Pamokslų sąrašas

Gelmė šaukia gelmę

1 O, tai bent. Nėra dviejų šventųjų dvasių, tik... Ir ta pati Šventoji Dvasia, kuri tą vakarą atvedė Simeoną, ar tą rytą pas Kristų šį vakarą atvedė jus čia, nes jūs tikite Šventosios Dvasios pažadu. Ir jums Jis yra įsipareigojęs lygiai taip pat kaip buvo įsipareigojęs Simeonui, taip pat, nes Jis yra Dievas ir Jis turi išlaikyti Savo Žodį.

Po to aš galiu matyti Simeoną, jis maldavo, jis troško pamatyti Kristų. Jis tikėjo tuo, ką Dievo Žodis jam pasakė. Nesvarbu, ką sakė kritikai jis tikėjo Dievo Žodžiu. Jo širdyje buvo ilgesys pamatyti Kristų ir jis tikėjo, kad pamatys. Kaip Dovydas pasakė: „Kuomet gelmė šaukia gelmę“. Dauguma iš jūsų čia esančių tikite Dieviškuoju išgydymu ar ne? Ar tikite dieviškuoju išgydymu? Būtent pati priežastis dėl kurios tikite Dieviškuoju išgydymu įrodo, kad Dieviškasis išgydymas egzistuoja.

2 Kai mes atvykome į Ameriką mes suradome Amerikos Indėną. Jis kažką garbino: saulę, mėnulį ir gamtą, nes viduje jis yra žmogus ir jis žino, kad turi Kūrėją. Taigi šio žmogaus širdyje buvo kažkas, kas skatino garbinti. Taip yra su kiekvienu mirtinguoju. Jūs galite garbinti savo automobilį, savo darbą, savo namą ar kažką kitką, jūs kažką garbinsite. Todėl, jei turite stabą, išmeskite jį ir leiskite Kristui užimti pirmą vietą. Leiskite Jam būti pirmam.

3 Tuomet alkis, gelmė... Kaip Dovydas pasakė: „Gelmė šaukia gelmę, triukšmaujant tavo vandens viesului...“.

Taigi gelmė šaukia gelmę... Pavyzdžiui jeigu čia yra šaukianti gelmė, turi būti gelmė, kuri atsilieps į tą šauksmą. Galbūt man pavyks tai paaiškinti tokiu būdu. Aš esu didelis gamtos mėgėjas. Eidamas į mišką aš stebiu saulėlydį. Girdžiu gyvūnus, laukinį klyksmą. Mano mama yra pusiau indėnė. Todėl kažkas mano kraujyje yra – aš myliu gamtą. Ir kai aš išgirstu laukinį šauksmą, tame yra kažkas, kas uždega mano sielą. Negaliu nieko padaryti.

4 Pastaruoju metu aš buvau čia, Kolorade ir aš stovėjau ant kalno ir stebėjau seną motiną erelę, kai ji iš lizdo ant sparnų iškėlė savo mažuosius ir nuleido juos į žaliuojančią lanką. Tuomet ji nuskrido atgal į patį viršų, pačią aukščiausios uolos viršūnę, kurią galėjo pasiekti ir nutūpė ant jos. Ji pradėjo stebėti.

Na, aš stebėjau per savo žiūronus. Mano arklys buvo pririštas prie medžio, o aš stebėjau. Ir aš pasakiau: „Viešpatie, aš... [Tuščia vieta juostoje – Red.] štai taip“. Ir man rodės, kad aš... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

5 ....Kvepia. Jei kada nors esate buvę prie erelių lizdo. Jie surenčia jį iš aštrių šakelių ir kitų dalykų. Ir tie maži vargšeliai ereliai vaikštinėjo ant tų šakelių ir spyglių, jie daugiau nieko nežinojo. Bet vieną dieną motina išskleidė savo sparnus ir jie užlipo ant sparnų ir nusileido žemyn. Taigi aš žiūrėjau į tuos mažutėlius, o jie turėjo Sekmininkišką prabudimą. Jie tiesiog lakstė ant tos minkštos žolės čiulbėdami vienas kitam ir šokinėdami vienas per kitą taip laisvai kaip tik galėjo.

6 Aš pamaniau: „Na, tai tiesa“. Taigi tai kaip žmogus esantis senąjame pasaulio lizde tesupranta tik tai, ką velnias gali jam duoti. Tačiau vieną dieną Dievas jį pakelia ir pasodina žaliuojančių ganyklų pavėsyje. O, kaip jis džiaugiasi: jis laisvas, nėra nieko, jokio blogio. Aš pamaniau: „Na, kodėl tie mažyliai nėra išsigandę? Įdomu ar jie žino, kad aplinkui yra kojotų, kurie galėtų juos pastverti?“. Bet laikas nuo laiko jie pažvelgdavo aukštyn. O senoji motina tupėjo aukštumoje ir juos stebėjo.

Aš pamaniau: „Na, tebūna garbė Dievui. Tai tiesa. Jis paėmė mane iš pasaulio lizdo ir Jis įkopė į šlovės tvirtovę, yra aukštumoje, stebi savo paveldą, kad apsaugotų nuo bet kokio pavojaus“. Pamaniau: „Jeigu kojotas bandytų prisiartinti prie vieno iš mažutėlių erelių, ji mirtinai jį sudrąskytų“. Pamaniau: „Tai tiesa. Leiskite Šėtonui užpulti tikintį ir jis turės susidurti su Jėzumi Kristumi“. Tai tiesa. Leiskite jam...

Po kurio laiko... Ji stebėjo, jos nuostabi, didinga galva žvalgėsi į puses. Ji buvo ant aukščiausios uolos, kurią galėjo surasti, nes jį galėjo matyti viską, jos aštraus erelio regėjimo akys stebėjo. Po kurio laiko pastebėjau kaip ji pakėlė savo galvą. Žiūrėdamas pro savo dešimt kartų priartinančius vaizdą žiūronus pastebėjau kaip ji pakėlė savo galvą ir apsižvalgė; ji pajautė vėjo dvelksmą. Aš pamaniau: „Ką tai reiškia?“.

7 Iš pačios šiaurės pradėjo pūsti šiaurinis vėjas, griaustinis suriaumojo. Ji suklykė ir puolė žemyn, išskleidė tuos didelius sparnus nusileidusi tiesiai į tą žolingą preriją. Ir kiekvienas iš tų mažutėlių ereliukų greitai sulipo. Jie buvo apmokyti, tikriausiai, prieš paliekant lizdą. Jie įsikibo savo mažutėlėmis kojelėmis į plunksnas, palenkė savo snapelius žemyn, mažais snapeliais įsitvėrė į plunksnas. Ir ji pakilo su ta krūva erelių ant savo sparnų, ir tiesiai pakilo skrosdama tą vėją, kuris tuomet pūtė penkiasdešimties mylių greičiu, tiesiai į uolos plyšį.

Aš verkiau kaip kūdikis. Aš pamaniau: „Vieną šlovingą dieną šiam prabudimui pasibaigus Jis nužengs iš šlovės, išskleis Savo didingus jėgos sparnus ir maži ereliukai įsikibs savo snapeliais ir išskris su Juo į šlovę“.

8 Gelmė šaukia gelmę: jeigu gelmė šaukia, yra gelmė, kuri atsakys. Kitais žodžiais tariant, prieš atsirandant medžiui, kad jis augtų žemėje, pirma turėjo atsirasti žemė. Dievas nesukūrė medžio dėl žemės, jis sukūrė žemę dėl medžio. Jis sukūrė žemę ir įsakė žemei išauginti medį. Ir žemė šaukėsi kol išaugo medis. Prieš atsirandant pelekui ant žuvies nugaros, nebuvo vandens, kurioje ji būtų plaukiojusi. Priežastis dėl kurios ji turi peleką yra ta, kad jau buvo vanduo jai plaukioti ir naudoti peleką. Viskam, ką mes turime yra tikslas ir priežastis.

Čia prieš kažkiek laiko aš skaičiau apie mažą berniuką, kuris valgydavo trintukus nuo pieštukų galų. Jis suvalgė visus trintukus, kuriuos galėjo rasti. Jis net suvalgė dviračio pedalo gumą. Ir jie nežinojo, kas su tuo berniuku buvo negerai. Todėl jie nuvežė jį pas daktarą į kliniką apžiūrėjimui. Ir po apžiūros jie išsiaiškino, kad šiam mažam berniukui trūko sieros. O sieros yra gumoje. Jis valgė gumą tam, kad gautų sieros.

Taigi tai yra štai čia. Supraskite tai. Turėjo... Jeigu viduje buvo kažkas, kas prašė sieros, turėjo būti siera, kuri atsakys tam prašymui prieš jam galint paprašyti. Suprantate, ką turiu omenyje?

9 Taigi prieš tai... Kai gelmė šaukia gelmę, prieš atsirandant gelmės šauksmui, jau turi būti gelmė, kuri atsilieps į tai. O po to, taip užtikrintai...

Kaip jūs, žmonės, prieš kelis metus, kurie buvote nusidėjėliai, galbūt buvote kažkokioje formalioje bažnyčioje, kuri netikėjo Šventosios Dvasios krikštu, tačiau jūs išgirdote Žinią. Viduje buvo kažkas, kas šaukėsi daugiau Dievo. Galbūt Dievo akivaizdoje jūs gyvenote išteisintoje būsenoje, bet jūs norėjote Dvasios krikšto ir jūs jautėte jo alkį. Taigi priežastis dėl kurios yra Šventoji Dvasia, yra ši: jūs jautėte jos alkį. Jūs negalėtume jos alkti, nebent ten viduje būtų kažkas, kas galėtų jos šauktis štai čia. Suprantate, ką turiu omenyje?

Ir pati priežastis dėl kurios šį vakarą esate čia, jūs tikite Dieviškuoju išgydymu. Ir jeigu Biblijoje apie tai net nebūtų mokoma, jeigu jūs, grupė žmonių tikėtumėte Dieviškuoju išgydymu, kažkur privalėtų būti atvertas šaltinis, priešingu atveju jūs net negalėtumėte to trokšti. Jeigu turite norą, kad Dievas jus išgydytų, yra Dievas, kuris jus išgydys. Tai tiesa. Nes gelmė šaukia gelmę.

10 Būtent taip nutiko Simeonui, jis žinojo, kad Kristus ateina. Ir jis žinojo, kad Dievas jam pažadėjo, kad jis pamatys Jį prieš numirdamas. Dabar atkreipkite dėmesį. Tada kai Simeonas buvo vedamas... Ar tai ne keista, vos tik Jėzui pasirodžius veiksmo scenoje, Simeonas buvo Šventosios Dvasios atvestas tiesiai pas Kristų per Šventąją Dvasią, kuri davė pažadą. Ir Šventoji Dvasia, Kuri davė Dieviško išgydymo pažadą atvedė jus čia šį vakarą, tiesiai prie Šaltinio, kuris šį vakarą yra atvertas kiekvienam tiesiog dabar, tiesiog... Ta pati Šventoji Dvasia veda, veda Dievo sūnus, kurie tiki Dievo pažadu ar suprantate, ką turiu omenyje? Kiekvienas iš jūsų, Dievo sūnūs ir dukterys yra atvesti čia, nes jūs tikite Dievo pažadu. O, kai aš apie tai galvoju...

11 Aš prisimenu pačiame kampe buvusią seną moterį. Esame išmokyti, kad ji buvo akla. Jos vardas buvo Ona. Ji buvo pranašė laukusi Viešpaties atėjimo. Dievas yra įsipareigojęs parodyti jai Kristų.

Ir Šventoji Dvasia nužengė ant Onos. Aš matau tą seną, aklą pranašę tą rytą einančią tame pastate, akla, vedama Šventosios Dvasios, juda į priekį tarp tų žmonių. Nusileido pro tas moteris ir sustojo tiesiai priešais šaltinį, nes ji buvo vedama Šventosios Dvasios.

12 Taip, Jis yra čia šį vakarą. Jis yra prisikėlęs iš numirusių. Jis davė jums pažadą. Šventoji dvasia subūrė jus drauge. Jeigu šį vakarą čią nebūtumėte... Jeigu Šventoji Dvasia nebūtų jūsų čia atvedusi, jūs būtumėte kažkur pasaulyje. Tačiau jūs sėdite čia, šiame tvankiame pastate, vėdinatės , kodėl? Jūs tikitės pamatyti kaip į sceną įeis Jėzus Kristus ir patvirtins Savo Žodį: lūkesčius.

13 Jeigu tikitės ateiti ir rasti ką kritikuoti, velnias tikrai jums parodys daug dalykų kritikaii. Jis iš tiesų tai padarys. Jūs gaunate tai, ko tikitės. Kai kurie iš jų sako: „Na, taigi, jeigu aš... Jeigu maldos eilėje to negausiu... Jeigu pamatysiu kažką panašaus į tai, tuomet aš patikėsiu“. Jūs gausite tai, ko tikitės.

Šį vakarą aš tikiuosi pamatyti Šventąją Dvasią, kaip ji ateis ir išreikš Save jėgoje, išlies Savo šlovę čia, ant šio pastato, dauguma priims Šventosios Dvasios krikštą, nusidėjėliai vergdami pasieks Kalvariją, ligoniai bus išgydyti, bus įvairūs ženklai ir stebuklai, nes Jėzus Kristus tai pažadėjo. Ir aš tikiu Jo pažadu.

14 Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, Tavo Žodis yra Tiesa, patvirtink Savo Žodį prisikėlusio Jėzaus ženklais ir stebuklais. Mes žinome, kad Jam būnant žemėje, Jis netvirtino esąs didis žmogus, jis tik tvirtino, kad Tu parodydavai jam regėjimuose ką daryti. Jis žinojo žmonių mintis, jų aplinkybes. Jis žinojo, kai ta moteris turėjusi kraujo ligą palietė Jo rūbą. Ji ten stovėjo ir suprato, kad negalėjo pasislėpti, nes Jėzus žiūrėjo tiesiai į ją. Jis žinojo. Jis pasakė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“.

Ir, Tėve, mes žinome, kad Jis yra čia šį vakarą, nes Jis pažadėjo, kad bus. Ir mūsų užtikrintumas yra įtvirtintas Jame, Jo Žodyje. Esame užtikrinti, kad matėme Jį, Jo didingame prisikėlimo čia žemėje pasireiškime, veikiantį Jo žmonių tarpe šioje bažnyčioje. Ir, Viešpatie, leisk mums šiandien būti šio periodo šviesos davėjais, kad kai kelio pabaigoje bus parodyta didžioji drama ir kiekvienas iš mūsų ateis prie Tavęs, ir didelis ekranas bus parodytas, ir mūsų, šios kartos gyvenimai bus parodyti mūsų akyse???, Dieve, leisk man išgirsti mano balsą šaukiantį prieš neteisybę ir kviečiantį žmones tikėti Jėzumi Tavo Sūnumi.

15 Palaimink šį vakarą čia esančius žmones. Jie sėdi... dideliame karštyje ir aš meldžiu Dieve, kad tu suteiktum jiems ypatingą palaiminimą. Tegul raminančios Šventosios Dvasios jėgos patrauks visas šias mintis. Ir, Viešpatie, pašventink Savo tarną tiesiog dabar besiartinančiam tarnavimui. Stovėdamas čia suprantu, kad akys bus nukreiptos šia linkme, ir aš meldžiu, Tėve, nuolankume, kad tu leistum Tavo didžiai, šlovingai jėgai būti pažintai kiekvieno. Ir jeigu Tavo nevertas tarnas surado malonę Tavo akyse šiam vakarui, tegul Tu paimsi šį nevertą žmogų, patrauk į šalį žmogų, ir ateik, Viešpatie Jėzau ir kalbėk Savo žmonėms.

16 Ir kai gyvenimas čia žemėje bus visiškai pasibaigęs, paskutinė malda bus išsakyta, visi mūšiai pasibaigę, dūmai išsisklaidę, pradingę, ginklai sudėti, Biblija užversta – mes priartėsime prie Tavo namų...Tą didingą rytą išauš amžinas ir šviesus rytas, kai išrinktieji susirinks savo namuose danguose kaip pasakė poetas...Viešpatie, mes matome tą didelį stalą paruoštą tai vakarienei, tūkstančių mylių ilgio, žiūrime vienas į kitą sėdinčius priešais mus, veteranai su karo randais, džiaugsmo ašaros ritasi žandais...Karalius pasirodo Savo grožyje, šventume, apeina aplink stalą ir Savo rankomis nušluosto mūsų akių ašaras tardamas: „Daugiau neverkite, viskas baigta. Įeikite į Viešpaties džiaugsmą“. Kelio sunkumai tuomet atrodys lyg niekis, Tėve, kai mes prieisime prie kelio pabaigos.

Ir padėk mums šį vakarą, Tėve, pamiršti tuos dalykus, kurie yra praeityje, leisk mums dabar veržtis dėl aukštojo pašaukimo žymės. Ir tegul Tavo Dvasia ateis ir išreikš Tavo Sūnų Jėzų Kristų šiems žmonėms. Aš kaip mirtingasis bandžiau jiems pasakyti, kad Tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius .Nes mes prašome to Jėzaus Vardu, Tavo mylimo Vaiko. Amen.

17 Telaimina jus Viešpats. Ir šį vakarą prieš išgydymo tarnavimą...

Atleiskite, kad elgiuosi kaip kūdikis, bet mano širdyje kažkas vyksta, kai kalbu apie Jį. Aš prisimenu, kai mane pirmą kartą pakvietė tarnautojai, kai jie…

Matydavau nuo kūdikystės, kai pasirodydavo regėjimai. Jie sakydavo: „Bili, niekada net nemanyk eiti į tą...“. Sakė: „...tai velnias“. Buvau taip išmokytas dvasininkų, aš pusiau tikėjau, kad regėjimai buvo iš neteisingo...Tuomet, kai Jis pas mane atėjo tą vakarą ir pasakė, kas Jis buvo...O, tai bent.

Ir aš žinau, kad Jis yra čia tiesiog dabar. Ir ar pažįstu Jo Akivaizdą ir aš žinau, kad aš myliu Jį. Aš pamaniau: „Kaip aš galiu būti velnias ir mylėti Viešpatį tokiu būdu kaip Jį myliu. Kaip... kaip mano širdis gali plūsti krauju dėl Jo, o Jis žino mano širdį“. Ir Jis atėjo ir man paaiškino. Aš tikiu Juo, nes tai atitinka Dievo Žodį, bet jų žodis neatitinka Dievo Žodžio, nes mes gyvename šioje dienoje.

18 O dabar, draugai krikščionys, noriu visiems jums pasakyti, nes kai tai mane ištinka, kartais jūs galite nesuprasti kas vyksta. Aš... aš negaliu to paaiškinti. Man neįmanoma to paaiškinti. Bet aš taip nusilpstu, kad vos galiu išstovėti po, galbūt, vieno ar dviejų žmonių su kuriais susitinku. Jūs galite to nesuprasti, bet tiesiog skaitykite Raštą, jis apie tai skelbia.

19 Aš manau, kad pranašas Danielius pamatė regėjimą ir pasakė, kad jo galvoje kilo nerimas daugeliui dienų. Ar tai tiesa? Ir Jėzus vieną kartą, kai moteris turėjusi pakankamai tikėjimo Jį paliesti... pamatė kas ji buvo ir Jis tarė: „Aš pajutau, kad dorybė (jėga) iš manęs išėjo.“

O tiesiog ten buvę žmonės, kuomet...Tai ne aš, krikščionys, ne. Aš... aš tik žmogus, pirmas iš nusidėjėlių. Tačiau gimęs ne jūsų laiku, Pilnos Evangelijos žmonės.Tai tiesa. Iš malonės, iš Dievo malonės, Jis leidžia man jus pakviesti mano, broli ir sese. Ir aš... aš myliu jus.

Ir aš... aš nesu čia šį vakarą tam, kad mane pamatytų ar išgirstų. Aš nesu čia dėl pinigų, kuriuos aš...Jūs tai žinote.Taigi, aš esu čia dėl vieno dalyko, nes aš myliu Jėzų ir aš myliu jus. Ir aš tikiu, kad ateidamas su tokiu pakvietimu, galbūt, aš galėsiu atsiduoti Jam ir Jis padarys per mane kažką, kas paskatins jus labiau Jį mylėti, ir patikėti Juo, ir būti išgydytiems. Tai vienintelis būdas, per kurį galiu čia būti. Telaimina jus Dievas.

20 Telaimina jus Dievas ir vėl, pastoriai ir verslininkai. Sakau jums tai dabar, kol dar nenusilpau. Kartais aš pats negaliu palikti pakylos. Mano sūnus ir administratorius prižiūri mane. Ir aš noriu pasakyti jums viso gero. Telaimina jus Dievas .Ir jeigu aš su jumis daugiau nesusitiksiu šioje upės pusėje, aš pamatysiu jus tą rytą...Ir mano liudijimas bus toks pats kaip dabar: Aš myliu Viešpatį Jėzų.

21 Ir regėjmai :Dievas suteikia man regėjimus, tai tiesa, Biblija priešais mane ir Dievas, kuris yra mano liudininkas, tai žino.Ir aš galiu paskelbti ir pasakyti tik tada, kai Jis man leidžia, iš Jo malonės. Todėl melskitės už mane.

Ir aš... norėčiau paprašyti dar vieno dalyko. Aš vyksiu į Afriką, Indiją, Palestiną, Vokietiją. Ir nepamirškite, tuose kraštuose kaip ir buvo anksčiau, nemanykite, kad tie raganiai ir įvairūs demonų apsėsti žmonės mes jums atvirą iššūkį. Jums derėtų žinoti apie ką kalbate.Tai tiesa. Ir kuomet pūs karšti ir sunkūs vėjai ir persekiojimas bus prasidėjęs, ar aš galėsiu prisiminti, kad Vašingtone, Kolumbijoje kažkas už mane meldžiasi? Ar pažadėsite man tai? Jeigu sutinkate, pakelkite savo ranką? Ačiū.Telaimina jus Dievas .Labai jums ačiū.

22 Taigi, manau, kad praėjusį vakarą jie išdalino šimtą maldos kortelių, praėjusią naktį. Ir aš manau, kad numeris buvo... ar ta raidė buvo „Y“. Ir aš manu, kad praėjusį vakarą, iš jų pakviečiau pirmas penkiolika kortelių. Aš manau, kad tai tiesa, ar ne, broliai? Pirmos penkiolika, iš tų kortelių buvo išdalintos…

Dabar mes pakviesime daugiau .Ir galbūt šį vakarą, jeigu tikėjimas stipriai išaugs, galbūt mes galėsime iš jų sudaryti dvi grupes. O jeigu ne, aš prašau kiekvieno čia esančio žmogaus...Kas iš jūsų čia neturi maldos kortelės ir norėtų būti Dievo išgydytas šį vakarą, tiesiog pakelkite savo ranką, neturite maldos kortelės? Na, tai tiesiog...Jums yra sunku pasakyti ir taip yra visur .Ketinu jūsų paklausti. Galbūt tai bus pirmas kartas, kai su jumis susitiksiu. Labai gaila, kad negalime pasilikti susirinkime šiek tiek ilgiau. Ir jūs žinote kaip priimti Dievišką išgydymą .Dievišką…

23 Dažnai, kai žmonės yra išgydomi...Auglys yra demonas. Kiekviena liga yra iš velnio. Dievas... nesiunčia ligos Savo vaikui. Tai padaro velnias. Suprantate? Ir jeigu šėtonas išvarytų šėtoną? Jūs sakote: „Na, velnias taip pat gydo“. Na, Jėzus pasakė, kad jis negali. Jis pasakė: „Jei šėtonas išvaro šėtoną – jo karalystė yra pasidalinusi.“. Todėl jis negali. Tik Dievas gali išgydyti.

Medicina ir daktarai netvirtina, kad gali išgydyti. „Majų broliai“ [klinika – Red.] yra vieni iš labiausiai autoritetingų. Jie pasakė: „Mes netvirtiname, kad galime išgydyti,“ – pasakė: „Mes tvirtiname, kad tiesiog galime padėti gamtai. Yra tik vienas Išgydytojas, tai Dievas“. Jie gali užsiūti vietą jūsų rankoje, bet jie negali jos išgydyti. Jie tik gali ją užsiūti. Dantistas gali išrauti dantį, bet kas išgydys tą vietą? Daktaras gali pašalinti apendicitą, bet kas išgydys tą vietą, kurioje jis įpjovė? Dievas. Vaistai neataugina audinių, vaistai yra tik pagalba. Dievas yra Išgydytojas. Daktaras gali atstatyti į vietą jūsų išnarintą ranką. Bet kai jis tai padaro, jūs neišeinate visiškai sveikas...Daktaras padaro savo dalį – tai, ką jis žino ir yra išmokytas padaryti. Jis sugrąžina į vietą jūsų ranką, bet jos išgydymą jis palieka Dievui. Tai tiesa. Visas išgydymas yra iš Dievo. Todėl dabar, tiesiog tikėkite Juo.

24 Ir kartais, kai tie augliai, kai gyvybė iš jų išeina – tai yra demonas. Na tuomet tie augliai miršta. Jeigu gyvybė išeitų iš jūsų, žinoma, jūs mirtumėte. Jūsų gyvybė išeitų iš jūsų, bet kūnas vis dar tebebūtų čia, jis susitraukia. Jeigu čia yra laidojimo biuro savininkas, jis žino, kad žmogaus kūnas, bet kuris kū...Bet koks kūnas susitraukia, kai gyvybė yra išėjusi. Pažiūrėkite į mažą gyvūną, kai jis... kai jis yra užmuštas ant kelio. Jis svers...Arba kai kurie iš jūsų čia esantys medžiotojai, jeigu užmušate gyvulį arba mėsininkas jautį, ir po to uždedate jį ant svarstyklių ir pasveriate...Užmuškite ir iškarto pasverkite. Tuomet iš ryto pasverkite dar kartą ir pažiūrėkite kiek kilogramų jis palengvėjo. O po to, palikite jį pagulėti dvi ar tris dienas ir pažiūrėkite kiek kilogramų sunkesnis jis pasidarė.

25 Taigi dabar, kai auglys miršta demonas išeina iš auglio, tokio kaip piktybinis auglys, vėžys ar katarakta ir t.t., kai demonas iš jo išeina, tai yra gyvybė…

Kiekvienas čia esantis žmogus kilo iš mažos užuomazgos ir... ir jumyse ląstelės pradėjo daugintis ir tos ląstelės pasidarė... pagal gyvybės prigimtį, kuri buvo jose, kuri sudaro žmogų. Šuns ląstelės sudaro šunį, o paukščio – paukštį. Kiekvienas pagal savo prigimtį, kiekviena rūšis…

Tačiau dabar demonas, kuris yra auglys... arba jam nereikia įeiti į auglį, tai... pradeda dauginti ląsteles. Sakykime, pavyzdžiui, vėžys.J is pradeda vystyti ląsteles ir tampa vis didesnis ir didesnis. Na, dabar jis turi gyvybę ir jis gyvena lygiai taip pat kaip jūs gyvenote ir vystėtės savo motinos įsčiose, taip pat, jūs vystotės. Tačiau dabar, kai ta gyvybė ir jūsų gyvybėje, tai kitokia gyvybė. Jūs turite gyventi gyvenimą ir tai yra mirties gyvenimas arba mirties dvasia, tiksliau, atleiskite. Ir tai yra mirtis. Taigi, jos vieta nėra jumyse, ji ten nebuvo prieš tai, tačiau dabar yra ten.

26 Na, tuomet kas ją ten patalpino? Ji turi ateiti tik per vieną dalyką – tai velnias. Ir tai yra užuomazga, vėžys, auglys, bet kuris iš šių dalykų prasideda nuo užuomazgos. Jūs taip pat prasidėjote nuo užuomazgos. Suprantate? Taigi, kai tai numiršta…

Pavyzdžiui katarakta...jeigu žmogus turi kataraktą, kai ta dvasia išeina, žmonės sako: „O, aš galiu matyti. Aš galiu matyti“. Ir kitą dieną jie gali matyti daug geriau. Bet po to maždaug po septyniasdešimt dviejų valandų, prasideda irimas kaip Jėzaus prisikėlime.

Taigi ląstelės nesuiro, Jis prisikėlė nepraėjus trims dienoms ir naktims, žinoma. Suprantate Jis mirė penktadienio popietę ir prisikėlė sekmadienio rytą. Nes Dovydas pasakė: „Aš nepaliksiu Jo sielos pragare ir neleisiu Mano Šventajam pamatyti gedimo“. Tos ląstelės pradeda irti po septyniasdešimt dviejų valandų.

Ir apie...Ir po to pacientas...Kai tai pradeda didėti, tas auglys pasidaro didesnis, jie...Žinoma, jūsų širdis turi apvalyti kraujo tėkmę.

27 Praėjusį vakarą prie manęs priėjo ponia, labai šventai, pamaldžiai atrodanti moteris su dideliu vėžiu, kuris...Ji pasakė, kad atsistojo į maldos eilę ir kad jis visas buvo uždengtas jos plaukais. Ir pasakė, kad aš atsistojau ir žiūrėjau į ją, ir pasakiau jai, būdamas Dvasioje, kad ji turėjo vėžį galvoje. Ir aš pasakiau, kad jis nukris. Ir jis nukrito ir ji turi jį čia, manau šį vakarą, čia taroje su spiritu, būtent dabar čia .Mes tokių turėjome tūkstančius. Ar ši moteris yra pastate, ar atsistotumėte, jeigu moteris yra kur nors pastate su vėžiu spirite? Ar ji yra kur nors pastate...Ar ji atsistojusi? Pamojuokite ranka ar kažkuo, kad kas nors jus pamatytų. Taip. Štai ši ponia stovi ten su vėžiu .Ir aš mačiau juos stovėdamas tiesiog ant pakylos, tiesiog pasidaro baltos spalvos ir nukrenta ant pakylos. Suprantate?

28 Taigi tai yra stebuklas. Įprastai, kai auglys yra negyvas, gyvybė iš jo išeina. Bet auglys...Jeigu jis negali nukristi, yra viduje. Jeigu yra viduje, žinoma, jis išliks ten kelias dienas ir pradės brinkti. Kaip ir kiekvienas kūnas, ląstelės pradės irti. Tuomet jums pasidaro labai bloga, aukšta temperatūra. Žinoma, tai yra infekcija. Kaip širdis pumpuodama kraują apvalo kūną.Ten yra didelis mėsos gabalas palaidas jūsų kūne. Pacientui pasidaro labai bloga.Tuomet jūs sakote: „O, aš... aš jaučiausi taip gerai ant... ant pakylos ir po to dieną ar dvi. Bet spėju aš praradau savo išgydymą“.

29 Na, broli, sese, tai yra pats geriausias ženklas pasaulyje, kad jūs turite savo išgydymą. Suprantate? O kai jūs pradedate netikėti, ir taip užtikrintai kaip jūsų tikėjimas tą gyvybę [auglio – Red.] patraukė, jūsų netikėjimas ją ir vėl sugrąžins. Suprantate? Ji sugrįš, tai ją prikels. Prisiminkite, Jėzus pasakė: „Kai netyroji dvasia išėjo iš žmogaus, ji vaikštinėja sausomis vietovėmis. Po to sugrįžta su septyniomis kitomis dvasiomis“. Ar tai tiesa? Ir...Todėl leiskite geram namų šeimininkui…

Nesvarbu kaip jūs jaučiatės… Tai nėra tai, ką jūs jaučiate. Tai yra tai, kuo tikite. Jėzus niekada nesakė: „Ar tu pajautei tai?“, Jis pasakė: „Ar tu tiki tuo?“. Telaimina jus Dievas. Gerai.

30 Taigi, pažiūrėkime, aš manau, kad praėjusį vakarą jūs išdalinote šimtą kortelių su raidėmis Y. Mes taip prie jų ir nepriėjome. Paimkime šį vakarą paskutines penkiolika iš jų ir pabandykime. Kas turi maldos kortelę 80? Tai būtų, o, 85. Kas turi maldos kortelę 85? Ar galite pakelti ranką? Jei kažkas yra čia, kažkas gale, maldos kortelė 85?

31 Gerai, 86, kas turi maldos kortelę 86? Gerai. 87, 87? Ar aš matau ką nors su kortele 87, prašau? Jeigu jūs... ar galėtumėte atsistoti nr. 80? Gerai, tiksliau 87...Sakykime, kas nors galbūt negali atsistoti. Galbūt jie guli ant neštuvų. Galbūt jie kurti ir... ir jie gali pasakyti: „Na, niekas man nepadėjo“. O po to aš savo kabinete turiu atlaikyti grįžtamuosius pliūpsnius. Jie sako: „Na, aš buvau ten. Ir tu tik pasakei nuo tokio ir tokio iki tokio ir tokio numerio ir niekas man nepadėjo“. Ir galbūt jie buvo kurti.

Taigi, pažiūrėkite. Mes turime numerį 85, 86, 87. Pažvelkite į savo kaimyno kortelę ir pažiūrėkite. Jis gali būti kurčias ir negali girdėti. 87? Ačiū tau, sese. 88? Kas turi 88? Maldos kortelė 88, ar ji yra pastate? 88? Gerai. 89? Ar yra maldos kortelė 89? Ar galite atsistoti? 89? Ar turintis nr. 89 iškėlė ranką? Gerai, 89. Gerai, 90? 90? [Tuščia vieta juostoje – Red.] „Tiktai tikėk“. Puiku.

Taigi visi čia esantieji...Jeigu jūs tiesiog padarysite tai, ką Jis pasakys padaryti. Taigi nesvarbu, ką Jis pasakys padaryti, padarykite tai. Tiesiog padarykite tai. Tiesiog... tiesiog padarykite taip, kaip Jis sako.

32 Taigi, aš esu jūsų brolis ir tik žmogus. Taigi, jeigu Jis ateis ir... ir paims šį varganą kūną ir palaimins jį užtektinai, kad leistų Jo Šventajai Dvasiai per jį veikti, tuomet jūs pamatysite kaip auditorijoje vaikšto Jėzus.

O dabar, nesvarbu kaip Jis čia Save patvirtins, jeigu jūs Juo netikite, Jis negali jums nieko padaryti. Ar tai tiesa? Nesvarbu ar Jis stovėtų čia šalia manęs matomas, kad jūs galėtumėte Jį pamatyti, na, jeigu jūs manimi nepatikėtumėte aš negalėčiau nieko dėl jūsų padaryti. Bet mano... mano žodžiai bus tik tai, ką Jis yra pasakęs Savo Rašte. Ir aš iš visos širdies melsiuosi, kad Dievas jums padėtų. Nes greičiausiai čia bus motinos ir tėčiai, ir taip toliau... čia, kurie yra sergantys, kenčiantys ir turintys poreikius. Ir kaip sugebėsiu aš prašysiu Dievo, kad jums padėtų.

33 Gerai, išsirykiuokite štai čia iš dešinės.Taigi visi trumpam palenkime mūsų galvas.

Gerasis Tėve, mes meldžiame Tavo Sūnaus Jėzaus Vardu, tegul dabar ateis Šventoji Dvasia ir išreikš Jėzaus Kristus darbus. Palaimink visur žmones ir išgydyk juos, išgydyk juos, padaryk juos sveikus, laimingus.

O dabar, kad tai padarytum, Tėve, Tu žinai Savo tarno silpnumą. Ir aš... aš nežinau ką sakyti ar ką daryti. Ir dabar aš padariau tai Tavo paliepimu .Ir aš tikiu, kad Tu šį vakarą čia būsi, kad palaimintum ir padėtum šiems žmonėms. Ir, Tėve, jeigu Tu leisi Šventajai Dvasiai ateiti pas Tavo tarną ir apreikšti šiuos dalykus mums, ką turėtume daryti ir kaip tai turėtume padaryti, tuomet mes visi būsime laimingi ir džiaugsimės. Ir šie klausantieji tikės Tavimi vieningomis širdimis ir mintimis.

Ir, Tėve, aš prašau Tavęs to kaip Tavo tarnas. Neleisk, kad šį vakarą nors vienas žmogus liktų silpnas.Tegul jie visi išeis sveiki ir pasveikę ir džiūgaudami. Padaryk tai, ar padarysi, Tėve? Aš meldžiu su malone širdyje ir tikėjimu Jėzaus Kristaus Vardu. Amen.

34 Taigi, dažnai....(Na, ar kas nors yra prie tų šviestuvų? Kas nors prie šviestuvų, kas gali juos patraukti?). Taigi, kartais ši Šventoji Dvasia, Ji ateina...Ir dauguma iš jūsų esate matę tą nuotrauką. Jei aš kada nors atvyksiu dar kartą, atvešiu kai kurias iš jų. Kaip Brolis Moras šį vakarą pasakojo, Ji buvo nufotografuota kelis kartus. Ir knygose, manau jūs visi jas turite, mes... Aš turiu tik dvi dėžes.Tad tikiuosi, kad jums jos labai patinka.

35 O dabar, jie... pažiūrėkite štai čia ir pamatysite kitą Jos nuotrauką, kur Ji yra nužengusi. Ir laikraščio fotografas užfiksavo tai Kamdene Arkanzase. Bet jos autentiškumas nebuvo patvirtintas Amerikietiškos Asociacijos. Ir jie... jie ją paėmė ir ji buvo... tuomet jį buvo patvirtinta.

Taigi mes... ir daug tūkstančių žmonių....Aš stovėjau čia upėje prieš kažkiek laiko, po prabudimo pakrikštijau penkis šimtus ir Ji nužengė tiesiai ant tos vietos, kurioje aš stovėjau. O žmonės alpo ir... Ji buvo tiesiog ten.Tai buvo tiesiog kaip riaumojimo garsas, pliekianti ugnis. Aš meldžiu, kad Dievas šį vakarą matomai pasirodytų priešais auditoriją tokiu būdu, čia sostinėje dar kartą, jeigu galiu surasti Dievo palankumą…

Taigi, jūs suvokiate, tai gali pasirodyti vienų žmonių akyse, o kitų nepasirodyti. Mes nenorime apie tai galvoti, bet taip yra. Jonas buvo tas, kuris paliudijo matęs Dievo Dvasią virš Jėzaus. Ar tai tiesa? Nebuvo pasakyta, kad klausantieji...Ir... išminčiai sekė žvaigždę .Ar jūs tikite tuo? Ir tai pralėkė virš visų šalies observatorijų, iš pačių rytų, praėjo savaitės ir mėnesiai. Ir jie nustatydavo laiką pagal žvaigždes. Jie stebėdavo ištisą naktį. Jie nešvaistė laiko. Ir niekas to niekada nepamatė. Bet išminčiai pamatė, nes jie to ieškojo. Jūs šį vakarą ieškokite Kristaus. Jūs Jį pamatysite. Telaimina jus Viešpats Jėzus.Gerai.

36 Bili Poli ir Broli Morai, kai kurie iš jūsų...Ar jau visa eilė išsirikiavusi, Bili, visi penkiolika? Visi penkiolika išsirikiavę...Taigi, jūs likusieji, pabandykite, tie, kurie neturite maldos kortelės ir žinote, kad nepateksi į maldos eilę – aš noriu, kad jūs žiūrėtumėte į šią pusę ir tiesiog tikėtumėte. Ir jūs tikėkite tokiu pačiu tikėjimu kaip tos moters, kuri prisilietė prie Jo rūbo. O jis atsigręžė ir pasakė: „Tavo tikėjimas tave išgelbėjo“.

37 Ar tikite, kad šį vakarą Jis yra toks pats? Ar jūs tikite, kad toje šaukiančioje minioje, tas mažas vargšas aklas vyras sėdėjęs prie Jericho sienų, kurių plotis, tikriausiai, buvo dvigubai platesnis už šį pastatą, sušuko ir rėkė: „Pasigailėk manęs...“.Turbūt Jėzus niekada nebuvo girdėjęs jo šauksmo .Bet Jis pajautė kaip pajudėjo jo tikėjimas toje kritikų minioje. Ir jis atsisuko ir tarė: „Tavo tikėjimas tave išgelbėjo.“

Jis pasisuko...į minią ir pasakė jiems: „Kodėl svarstote savo širdyje?“. Pasakė moteriai prie šulinio: „Eik atvesk savo vyrą“. Ir Jis pasakė: „Aš negaliu nieko padaryti, jei Tėvas man neparodys“. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Kai ko jūsų paprašysiu. Jei tai, ką pasakiau yra tiesa, jei tai yra tiesa, tuomet Dievas yra įsipareigojęs Savo Žodžiui, ne man, bet Savo Žodžiui. Ar tai tiesa? Jis yra įsipareigojęs Savo Žodžiui. Ir tuomet Jis tai išpildys būtent tuo būdu, kuriuo Jis pasakė, kad tai padarys. Ir jeigu Jis tai padarys, čia su jumis visais, jeigu jūs dar nesate priėmę Jėzaus Kristaus ar norėsite tai padaryti?

Ir jūs, čia esantys, kurie galite matyti Jo malonę kitiems, išgydyti jus, [Jis – Red.] suteiks jums malonę, jeigu jūs tik turėsite tikėjimą ir patikėsite.Tiesiog melskitės ir pasakykite: „Viešpatie, aš... aš esu tikintysis ir aš noriu, kad Tu šį vakarą mane išgydytum“. Ir Dievas tai padarys.

38 Mes neseniai grįžome iš Afrikos, į kurią turėsiu vėl sugrįžti kitų kelių savaičių metu: Afrika, Indija, Palestina, Vokietija ir...[Tuščia vieta juostoje – Red.] tarnystė. Ir Durbane, Pietų Afrikoje, maldos eilėje praėjus apie trims, keturiems žmonėms... Ir jie išvydo Šventosios Dvasios jėgą veikiančią žmonėse ir pamatė, ką Dievas darė – trisdešimt tūkstančių priėmė Jėzų kaip savo Gelbėtoją, vieno kvietimo prie altoriaus metu: trisdešimt tūkstančių vienu metu.

Todėl aš tikiu, jeigu mes priimsime Dievo Žodį kaip taisyklę ir eisime į visą pasaulį, ir pamokslausime Evangeliją...Evangelija atėjo ne vien tik Žodžiu, bet su jėga ir Šventosios Dvasios pasireiškimu.Todėl Evangelija... Evangelija yra Šventosios Dvasios jėgos parodymas.

39 Aš esu aplankęs šalis, jie sakydavo: „Taigi, mes nenorime misionierių. Mes apie tai žinome daugiau nei jūs. Bet mes norime pamatyti kažką, kas turi pakankamai tikėjimo padaryti taip, kad Dievo Žodis pasireikštų.“ Štai ką jie nori pamatyti. Ir štai kaip jie buvo atversti. Štai kaip jie surado Kristų, dėl to, kad jie... jie tokiu būdu patikėjo. Ir aš tikiu Dievu visa širdimi, kad čia bus daug, čia bus daug tokių, kurie suras Kristų esantį tokį patį jų širdžiai.Tegul Viešpats Jėzus iš Nazareto palaimins kiekvieną iš jūsų, tokia mano malda.

40 Taigi, ar gerai? Joks žmogus niekada neieško Dievo. Dievas ieško žmogaus. Visame pasaulyje žmogus niekada neieškojo Dievo, Dievas ieško žmogaus. Kai žmogus iš pradžių puolė Edeno sode – tai parodė žmogaus prigimtį. Žmogus pasislėpė. Dievas ieškojo žmogaus. Jėzus pasakė: „Joks žmogus negali pas mane ateiti, jeigu Mano Tėvas jo nepritrauks“. Jis iš pradžių turi būti Tėvo pritrauktas.

Ir tuomet aš norėčiau jums kai ką paaiškinti. Matant regėjimą...Kas iš čia esančių kada nors esate sapnavę sapną, pažvelkime į jūsų rankas. Na, manau du jūsų trečdaliai.Tai tiesa, kad daug žmonių nesapnuoja sapnų. Tai yra jūsų pasąmonė. Esame išmokyti. Čia yra jūsų pirmoji sąmonė. Čia yra pasąmonė. Taigi, ši pasąmonė yra tai, ką aš bandau per Šventąją Dvasią paveikti. Ši pirmoji sąmonė. Aš galėčiau paklausti štai šio vyro čia arba bet kurio vyro iš štai čia esančių: „Ar tu tiki?“. „O taip, pone“. Jūs tikite tuo štai čia, o kaip yra su šiuo žmogumi štai čia? Jis yra tas, kuris valdo laivą, ne tas žmogus viršuje jėgainėje. Tai tas žmogus esantis variklio skyriuje.

41 Kartais, kai užmiegate, patenkate į pasąmonę ir sapnuojate sapną. Ir jūs sapnuojate apie dalykus, kuriuos darėte būdami čia. Tuomet, kai jūs prabundate, jūs prisimenate dalykus, kuriuos sapnavote. Jūs žmonės, kurie sapnuojate sapnus, prieš daug metų juos sapnavote. Jūs vis dar juos prisimenate. Na, kažkuri jūsų dalis kažkur pabuvojo. Ar ne taip? Nes priešingu atveju to neprisimintumėte. Kažkas, ką sapnavote prieš daug metų…

Taigi, giliai miegančio žmogaus pasąmonė yra gilumoje. Suprantate?Ji jo nepasiekia. Bet regėtojo pasąmonė nėra ten gilumoje, taip pat čia jos nėra. Ji yra štai čia. Jam nereikia užmigti. Jo akys atmerktos ir jis tiesiog mato. Taigi, tas...Dievas suteikė žmogui galimybę sveikai miegoti ir nesapnuoti. Dievas suteikė žmogui būdą sapnuoti sapnus. Jeigu pasakyčiau: „Susapnuok man sapną“. Jūs negalėtumėte to padaryti.

42 Tuomet Dievas Bažnyčioje paskiria apaštalus, pranašus, išgydymo dovanas. Ar tai tiesa? Jie visi yra skirti Bažnyčios ištobulinimui. Paulius pasakė: „Jeigu ateis...Jeigu jūs visi kalbėsite kalbomis ir nemokytas ateis, ar jis nepasakys, kad jūs visi esate išprotėję?Tačiau jeigu vienas pranašauja ir atskleidžia širdies paslaptis, nejaugi jie neparpuls veidu žemyn ir nepasakys, kad su jumis tikrai yra Dievas?“. Ar tai tiesa? Ar tai Evangelija? Na, ar tai ne vakarykštės dienos Jėzus Kristus? Ar Jis yra šiandien? Jūs galite tikėti Juo kalbėdami kalbomis. Jūs galite tikėti per Šventąją Dvasią. Tačiau aš tikiu pilnu saiku, kad Jis yra tas pats Viešpats Jėzus. Jis nėra miręs. Jis prisikėlė iš numirusių ir Jis yra čia šį vakarą, čia dabar ant pakylos. Ir tegul Jis palaimins ir padės.

43 Aš niekada nesu buvęs šioje šalyje. Ir kiek man yra žinoma, čia priešais mane nėra nei vienos gyvos sielos, kurią pažįstu, tik kelios čia ant pakylos. Brolis Bozė, aš prisimenu jį. Aš mačiau ten vyrą šalia jo. Aš neprisimenu jo vardo, bet...Ir aš...Brolis Lindsis, tik...Pažįstu galbūt tris ar keturis čia pastate sėdinčius tarnautojus...Tačiau Dievas pažįsta jus visus. Ar tai tiesa? Jis pažįsta jus visus.

44 Taigi, ši čia stovinti ponia – Dievas danguje žino, kad niekada gyvenime nesu jos matęs, kiek man yra žinoma. Ar mes esame nepažįstami, ponia? Mes esame visiškai nepažįstami. Bet Dievas ją pažįsta.

Taigi, jeigu Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius – dabar pakeiskime paveikslą. Kas Jis buvo vakar, kai Jis ketino kažką sužinoti apie moterį, Jis tarė: „Duok man gerti“.

Ji pasakė: „Na, tai nėra priimtina, kad taip atsitiktų, Žydai ir panašiai, su Samariečiais.“

Bet Jėzus šiek tiek su ja pakalbėjęs, Jis surado jos problemą. Ar tai tiesa? Na, dabar Jėzus yra prisikėlęs iš numirusių, dabar gyvena mumyse šį vakarą. „Dar trumpam, ir pasaulis manęs nebematys; bet jūs mane matysite; kadangi aš („Aš“ – tai įvardis)“, Aš būsiu su jumis, netgi jumyse iki pasaulio pabaigos“. Taigi tai yra Evangelijos tiesa. Galbūt jūs neesate to skaitę tokiu būdu arba nesate galvoję tokiu būdu, bet tokiu būdu tai yra parašyta Biblijoje.Tai yra...Jūsų teologijoje tai galėjo būti kažkur praleista, bet taip yra parašyta Biblijoje .„Aš būsiu su jumis, netgi jumyse iki pasaulio pabaigos.“

45 Taigi, aš...Jūs žinote, kad aš kažko laukiu. Tai tiesa. Viešpaties Angelo. Tai... tai tiesa. Aš visiškas bejėgis lygiai kaip ir visi jūs. Ir aš esu čia su čia sėdinčiais kritikais. Kas iš jūsų matėte Jo nuotrauką, žinote apie mano susirinkimus ir matėte kur mokslininkai nugabeno Jo didingos Šviesos nuotrauką. Ji sugrįžta. Jūs galite galite tai stebėti.Taip, dauguma iš jūsų. Tai, o, tūkstančiai jos kopijų buvo parduota ir taip toliau. Ją turi Daglaso Studijos, Hjustone Teksase, kur Džordžas J.Laisys, vienas iš pačių geriausių tyrinėtojų Amerikoje, paėmė ją ir ištyrė ją, ir padarė viską, kad įsitikintų, kad nebuvo dvigubos ekspozicijos ar kažko panašaus. Ir Jėzus Kristus įrodė Save esant tuo pačiu vakar, šiandien ir per amžius.

46 Dabar žinoma aš laukiu Jo. Ar Jis padės man šį vakarą – aš nežinau .Ir jeigu aš pasakiau kažką pasigirdamas, arba pasakiau kažką netinkamo – tegul Dievas man atleis. Aš neturėjau omenyje to padaryti. Aš tiesiog noriu nuoširdžia širdimi atstovauti Jėzų Kristų, Kuris dabar mane girdi. Ir tegul Jo malonė šį vakarą bus čia, man pasakius šiuos dalykus ir tai yra Jo Žodis – tegul Jis ateis ir padės mums, tokia mano malda.

47 O dabar, ar čia yra kur nors vargoninkas? Jeigu ji galėtų labai tyliai sugroti giesmę „Tiktai tikėk“. Ir visi būkite nusiteikę maldai, jei galite. Jums reikės palenkti galvas tik jeigu būsite paprašyti.

Taigi, maldos eilėje, jūs, kurie ateinate, stebėkite, būkite...Jeigu Jis jus sudraus, jūs privalote...Jei tai...Jei tai bus tiesa. Jei taip yra, jūs privalote norėti tai atlaikyti. Visoje auditorijoje, jeigu Jis prakalbės, jūs privalote žinoti, kad tai ne aš – tai Jis. Ir ištaisykite tai.

Pirmas dalykas, kurį galite padaryti, prieš jums surandant išgydymą – jūs turite surasti priežastį prieš surandant išgydymą. Jeigu jūs ateinate pas daktarą sergantis ir prislėgtas, o jis jums išrašo aspirino – jis nėra geras daktaras. Jis bando jūsų atsikratyti. Jeigu jis yra geras daktaras jis ieškos diagnozės, kol suras problemą ir tuomet nuo to pradės darbą.

48 Čia mes turime padaryti tą patį. Jeigu pikta dvasia...Jei čia yra neišpažinta nuodėmė ar kažkas, ar kai kurie esantys ne Dievo valioje – visą naktį galite juos tepti [aliejumi – Red.] ir verkti, ir daryti viską, ką norite – tas demonas pasiliks būtent ten.Tai tiesa. Jis turi tam teisę. Na, štai ką jūs turite stebėti. Dievas dėl kažko uždėjo ant kažko prakeiksmą, tuomet jūs ateinate ir jį nuimate – jūs pateksite į bėdą kaip pateko Mozė. Tai tiesa.

Jis yra čia, Šventoji Dvasia. Dabar, Jėzaus Kristaus Vardu, Dievo Sūnaus, aš darau kiekvieną čia esantį žmogų pavaldų mano valdžiai Dievo šlovei.

49 Dabar noriu su jumis minutėlę pakalbėti, sese. Jūs žinote, kad dabar kažkas vyksta, žinoma, tai... tai tiesiog dabar įvyko.Taigi, jei tai yra tiesa, leiskite žmonėms tai pamatyti iš jūsų pakeltos rankos.Tai tiesa. Suprantate? Tai yra...Tai... tai yra Jo Akivaizda.Tai tiesa. Suprantate?

Taigi, aš esu jums nepažįstamas, niekada gyvenime jūsų nemačiau. Ir dabar, jeigu Šventoji Dvasia apie kurią kalbėjau, Jėzaus Kristaus, to paties vakar, šiandien ir per amžius... Jeigu aš iš tikrųjų tai paliudijau žmonėms ir paskelbiau, kad tai yra tiesa, ir Jis yra tas pats, tuomet jis apreikš man kažką, kas padės jums patikėti. Jeigu jūs esate... čia, aš nežinau jūsų poreikių ar tai...Bet Jis žino. Dabar, jei Dievas tai leis, ar jūs priimsite savo išgydymą ir ar... ar ko jūs benorėtumėte, finansai ar kas tai bebūtų, dėl ko Jo čia ieškote, kad Jo paprašytumėte? Ar šeimyninės problemos, kas tai bebūtų, kas bebūtų, Jis žinos ir Jis galės man tai pranešti. Ar tai tiesa? Ir tai padarys Jį tokiu pačiu kaip, kai Jis kalbėjo su ta moterimi prie šulinio.

Taigi, aš tiesiog kalbu su jumis taip, kaip Jis tai darė, kad įgyčiau ryšį su jūsų dvasia. Ir aš matau, kad jūs tolstate nuo manęs. Jūs... jūs... jūs patekote… Aš matau tam tikro pobūdžio didelę avariją. Ir jūs... tai buvo automobilio avarija ir jūs buvote išmesta į orą, štai taip. Ir tai jums patempė kaklą kažkurioje jūsų kaklo vietoje ir sukėlė vėžį, kuris atsirado kakle...Ir jūs esate tam tikro pobūdžio... mokote apie Raštą. Ir ar jūs tikite, kad Jėzus Kristus jus išgydo?

Tėve Dieve, Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Vardu, Dievo Žodžio valdžioje, dėl mirštančios moters, aš prašau, kad šis blogis ją paliktų.

Šėtone, tu esi atpažintas.Todėl išeik iš moters, kai Gyvojo Dievo Bažnyčia reikalauja tavęs išeiti Jėzaus Kristaus Vardu. Amen.

Dabar, sese, tik akimirkai. Aš noriu su tavimi pakalbėti. Žinoma, tu žinai, kad to daugiau nebėra.Taip ir išliks. Matai kaip tavo gerklė...Tai paliko ją. Gūžys ją paliko jos gerklę ir ji...Telaimina tave Dievas. Dabar eik savo keliu ir būk dėkinga, laiminga ir džiūgaujanti. Gali eiti.

50 Dabar tiesiog turėkite tikėjimą Viešpačiu Jėzumi. Turėkite Jį savo... dėmesio centre dabar pat Viešpats Jėzus. „Jums mąstant apie šiuos dalykus“. Jiems mąstant apie šiuos dalykus, jie buvo vieningi. Nepamirškite, Jėzus tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis yra tas pats šiandien. Dabar turėkite tikėjimą. Pažiūrėkite į šią pusę, auditorija, ir tikėkite savo visa širdimi ir sutelkite visą dėmesį į mane. Būkite maldoje. Išlaikykite tikėjimą Dievu.

Dabar, aš manau, kad tai ši ponia. Ar tai pacientas? Gerai, ateik arčiau, sese. Žinoma, tai tavęs dabar nesužeis. Tai yra... tai tiesiog Jo Akivaizda (suprantate?), kurią jaučiate.

Ir aš...Ir, auditorija, aš esu... aš esu jūsų brolis. Kad aš...Tai nėra psichologija. Aš pajaučiau kaip tai ateina iš auditorijos.Tai ne tai. Tai Visagalis Dievas. Suprantate? Suprantate? Tai nėra psichologija.Ne, tai nėra.Taigi, nedarykite to. Tiesiog galvokite apie Viešpaties Jėzaus buvimą (suprantate?), vieningi.

51 Dabar, sese, aš noriu su tavimi trumpai pakalbėti. Mes esame nepažįstami, aš manau. Bet Jėzus Kristus pažįsta mus abu. Ir tai yra mūsų pirmas susitikimas žemėje. Bet jis pažįsta tave ir Jis maitino tave visa tavo gyvenimą. Ir Jis pažįsta mane. Ir jeigu aš, tavo brolis, ir iš Jo malonės, per Dievišką dovaną... ir aš neturiu nieko bendro su to pasireiškimu...Kai buvau gimęs mažas kūdikėlis, pirmas dalykas, kurį galiu prisiminti – tai regėjimas.

Taigi, aš noriu, kad jūs trumpam pažiūrėtumėte į šią pusę. Žinoma tu sergi. Ir tu kenti dėl padėties, kurioje... tai tamsi dvasia esanti aplink tave. Tai mirtis. Ir ji yra vėžio pavidale. Ir vėžys yra ant krūties. Ir tu esi...Matau kaip tave apžiūri kažkas stiprus ir tai yra...Tu turi... trūkio padėtis. Ir trūkis yra žarnose. Ir tu taip pat turi skrandžio problemą, sunkią širdies problemą, kuri sukelia alpimą. Čia prieš kelias dienas tu sėdėjai ant lovos krašto ir beveik nualpai žiūrėdama savo lango pusėn. Ar šie dalykai yra tiesa? Tai...Viskas tiesa. Na, kas tai bebuvo, žinoma, tai mane paliko.

52 Bet kaip tu manai, kas buvo tai, kas žino tavo gyvenimą? Ar tai buvo Jėzus Kristus? Ar tu sutinki, kad taip yra? Ačiū tau.Tu esi pasiruošusi. Tu žinai, kad čia yra kažkas Antgamtiško. Ir jeigu tu tiki, kad tai yra Viešpats Jėzus kaip aš tai pamokslavau iš Žodžio ir tu tiki, kad tai yra Viešpats Jėzus? Aš žinau, kad ten yra tamsi dvasia. Aš matau kaip ji vis dar yra virš tavęs.Tai yra kažkas labai rimto. Sakykime, aš matau tave...Tavo vardas yra Ieva. Ir tavo pavardė yra Jork. Ir tu gyveni šiame mieste.Tavo namo numeris yra 613, Šeštoji gatvė. Ar tai tiesa? Eik namo, būsi sveika. Jėzaus Kristaus Vardu tegul ji eina namo ir bus išgydyta.Telaimina tave Dievas. Neabejok...Tiesiog eik džiūgaudama ir laiminga.

53 Tiesiog turėk tikėjimą ir neabejok. Raštas pasakė: „Eik ir daugiau nebenusidėk, kad tavęs neištiktų kas blogesnio.“ Nuodėmė yra netikėjimas. Nuodėmė tai ne gėrimas, rūkymas, lošimas. Tai nuodėmės atributai. Jūs tai darote, nes netikite. Jėzus pasakė: „Eik ir daugiau nebenusidėk (netikėjimu), arba blogesni dalykai tave ištiks.“ Turėk tikėjimą Dievu. Tikėk Juo visa širdimi.

54 Aš matau kaip Šviesa vis dar seka paskui tą moterį. Taip...Jei tik... jei tai ji, kuri tik ką išėjo.

Ji yra virš tamsiaodžio žmogaus ten. Taip, ten esanti ponia su tulžies pūsle ir trūkiu. Ar tu tiki, kad Viešpats Jėzus jus išgydo, ponia, sėdinti ten su tuo baltu daiktu aplink jūsų kaklą? Jeigu tikite tuo savo visa širdimi, jūs galite atsistoti ir pareikalauti savo išgydymo ir būti išgydytai Viešpaties Jėzaus Vardu. Telaimina jus Dievas.

Turėkite tikėjimą Dievu. Ar jūs tikite?

Jūs turite išvaržą, ar ne, pone, sėdintis štai ten. Ar tai tiesa? Jūs sėdėjote ten melsdamasis: „Viešpatie, padaryk, kad tas vyras į mane kreiptųsi.“ Ar tai tiesa? Jeigu tai yra tiesa, pakelkite savo ranką. Atsistokite ant savo kojų. Tavo tikėjimas tave išgydė, broli. Eik namo. Jėzus Kristus padaro tave sveiką.

55 Tas pats Viešpats Jėzus...Tau nereikia būti štai čia, tau reikia turėti tikėjimą.Tiesiog tikėkite Dievu visa savo širdimi ir jūs gausite tai, ko prašote. Jėzus Kristus suteiks jums tai, jeigu jūs tik tikėsite. Bet jūs privalote turėti tikėjimą. Jūs privalote Juo tikėti visa savo širdimi ir Dievas tai išpildys.

56 Pacientas… Atleiskite man, pone. Ar jūs tikite savo visa širdimi? Jūs tikite. Taigi, jūs esate šiek tiek susijaudinęs dėl čia esančios Jo Akivaizdos. Ir aš manau, kad jūs esate iš miesto. Jūs atvykote taip pat iš sostinės, Ričmondo, Virginijos. Jūs turite vėžį. Jis yra jūsų... jūsų burnoje ant skruosto. Ar tai tiesa? Ar norite vykti namo ir būti sveikas? Priimkite Jėzų kaip jūsų Išgydytoją. Ir Jėzaus Kristaus Vardu tegul tai paliks šį vyrą, išeik iš jo lauk. Amen. Telaimina jus Dievas, pone. Eikite tikėdamas, turėdamas tikėjimą.

Ką sakote? [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Dabar jus matydamas aš žinau – jus tampate jaunai atrodančiu žmogumi, daug jaunesniu nei dabar esate mano akivaizdoje. Jūs kenčiate dėl kažkokio pobūdžio galvos skausmo. Ir tai tai prasidėjo prieš daug metų. Prieš maždaug dvidešimt penkis metus prasidėjo jūsų galvos skausmai. Ir nuo tada jus tai nuolatos vargino. Jūs buvote didis tikintysis. Ir jūs... jūs meldėtės už šią valandą, kurioje dabar čia esate. Maldoje Dievui jūs pasakėte, kad jei tik galėsite prie manęs prieiti, jeigu aš pasimelsiu, jūsų galvos skausmai pasibaigs. Ar šie dalykai yra tiesa? Tai yra tiesa.

57 Dabar jūs girdėjote, Kas tai pasakė.Tai nebuvau aš. Tai buvo tik mano balsas. Buvo tie...Kas tai bebuvo, tai buvo kažkas... Aš... aš prisimenu kaip mačiau jauną žmogų ar kažką. Ar tai buvo taip, kaip tai čia buvo pasakyta? Būtent taip kaip tai buvo pasakyta. Dabar, ar tikite, kad Dievas tai padarė? Jūs tikite Dievu...Taigi, jūs esate įsitikinę, kad Dievas čia yra.

Dar minutėlę, aš matau kažką kitą. Atrodo, kad jauna moteris stovi šalia jūsų. Tai yra... tai yra duktė. Ir taip, jūs kaip tik ruošėtės vykti kažkur į kelionę. Jūs ketinote su ja pasimatyti. O ji yra iš Indianos. Ričmondo, Indianoje ji gyvena. Ir ji... jos vyras yra tarnautojas. Ir ji parašė jums laišką, kažką, sakantį jums nevykti, nes aš vykau čia. Ar tai tiesa? Jūs esate išgydytas. Galite eiti savo keliu.Telaimina jus Dievas.

Dabar, tik tikėkite. Turėkite tikėjimą Dievu. Jėzus Kristus tas pats vakar, šiandien ir per amžius… O dabar, tiesiog turėkite tikėjimą ir tikėkite.

58 Telaimina jus Dievas, brangūs tamsiaodžiai žmonės, šaukiantieji. Jis yra... Jis yra visada pasiruošęs padėti ir tikėti, padėti žmonėms poreikiuose. Tik minutėlę, ponia...Dabar, aš matau kampe stovinčią Šventąją Dvasią. Tai virš tamsiaodės ponios. Ji žiūri šios pusės link. Ji žiūrėjo ir ji meldžiasi. Ji turi auglį. Ir tas auglys yra jos gerklėje. Ji laiko savo ranką iškeltą aukštyn. Ar jūs priimate savo išgydymą, ponia?

Ponia sėdinti iš karto ten už jūsų, ji taip pat turi auglį ir jis yra jos petyje. Ar tai tiesa, ponia? Jūs abi atsistokite ant kojų dabar pat ir dvi ponios ten pat su augliu ant...dvi tamsiaodės ponios. Jėzus Kristus jus abi išgydo. Jūs galite eiti namo ir būti išgydytos Dievo šlovei.Jūsų tikėjimas jus išgydė.Telaimina jus Dievas, augliai dingo.

59 Turėkite tikėjimą Dievu.Nebandykite netikėti, bet tikėkite, kad viskas yra įmanoma tiems, kurie tiki. Amen.

Tai bent, kiek daug tikėjimo šiame pastate.Atrodo taip lyg visame pastate būtų tirštas šviesus rūkas.Dabar jūs tikrai esate Viešpaties Dvasioje.Viskas gali išsipildyti...

60 Kaip laikotės, ponia? Ar tikite, kad esu Dievo pranašas? Jo... turiu omenyje, na, pranašas yra pamokslininkas. Jūs nesitikite, kad aš esu iš priešo. Jūs tikitės, kad aš esu iš Dievo. Ar tokiu būdu jūs tai priimate? Na, tuomet, aš galiu jums padėti. Nes Jis man pasakė: „Jeigu aš padarysiu, kad žmonės manimi atikės ir būsiu nuoširdus, kai melsiuosi, tuomet niekas prieš maldą neatsilaikys.“ O dabar, tai nesu... aš, kuris padedu. Tai Dievas, kuris išgydo. Aš abejojau. Aš sakiau: „Jie manimi nepatikės.“

Jis pasakė: „Tau bus duoti du ženklai kaip pranašui Mozei. Tuo žmonės patikės.“ Ir vienas iš jų buvo atskleisti žmonėms jų širdžių paslaptis.

Taigi jūs nesate čia dėl savęs. Nors jūs esate nervinga ir išvargusi, bet tai sukėlė šio vaiko liga. Šis vaikas čia kenčia. Daktarai jį paliko numirti. Tai leukemija. Ar tai tiesa? Jūs atvežėte vaiką iš už miesto. Jūs keliavote, atvykote iš vakarų, važiavote link rytų, jūs atvykote. Jūs atvykote iš... iš valstijos, kurioje yra kalnai. Tai Pensilvanija. O jūsų miestas, aš manau yra Čambersburgas ar panašiai… Ar tai tiesa? Atveskite man šį vaiką.

61 Brangi mažoji sesute, jeigu Viešpats Jėzus būtų čia, Jis uždėtų ant tavęs Savo rankas ir mirtis tave paliktų ir tu gyventum. Ar tu tiki, kad aš esu Jo tarnas? Ir vietoj Jo aš uždedu savo rankas ant šio vaiko ir laiminu jį, ir prašau, kad demonas paliktų šį vaiką, ir, kad gyvybė sugrįžtų šiam vaikui ir jis gyvens, ir bus sveikas.

Išeik iš vaiko, šėtone. Dievo Biblijos valdžia su Dieviška dovana, suteikta man per Angelą, saikdinu tave palikti šį vaiką. Išeik iš jo. Amen.

Ar tiki, kad tu dabar pasveiksi, ar tiki, sese? Telaimina tave Dievas. Atsisuk ir pamojuok auditorijai. Telaimina tave Dievas. Maža mergaitė su milžinišku tikėjimu, būk sveika. Telaimina tave Dievas, brangioji. Eik, parašyk man laišką.

62 Ar tiki manimi kaip Jo pranašu... kaip Jo tarnu? Ar tikite, kad Dievas yra arti Savo Dvasioje ir tai, kas dabar yra daroma, yra iš Viešpaties Jėzaus? Ne iš manęs, aš esu žmogus. Taip, jeigu Dievas man leis sužinoti, kas su jumis negerai – kaip patvirtinimą, kad aš esu čia stovintis Jo pranašas, atskleidžiantis tiesą... Kaip Jis pasakė moteriai: „Eik atvesk savo vyrą.“

Ji pasakė: „Aš neturiu tokio.“

Jis pasakė: „Tu turėjai penkis.“

Ji pasakė: „Aš matau tu esi pranašas.“ Suprantate? „Aš suprantu, kad Tu esi pranašas.“

Taigi, ta pati Dvasia buvusi ant to Dievo Sūnaus, Jis pažadėjo ją vėl atsiųsti Šventosios Dvasios pavidalu, kuri bus su mumis ir gyvens mumyse iki pasaulio pabaigos. Jūs tuo tikite?Ir Jis dabar gali žinoti jūsų problemas, ar Jis gali? Jūsų turite širdies problemą. Ar tai tiesa?

Visi žmonės turintys širdies problemą atsistokite ant kojų. Jūs dabar pat galite būti išgydyti, nesvarbu kas tai bebūtų, su širdies problema.

63 Viešpatie Dieve, Tu žinai mūsų jėgas ir kokie menki mes esame ir kokie silpni ir… Bet Viešpatie, mes žinome koks stiprus esi Tu. Ir širdies problema yra kažkas, su kuo daktarai nieko negali padaryti. Bet, Viešpatie, kas sukūrė širdį? Tu sukūrei.

Ir aš dabar sudraudžiu šio demono jėgą, kuris laiko šiuos žmones turinčius širdies problemą. Tegul tai išeis iš kiekvieno iš jų Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu. Amen.

64 Telaimina tave Dievas, sese. Aš noriu šį tą tau pasakyti. Dabar tu jautiesi kitaip nei jauteisi prieš daug laiko ar ne? Dabar, kad žmonės žinotų – čia yra tikra tamsi dvasia. Tu esi stipriai kentėjusi ir dėl to gulėjusi. O dabar, tai tave paliko. Tu esi išgydyta. Tu... aš tau apie tai pasakiau. Taip, pone.Tau viskas gerai.

Gerai. Turėk tikėjimą Dievu, prašau.Visi, vieningai, turėkime tikėjimą.

65 Kaip laikotės, pone? Gerai, mes esame vienas kitam nepažįstami, bet Viešpats Jėzus pažįsta mus abu. Ar tai tiesa? Jeigu Dievas danguje, Kuris sukūrė dangus ir žemę, gyvena Jėzuje Kristuje, pažadėjo ir vėl sugrįžti mumyse, ir ką darė Jis, mes taip pat darysime. Ar jūs tikite, kad aš esu Jo pranašas? Sakau tai dėl priežasties, kurią Viešpaties Angelas man pasakė: „Padaryk, kad žmonės tavimi patikėtų.“ O jeigu jie tavimi nepatikės, tuomet tu sužinosi pačias širdžių paslaptis ir tuomet jie turės tavimi patikėti.

Bet ar jūs tikite manimi? Ir be to, jūs tikite manimi dėl to, nes pats esate Evangelijos tarnautojas. Ir jūs esate čia dėl geros priežasties. Jūs nesergate. Jūs turite poreikį ir jūs norite, kad senoviškas prabudimas prasidėtų jūsų bendruomenėje. Štai dėl ko jūs meldžiatės. Kiekvienas iš mūsų to nori. Visi atsistokime senoviškam prabudimui.

Visagali Dieve, Kuris sutvėrei dangus ir žemę, aš dabar prašau, kad visos demonų jėgos šiame pastate būtų sulaužytos, Jėzaus Kristaus jėga pasireikštų. Viešpatie, silpni, tačiau mes nesame nugalėti…

Šėtone, aš prisaikdinu tave Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu – išeik iš žmonių.

Atsistokite, jūs neįgalūs žmonės iš neįgaliųjų vežimėlių. Atiduokite Jam gyrių, kiekvienas iš jūsų.

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF