Pamokslų sąrašas

Esminis tikėjimo pamatas

1 Palenkime mūsų galvas. Mūsų dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už šią nuostabią privilegiją, kurią mes turime - atvykti ir garbinti Tavo brangiai mylimą Sūnų, Viešpatį Jėzų. Mes dėkojame Tau, kad pasirūpinai mumis ir siuntei Jį į žemę užimti mūsų vargšų nusidėjėlių vietą, kentėti už mūsų nuodėmes ir už tai kad paėmė ir nusinešė mūsų ligas. Mes esame dėkingi, kad galime šį vakarą džiaugtis tikrai pakankamos Aukos atributais.

2 Dabar, Viešpatie įeik į žmonių širdis šį vakarą ypatingu keliu. Padaryk kažką nuostabaus, mes meldžiame, ne todėl, kad mums to reikia tam kad patikėtume, bet kad netikintieji patikėtų. Suteik tai, Viešpatie. Tegul mes pasakysime, kai išsiskirstysime kaip tie, kurie ėjo iš Emauso: „Ar nedegė mūsų širdys viduje?“. Jei Tu šį vakarą padarysi kažką ypatingo mums, mes garbinsime Tave Jėzaus Vardu. Amen. Galite sėstis.

Tai iš tikrųjų yra privilegija būti čia šį vakarą ir vėl kalbėti nuo šios pakylos

šiai mielai žmonių auditorijai. Ir aš esu tikras, kad mes būsime palaiminti susirinkę drauge.

Ir aš buvau beatvykstąs ... mane atvežė prieš kelias akimirkas ir aš įžengiau į tarnautojo kabinetą. Aš išgirdau mano mielą Brolį Ekbergą giedantį:

„Nužengė iš Jo šlovės“. Tai mano mėgstamiausia giesmė. Ir aš… Ir tuomet Aš

supratau, kad jis yra čia. Mes esame kartu puikiai praleidę laiką, ir aš esu laimingas matydamas Brolį Ekbergą puikiai besijaučiantį, sveikai atrodantį ir panašiai. Dieve palaimink jį.

3 Taigi, kiekvieną vakarą stengsiuosi kaip galiu greičiau prieiti prie Žodžio, kad per ilgai neužtęstume, nes mes nežinome kaip ilgai mes ketiname būti čia su jumis Čikagoje. Mes tikimės, kad pabūsime užtektinai. Kaip aš pranešiau praeitą naktį, mes nenorime skubėti. Nesijaudinkite, tiesiog laukite. Suteikite Dievui galimybę. Neskubėkite.

Ir tuomet mes norime būti pakankamai ilgai dėl mūsų… Jei kas nors

atsitiks po to, kai jūs pasimeldėte už tai, mes būsime čia, kad išsiaiškintume ką tai reiškia. Ir kartais žmonėms trūksta tikėjimo ar kažko, arba jie patenka į netikinčiųjų tarpą, arba atsiduria netinkamoje kompanijoje, arba galėjo nutikti kažkas kito, arba tiesiog šėtono puolimas . Jis gerai tai moka.

Taigi mes… melskite, kad Dievas mums padėtų ir leistų mums pasakyti žodžius, kurie būtų tinkami laikui.

4 O dabar, brolis Juozapas, mūsų čia mylimas pastorius, mums sako, kad sekmadienį, kitą savaitę mes susirinksime vidurinėje mokykloje. Mes džiaugiamės dėl to, ir tegul Viešpats palaimins mus ten ir suteiks mums visa, kas geriausia iš Jo Karalystės Jo šlovei.

Dabar, Šv. Jono 15 skyrius 7 eilutė. Ir aš noriu perskaityti šią Rašto vietą.

„Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.“

Ir dar Šv. Jono 14:12, mes perskaitysime šiuos žodžius.

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas Tėvą.“

5 Ir šį vakarą aš norėčiau kalbėti nedidele tema: „Esminis Tikėjimo pamatas“. Kad ateiti į tokį susirinkimą, reikia daug maldų. Reikia laiko pasišvęsti ir taip pat pasišventimo Viešpačiui Jėzui.

Ir kelio pabaigoje, kai gyvenimas bus pasibaigęs, ir aš stovėsiu prieš žmones, kuriuos aš sutikau šiame gyvenime. Jūs tik tada suvoksite ką tai reiškė ir kas… kas buvo reikalinga ir kaip Šventosios Dvasios veikimas padeda mums šiuose dalykuose.

Dabar to negalima paaiškinti. Tu turi veikti tikėjimu. Štai iš kur aš tai gaunu. Aš negaliu to paaiškinti. Aš tiesiog turiu tuo patikėti. Jis suteikia tai; aš tik priimu ir leidžiu tam tiesiog augti. Tai Jo veikimo kelias.

6 Taigi, mes girdime tiek daug žmonių sakančių: „Na, jeigu aš tik turėčiau tikėjimą“. Tikėjimas yra… nereiškia ilgai užsitęsusių maldos tarnavimų. Tai nereiškia ilgi pasninkvimaii. Tikėjimas yra pasąmoninis dalykas. Jūsų tikrasis tikėjimas, jūs nesuvokiate to. Jūs nežinote, kad tas tikėjimas, kurį turite – jums tai yra dalykas, apie kurį jūs nežinote. Ar galite įsivaizduoti Jėzų abejojantį ar Jis turi ar neturi tikėjimo sustabdyti vėją, nuraminti bangas, ar Jis turi pakankama tikėjimo prikelti Lozorių? Ar... Jis niekada neabejojo Savo tikėjimu.

Taigi, pirmiausiai prieš mums galint turėti tikėjimą, mes turime turėti tam tikrą tikėjimo pamatą. Kažkas turi už to būti.

7 Vyras, kai jis renkasi gyvenimo partnerę, jis paparstai pasiterauja apie jos gyvenimą ir kita, ir iš kokios ji šeimos, ir kokia jos kilmė, ir panašiai. Tai yra... Mes turime turėti kažką panašaus, kad suteiktume pagrindą. Jūs paklausiate jos.

Taigi vienintelis dalykas, kuriuo jis dabar gali pasitikėti yra jos žodis. Tai yra viskas kuo jis gali pasitikėti ir tai yra viskas kuo ji gali pasitikėti, tai jo žodis. Ir čia nėra kito kelio.

Ir aš labai džiaugiuosi, kad Dievas tai numatė tokiu būdu, kad mes... Vyras imantis sau žmoną yra kaip mes – mes priimame Kristų kaip Jaunikį ar kaip Jis ima mus kaip Nuotaką. Mes tiesiog turime pagrįsti tai Žodžiu. Taigi, kas mes apskritai esame? Kaip mes čia patekome? Dėl ko mes čia esame? Ar jūs kada nors galvojote apie tai, apie panašius dalykus? Mes esame žmonės, o kas mus padarė žmonėmis? Kas mus padarė skirtingus nuo visko, kas yra šiame pasaulyje [Brolis Branhamas atsikosėja – Red.] (Atsiprašau.) Kaip žmones?

8 Nesvarbu kokioje būsenoje yra žmogus, jis vis dar yra Dievo sūnus, nesvarbu koks jis yra nuodėmingas, kaip toli jis yra. Jis yra puolęs sūnus, bet vistiek jis yra sūnus. Dievas yra jo Kūrėjas. Dievas yra jo Sutverėjas. Dievas išpirko jį sumokėdamas kainą. Galbūt jis pats su tuo niekada nesusitaikys. Galbūt jis niekada to nepripažins. Galbūt jam tai niekada nesuteiks jokios naudos. Bet vistiek jis yra Dievo sūnus ir ji yra Dievo duktė.

Ir kodėl Dievas patalpino žmogų čia? Dabar mes galėtume skirti daug laiko šioms mintims, bet mes to nedarysime. Mes tik pateiksime pagrindinę mintį šiam vakarui. Tada mes melsimės už ligonius, nes galbūt tarnautojai jums jau apie tai kalbėjo ir panašiai.

Taigi, Dievas, kai Jis pradžioje sukūrė žmogų, Jis sukūrė jį viršesnį už bet ką žemėje. Jis suteikė jam valdžią viskam, kas yra žemėje: valdyti viską. Jis valdė gyvūniją. Jis valdė padangių paukščius, žuvis jūroje. Jis valdė vėjus. Jis valdė augmeniją. Jis valdė viską.

9 Žmogus buvo sukurtas kaip antraeilis dievas žemėje. Jam buvo duota galia viską valdyti, visus žemės elementus. Tai buvo Adomas. Adomui buvo suteiktos šios galingos jėgos. Bet tada, dėl jėgos, kuri jam buvo buvo duota kurti pačiam, tdėl jos jis puolė.

Ir Adomas galėjo tarti vėjui ir jis nurimdavo. Jis galėjo tarti medžiams ir jie paklusdavo jam. Jis galėjo tarti laukinei gamtai ir ji jam paklusdavo. Jis galėjo kalbėti vandenims, kas tai bebūtų. Viskas paklusdavo Adomui.

Taigi, tokia yra žmogaus pradžia. Štai kam Dievas jam davė valdžią: viskam, kas yra žemėje. Taigi, per puolimą jis prarado tą jėgą, tuomet jis prarado to suvokimą, po to prarado santykius, draugystę ir bendravimą su Tėvu. Jis prarado tai. Ir visi jo didieji kanalai užsikimšo, ir Jis negalėjo prasiveržti.

Taigi, kuo Adomas buvo Dieve, Kristus atpirko mus atgal į tai. Taigi, atpirkėjas, ką nors atpirkti reiškia sugrąžinti tai ir vėl į to pradinę būseną.

10 Ir Adomui niekada neteko sirgti. Jam niekada nereikėjo mirti. Jam niekada nereikėjo nerimauti. Jam niekada neskaudėjo širdies. Jis niekada nejautė baimės. Jis tiesiog užsiropšdavo į Tėvo glėbį kaip kūdikis. Jam viskas priklausė. Ir ko tik jis paprašydavo, jis tiesiog tai gaudavo. Viskas jam paklusdavo, nes jis buvo Dievo vaikas; ir vaikas yra visų dalykų paveldėtojas.

Taigi, kai žmogus puolė, jis tai prarado. Ir tai ką jis puldamas prarado, Kristus atėjo kaip Atpirkėjas. Ar jūs kada nors esate susimąstę, kodėl Kristus mus atpirko? Jis suteikė mums Amžinąjį Gyvenimą. Jis sugrąžino mus atgal į amžiną bendravimą ir santykius su Dievu, vėl būti Jo sūnumis ir dukterimis, kad sugrąžintų visą tai, ką Adomas prarado puolime.

11 Taigi, esmė yra tokia, kad nuo to laiko, kai Jis sugrąžino žmogų į šią vietą, kai žmogus puolė, jis prarado suvokimą, kodėl Tėvas patalpino jį čia žemėje. Kitais žodžiais tariant, visa tekėjimo sistema, kokia ji buvo mūsų smegenyse, ir išėjimo angos, tikėjimas, buvo užkimštos verslo reikalų, namų gyvenimo, šeimyninių rūpesčių. Viskas taip užsikimšo – taip tuo, kad Dievas negali veikti per šiuos kanalus dėl kurių jis žmogų ir sukūrė.

Taigi, kai Dievas sukūrė žmogaus kūną, kiekviena mažytė dalelė turėjo savo veikimo vietą: dantys, liežuvis, akys, nosis. Ten Dievas sukūrė viską, kad tai tobulai funkcionuotų, kad žmogus gyventų. Ir jei Dievas tokiu pavyzdžiu pateikė žmogų, žmogaus kūną, juo labiau Jis padarė pavyzdžiu ir įvedė tvarką Kristaus Kūną, Bažnyčią?

12 Jei Dievas sukūrė žmogaus kūną, Jis tikrai sukūrė ir Jo Sūnaus Kūną, Bažnyčią. Ir Jis sukūrė mus, kad susirinktume drauge dangiškose vietose Jėzuje Kristuje, ir turėtume šiuos antgamtinius Dievo darbus, išsiliejimus, per tokias dvasios dovanas kaip pranašavimas, išmintis, pažinimas ir – ir išgydymo dovanos. Ir šios visos kitos, skirtingos dovanos yra išliejimo kanalai, kuriais Dievas išlieja Savo Jėgą ir išlieja Savo apreiškimą žmonėms.

Ir ne kaip individai, bet daugiau kaip visuma mes esame kartu vienas didis tikinčiųjų kūnas. Ir kaip gi mes patenkame į šį kūną, paslaptingą Viešpaties Jėzaus Kūną? Viena Dvasia mes visi esame pakrikštyti į šį Kūną.

Taigi šėtonas per nuodėmės ir mirties dėsnius padaro taip, kad viskas, kas yra iš nuodėmės ir mirties būtų veiksminga. Šėtonas siunčia vėžį. Žmogus atpažįsta tai, priima tai. Šėtonas siunčia širdies skausmą. Mes atpažįstame jį, priimame jį.

13 Ir jei šėtonas savo jėga gali padaryti savo dėsnius veiksnius žmoguje, tuo labiau Dievas savo jėga gali padaryti Savo dėsnius veiksnius žmoguje? Jei šėtonas gali kurti savo dėsnius, būti užtikrintas, o mes tai atpažįstame, tuo labiau Dievas, gali savo vaikams padaryti žinomus Jo dėsnius, Jo žmonių tarpe, Dieviškojo išgydymo, apreiškimo, jėgos, dovanų, Dvasios pasireiškimų. Nuodėmės ir mirties įstatymas veikia žmonėse, o Kristaus laisvės įstatymas atėjo išlaisvinti mus iš tokių dalykų.

Taigi, aš tuo tikiu visa širdimi. Aš tikiu, kad mes artinamės prie amžiaus, kai žmonės atpažins šiuos dalykus. Mes turėjome tiek daug tuščios filosofijos ir panašiai, ir mokymų, kurių neturėtų būti, galiausiai tai sukūrė žmogaus prote mąstymo perversmą apie vienus ir kitus dalykus ir atitraukė nuo Dievo Žodžio.

Kaip aš jau esu sakęs tikėjimas neateina per pasninkavimą. Tikėjimas neateina per maldą, knygos skaitymą. Visa tai gerai: pasninkas, maldos ir skaitymas – knygos skaitymas. Bet tikėjimas ateina per – per kažką, kas yra žmogaus širdyje, kas kalba jums taip realiai, kaip jūs atėjote į šią bažnyčią šį vakarą... Kai jūs sugrįžote namo, jūs pasakėte savo žmonai, kad sugrįšite namo, kai tarnavimas pasibags, jūs darote tai nesąmoningai. Jūs tiesiog išeinate, įsėdate į automobilį ir važiuojate namo. Taigi, jūs negalėtumėte to padaryti, jeigu neturėtumėte tikėjimo, kad galite tai padaryti. Jūs niekada nepajudėtumėte iš vietos kurioje jūs sėdite, jei jūs neturėtumėte tikėjimo, kad galite atsistoti. Bet jūs tiek daug kartų tai darėtė, ir jūs taip priprantate prie šių dėsnių, kad tai tampa įprastas dalykas.

14 Taigi, jei mes galėtume visiškai atsiduoti Dievui ir Jo valiai, ir palikti mūsų pačių mintis, ir tiesiog leisti Kristaus protui būti mumyse, tada tie patys Dvasios veikimai pasireikštų per mus taip pat, kaip pasireiškia įprasti dalykai, tiesiog taip pat. Nes iš pradžių mes buvome sukurti tuo... tuo tikslu – valdyti, vadovauti ir šlovinti Dievą ir gyventi dėl Dievo.

Taigi, Jėzus pasakė, „Jei pasiliksite Manyje ir Mano Žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Jei pasiliksite Manyje ir Mano Žodžiai pasiliks jumyse...”

Taigi, Tėvas ir Jo Žodis yra neatskiriami, nes Žodis yra Jo Sūnus. „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.” Dievas ir Jo Žodis yra neatskiriami. Jūs negalite turėti Dievo, neturėdami Jo Žodžio, ir kai jūs turite Jo Žodį, jūs turite Dievą.

15 Jei norėtumėte šiek tiek labiau sugrįžti atgal į istoriją, galėtumėte pamatyti Žodį. Pradžioje buvo Žodis. Bet kas yra Žodis? Žodis yra pasireiškusi mintis, ištarta mintis. Dievas, iš pradžių Jis turėjo mintį ir ją ištarė, ir ta mintis reiškė... tapo žodžiu, ir žodis buvo materializuotas .

Taigi, viskas, ką Dievas ištarė savo Žodyje, kai tai pateks į tinkamą kanalą, tai materializuos tą Žodį į betkurį už to slypintį pažadą. Dievas tai padarys. Jis yra įsipareigojęs tai padaryti.

Tuomet: „Jei pasiliksite Manyje ir Mano Žodžiai pasiliks jumyse...” Tuomet jūs turite Dievą, Žodį jumyse. Ir jūs tikite Žodžiu lygiai taip pat kaip tikite Dievu, nes Tai ir yra Dievas, ir Tai yra neatskiriama. Tuomet, jei savyje turite Dievo Žodį – savyje turite Dievo gyvybę. Jūs savyje turite Dievą. Ir ką Dievo Žodis per tave beištartų, tai turės išsipildyti būtent taip lyg pats Dievas būtų tai ištaręs.

16 Jėzus pasakė „Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu,” Ar kada nors susimąstėte ką tai reiškia? Ar suprantate, kad jei mes ateiname pas Dievą Jėzaus Vardu, tai yra lygiai tas pats lyg pats Jėzus melstųsi? Tai daugiau ne aš, kuris meldžiasi. Jei aš ateinu Jo vardu, ir Jis pripažįsta Savo Vardą, ir Jėzus pasakė: „Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu.” Ir tuomet aš ateinu pas Tėvą Jėzaus vardu, tai jau ne aš meldžiuosi; tai Jėzus. Tai Jo Dvasia meldžiasi per mane.

Ir tada aš gaunu ko prašau, nes Jis tai pasakė ir tai yra paties Dievo Žodis. Tai negali – negali nieko kito padaryti, tikt tai kas, pasakyta.

17 Taigi mes tikime, kad esame... Tai yra užtikrintumas, kurį mes turime Dieve, kad mes gauname tai, ko prašome, nes Jis yra Dievas ir Jis negali atsiimti Savo Žodžio. Jis turi išlikti su Savo Žodžiu.

Taigi tuomet: „Jei pasiliksite Manyje ir Mano Žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.” Ar tai nėra paprasta? Sukurta tikėjimu. Mes buvome sukurti šiam tikslui. Bet per puolimą, na, mes buvome nuo to patraukti, bet per atpirkimą mes buvome vėl į tai sugrąžinti.

Yra vienintelis dalykas, kuris trukdo žmonių rasei šiandien būti viršesniais ir valdančiais, kaip jie tai darė pradžioje, tai yra dėl to, kad – Dievo išsiliejimo jėgos kanalai žmoguje buvo užkimšti.

18 Kartais... aš sakau tai su pagarba. Kartais teologai ir bažnyčios doktrinos užkemša jūsų tikėjimo kanalus. Užkimšo jūsų tikėjimo kanalus iki tokio lygmens, kad jus išmokė, jog šie dalykai neegzistuoja, ir tai užkerta kelią.

Ar galite įsivaizduoti, kadšį vakarą, šiam pastatui yra tiekiama elektros energija, kad šviestų šviesa? Elektra yra nematoma jėga. Kai ji yra suvaldyta ir įvesta, kai iš pradžių Bendžaminas Franklinas atrado tai, jis sušuko: „Aš ją turiu“. Jis nežinojo ką jis turėjo. Jis turėjo kažką.

Bet vėliau atėjo Edisonas ir pritaikė tai praktikoje. Ir šiandien mes galime siųsti radijo telegramas tiesiog iš šitos vietos į bet kurią vietą pasaulyje per bevielę telegramą, nematoma jėga perneša ją per erdvę ir nei vienas žmogus negali to pagauti, tiktai aparatai gali tai padaryti, nes tai yra per greita mūsų akims. Visgi čia yra jėga, per šią vietą keliauja telegramos tiesiog čia ir dabar.

19 Taigi dabar, jei Dievo gamtos dėsniai tokie kaip elektra ir kiti dalykai, pritaikyti teisingu būdu gali padaryti šiuos dalykus, tuo labiau gali Šventosios Dvasios jėga, kuomet ji aplanko žmogaus širdį tikėjimu, ką tai gali padaryti.

Taigi Dievas nepažadėjo mums suteikti elektrą, dėl to išaugs tik pažinimas. Bet pažiūrėkite, ką Šventoji Dvasia šiandien pažadėjo tikinčiajam. Ir tuomet mes žvelgiame atgal ir matome, kad Dievas čia patalpino elektrą tam tikram tikslui. Ir mokslininkai gilinasi į mokslo sferą ir atskleidžia šiuos dalykus.

Bet mes, kaip krikščionys tapome per daug užsikimšę. Mes tiesiog negalime suprasti. Taigi mes galvojame apie tai: „Gydytojas pasakė, kad aš nepasveiksiu.“ Tol, kol jūs galvojate apie tai, jūs nemąstote Dievo mintimis. Jūs – jūs negalite to padaryti. Jei jūs sakote: „Na, aš mirsiu. Gydytojas pasakė, kad aš mirsiu.“ Su visa pagarba gydytojams, tai viskas, ką jie žino.

20 Jei jis pasakė, kad tu mirsi, žmogiškai tariant, aš tuo tikiu. Bet pagal Žodį, aš negaliu tuo tikėti. Tai tiesa. Kadangi Jis pažadėjo man, kad ko tik prašysite Tėvo Jo vardu, jums bus duota, ir aš tikiu kad tai tiesa.

Taigi, jei Dievas tik galėtų išvalyti mūsų kanalą, ir tiekti energiją į tą vietą, tuomet kažkas turės įvykti. Visas kūnas sujungtas kartu kad veiktų ir Jo gyvybė pradės... Būtent taip, kaip yra reikalingas kiekvienas mano kūno narys, kad funkcionuotų ir teiktų man gyvybę, lygiai taip pat yra reikalingas kiekvienas Kristaus Kūno narys, kad veiktų drauge, kad tai būtų teisingai. Suprantate, ką turiu omenyje?

21 Vieni yra paskirti šioje bažnyčioje mokytojais, apaštalais ir pranašais, ir išgydymo dovanos, stebuklai, kalbėjimai kalbomis, aiškinimai ir kita. Visi šie dalykai viename, didžiame, mistiniame Jėzaus Kristaus Kūne, judančiame žemėje ir vieną dieną, aš tikiu, ir aš tikiu, kad tai visai arti, tiesiog čia...

Tiesiog kaip šį vakarą ši šviesa čia ir ta šviesa, nutiestas tas paprastas laidas per kelią, ten yra nutiestas laidas. Tai medžiaga. Taigi, dabar, kai energija patenka į laidą, rezultatas bus toks pats, kokį turime čia.

Na, aš tikiu, kad daugelį kartų, kai Dievo dvasinis kūnas sujungtas/sutvirtintas žemėje... Mes privalome...?...Aš sakau tai su pagarba elektrikams. Tai... Tai... Vandentiekio sistema gerai, bet mes negalime būti išgelbėti per vandenį. Jūs žinote, kad tai tiesa. Ir tai yra geras dalykas pasakyti baptistams. Bet tai yra tiesa. Tai tiesa kaip...

22 Jei kūnas yra tinkamai sujungtas ir Tėvas danguje įjungs pagrindinį jungiklį, kažkas turės įvykti. Tai tiesa. Jeigu Kūnas yra... jei pastatas yra tinkamai sutvirtintas.

Ir jei tai yra tinkamai mokoma ir kiekviena mūsų kūno gyslelė esti Kristuje ir tik Jo Žodyje...

Taigi, jei jūs turite teologiją, jei jūs turite kažkokią doktriną, jei jūs turite kažkokį prietaringumą, jūs turite netikėjimą, jūs turite kažką kas kažkur jus sustabdo, tuomet ši energija niekada negalės per jus tekėti. Bet kai jūs pasiekiate vietą, kurioje turite tobulai išvedžiotus laidus ir Pagrindinis Elektrikas patvirtino tai užantspauduodamas Šventąją Dvasia, vienintelis likęs dalykas yra tik įjungti jungiklį, ir ten pasirodys šviesa, ir tai tiesa.

23 Ir jūs esate pasaulio Šviesa, miestas, pastatytas ant uolos, kuris negali būti paslėptas. Ir mums šį vakarą turėtų būti gėda, turėtume nuoširdžiai ir nuolankiai pripažinti savo netikėjimą prieš Dievą, ir prašyti Jo atleidimo už tai, kaip mes Jį atstovaujame šiame gyvenime. Jis atsižvelgia į mus.

Senojo Testamento žmonės neturėjo šios Akivaizdos. Jūs to nežinote. Jūs kartais remiatės Elijumi, Moze ir kitais žmonėmis. Mozė, Elijas ir kiti žmonės buvo didingi vyrai, Dievo iš anksto numatyti, tačiau jie neturėjo tokios privilegijos koką jūs turite. Jie neturėjo privilegijos. Jie neturėjo – jiems duotos jėgos įvykdymui, kokią jūs gavote, visko, kas yra Kristuje

24 Jie numatė šią dieną, ir priėmė tai, ir patikėjo tuo, ir žvelgė į tai prieš tam ateinant, o dabar mes tiesiogiai gyvename tame ir bijome to. Suprantate? Kokia privilegija.

Taigi, jeigu šėtono kūnas gali būti valdomas netikėjimu ir abejonėmis ir baimėmis, tai padarys tai, ką Raštas sako, kad padarys. Tai sukels ligas. Tai sukels nelaimes. Tai sukels visus šiuos dalykus.

Ir tuomet netikėdami žmonės tai sukels. Ar Dievo jėga tikintys žmonės neturėtų suvaldyti šiuos dalykus ir sugrąžinti juos pataisymui?

25 Kodėl Kristus mus atpirko? Ar jūs kada nors susimąstėte, kodėl Jis mus atpirko? Kodėl po jūsų atpirkimo Jis tiesiog nepasakė: „Nėra prasmės duoti jiems didelę jėgą. Nėra prasmės daryti šį žmogų Dievo sūnumi. Nėra prasmės tai daryti. Aš tiesiog paprašysiu jo tuo patikėti ir įrašysiu jo vardą į Dangaus Knygą ir tai bus išspręsta“. Bet Jis suteikė mums šiuos atpirkimo palaiminimus, kad mes Šventosios Dvasios jėga darytume Dievo darbus.

Ir Šv. Jono 15, Jis pasakė: „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės”. Ar jūs žinote, kad vynmedis negali nešti vaisių net jei vaisius yra vynmedyje? Bet vaisius negali būti išaugintas iš vynmedžio. Jis turi turėti šaką, kuri nešą vaisių. Ir jūs esate šakos. Taigi pats vynmedis su visa savo energija negali išauginti nieko nebent tik jei šaka norės priimti energiją.

26 Taigi, Devas priklauso nuo jūsų kaip Jo Kūno nario, kad neštumėte Jo Dvasios vaisius. Ir dabar, jei Jis priklauso nuo jūsų, atverkime mūsų kanalus ir leiskime Šventai Dvasiai įeiti šį vakarą ir suteikti mums jėgų ir – ir išlaisvinti mus iš visų baimių ir abejonių. Prabudimas prasidėjo.

Kažkas pasakė: „Jėga buvo duota tik apaštalams, tiems dalykams.“ Aš nesu istorikas, bet aš skaičiau daug istorijos – bažnyčios istorijos. Ir per visą pasaulio istoriją aš nesu pastebėjęs laikotarpio, kuriame Šventosios Dvasios bangos būtų užliejusios bažnyčią be prabudimo, bet tik ženklai ir stebuklai tai lydėjo. Dievas gydė ligonius kiekviename amžiuje ir toliau tai darys kiekviename amžiuje, kuriame žmonės ir bažnyčios noriai atsisako daryti patys ir leidžia Šventajai Dvasiai užvaldyti jų gyvenimą.

27 Martinas Liuteris meldėsi už savo vieną artimą draugą ir jis buvo išgydytas. Džonas Veslis... Aš manau, kad buvo užfiksuota apie 240 kartų, kai Džonas Veslis meldėsi už ligonius ir jie buvo išgydyti.

Kai jis jodinėjo savo arkliu, jo arklys buvo luošas, o jam pačiam skaudėjo galvą, ir Dievas abu išgydė, jį ir arklį. Arklys nustojo šlubuoti.

Ir toliau per Mudį, Sankį, Finį visi tie vyrai, kai Šventosios Dvasios bangos judėdavo bažnyčioje, ten buvo ženklai ir stebuklai. Kodėl vienas kartą pasakė: „Jei...“ Jis pasakė, aš manau tai buvo Mudis. Ten buvo daugybė žmonių, kurie buvo išgydyti susirinkimo metu, kai Šventoji Dvasia nužengdavo... Nors Mudis nemokė mokymo apie Dieviškąjį išgydymą. Bet jis pasakė, kad ten jo susirinkimuose įvyko tiek daug išgydymų, kad jis pagalvojo jog tai bus... jo bažnyčia pavirs į katedrą, kaip buvo toje vietoje, Prancūzijoje, kur jie susirinko ten, kad... kad būtų išgydyti. Daug žmonių buvo išgydyti, liudydami kaip Šventoji Dvasia ir be mokymo apie Dieviškąjį išgydymą, Šventoji Dvasia pati tai padarys, jei galės padaryti tinkamą... Ji tai išreikš.

28 Aš mačiau žmones, kurie netgi negalėdavo patys ateiti išgydymui. Jie tiesiog sėdėdavo ten ir grįždavo namo po to, kai išlikdavo paklusnūs Šventajai Dvasiai, o po to sugrįždavo namo ir būdavo visiškai sveiki to net nesuvokdami. Šventoji Dvasia yra Gydytojas. Šventoji Dvasia yra čia šį vakarą, kad suteiktų jėgų kiekvienam gyvenimui, padarytų viską. Dabar mes suprantame, koks yra Dieviškojo išgydymo pagrindas. Mes turime artėti prie pabaigos, nes laikas neleidžia mums kalbėti ilgiau. Mes turime eiti link pabaigos.

Taigi, čia yra kažkas, kas yra ne taip. Ir pradžioje Dievas sukūrė jus būti visų aplinkybių šeimininkais. Tai – tai yra pradžia; tai yra tikra; tai yra Dievo Žodis. Nebuvo nieko, nieko negalėjo įvykti, jei jūs nebuvote to šeimininkas. Štai kokiu tikslu jūs buvote sukurti.

29 Tada per puolimą įėjo nuodėmė ir užtemdė akis. O dabar, atėjo Jėzus ir atpirko tai. Taigi dabar Tėvas duoda jums Šventąją Dvasią, kad vadovautų ir vestų jus, suteikdama jums šiuos visus Dieviškus pažadus.

Mokytojai, nuolankiai tai sakau, nes aš myliu kiekvieną vyrą ir moterį, kurie tiki Jėzaus Kristaus vardu. Suprantate? Ir aš nesu debatų dalyvis. Aš nesiginčysiu; aš – aš netikiu tuo. Aš tikiu tik Žodžio priėmimu, tai viskas.

Ir aš tikiu, kad tai yra Dievo Žodis. Ir jei tai yra Dievo Žodis, kaip aš Tuo tikiu, aš tikiu, kad Jis yra įsipareigojęs atsakyti man į kiekvieną pažadą, kuris yra Knygoje, jei aš atitiksiu Jo reikalavimus, ir Jis užantspauduos mane per Šventąją Dvasią į Jo Karalystę. Aš tikiu, kad tai nėra fanatizmas, nors mes turime daug tokių fanatikų, bet vis dėlto tai nėra fanatizmas; tai yra tiesa. Tuomet Dievas yra įsipareigojęs Savo Žodžiui, pasirūpinti Savo Žodžiu. Jis stebi Jį, kad įvykdytų Jį.

30 Taigi, išalkę žmonės... Ar žinote iš kur kilo kiekvienas šiandieninis kultas pasaulyje? Kiekvienas kultas pasaulyje šiandien atsirado dėl alkstančių vaikų. Štai kas pagonių žemėje paskatino pagonis šlovinti stabus: išalkę vaikai. Štai kas paskatino fanatikus pasklisti šalyje: išalkę vaikai bandantys pažvelgti į Žodį, kad sužinotų ar tai yra tiesa, ar kiažkas kita yra tiesa. Kiekvienas kultas kilo iš to.

Ir šiandien daugelis dalykų dėl to... Nuoširdūs žmonės alksta ir trokšta Dievo... Nes kažkas yra vyre ar moteryje nuo pat atsiradimo pradžios, kas jiems sako, kad kažkur yra Amžinasis Gyvenimas. Vieni to ieško stabuose. Kiti ieško šventyklose.

31 Prieš kelias savaites aš buvau didelėje bažnyčioje – Romoje, ir jie atvedė mane į bažnyčią, kurioje visi mirę vienuoliai, jie juos ten palaidojo taip, kaip yra užsodinamas sodas. Ten buvo kapinių sodai smėlėtoje dirvoje.

Ir po gulėjimo ten, jų kūnui suiro. Odos kirminai suėdė kūną. Po to jie iškasė tuos kaulus. Ir patalpoje buvo visos tos nuotraukos: žmonių kaulų, mažųjų pirštų ir panašiai. Ir visur palei sienas žmonių kaulai sudėti kartu su kaukolėmis ir panašiai, sudėti šalia. Taip buvo visame pastate. Daug kitų vienuolių numirė ir buvo ten kape, iškeliaudami norėjo, kad jų kaulai būtų ten suguldyti.

32 Taigi, kai kurie iš tų kaulų, kaip aš pastebėjau praeidamas pro juos su gidu, ir kai kurios kaukolės buvo nutrintos iki visiško baltumo, praeidami žmonės lietė tų vienuolių kaukoles, galvodami, kad galbūt jie gaus palaiminimą, galbūt gaus kažką iš kažkur kitur, kur tie vienuoliai pateko.

Ten yra vienas stulbinantis dalykas už pastato, ar ten kur buvo bažnyčia. Ir ten buvo ženklas, kuris, aš pamaniau, buvo labai tinkamas. Buvo užrašyta: „Kadaise mes buvome tokie, kokie dabar esate jūs, bet vieną dieną jūs būsite tokie, kokie dabar esame mes“. Ir tai tiesa. Tai skatina jus apie šį tą susimąstyti.

33 Tačiau žmonės lietė tuos skeletus galvodami, kad galbūt per tai gaus palaiminimą, kas tai? Išalkusios širdies žmonės galvoja, kad galbūt tas, kas kadaise buvo tame kūne, išėjo kitur ir dabar gali suteikti jiems palaiminimą jiems liečiant jų kaukolę. Tai yra tiktai žmogus. Tai yra tiesiog kažkas širdyje, kas šaukiasi, ilgisi, ieško, alkstantys ir trokštantys kažką surasti.

Taigi čia turėtų būti kažkokia tiesa, ir čia yra… Jei žmogaus širdyje yra tokių dalykų alkis, ir mes matome įprastą pradžią, ir matome kaip tai pasibaigia tuo, kad privalo būti tai, kas yra tiesa ir tai, kas yra melas. Taip tiesiog turi būti, draugai. Aš sakau tai pagarbiai iš visos širdies ir sakau tai kaip jūsų brolis.

34 Ir aš nesumenkinu nei vieno jūsų įsitikinimo ar – ar jokios religijos, kurią jūs turite. Ir čia šį vakarą, tikriausiai yra atstovaujama dauguma religijų, daug religingų žmonių iš skirtingų denominacinių sektų ir panašiai. Ir aš gerbiu kiekvieną iš jų. Bet dabar, tiesiog pažvelkime čia tiesiai į šią pagrindinę mintį, prieš mums pradedant melstis už ligonius. Pažvelkime ir pamatykime.

Jėzus pasakė toje paskutėje vietoje, dabar mes pereiname prie pirmosios vietos: „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse...“ Jėzus pasakė „Kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą”. Mes turime Amžinąjį Gyvenimą. Mes priėmėme tai tikėjimu. Mes tuo tikime.

35 Taigi Jėzus pasakė: „Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių.” Tikslus vertimas yra „daugiau”. Karaliaus Jokūbo vertime čia yra sakoma: „didesnius”, „didesnius” reiškia ne – ne kokybę, jie negali būti didesni, bet kiekybę, nes Jis gali būti visame pasaulyje. Jis gali daryti darbus čia, ir Italijoje, ir Paryžiuje, ir betkur kitur gali daryti darbą.

Ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes Aš busiu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

36 Taigi mes kaip krikščionys tikime, kad Jėzus Kristus, kuris mirė... Ar jūs tikite, kad kai Jėzus buvo čia, kai Jis vaikščiojo čia žemėje, Jis gydė ligonius? Kas iš jūsų tiki tuo visa širdimi? Jis prikeldavo mirusius. Jis išvarinėjo piktąsias dvasias.

Ir Jis nedarė nieko išskyrus tai, ką Tėvas Jam parodydavo, Jis pasakė. Ar tai tiesa? Jono 5:19, Jis pasakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums...“

Taigi jis nebuvo toks žmogus, kuris vaikščiojo ir sakė: “Atneškite štai šį čia, leiskite Man parodyti kad aš galiu jį išgydyti.“ Ne, ne, ne. Jis vaikščiojo ir kur Tėvas parodydavo Jam ką daryti, Jis ėjo ir tai darė.

37 Kai Jis buvo čia žemėje, mes... Aš sakau tai galbūt pasikartodamas. Aš neketinau to daryti, bet aš esu tai sakęs anksčiau. Tiesiog trumpam pažiūrėkime į Jo gyvenimą ir išvyskime kokio būdo Asmuo Jis buvo. Tuomet jūs galėsite suprast,i koks Jis turėtų būti šiandien.

Taigi, kai Jis buvo čia žemėje, Jis buvo tobulas visos Dievybės pavyzdys. Jis buvo Dievybės pilnatvė kūne. Kristuje buvo Dievas. Jėzaus kūnas buvo tik palapinė, urioje pats Visagalis Dievas apsistojo ir gyveno žmoguje. Jūs tikite tuo ar ne? Jūs turite tuo tikėti, kad būtumėte išgelbėti. Jūs turite tuo tikėti.

38 Jis buvo pats Dievas tapęs kūnu čia žemėje, kad parodytų Savo meilę žmonėms ir pašalintų žemės nuodėmę. Jis pasirodė čia tam, kad galėtų sulaikyti mirtį Savo paties kūne, sulaikyti ligą Savo paties kūne. Prakeiksmą, kuris turėjo būti ant jūsų Jis prisiemė ant Savęs, ir turėjo mirti kaip žmogus tam, kad atpirktų jus ir vėl į šį pilnavertį bendravimą su Tėvu. Koks tai yra nuostabus dalykas.

Mūsų... mūsų širdys negali suvokti, kas tai buvo, ką Jis padarė. Mes esame per lėti. Mūsų mintys yra vangios. Vožtuvai buvo užkimšti. Netikėjimas, baimė ir abejonės juos paralyžavo. Ir pro juos negali laisvai tekėti, kaip turėtų, tik tada kai mes leisime Šventajai Dvasiai viešpatauti mūsų gyvenimuose, tuomet Ji išjudins tuos vožtuvus taip, kad gyvybė pradės funkcionuoti. Suprantate? Tuomet mes galime matyti, tuomet. Tikrai tai yra Tėvas.

39 Tada savaime jūsų tikėjimas yra čia. Jums nereikia nerimauti dėl to ar turite pakankamai tikėjimo, kad padarytumėte tai, arba pakankamai tikėjimo, kad padarytumėte tai. Jis bet kuriuo atveju yra čia. Jūs tiesiog darote tai, nes Tėvas taip pasakė. Ir tai yra gyvas Žodis jumyse, išreiškiantis pats Save taip, kaip Jis buvo Kristuje. Jūs galite pasakyti: „Taip, kaip Jis buvo Kristuje?“. Taip, pone.

Jis pasakė: „Darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą.“ Taigi tai yra Jo Žodis, Šv. Jono 14:12 Jis davė šį pažadą. Tikės kiekvienas, kuris buvo įkvėptas.

Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš būsiu su jumis iki apaštalų periodo pabaigos?“. Ne. „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Hebrajams 13:8 pasakyta: „Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.“

40 Kas Jis buvo, kai Jis buvo čia žemėje? Jis buvo žmogus, nusižeminęs, gimė kukliai ėdžiose. Jis neįgijo gero aukštojo išsilavinimo jokioje mokykloje, kiek mums yra žinoma. Jie norėjo sužinoti iš kur Jis įgijo šią išmintį, kai jis atėjo į savo kraštą pas Savo žmones, jie sakė: „Kokią mokyklą Jis lankė? Kokią – iš kokios Jis seminarijos?“. Jie nieko apie tai nežinojo. „Ar tai ne dailidės sūnus, valstietis?“. Žmonės jo nemokė. Dvylikos metų amžiaus Jo išmintis buvo... Ji – ji aplenkė bet kokį mokytojų žinojimą. Čia ir yra skirtumas turėti žemišką, pasaulietišką išsilavinimą, ir turėti Dievo jėgą, kad valdyti išmintyje...

Nes Jis paslėpė tai nuo išmintingųjų ir atskleidė tai kūdikiams, tokiems, kurie mokysis. Todėl nereikia bandyti ieškoti to seminarijose, mokyklose. Tai niekada nepasiseks. Tai paslėpta paslaptis, kuri gali būti atskleista tik jei Dievas ją atskleis. Taigi jei mes tai matome ir žinome, kad tai tiesa...

41 Taigi pažvelkime į Jį dar minutėlei. Kai mes Jį matome čia žemėje... Vyrukas Pilypas atėjo ir buvo išgelbėtas. Jis nuėjo ir pasakė savo draugui Natanaeliui. Jis atvedė jį į maldos tarnavimą, ar kas ten pas juos buvo, galbūt stovėjo tarp klausytojų, ar kažkur ten.

Bet, Jėzus pažiūrėjo ir sutelkė savo žvilgsnį į jį, ar kur. Galbūt jis buvo maldos eilėje ar kur kitur. Jėzus pasakė: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos.“

Ir jis atsakė: „Iš kur mane pažįsti?“

Jis pasakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu.“ Tai tikrai stebėtina.

Jis pasakė: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!"

Jis pasakė: „Kadangi Aš tau tai pasakiau, tu tiki?“ Jis pasakė: „Pamatysi daugiau nei tai.“

42 Didesnius pažadėjo tiktai tiems, kurie tiki tuo, kas yra šviesa, kad įeitų į tai. Taigi, jeigu jūs atmetate šviesą, telieka vienas dalykas - tai tamsa. Suprantate? Taigi, kol tai yra šviesa...

Mes pastebime Jį. Jis neskelbė esąs gydytojas, kai Jis praėjo pro Betsaidą, ir visi tie luošiai, ir raiši žmonės gulėjo ten. Jis nei vieno iš jų neišgydė. Priėjo prie žmogaus, gulėjusio ant mažo gulto, koks buvo, ar užtiesalo, ar ant kažko tokio buvusio ten. Jis pasakė: „Ar norėtum pasveikti?“

Taigi Biblija sako, kad Jėzus žinojo, jog jis buvo ten ir žinojo, kad jis buvo toks trisdešimt aštuonerius metus. Taigi tai vakarykštis Jėzus ar ne? Jis žinojo, kad jis buvo toks trisdešimt aštuonerius metus. Jis pasakė: „Ar norėtum pasveikti?“

43 Kodėl ne tam aklam žmogui, luošam, šlubuojančiam, nesveikam, kai Jis praėjo pro tą vandens telkinį? Kodėl Jis jų visų neišgydė? Jis paaiškina tai 19-oje eilutėje. Jis pasakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir Sūnus.” Suprantate, ką aš turiu omenyje? Kai moteris palietė Jo drabužį, Jis nepasakė: „Aš išgydžiau tave.“ Jis pasakė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“ Jos tikėjimas į Jį, tai kas buvo padaryta teisingai.

44 Apaštalas Petras ir jo šešėlis krentatis ant ligonių niekada jų neišgydė, ne šešėlis. Bet jų tikėjimas apaštalu, tai buvo jų ryšio vieta susisiekimui su Dievu.

Taigi, kai Jėzus buvo čia žemėje pažadėjo šiuos dalykus... Dabar pažiūrėkime. Būtent tie dalykai, kuriuos Jis darė, Jis niekada netvirtino, kad kažką išgydė. Jis tik tvirtino, kad darė tai, ką Tėvas Jam parodydavo regėjime. Bet Jis turėjo jėgą apie kurią mes visi žinome, stovėdamas Jis pažiūrėdavo į klausytojus ir žmogui pasakydavo tam tikrus dalykus.

Kaip pavyzdžiui moteris, kuri palietė Jo drabužį. Kažkas iš Jo išėjo. Kažkas iš Jo išėjo. Kažkokiu būdu Jis žinojo, kad kažkas atsitiko. Aš... aš tikiuosi, kad dabar mes tai suprantame.

45 Jėzus turėjo tam tikrą jėgą, įvardinkime tai tokiu būdu. Jėzus, šis... Atpirkėjas atpirko mus į tai, kuo mes buvome prieš Adomo nusižengimą... kai Jis buvo čia žemėje kaip Dievo Sūnaus pavyzdys nuo pirmojo Šventosios Dvasios apsigyvenimo viduje... Ir po to Jis galėjo atvesti daug vaikų pas Dievą. Kai Jis buvo čia, Jis turėjo jėgą ir kai tam tikras asmuo turėjo tikėjimą, Jis galėjo atsisukti į klausytojus ir pasakyti kas jie buvo. Moteris palietė Jo drabužį. Jai to užteko. Ji nubėgo atgal į klausytojų tarpą. Tuomet ji pajautė, kad su jos kraujo problema viskas išsispręs. Todėl ji žengė atgal į ten stovėjusių klausytojų tarpą. t.

46 Jėzus atsisuko, pažiūrėjo į klausytojus. Tarė: „Kas palietė mane?“. Jis nebūtinai turėjo pasakyti: „Kas palietė mane?“. Jis vistiek būtų ją suradęs. Todėl Jis tiesiog apžvelgė klausytojus, pasakė: „Kas palietė mane?“. Ji atsistojo lyg būtų nekalta. Jis pasakė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Suprantate, suprantate? Tai buvo vakarykštis Jėzus.

Taigi aš noriu kai ko jūsų paklausti. Kai Jis buvo čia žemėje Jis gyveno tokį gyvenimą. Tokį darbą Jis padarė, Tėvo darbus. Jis pasakė: „Nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė.” Jis atėjo įvykdyti to kaip senais laikais, Dievo Žodžio. Ir Dievas buvo Jame, išpildė Savo troškimą žmonėms.

47 Taigi Jis pasakė: „Kai aš išeisiu, Tėvas ateis Šventosios Dvasios pavidalu ir bus su jumis, ir jumyse iki pasaulio pabaigos. Ir darysite darbus, kuriuos aš darau“. Tai yra Raštas ar ne?

Taigi aš noriu kai ko jūsų paklausti. Tuomet jeigu Jis šį vakarą yra atėjęs šiame pavidale, kuriame aš sakau, kad Jis yra atėjęs... Aš noriu jums užduoti klausimą. Ar Jėzaus mirtis... Taigi, aš noriu, kad jūs šį vakarą eitumėte miegoti su šia mintimi. Pagalvokite apie tai.

Kai Jis buvo čia žemėje žmogaus kūne Jis turėjo jėgą išgydyti ligonius. Jis turėjo jėgą matyti regėjimus ir daryti tai, ką Tėvas Jam paskyrė daryti. Gerai, Jo kančioje už kitus, ir mirtyje, ir palaidojime, ir prisikėlime, ar Jis prarado jėgą, kurią Jis turėjo? Ar Jo paklusnumas Dievui per Jo kančias, mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą ar Jis prarado jėgą, kurią Dievas jam suteikė? Ar Jis įgijo jėgą? Taip.

48 Šv. Mato 19:18, tai yra sakoma... Turiu omenyje Šv. Mato 28:18. Jis pasakė: „Man duota visa (po Jo prisikėlimo) - visa valdžia danguje ir žemėje.“ Tada Jis neprarado savo jėgos, Jis įgijo daugiau jėgos. Ar tai tiesa? Tuomet jei Jis įgijo daugiau jėgos, tai Jis gali padaryti daugiau dalykų. Ar tai tiesa?

Taigi Jis šiandien gyvena Bažnyčioje. Ar jūs tuo tikite? Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, žadantis tuos pačius darbus, kuriuos Jis darė ir mes darysime ir daugiau. Ar jūs tikite, kad tai tiesa? Tada kokį pagrindą mes turime mūsų tikėjimui šį vakarą?

Pirmas dalykas, drauge, čia yra kai kurie iš jūsų, kurie galbūt netikite Dievišku išgydymu, galbūt netikite Dievo jėga. Pirmiausiai, jūs gimėte čia, kad valdytumėte visas aplinkybes. Nuodėmė...

49 Aš noriu jūsų, tarnautojai, kai ko paklausti. Kaip jūs galite susitvarkyti su nuodėme, nesusitvarkydami su ligomis? Jūs negalite susitvarkyti su nuodėme ar bet kuriais kitais pagrindiniais dalykais neišsisprendę su liga, nes liga yra nuodėmės atributas. Jūs negalite pradėti nuo ligos ar dar labiau nuo nuodėmės, nesusitvarkydami su liga ir visais jos atributais. Nuodėmė yra pagrindinis... Tai yra gyvatės galva. Užmuškite galvą, ir jūs faktiškai užmušėte visą kūną. Ir jūs negalite užmušti jo galvos, nenužudydami kūno.

Taigi, jei Jis atėjo tik mus išgydyti, bet ne išgelbėti mūsų, mes turėtume ką pasakyti apie išgelbėjimą. Bet Jis atėjo išspręsti sielos išgelbėjimo klausimą, o tai yra galva. Ir kai jūs užmušate galvą, jums lieka užmušti likusį kūną. Todėl jūs negalite susitvarkyti su...

50 Jėzus negalėjo ateiti mūsų atpirkti tik iš nuodėmės, neatpirkdamas mūsų iš ligų ar visų dalykų, kurie su tuo susiję, netgi iš mirties. Jis atpirko mus iš mirties. Ir mes nemirštame. Nėra Rašto vietos Biblijoje, kurioje būtų sakoma, kad krikščionis miršta. Mes turime Amžinąjį Gyvenimą ir negalime mirti. Dievas pažadėjo prikelti kūnus paskutinėmis dienomis. Mes viliamės šiuo užtikrintumu.

Taigi mes turime išgelbėjimą, laimę ir džiaugsmą, kurie yra mūsų išgelbėjimo užstatas, ir vieną dieną mūsų visiško atpirkimo užstatas. Ir mes turime Dievišką išgydymą, kaip mūsų nemirtingų kūnų užstatą, kurie yra pakeliui.

Kai mes priimame Jo mirties atributus į šį seną, fizinį, nuodėme prakeiktą kūną, tai sugrąžina mus atgal, staigiai sugrąžina vėl į gyvenimą, kad mums įrodytų, jog ten anapus upės yra kraštas, kur vieną dieną mes būsime ten, kur nėra ligų nei liūdesio, nei mirties, vėl užbaigtame Edene. Telaimina jus Viešpats, mano draugai.

51 Taigi aš kreipiuosi į jus, Čikagos gyventojai ir iš aplinkinių vietų, Jėzus prisikėlė iš mirties, ir darbus, kuriuos Jis darė tuomet, Jis tebedaro juos dabar.

Taigi aš nesiūlau jums pritarti mano įsitikinimui, nes aš nepriklausau jokiai bažnyčiai. Aš nepriklausau jokiai denominacinei bažnyčiai. Ir aš neturiu nieko prieš jokią denominacinę bažnyčią. Bet jūsų aš prašau tik vieno. Kaip denominacinis krikščionis, turėdamas tik tikėjimo išpažinimą, jūs niekada nesuprasite paslapties. Jūs... jūs pasiliekate savo bažnyčioje, bet turite vėl gimti iš Dievo Dvasios, kad vožtuvai, esantys jūsų gilumoje, jūsų prote ir sieloje galėtų visiškai atsiverti iki to, kuo Dievas nori, kad jūs būtumėte kaip krikščionis toje denominacijoje, jūs darote tai, kas gera. Jūsų pastorius bus dėkingas jums, jei jis yra dvasinis žmogus.

52 Tegul Viešpats Jėzus ateina į veiksmo sceną. Aš kalbėjau užtektinai, per daug. Bet aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mūsų pagrindas yra Biblija. Tai galbūt šiek tiek skiriasi nuo to, ką jūs esate girdėję. Galbūt jūs galvojote, kad žmonės čia prieš keletą vakarų... Prieš man užbaigiant. Ši mintis man ateina ir aš sakau tai.

Vienas žmogus priklausė tam tikrai denominacinei bažnyčiai, kuri netiki Dieviškuoju išgydymu. Aš buvau mažame maldos susirinkime. Jis sulaikė mane ir pasakė man: „Jei tu esi Viešpaties tarnas Dievo šlovei, kad aš pats galėčiau tai išvysti, kad tai yra šlovei, čia yra maža luoša mergaitė. Išgydyk ją ir pakelk ją prieš mane, ir aš tuo patikėsiu.“

Taigi jūs suprantate, žmogus buvo paklydęs, galvojo, kad jis yra tarnautojas. Jis buvo paklydęs. Jis nesuvokė, kad ta pati dvasia, kuri pasakė: „Nuženk nuo kryžiaus, ir mes patikėsime tavimi...“.

53 Ten buvo nusidėjėlis, sėdėjęs kitame kambaryje. Taigi paėmiau nusidėjėlį ir atvedžiau jį čia. Pasakiau: “Dabar, pone, jūs paimkite šį vargšą nusidėjėlį, tą nuodėmingą Dievo šlovei ir išgelbėkite jo sielą šį vakarą ir jei jūs, kai jūs jį išgelbėsite, aš išgydysiu ją.“ Teisingai. „Jūs išgelbėkite šitą; aš išgydysiu šitą.“ Negalite. Teisingai. Tikrai.

Jis negalėjo išgelbėti žmogaus, nei aš negalėjau išgydyti šios luošos mergaitės. Bet Jėzus Kristus gali išgelbėti mergaitę, ir Jėzus Kristus gali išgydyti – ar išgelbėti tą vyrą ir išgydyti mergaitę. Tai tiesa. Nes tai nėra iš žmogaus. Mes esame tik instrumentai per kuriuos Dievo apreiškimai gali būti atnešti per mūsų lūpas, Šventojai Dvasiai kalbant, kai mes atsiduodame Jam. Ir bet kuri Dieviška dovana…

54 Daugelis iš jūsų čia esančių tarnautojų, jūs nenorėtumėte pasakyti, kad ką tik greitai pasakėte pamokslą, žėrėte kaip žirnius į sieną. Jūs norėtumėte pasakyti, kad pamokslas buvo iš įkvėpimo. Aš tuo tikiu. Tikrai. Gerai, tai turi ateiti iš Šventosios Dvasios, kuri suteikia jums jėgų pasakyti tą pamokslą. Jei taip nėra, jūs niekada nebūsite sėkmingas.

Tai yra Čarlzas Finis ir kiti, buvo žmogus, kuris nukopijavo jų pamokslus, bet kai Jis pats atėjo ten ir pamokslavo su įkvėpimu, Šventoji Dvasia... Tas pats pamokslas, kurį jis pamokslavo praėjusį vakarą, atvedė šimtus prie altoriaus. Suprantate? Štai koks yra skirtumas. Tai turi būti įkvėpta. Šventoji Dvasia turi tai patepti – šitai. Taip yra yra su išgydymu. Kažkas turi įvykti per Dievišką dovaną, kas suteiks jėgą žmonėms turintiems Šventąją Dvasią tam, kad tikėtų.

55 Taigi šį vakarą į veiksmo sceną ateis Jėzus ir atliks tuos pačius dalykus, kuriuos jis darė čia Biblijoje, kad įrodytų, jog mano tvirtinimas apie Jį yra tiesa. Ne kad aš esu tiesa, bet Jis yra tiesa, kurią aš atstovauju.

Bet kuris žmogus gali ateiti pasakyti jums ką tik panorės. Jūs neturite tuo tikėti. Bet jei žmogus pasakys jums kažką, ir Dievas atsisuks ir įrodys jums, kad tai yra tiesa ir tai yra pagal Žodį, tuomet jums derėtų tuo patikėti. Taip padaryti yra gerai. Telaimina jus Dievas, kol mes melsimės.

Tėve, ilgai kalbėjau, daugiausiai keturiasdešimt – keturiasdešimt penkias minutes tiesiog kalbėjau žmonėms, bandydamas jiems parodyit koks yra jų tikslas čia. Jų tikslas nėra eiti į darbą ir sugrįžti vakare, valgyti patiekalus ir eiti miegoti, o kitą rytą skaityti laikraštį ir vėl eiti į darbą diena iš dienos. Taip pat neeiti sekmadienio ryte į bažnyčią, klausytis pamokslo, grįžti namo, eiti į darbą, ir Tėve, mes esame čia, kad būtume Tavo instrumentais. Tu atpirkai juos į jų teisėtą padėtį. Sveiko proto žmogus tiki Dievu visame kame.

56 O, mes meldžiame, Tėve, kad Tu suteiktum mums jėgų šį vakarą Tavo šventa Akivaizda, ir pasiųstum Savo Sūnų, Viešpatį Jėzų, kuris davė šį pažadą, kad pasaulis daugiau nematys Jo, tačiau mes matysime Jį, nes jis bus su mumis, ir netgi mumyse iki pasaulio pabaigos, ir mes tikime Juo šį vakarą.

Šiais... Ši miela žmonių auditorija sėdinti šioje patalpoje tiki, kad pats Viešpats Jėzus stovi šalia, žinantys, kad net žvirblis negali nukristi ant gatvės be Jo žinios. Žinantys, kad Jis yra čia, kad įvykdytų tai, ką Jis pažadėjo; todėl, Tėve, aš pavedu save Tau kaip nevertą indą, šią silpną mano būtybę, Viešpatie. Aš meldžiu, kad tu atvertum kiekvieną mano vožtuvą šį vakarą, ne tik mano, bet kiekvieno žmogaus, kuris yra šiame pastate šį vakarą. Kad jų širdies šaltiniai atsivertų. Tegul Šventoji Dvasia užlies kaip Jo šlovės banga po bangos. Ir tegul žmonės... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...prabus supratimui fakto, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių ir stovi čia tarp mūsų šį vakarą.

57 Suteik tai, Viešpatie, man pavedant save Tau ir aš prašau, kad Tu suteiktum tą patį, ką tu padarei būdamas čia žemėje. Apvalyk ligonius Dievo apreiškimu. Tegul tai šį vakarą išsipildys. Tegul aklieji išeis regėdami, kurtieji girdėdami, nebylieji kalbėdami, luošieji vaikštantys... [Tuščias vieta juostoje – Red.]

Taigi, kas turi... J-numerį – 1. Pažiūrėkime; mes išrikiuosime keletą žmonių. J-numeris-1: Pažiūrėkite į šios mažos kortelės antrą pusę. Ir kitoje pusėje ten turėtų būti numeris ir J – ir J. Kas turi J – numeris-1, ar galėtumėte laikyti iškeltą ranką, jei jūs galite laikyti savo ranką iškeltą? Numeris-1? Kas turi numerį-2, ar pakelsite savo ranką? Numeris-2? Numeris-3? Numeris-2? Gerai, išsirykiuokite į eilę štai čia. Numeris-1, 2, 3? Kas turi 4, pakelkite ranką. 4? Ponia, čia. Štai čia, ponia. Numeris-5, kas turi numerį-5? Ponas, čia. Numeris-6, kas turi numerį-6? Gerai. Numeris-7? Numeris-7? Gerai, ponia. Numeris-8, kas turi numerš-8? Maldos kortelė numeris-8? Ar jūs galėtumėte pa... 8? Gerai, ponia. Numeris-9, kas turi numerį-9? Maldos kortelė 9? Ar galėtumėte pakelti savo ranką? Numeris-9? Jūs turite numerį-9, pone? Ar gali tvarkos prižiūrėtojai nusileisti minutėlei ir padėti jiems. Numeris-10, kas turi maldos kortelę numeris-10? Ar galite pakelti savo ranką, drauge, kas jūs bebūtumėt? Numeris-10? Gerai, ponia. 11, kas turi maldos kortelę 11? prašome čia, 11. Gerai. 12, ar galite pakelti tik savo ranką? Numeris-12? Ponia čia. Gerai. 13, kas turi maldos kortelę 13?Pakelkite savo ranką, jei jūs galite. Maldos kortelė numeris-13, ar pakelsite savo ranką, kas turi kortelę? Nematau jų?

58 Kas nors pažvelkite į savo kaimyną. Tai gali būti kurčias asmuo. Jei yra kas nors, kas negali atsistoti, negali pakelti rankos... Apsižvalgykite aplinkui į jūsų kaimynus ir pažiūrėkite. Galbūt kažkas paralyžiuotas ir negali atsistoti. Maldos kortelė numeris-13, ar ji čia? Kiekvienas pažvelkite į savo kortelę, savo kaimyno, sėdinčio šalia jūsų. Ar yra kas nors, kas nors... Ten yra moteris ant gulto. Ar jūs galite pažiūrėti į jos numerį, ten ponia? Ar tai 13? O, tai... gerai. 13, niekas neturi 13? gerai. 14, kas turi numerį-14? Kas nors su maldos kortele 14, ar galite palaikyti savo ranką? 14? 15? Maldos kortelė 15, ar galite pakelti savo ranką? 16? Maldos kortelė 16, ar galite pakelti savo ranką? 17? Gerai. 17, 18, ar galite pakelti savo ranką? Maldos kortelė 18, kas turi maldos kortelę 18, ar galite pakelti savo ranką? Tai maldos kortelė 18... Pažiūrėkite dabar, kai aš sakysiu šiuos skaičius. Gal kažkas negali atsistoti. Gal kažkas kurčias ir negirdii ir jie nežino, kada jų numeris buvo praneštas. 18, 19, kas nors turi maldos kortelę 19? Pakelkite savo ranką. Maldos kortelės 18 ir 19? 20? Gabūtl aš nuėjau per toli ir per... Gerai, mes pabandysime... Gerai. Gerai, ponas. Gerai.

59 Taigi, kol mes esame... Mes palauksime dar keletą minučių ir pažiūrėsime ar mes galėtume... Galbūt netrukus galėsime pakviesti dar kelis. Per tą laiką stebėkite numerius ir panašiai. Jei jie pasitaikys, aš manau yra 13, 18 ir 19. Ir tai... Ar buvo 20? 20? Gerai. Gerai. Jei jie gali ateiti, kodėl jūs įtraukėte... įtraukėtė juos į eilę, jei jų nėra. Taigi, dabar, kas iš jūsų šį vakarą serga, neturi maldos kortelės, negali ateiti į maldos eilę, jūs neturite maldos kortelės, ir jūs norite, kad Dievas jus išgydytų? Aš noriu, kad jūs pakeltumėte savo ranką. Tiktai pakelkite savo ranką dabar, viskas. Gerai.

60 Taigi aš... aš pasakysiu jums kai ką, mano... mano brangus mylimas drauge, jei jūs padarysite štai ką: jei pamiršite, kad aš esu Brolis Branhamas (Suprantate?), jei jūs patikėsite, kad Viešpats Jėzus Kristus yra čia su jumis, ir, kad aš esu tik jūsų brolis... Ir jei jūs – jei jūs tik patikėsite, kad Viešpats Jėzus yra čia, prisėskite ir padarykite tai, padarykite tai dėl manęs…

Tiesiog atsisėskite ir pasakykite: „Viešpatie Jėzau, aš tikrai tikiu, kad tai tiesa. Aš tikiu, kad žmogus pasakė tiesą, nes jis skaitė iš Tavo Biblijos, ir aš tikiu, kad tai tiesa. Dabar, Viešpatie, aš – aš žinau, kad žmogus manęs nepažįsta, ir jeigu tik Tu atsuksi jį į mane, kaip tu padarei – kaip Jis padarė su moterimi, kuri turėjo problemą su krauju ar aklas... ar aklas žmogus – žmogus prie Jerichono vartų – Bartimiejus sūnus... Ir pasakė: 'Tavo tikėjimas išgydė tave'. Jei – jei Tu padarysi taip, kad Jis atsuks į mane ir pasakysi, kad Viešpats Jėzus yra tame prastame nevertame žmoguje čia...

Bet jeigu Jis atstovauja Tave, tuomet aš melsiuosi ir prašysiu Tavęs. Aš tikiu tuo ir aš noriu būti išgydytas, ir aš noriu, kad Tu šį vakarą man suteiktum pakankamai tikėjimo pritraukti šį žmogų, ir pasakyti man kažką kad – kad aš...

Tai ką aš noriu žinoti. (Suprantate?) Ar kažką panašaus.“ Tiesiog padarykite taip ir melskite Viešpaties ženklo ar kažko panašaus.

61 Mes nesame... Dabar mums nereikia turėti ženklų. Prisiminkite, silpna ir neištikima karta ieško ženklų. Bet drauge, mes buvome taip išmokyti, kad mes per išsilavinimą nutolome nuo antgamtiškumo. Tai tiesa.

Jėzus pasakė: „Šie ženklai lydės tuos, kurie tiki.“ Mes niekada neieškome ženklų, bet Dievas visada yra čia su ženklais, nuo pat pradžios Apreiškime – Biblijoje nuo Pradžios iki Apreiškimo, bažnyčioje, pasakyta, visada buvo ženklai, o kai ženklų nebuvo, nebuvo Dievo. Tegul Dievas jus palaimins. Aš noriu jūsų paklausti. Jūs žinote apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, kuris buvo užrašytas Biblijoje, Jis nedarė jokių stebuklų, nebent Tėvas Jam parodydavo, ir kaip Jis pasakė Pilypui... Jis pasakė moteriai prie šulinio, kiek vyrų ji turėjo. Tai nustebino moterį.

62 Ir jei Viešpats Jėzus ateis šį vakarą ir įrodys, kad tai yra tiesa, jūs priimsite Jį kaip jūsų Viešpatį ir Gelbėtoją? Jei taip, pakelkite savo ranką. Pasakykite: „Aš... aš... aš... iš karto patikėsiu. Kai pamatysiu kaip tai ir vėl bus padaryta, aš... aš sugriausiu visas savo abejones, ir aš patikėsiu. Taigi dėl šios priežasties, tegul Viešpats Jėzus... Taigi, suprantate, praėjusį vakarą aš jums pasakojau apie Indiją. Pažiūrėkite koks būtent dabar yra iššūkis. Palaukite, kol Viešpats susirinkime kažką duos, kad aš galėčiau pamatyti, ką Jis ruošiasi daryti. Tuomet stebėkite šį iššūkį. Suprantate? Stebėkite iššūkį tuo pačiu būdu. Suprantate? Nėra taip, kad tai yra iššūkis Jam... Bet, kai Dievas mums sako kažką padaryti, mes tuo tikime.

63 Mes tikime, kad Biblija yra tiesa. Bet mes negalime peržengti šios pusės dėl...Mes turime padaryti... Manyje niekada nebus jėgos tai padaryti; to niekada nebus jokio žmogaus jėgose. Tai slypi Dievo jėgoje, ir Dievas turi atskleisti Save žmogui tam tikru būdu, kad suteiktų jam tikėjimą. Čia yra Jo pasakytas Žodis, Jis išgydys jus. Jei Jis jums tai apreikš, kad Jis jus jau išgydė, jums niekada nereikės atsistoti į šią maldos eilę. Jums to nereikės. Tai jau užbaigta. Kai Jis jums tai apreiškia, kad Jis tai padarys, jūs nereikia nieko daugiau, tik Dievo Žodžio apreiškimo. Telaimina Viešpats dabar, kol... Jei pianistas ateitų čia, mano brangus broli, lėtai jei gali trumpą giesmę: „Tikai Tikėk“. Ačiū. Dabar nurimkime kelioms minutėms.

64 Paprastai maldos eilė... Aš nežinau kiek ilgai tai tęsis. Aš sakiau jums, kad neskubu palikti Čikagos. Aš noriu pasilikti čia. Dievas turi kažką Čigagoje, kas yra... Čia esantis pamokslininkas ilgėjosi dvidešimt metų. Kiekvieną kartą kai čia atvykstu, aš jaučiu kaip kažkas juda, keista. Aš nežinau kas tai yra. Aš noriu sužinoti. Ir jei Viešpats leis, aš noriu pasilikti čia, kol Jis ves mane…

Taigi, Viešpatie, šį vakarą mes pradedame čia tarnavimą. Pirmą naktį tai užtruko ilgėliau, bet mes neskubame, Tėve. Visi pasiliko savo vietose ir laukia. Mes esame čia, nes mes mylime Tave. Tai yra priežastis dėl kurios mes laukiame. Tėve, ne todėl, kad Tavo tarnas kalba, bet todėl, kad Tavo Dvasia yra ant jų. Ji tiesiog traukia juos ir laiko juos.

65 Kiekvienas iš mūsų, Tėve, ieško, bando surasti kažką už uždangos. Mes žinome, kad atėjome iš kažkur ir keliaujame kažkur. Mes norime daugiau apie tai sužinoti. Ar tu galėtum, Tėve, apreišk mus tai šį vakarą? Apreišk Save čia.

Padaryk kažką kaip Tu padarei su duona tą dieną ir padaryk tai šį vakarą kaip – kad žmonės žinotų, kad tai buvo Jėzus. Kaip tie mokinai ten Emause,tuo metu, kai Tu perlaužei duoną, jie žinojo, kad Tu buvai vienintelis, kuris galėjai tai taip padaryti. Ir ar Tu padarysi tai Savo būdu šį vakarą čia šiame pastate? Padaryk kažką, kaip Tu tai darei, kai Tu buvai čia žemėje, ir mes būsime dėkingi tau už tai, Tėve.

66 Taigi kaip Dieviška dovana, kuri buvo duota Tavo duota ir suteikta man per tavo Angelą... Aš pavedu save į Tavo rankas, kad ši dovana galėtų pagarbinti

Viešpatį Jėzų Kristų. Mes prašome to Jo vardu. Amen.

Norėčiau, kad aš visada galėčiau ateiti į susirinkimą taip jausdamasis. Jis yra tiesiog čia dabar. Koks jausmas. O, kaip aš laukiau... Tai pirmas kartas po to, kai aš sugrįžau... Taigi, visi būkite labai pagarbūs. Būkite tikėjime. Tikėkite. Žiūrėkite štai čia. Broli Juozapai, ir tu Bilai ir visi jūs sekite laiką, nes aš jaučiu, kad Dievas ketina kažką padaryti šį vakarą. Jo Dvasia...

67 Prisimenate praeitą naktį, žmogus, apreiškimas, vizija? Tai yra viltis. Tai yra tikėjimas, ir tai yra tobulumas. TAIP SAKO VIEŠPATS. Tiesiog dabar aš jaučiu šioje srityje , kad Dievas ketina kažką padaryti. Dėl kažko jaučiuosi tikrai gerai. Aš nežinau kas tai yra, bet aš jaučiu, kad Jis ketina kažką padaryti. Tegul dabar Jo palaiminimai ateis pas mus. O dabarmelskitės už mane, kad aš būčiau pajėgus pavesti save kaip instrumentą, jūsų brolis, Šventąjai Dvasiai, kad Jis galėtų ateiti ir paimti šį kūną tam, kad išreikštų Savo mylimą Sūnų. Kokia privilegija. Koks nevertumas, bet visgi, kas galėtų būti vertas. Jėzaus Kristaus Kraujas padaro mus tokius: neužtarnauta malonė.

Taigi, aš manau, kad tai yra ponia už kurią turiu melstis. Ar tai tiesa, ponia? Aš melsiuosi už jus. Aš noriu, kad jūs ateitumėte čia.

68 O dabar, kiekvienam čia esančiam, jei jūs turite maldos kortelę ir esate eilėje, jei jūs rimtai netikite tuo visa savo širdimi, tuomet nestokite į maldos eilę. Nes nepamirškite, tai jums gali padaryti kažką siaubingo. Todėl tikėkite. Jūs esate girdėję apie šiuos dalykus.

Taigi, aš noriu, kad inžinieriaus, jei gali, tegul padidina garsą. Jei čia prasidės regėjimas, aš nežinau, kaip garsiai aš kalbėsiu. Ir kas nors iš jūsų stumtelėkite ar bakstelkite man, ir jei aš galiu, nes aš žinau, kad ši moteris dabar čia stovi, Viešpaties Angelas, Kurio nuotrauka yra laikraštyje, kurį jus matėte... Mes turime kelis pas mus, bet tai vėliau. Jis dabar yra būtent čia.

Taigi, aš noriu, kad jūs prieitumėte prie manęs iš maldos eilės. Tiesiog stebėkite ir atsakykite klausimus, kuriuos aš jums užduosiu. Tiesiog atsakykite į tai, ko aš paklausiu. Tuomet jūs būkite teisėjas.

69 Taigi, ši moteris, stovinti prieš mane, visiškai nepažįstama. Aš nepažįstu jos. Ir ko gero aš niekada gyvenime nesu jūsų matęs. Mes vienas kito nepažįstame ar ne? Mes esame nepažįstami. Taigi aš tai sakau, mano sese, kad užmegsčiau ryšį, ryšio pradžiai. Kitais žodžiais tariant (suprantate?) čia vyksta kažkas, ko aš negaliu paaiškinti. Jei... Tai kažkas antgamtiško. Tai yra už mano žinojimo ribų. Bet kažkaip, su jumis turi kažkas įvykti. Kažkas įvyko su manimi.

Taigi, jeigu jūs stovėtumėte mūsų Viešpaties Akivazdoje, Išgelbėtojo, Jis tiksliai žinotų, jei Tėvas Jam tai apreikštų, kokia jūsų problema ir kodėl jūs esate čia. Ar tai tiesa? Jis galėtų tai pasakyti. Bet Jis…

Taigi priežastis dėl kurios pasakiau: „Tiesiog atsakykite man, kai paklausiu,“ yra ta, kartais, regėjimo metu aš vis dar kalbu ir aš nežinau. Aš išgirdau tai garsajuostėje, kažkurią dieną. Žmonės bandė kažką atsakyti. Aš nežinojau to. Aš vis dar kalbėjau būdamas regėjime, nes tai perkelia mane kažkur kitur, ir aš turiu tiesiog kalbėti apie tai, ką matau. Po to aš sugrįžtu. Jūs galite būti teisėjas.

70 Ir jeigu Dievas gali žinoti kažką, kas buvo jūsų gyvenime, jūs – jūs tai sužinosite – ar tai tiesa, ar ne. Aš nežinau. Bet jeigu Jis yra čia Savo antgamtiniu būdu, ir gali žinoti kokie... kokie jūs buvote gyvenime, ir tuomet pasakyti jums kas bus... Jei tai, kas buvo yra tiesa, tuomet tai, kas bus, pasakyta, bus tiesa. Ar tai tiesa?

Taigi ar Jis pasakys ar ne, aš nežinau. Tačiau dabar ar pastebėjote, aš kalbu su jumis tam, kad čia esantys tikintieji galėtų suprasti…

Vieną kartą Jėzus paprašė moters atnešti Jam atsigerti vandens. Ir Jis pašaukė ją tam tikram tikslui, kad pasikalbėtų su ja. Po ilgo pasikalbėjimo su ja, Jis perėjo tiesiai prie tikslo. Jis pasakė: „Eik, atvesk savo vyrą.“ Ji pasakė: „Aš neturiu vyro.“ Štai kur buvo jos problema.

Pasakė: „Tu turėjai penkis.“

Ji pasakė: „Juk, Tu esi pranašas.“

71 Jis pasakė... Jis pasakė... Ji pasakė Jam: „Aš žinau, kad kai Mesijas ateis, Jis pasakys mums šiuos dalykus dalykus.“ Bet Kas Jis buvo? Pasakė: „Tu turi būti pranašas.“ Dabar, sekite. Žinoti širdies paslaptis yra Mesijo ženklas. Ar tai tiesa, klausytojai? [Susirinkusieji sako: "Amen." - Red.] Moteris prie šulinio pasakė: „Kai Mesijas ateis, Jis žinos šiuos dalykus. Mes žinome, kad, kai Mesijas ateis...“ Tai ženklas, Mesijo Akivaizdos ženklas. Kas nutiks tiems žmonėms, kurie tai vadina protine telepatija ar raganavimu? Aš nežinau. Bet Jis pakalbėjo su moterimi, kad sužinotų kažką apie ją.

72 Taigi aš nepažįstu jūsų ir jūs nepažįstate manęs, ir Šventoji Dvasia vis dar yra čia, kad atskleistų kažką, ką jūs žinote, kad tai yra tiesa, ir kad aš apie tai nieko nežinau, tuomet jūs turėsite pasakyti, kad aš kažkokiu būdu galiu sužinoti apie jus. Ar tai tiesa? Ar jūs patikėsite, kad tai buvo Viešpats Jėzus Kristus? Patikėsite. Ar klausantieji taip pat patikėsite? Jeigu patikėsite, pakelkite savo ranką. Tegul Jis suteiks tai, tokia mano malda.

Jums įdomu ko aš delsiu ar laukiu šioje vietoje. Tai Dvasia esanti visur aplink mane. Suprantate? Visur. Tai yra – tai yra... Įprastai, jei aš turiu galimybę su ligoniu pasilikti vienas, tai visai kas kita. Bet čia... čia stovi eilė, iš karto už manęs, visa grupė. Čia jie visi sėdi štai čia. Jie yra ir čia, už manęs, visur. Visur aplink yra dvasios.

73 Ir kad paminėti nors vieną dvasią... Galbūt aš pažvelgęs į šią pusę pamatyčiau ką nors sėdint štai čia. Suprantate? Tai nebūtų tas pats. Taigi tai... tai yra kažkas, ką Dievas turi padaryti Savo suverenia malone. Taigi tai turėtų veikti savaime. Aš negaliu to valdyti. Tai...

Bet aš matau, kad jūs... Čia yra... vyras, stovintis šalia, kur yra ši moteris, ir tai – tai sergantis vyras. Ir tai – tai ne jos vyras. Tai – tai šeimos draugas. Tai tik draugas. Ir tas vyras yra krikščionis, ir tas vyras yra... Aš matau jį besiruošiantį, ar gydytojas jį apžiūrėjo, duoda jam kažką išgerti per burną. Ir tai pateko į jo skrandį, ir tai... tai... tai yra... tai yra skrandžio opa, ir jis pasiruošęs operacijai, turi būti operuojamas nedelsiant. Jūs atėjote atsistoti eilėje už jį. Šie dalykai yra tiesa ar ne? Jei taip, pakelkite savo ranką.

Jeigu Viešpats Jėzus yra čia, kad sužinotų ko jūs norite, net ne sau pačiam... Tai kažkam kitam. Ar dabar tikite, kad Jis prisikėlė iš numirusių? Ta pati Jo jėga buvusi tuomet, yra dabar. Ar klausantieji aip pat tiki tt? [Susirinkusieji sako: „Amen.“ - Red].

74 Mūsų Dangiškasis Tėve, aš uždedu rankas ant šios moters atstovavimo būdu, jai stovint čia krikščioniškame veiksme – atstovaujant kitą asmenį. Tu stovėjai, kad atstovautum mus visus. Tu atstovavai mus mirtyje kaip nusidėjėlius. Tu atstovavai mus ligoje kaip Išgydytojas. Ir, Tėve, Tu išreiškei tai prisikėlime kaip nemirtingą gyvenimą – vieną dieną. Ir mes dėkojame Tau už tai. Ir aš laiminu šią moterį, kai ji ateis pas tą asmenį, už kurį ji stovi čia, tegul tas asmuo nemirs, bet išgys per Jėzų Kristų, Dievo Sūnų. Amen. Pasakykite savo draugui... Jūsų nosinaitė, tu laikei ją savo rankoje. Kai paimsite šią nosinaitę, uždėkite ją ant jo. Kaip ši auditorija turėtų būti sudrebinta Visagalio Dievo jėgomis. Kaip keista, kad mes vis dar galime ramiai sedėti vykstant tokiems dalykams.

75 Ateikite į priekį, ar galite, ponia? Mes nepažįstame vienas kito ar ne? Aš nepažįstu jūsų. Aš niekada gyvenime nesu jūsų matęs. Ir visgi šį vakarą jūs stovite čia, ir aš stoviu jūsų akivaizdoje, ir mes abu Visagalio Dievo, mūsų Tėvo akivaizdoje.

Ar jūs tikite, kad aš esu Jo tarnas, ir visi šie kiti žmonės yra Jo tarnai? Mes visi esame krikščionys. Ar jūs tikite, kad Jo didis kūnas, Viešpaties Jėzaus Kristaus mistinis Kūnas, susirinko kartu čia šį vakarą, šie krikščionys žmonės?

Jūs pati esate krikščionė. Aš matau kažką gulintį. Tai moteris, ir ji nukrito. Jūs turite kažkokios rūšies priepuolius – ir jūs apalpote ar įvyko sąmonės užtemimas.

Ir aš matau, kažką jūs... tai durys ar kažkas per ką praėjote... parkritote ...tai buvo – tai buvo pertvaros durys. Jūs pro jas parkritote ir jūs susižeidėte savo kulkšnį, jūsų kairę kulkšnę. Ir tai patempė raiščius jūsų kulkšnyje ir jie nesugyja. Ir jūs galvojote, kad jeigu kada nors galėsite ateiti čia, ant pakylos, Jėzus Kristus jus išgydys. Tai tiesa. Jei taip, pakelkite savo ranką.

76 Ar jūs tikite, kad jūs esate Jo Dieviškoje Akivaizdoje? Tuomet jeigu aš buvau pakankamai pateptas Jo Dvasia, kad pasakyčiau jums apie dalykus, kurių niekas nežino, galbūt tik jūs vienas ir Dievas, ir Jis pasakė... Tai padarys jus tikinčiuoju. Ar tai tiesa?

Jis pasakė: „Šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“ Ar tai tiesa? Tuomet ateikite čia jūsų išgydymui.

O Dieve, mūsų Tėve, žemės ir dangaus Kūrėjau, Amžinojo Gyvenimo Autoriau, ir visų gerų dovanų Davėjau, šiuo pagrindu, mano sesers tikėjimu ir Tavo Žodžiu, ir Tavo Sūnaus prisikėlimu, ir Jo Buvimu čia dabar su mumis, aš skelbiu ją sveika Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu. Amen. Telaimina jus Viešpats, mano sese.

77 Dabar turėkite tikėjimą. Tikėkite visa savo širdimi. Manau, mes esame nepažįstami, ponia. Dievas pažįsta jus, žino viską apie jus. Aš nežinau, bet jūs esate užtikrinta, kad kažkas vyksta, galbūt šiek tiek kitaip, nei jūs galvojote, kai iš pradžių čia atėjote, bet tai Jo Akivaizda, kuri daro šiuos dalykus. Tai ne aš. Aš tik žmogus.

Ar jūs tikite, kad Jėzus išgydė jūsų skrandžio problemą, pone, sėdintis ten? Ar jūs tikite, kad Viešpats Jėzus jus išgydys? Jei jūs tikite visa širdimi, gerai... Jūs ten, su raudonais marškiniais, eikite namo ir nuo šiol valgykite tai, ką jūs norite valgyti. Jūsų tikėjimas jus išgydė. Jūs nesupratote pone, kaip tai buvo padaryta. Jūs galvojote, kad tai buvo opa, bet tai buvo vėžys, kadangi ši moteris, stovinti čia taip pat kenčia nuo vėžio. Štai iš kur buvo ši trauka.

78 Jūs turite vėžį, ir tai yra auglys ant krūties. Gydytojas jums pasakė, kad auglys yra piktybinis ir jis yra ant jūsų kairės krūties. Ar tai tiesa? Ar jūs tikite, kad dabar jūs pasveiksite? Jėzaus Kristaus vardu, tegul taip bus. Telaimina jus Viešpats. Turėkite tikėjimą. Tikėkite visa širdimi, visa siela ir visu savo protu. Tai viskas, ko Dievas jūsų prašo. Tai tiesa, broli. Tiesiog turėk tikėjimą.

Aš matau dvasią judančią virš... vyro žiūrinčio į mane, sėdi štai ten. Tai kažkas, kas yra su kitu vyru, drauge su jais abiem. Jūs kenčiate dėl išvaržos, ar ne, pone, sėdintis... Taip, pone. Taigi, ar netaip, jūs štai čia. Ar tai tiesa? Jus abu turite išvaržas. Pakelkite rankas, jei tai yra tiesa. Abu jūs vyrai čia... Stebėkite tai. Tikėkite visa savo širdimi. Telaimina jus Viešpats. O, ar jūs dabar tikite? Dabar turėtumėte turėti tikėjimą.

79 Mes esame nepažįstami. Ar ne, ponia? Aš nepažįstu jūsų, bet čia yra Kažkas, Kas jus pažįsta. Tai mūsų dangiškasis Tėvas. Jis žino apie jus viską.

Jūs kenčiate dėl nervų problemos. Ir tai dar ne viskas, dėl ko jūs esate čia. Jūs turite taip pat kitų bėdų. Ir pagrindinis dalykas, dėl kurio esate čia, tai dėl kažko kito, ir tai jaunas vaikinas maždaug aštuoniolikos, devyniolikos metų. Ir tas vaikinas taip pat turi problemų su nervais. Aš matau jus pas gydytoją, ir jis duoda jums kažką... O, tai šoko terapija, vaikinui. Ir jie... Jis kenčia nuo... Tai yra... nervai ar neramumas. Jis... jis pats yra drovus. Jis nemėgsta būti tarp žmonių. Jis krikščionis, bet velnias surišo jį. Ir jis bijo eiti į bažnyčią. Jūs esate išgydyta, eikite ir atveskite jį, kad ir jis galėtų būti išgydytas. Telaimina jus Viešpats.

Turėkite tikėjimą. Neabejokite. Tikėkite visa širdimi. Jėzus Kristus jus išgydys.

80 [Žmogus kalba iš auditorijos, bet brolis Branhamas toliau kalba su asmeniu iš maldos eilės. – Red.] Jūs tikite, pone, visa širdimi? Kiek laiko jūs esate krikščionis? Ar ilgai? Ar jūs tikite visa širdimi? Ar jūs tikite , kad aš esu Jo tarnas? Ar tikite, kad Šventoji Dvasia yra čia? Aš nepažįstu jūsų. Dievas jus pažįsta. Manau, kad tai yra mūsų pirmas susitikimas. Bet Jis... Jis žino viską apie jus. Kažkas su jumis yra keisto, pone.

Prašome, būkite pagarbūs auditorijoje. Netrukdykite susirinkimo. Būkite pagarbūs. Jūs galite eiti namo ir valgyti tai ką norite. Viešpats Jėzus išgydė jūsų skrandžio problemą. Telaimina jus Dievas. Tikėkite. Tikėkite Dievu.

81 Aš vis matau, kad kažkoks keistas dalykas yra aplink jus, pone. Aš negaliu suprasti kas tai yra. Minutėlę. O, tai... tai siena. Tai vieta. Tai yra... Jūs esate... O, aš matau jus... jūs esate iš tos vietos. Tai... tai pataisos namai ar kažkas kita, netoli vietos, iš kurios jūs esate. Ir tai Mičigano miestas Indianoje. Ir jūs esate čia, nes jūs esate nervingas, ir jūsų... jūsų žmona labai nusiminusi dėl kažko. Ir tai dėl... pagyvenusios ponios. Ir ji yra ligoninėje dėl vėžio, ir tai jos mama, jūsų uošvienė. Jūs taip pat esate pamokslininkas. Ir jūsų vardas yra pastorius Makinis. Tai tiesa. Ar ne taip? Viskas bus gerai, tiesiog dabar, broli.

Visagali Dieve, gyvenimo Autoriau, siųsk palaiminimus šiam žmogui dabar Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Telaimina jus Viešpats. Būk gailestingas, Dieve... Jūs tikite? Tikėkite Dievu.

82 Jūs atrodote nuoširdžiai, pone, jūs turite kažką širdyje, ar ne? Tai draugas. Jis turi vėžį, ar ne? Jūs turite mažą mergaitę, kuri jums taip pat rūpi. Ji serga poliomielitu, ar ne? Jei tai tiesa, atsistokite ant kojų.

O Dieve, būk gailestingas šiam mūsų draugui, kuris stovi čia dėl kažko kito. Tegul jo troškimas bus suteiktas jam pagal Tavo Žodį, kaip tu pažadėjai: „Viso, ko trokštate ir meldžiate, tikėkite, kad gaunate tai, ir jūs turėsite tai.“ Jėzaus Vardu aš meldžiu. Amen. Telaimina jus Dievas, mano broli.

83 Šviesos Angelas staigiai nuskriejo prie kažko štai ten, bet aš manau, kad ten sėdi mano draugas. Brolis Flanagoras, kurio aš ieškojau, ir aš manau, kad tai buvo jis. Arba, tai galėjo būti tai, kas patraukė mano dėmesį. Aš nesu išėjęs iš pusiausvyros, bet rodos, kad tai buvo kažkur toje vietoje.

Ponia serga artritu, sėdinti ten. Ar ne taip, ponia? Būtent čia ji stovėjo. Tai jums sergantiems artritu. Sėdintiems šalia jūsų ten, ši moteris taip pat turi poreikį. Kažkas yra negerai su jos klubu. Ar tai tiesa? Jūs taip pat sergate kolitu, ar ne? Ar tai tiesa? Ar tikite, kad Jėzus jus išgydys? Uždėkite ranką ant savo draugės. Tuomet jūs visi uždėkite rankas kartu. Visagali Dieve, Gyvenimo Autoriau, visų gerų dovanų Davėjau, siųsk Savo palaiminimus šioms Tavo tarnaitėms, Viešpatie. Suteik joms jų širdies troškimus, kad būtų išgydytos, aš prašau per Sūnų Jėzų Kristų. Amen.

84 Gerai, atveskite ligonį. Ateikite, ponia. Gerai. Aš noriu, kad jūs pažiūrėtumėte į mane minutėlei, dėl vaiko. Jūs tikite, kad aš esu Jo tarnas? Jūs nepažįstate manes. Ar tai tiesa? Ar jūs, ponia, tikite visa savo širdimi? Gerai. Jūs atėjote čia, kad... Jūs ne čia... Tai ne jūsų vaikas. Jūs esate... Jūs rūpinatės šiuo vaiku. Bet jūs atvykote dėl gūžio. Ir jūs prižiūrite šį vaiką. Ir šis vaikas turi mažą sesutę, sesuo yra vyresnė, ir sesuo ji – turi prastas akis. Ir šių vaikų mama yra katalikė. Ir prieš jums atvykstant, ji pasakė, jei vaikai bus išgydyti, ji taps tikinčiąja.

85 Palenkime savo galvas. Visagali Dieve, Amžino Gyvenimo Autoriau, visų gerų dovanų Davėjau, siųsk Savo palaiminimus šiems vaikams. Suteik išgydymą. Tegul Tavo dorybės, Viešpatie, kurios prikėlė Jėzų Kristų iš numirusių dabar atgaivins šį vaiką. Suteik tai, Tėve, per Viešpatį, Tavo Sūnų, aš prašau to.

Kol mūsų galvos palenktos, tikėkite nors minutėlei, visi. Aš noriu patarnauti vaikui, kai visų jūsų galvos palenktos, akys užmerktos, prašau.

Gailestingumo Dieve, siųsk Savo palaiminimus šiam mažyliui ir padaryk jį sveiką, aš meldžiu Jėzaus Vardu.

Taigi galite pakelti savo galvas. Pažiūrėk čia, brangioji. Pažiūrėk čia į brolį Branhamą. Vaikelis buvo žvairas. Dabar, pažiūrėk čia, mieloji, čia. Dabar, pažvelk atgal, čia. Pažvelk čia, į mane. Jos akys tiesios kaip ir jūsų. Gerai. Jūs galite paimti ją ir pasakyti jos mamai tai...

86 Pasakykime: „Šlovė Viešpačiui.“ [Tikintieji sako: "Šlovė Viešpačiui." – Red.]

Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tebūnie kaip danguje, taip ir žemėje. Tegul Tavo malonė būna tame, Viešpatie. Judėk žmonėse su ženklais, stebuklais, nuostabiais dalykais, kad žmonės žinotų, kad Tu esi Kristus, Dievo Sūnus. Tegul Tu... kiekvienas... palaimintas Viešpaties. Suteik šiuos palaiminimus per Jėzų, mūsų Viešpatį, mes meldžaime. Amen.

Brangus Gyvenimo Šeimininke, aš meldžiu malonės šiai mano seseriai, nes jos senasis tėvas padėjo Tau užnešti kryžių ant šios kalvos. Ir šį vakarą, čia yra jo vaikas, klupinėjantis čia tamsoje. Gailestingasis Tėve, išgydyk ją, prašau, Viešpatie? Tu davei mums jėgą virš demonų. Tu pažadėjai tai. Aš tikiu tuo, ir kiekviena mano ląstelė tiki tuo. Ir Viešpatie, aš prašau Tavęs suteikti dabar mums abiems jėgų, kad Šventoji Dvasia turėtų teisę veikti. Ir aš pasmerkiu šią aklumo dvasią, kuri aptemdė mano sesers akis, išeik iš jos, Jėzaus Kristaus vardu. Klausantiesiems esant palenkus galvas.

87 Taigi aš noriu, kad jūs pažvelgtumėte į mane. Beveik dingo ar ne? Jūs matote mano veidą... ar jūs galite pirštu paliesti mano, mano... Paliesti mano nosį... Teisingai. Regėjimas sugrįžo į jūsų akis. Klausantieji, jūs galite pakelti savo galvas. Aš ką tik paprašiau jos paliesti mano nosį. Padarykite tai, ar galite, ponia? Eikite savo keliu džiūgaudama. Jūs esate išgydyta, sese.

Ar jūs tikite visa savo širdimi? Tikite, kad Viešpats patrauks jūsų diabetą, ir jūs būsite sveikas? Jūs tikite visa širdimi? Telaimina jus Viešpats. Eikite savo keliu, sakydamas: „Ačiū Viešpačiui už Jo malonę...“ .Telaimina jus Viešpats.

Ar jūs tikite Juo, pone? Ar manote, kad Dievas patrauks jūsų skrandžio problemas ir jūs, grįžęs namo, galėsite valgyti savo vakarienę? Jis tai padarė. Telaimina jus Viešpats.

88 Dievui išgydyti inkstų problemas nieko nereiškia. Jis gali juos visus išgydyti. Ar jūs tikite tuo visa savo širdimi? Ateikite čia. Tėve, Tavo Sūnaus, Viešpaties Jėzaus vardu, išgydyk mūsų seserį. Amen. Eikite... Neabejokite,tik tikėkite visa savo širdimi. Jūs gausite...

Minutėlę. Kažkas pasirodė mano priešakyje, didelis pastatas. Dabar, visi būkite pagarbūs. Mūsų dangiškasis Tėvas kažką sako. Aš matau pastatą. Jis vis pasirodo prieš mane. Jis yra... mieste, o miestas yra slėnyje.

Su dideliu smailiu bokštu. Puikioje aukštoje vietovėje. Persikelia tokioje formoje. Dabar juda. Tai artėja prie posūkio. Tai moteris ir mylimieji ją atvedė į... Tai klinika. Tai brolių Majų klinika. Ir moteris atvyko iš Mičigano. Jie atvežė ją atlikti tyrimus, bet jie negali atrasti, kas su ja yra. Tai smegenų liga. Yra kažkas čia, sėdintis kažkur čia. Tai moteris, kuri gana sunki, ir ji... O, kur ji yra? Telaimina jus Viešpats, ponia gulinti ant neštuvų. Tai jūs. Atsistokite. Paimkite savo gultą ir eikite namo, jūs sveika.

Atsistokime visi. Visagali Dieve, Gyvenimo Autoriau, visų gerų dovanų Davėjau, palaimink žmones Jėzaus Vardu.

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF