikui. Bet jie to neleidžia dėl tų riaušių. Bet jeigu aš tik galėčiau nuvykti ten trumpam su Jaunuoju Džojumi, ar kažkuo iš čia, kas galėtų man pavertėjauti ir aš galėčiau tiesiog trumpam pasilikti. O, tai bent. Aš tikiu, kad Dievas gali apversti tautą aukštyn kojom. Aš tikiu tuo, nes jie yra... Katalikų žmonės yra išmokyti... Ar yra katalikų šiame pastate? Leiskite pamatyti jūsų rankas, jeigu yra. Žinoma, štai jie, jų daug.

Taigi, pažiūrėkite. Puiku. Katalikai yra išmokyti tikėti, kad ką jų kunigas sako yra tiesa. Ar tai tiesa, draugai, katalikai. Aš žinau. Aš... Mano žmonės buvo katalikai, gimę...

47 Taigi, atkreipkite dėmesį. Dabar pasiklausykite. Suprantate, protestantai tiesiog tuo tiki. Taip. Jei jie netikėtų šita bažnyčia, jie pereitų į kitą. Bet katalikas, kol jis yra katalikas, jis turi išlikti...

Taigi, čia. Jie yra išmokyti tikėti. Jie tiki Dieviškuoju išgydymu. Ir čia jie yra išmokyti tikėti žmogumi, tikėti kad tai, ką jis sako, yra tiesa. Todėl, kai jie ateina, ir aš jiems taip sakau, ir jie mato kaip žvairų akių žvilgsnis yra ištiesinamas, arba kurčiųjų ausys atsiveria, jie žino, kad tai turi ateiti iš Dievo, ir jie tuo tiki. Kartais jie tiesiog štai taip kniūbsti pargriūna... kojos štai taip.

Jūs niekada nepamatysite, kad jie ateitų nusižeminę ir dėkingi. O, tai bent, tai štai kur Dievas juda, tiesiai į tą kanalą. Tai nuostabu, ar ne? Žinoma. Dievas paruošia Savo brangakmenius. Ar jūs suprantate apie ką aš kalbu.

48 Taigi, dabar palenkime savo galvas maldai.Tėve, aš suprantu, kad dabar aš bijočiau įžengti į šią sferą, jeigu Tu nelaikytum mano rankos... Dabar mano mintys sugrįžta į laiką prieš maždaug du metus, kai į kambarį tą vakarą, įėjo žengdamas tas Dievo Angelas ir tarė: „Tu esi... gimęs į šį pasaulį, kad atneštum Dieviškojo išgydymo dovaną žmonėms. Dauguma tavima nepatikės; tačiau daug kas patikės. Jeigu būsi nuoširdus ir padarysi, kad žmonės tavimi patikėtų – netgi vėžys neatsilaikys prieš tavo maldą."

Dievo Angele, aš nematau Tavęs. Bet aš žinau, kad Tu stovi šalia. Prašau, Tu pažįsti mano širdį, ir žinai kaip aš myliu šiuos žmones. Stovėk šalia manęs šį vakarą. Ir tegul nei vienas neateis neturėdamas tikėjimo. Ir aš žinau, kad Tavo Žodžiai buvo tiesa. Aš priėmiau Tave dėl Tavo Žodžio, nes Tu pasakei, kad buvai siųstas Dievo. Aš tikiu Tavimi. Ir Tu išlikai prie manęs. Ir Tu patvirtinai Žodį su lydėjusiais ženklais. Taigi, ir vėl šį vakarą, šią kovo penktąją dieną, šį Atmintiną vakarą, tegul Tu dabar stovėsi ir išgydysi kiekvieną. Suteik tai. Tegul kiekvienas demonas bus pavaldus Jėzaus Kristaus Vardui.

O dabar, Tėve, aš įžengiu į šią Dvasios tikėjimo sferą, mesdamas iššūkį kiekvienam čia esančiam demonui Jėzaus Kristaus Vardu.

49 Čia stovi mažas kurčias berniukas. Vibracijų kištukai yra jo ausyse, jis toks gimė. Taigi, nepamirškite, šis mažas žmogutis nežino, kas yra klausa. Štai, juda. Taigi, kas iš jūsų dabar tiki. Žinoma, pats pirmasis atsistoja štai čia, kad būtų stebuklas.

Taigi, čia stovi Tas, Kuris su manimi kalbėjo. Aš būtent tuomet Tai pajaučiau. Aš jaučiu Tai dabar. Jei aš kalbu netiesą, Dievas yra mano Teisėjas. Tas, Kuris kalbėjo su manimi tą vakarą, tą vakarą kambaryje, pasakė: „Kai tu pajausi šį jausmą (kaip aš jaučiu dabar), Aš stovėsiu šalia tavęs." Jis yra čia. Kas iš jūsų tiki, kad aš buvau pasiųstas tai padaryti?

Taigi, prašau, nepakelkite galvų, kol jūs išgirsite mano balsą per šį mikrofoną, sakantį: „Pakelkite savo galvas." Tai yra viduje, išorėje, kadangi jūs esate... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tęsiasi darbas su mažuoju berniuku. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Viskas įmanoma, tiktai tikėk.

Viskas įmanoma, jeigu jūs galite tiesiog Juo tikėti.

50 Mes žiūrėjome į jos mažą kojytę čia, brolis Džojus ir aš, kaip ji pajudino mažą kojytę štai taip, tiesiog prieš maldą. Ir tada po kelių akimirkų, kai tas spaudimas paliko tą mažą kojytę, ji išėjo kaip bet kuri kita maža mergaitė...

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF