Pamokslų sąrašas

Izraelio vaikai

1 Dalyvavo tūkstančių tūkstančiai žmonių. Ir kiekvieną vakarą dalis žmonių netilpdavo. Arsenalas ir pastatas ... Kažkur nuo trijų iki penkių tūkstančių žmonių nepateko į... į tarnavimus... Ir Viešpats atvėrė akliesiems akis, ir kurtieji, ir nebyliai, ir luošieji. Ir tai šlovinga, ir aš buvau ten praėjusią savaitę…

Aš vieną dieną pavėlavau po to kai pabuvojau čia Finikse po trumpo sustojimo. Taigi atvežė mane vėl čia ir pasakė, kad... jeigu man būtų įmanoma, kad sugrįžčiau šią savaitę čia, bet man neketino leisti atvykti čia. Todėl mes tiesiog išvykome kol tai, kol aš ir vėl sugrįšiu.

2 Aš pradėjau penktadienį ar šeštadienį ryte. Aš turėjau būti čia praėjusį vakarą, ir aš atvykau čia visai neseniai. Ir tai buvo aštuoniolikos valandų kelionė. Niekaip anksčiau negalėjau atvykti tik prieš kelias akimirkas. Ir aš visai nemiegojau nuo užvakar nakties. Todėl esu ganėtinai pavargęs. Ir turėjo būti tiek daug žmonių. Ir užvakar vakare aš meldžiausi beveik už tris tūkstančius žmonių vien tik per vieną vakarą. Todėl visi galite įsivaizduoti, koks esu pavargęs.

Bet visada yra gera grįžti į Finiksą. Sakau jums, kažkas yra šioje vietoje, kas man tikrai patinka.


Kažkurią dieną aš praleidau keletą akimirkų su kai kuriais mano broliais, užbėgome ant kalno ir pasižvalgėme žemyn. Aukštai... Iš tos vietos kurioje aš apsistojau. Ir aš užlipau ten ir pažiūrėjau žemyn, pagalvojau: „O, kaip dangiška, kaip...”. Jūs žmonės, čia esate palaiminti nuostabiu miestu. Ir aš manau, kad tai yra viena iš tikriausių vietų, kurią aš žinau, labiausiai dangiškai atrodanti vieta. Problema yra tame, kad mes tiesiog to pakankamai neįvertiname. Tai tiesa. Šis pasaulis yra nuostabi vieta, kurią Dievas mums suteikė, jei mes tik galėtume ja pasirūpinti. Suprantate? Bet mes to nedarome.

3 Taigi dabar, tai mūsų... Tai mūsų ketvirtas sekmadienis, ar ne? Mes turime dar keturis sekmadienius. Ir šis sekmadienis yra tas, kurį aš paskyriau, jei Viešpats leis, turėti vien tik stebuklus šį sekmadienį, jei Viešpats leis. Ne dėl žmonių daugybės, bet tam, kad atvestume tuos, kurie kenčia ir yra suluošinti, kad jie galėtų būti išgydyti čia matant šiai auditojai.

Baisu yra taip daryti. Ar žinote tai? Aš... aš jaučiu, kad elgiuosi neteisingai taip sakydamas. Ne, visų pirma yra neteisinga tai daryti. Bet aš tik... Tai net ne... Mano dovana tai ne stebuklai. Mano dovana yra melstis už ligonius ir kenčiančius. Tai išgydymas, o ne stebuklai. Aš labai gailiuosi, kad apskritai kažkada buvau nusprendęs prieš kažką sukurti stebuklą. Gailiuosi.

4 Ir kai Dievo Angelas man prakalbo, paskutinį kartą kalbėjo... Beje, užvakar vakare, aš vėl Jį mačiau kambaryje pirmą kartą kažkur po šešių mėnesių. Ir... Bet Jis man visai nieko nepasakė. Kai aš atsisukau Jis tik stovėjo prie durų į mane žiūrėdamas. Aš skubiai kritau veidu žemyn. Bet kai aš atsistojau, Jis vėl buvo dingęs. Taigi…

Bet paskutinį kartą su manimi kalbėdamas Jis pasakė man, ką aš... pasakiau jums praėjusią savaitę. Vandalijoje, Ilinojuje, na, Jis pasakė man, kad vykdydamas savo darbą aš pernelyg daug dėmesio skirdavau stebuklų darymui. Ir įvyks taip, kad žmonės manimi patikės tik jeigu bus atlikti stebuklai. Ir tai yra tiesa. Taip ir buvo. Žmonės nejaučia, kad už juos yra meldžiamąsi…

5 Praėjusią savaitę aš patyriau labai keistą dalyką... Beje, daugelis iš jūsų atėjo į pagalbą, čia Oregone. Aš tiesiog... Mes visi esame krikščionys ir mes norime išgirsti gerus atsiliepimus, ar ne? Ir aš buvau ten su gerbiamuoju Gordonu Lindsei. Ir visos bažnyčios bendradarbiavo kartu, visi, netgi baptistai ir visi... Ir dalyvavo daugelis pagrindinių šalies gydytojų ir gubernatorius. Ir Viešpats suteikė man malonę žmonių akivaizdoje. Ir tai buvo tikrai nuostabus ir šlovingas susirinkimas, kurį turėjome. Ir daug daug tūkstančių žmonių…

Aš manau, kad apsilankiusiųjų skaičius buvo pats didžiausias kokį esame turėję nuo Kanados surinkimų? Žinoma, Kanadoje buvo pats geriausias susirinkimas, kurį mes esame kada nors turėję, buvo... kanadiečių tarpe. Ir kaip Viešpats veikė jų tarpe. Ir mes... Viename susirinkime buvo beveik trisdešimt penki tūkstančiai žmonių... tarnavimuose. Jie negalėjo jų sutalpinti lauko aikštėse. Mes turėjome paskubomis sutalpinti juos didelėse salėse ir panašiai, kad pasirpūpintume jais. Ir brangus Viešpats nuostabiai su jais dirbo ir buvo atlikti galingi stebuklai.

6 Todėl aš ketinu kalbėti tik kelias akimirkas. Aš noriu užimti tik kelias laiko akimirkas, kad paminėčiau apie... apie stebuklus. Stebuklas... Biblijoje yra... yra parašyta, kad...

Ir aš viliuosi, kad dauguma iš jūsų supras kokią poziciją aš mėginu užimti šią popietę. Ar žinote kokia yra priežastis dėl kurios tai padariau? Ir Dievas žino, kad aš drebu vos tik pagalvojęs apie šios popietės tarnavimą. Tai tiesa. Kadangi aš žiūriu į prieš mane sėdinčius: luošuosius, akluosius, kenčiančius, susuktus ir perkreiptus žmones. Ir aš turiu ateiti ir pasakyti jums, kad aš... tai, apie ką jums kalbu.

Taigi prisiminkite pirmoji vieta šį sekmadienį, aš daviau šią... Ir aš viliuosi, kad Dievas dėl to manęs nekaltins. Ir ar jūs pastebėjote, pakyla, netgi aplinkui mane. Turėjau juos... [Tuščia vieta juostoje - Red.] ...visoje auditorijoje. Ir mano draugai, aš tikiuosi šią popietę sulaukti jūsų dėmesio, jūsų pagarbos. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

7 Jis niekada negydė žmonių tam, kad parodytų Savo jėgą. Jis, kai šėtonas bandė, kad Jis tai parodytų žmonėms... Suprantate, tai buvo velnio pagunda. Bet Jis parodė Jam Raštus, pasakė: „Parašyta, nes Jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.” Suprantate? Bet Jėzus... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Kristus neišgydė visų žmonių, kurie pas Jį atėjo. Jis neišgydė visų ligonių ir kenčiančių. Jis išgydė tik tam tikrus, tuos, kuriuos Jis buvo vedamas išgydyti. Štai tokiu būdu vyko susirinkimai... visi susirinkimai tai liudija. Taigi daugelis iš jų ten buvo iš šalies. Įvyko daug didžių, išskirtinių stebuklų.

8 Kažkurį vakarą jie atvedė... Nebyliųjų mokykla, jie atvedė vaiką iš nebyliųjų mokyklos. Ir tada, visi vienu metu, aš niekada nemačiau tiek daug kurčnebylių žmonių per... per visas mano tarnystės dienas. Visoje eilėje buvo kurčnebyliai. Ir aš... aš sustojau. Aš meldžiausi už juos. Ir aš sustojau ir paklausiau, kodėl yra tiek daug nebyliųjų.

O po to jie turėjo vieną mažą mergaitę, maždaug dvylikos metų amžiaus ir iš jos buvo išvaryta dvasia. Labai gailiai atrodanti mažytė, kai dvasia buvo iš jos išvaryta, ji pradėjo kalbėti ir girdėti.

Kitą vakarą, jie vėl ją atvedė sakydami, kad ji negali kalbėti ir girdėti. Jos daktaras atėjo kartu su ja, ir slaugytoja. Taigi jie pasakė, kad girdėjo ją kalbant jai esant ant pakylos, išgirdo, kad ji kalbėjo būdama ant pakylos, tiksliau. Na, jie atsistojo už jos ir [Brolis Branhamas suploja rankomis – Red.] štai taip suplojo rankomis, ir ji nieko neišgirdo, spragtelėjo pirštais, bandė ją prakalbinti, bet ji nieko nepasakė. Jie... jie kalbėjo su ja pirštų pagalba, štai taip. Ji nekalbėjo. Ir tada jie [Brolis Branhamas vėl suploja – Red.] suplojo štai taip rankomis, ji nieko negirdėjo. Tačiau vaikas praėjusį vakarą ant pakylos kalbėjo ir girdėjo. Taigi, jie bandė ją prakalbinti, kad ji ką nors pasakytų. Jie sakė: „Tėtis“ ar „Mama“ ar kažką panašaus. Ji padarydavo... [Brolis Branhamas demonstruoja – Red.] štai taip. Bet ji nieko negalėjo pasakyti.

9 Aš prisiminiau tą vaiką. Na, tada aš pasakiau: „Gerai, atveskite ją čia vėl.“ Ir jie atvedė tą mažą mergaitę, ir tada, kai dvasia buvo iš jos išvaryta, aš tiesiog stovėjau šalia jos ir aš [Brolis Branhamas spragteli pirštais – Red.] štai taip. Ji atsisuko ir pašoko ir apsidairė aplink, štai taip. Aš turėjau... prieiti ir leisti jam suploti rankomis... sudėjau Jo rankas štai taip. Ir ji atsisuko. Ji tai išgirdo. Tuomet aš paprašiau jos pasakyti: „mama" ir ji pasakė: „ma-ma.“

Aš pasakiau pasakyk: „tė-tis“ štai taip savo... parodžiau savo liežuviu, kaip tai padaryti. Ji pasakė: „tė-tis.“

Taigi ji galėjo kalbėti ir girdėti ten ant pakylos. Ir tada aš jiems pasakiau. Aš pasakiau, taigi: „Tai yra tiesiog kaip atsivertimas. Šį vakarą galite būti krikščionis, o rytoj nusidėjėlis. Jūs galite tikėti ir laikytis už Dievo ir tikėti tuo visa širdimi." Taigi aš paklausiau, kodėl ten buvo tiek daug kurčnebylių.

10 Ir jie atvedė ten mažą mergaitę, maždaug septynių metų amžiaus, kuri buvo... buvo gimusi kurčnebylė. Ir ji prakalbo ir girdėjo, ir ten buvo didelė kurčnebylių gydymo įstaiga, pačiame Oregone. Aš buvau netoli jų. Ir štai kas nutiko. Jie atvesdavo visus savo kurčnebylius, dėl tos mergaitės. Ir ši įstaiga nesulaikė savųjų ir jie vėl ją atvedė. Taigi manau, praėjusią savaitę čia buvo apie dvidešimt ar dvidešimt penki kurčnebylių išgydymo atvejai. Tikrai ant pakylos kalbėjo ir girdėjo.

Bet dabar... jie visi, aš jų nepasirinkau. Tiesiog jiems priėjus aš galėjau jausti tikėjimo trauką. Taigi ar tai mano tikėjimas siekiantis…

Taigi, draugai, yra tik vienas būdas pasaulyje, kuriuo jūs galite būti išgydyti, ir tai yra tik per tikėjimą Dievu. Taigi nesvarbu kiek Dievas man leis, mano paties tikėjimu išvaryti iš jūsų dvasią, jeigu jūs nepadarysite žingsnio į priekį ir nepatikėsite Dievu ir netarnausite Dievui, tai ir vėl jums sugrįš. Ar Jėzus nepasakė: „Eik ir daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio?”.

Niekada nestokite į maldos eilę, jeigu neketinate tarnauti Dievui visas savo likusias dienas. Tai tiesa. Visada... niekada negyvenkite nuodėmingo gyvenimo, nes jums pasidarys blogiau, žymiai blogiau. Dievas pažadėjo, kad jums bus dar blogiau nei buvo iš pradžių. Niekada nebandykite ateiti... Ir ypač šią popietę, jūs, kurie ateisite į šią stebuklų eilę, nedrįskite ateiti, jei nepažadėjote Dievui savo visa širdimi, kad, ir turite tai omenyje, kad jūs tarnausite Jam visas savo likusias dienas.

12 Taigi tai yra... Jėzus pasakė šėtonui: „Parašyta, negundyk Viešpaties“. Arba kaip kai kurie autoriai kitaip teigia: “daryti Dievo jėgos demonstraciją”.

Taigi prisiminkite Biblijoje ten buvo daug žmonių pro kuriuos Jėzus praėjo, Jis niekada net neturėjo jiems užuojautos. Jei Jis turėjo, Jis jos neparodė. Tai buvo, kur Jis buvo vedamas sustoti. Ar tai tiesa?

Pavyzdžiui, tas vyras prie tvenkinio po penkiais prieangiais. Kadangi ten gulėjo minios bejėgių žmonių, ten atėjo... pro juos žengdamas atėjo Jėzus. Ir ten gulėjo vienas žmogus, kuris ten išgulėjo daug metų. Jis tiesiog pakėlė tą žmogų ir pasakė jam pasiimti savo gultą ir eiti namo, o likusiai miniai iš viso nieko nepasakė. Ar tai tiesa?

Vieną vyrą Jis paėmė už rankos ir išvedė jį iš minios, visiškai iš miesto, pasimeldė už jį. Žinoma, jis pradėjo matyti žmones lyg medžius. Galbūt stovėjo ten valandą ar dvi, ar ilgiau melsdamasis už jį, kiek man yra žinoma. Bet kuriuo atveju, kai Jis baigė melstis, jo regėjimas jam sugrįžo. Suprantate, kur tik Jis buvo vedamas…

13 Pažvelkite į žmogų prie Gražiųjų vartų, kurį Petras išgydė, ir Jonas, praeidami pro vartus. Jėzus praeidavo pro tuo vartus mėnesių menesiais, kai Jis buvo Jeruzalėje. Kodėl Jis neišgydė to vyro? Jis išgulėjo ten keturiasdešimt metų.

Atkreipkite dėmesį. Ar jis ne... ten prie vartų prašydamas išmaldos, manau. Štai kodėl jis ten daug metų gulėjo.

Taigi atkreipkite dėmesį. Dievas išgydo ne tam, kad parodytų Savo jėgą. Jis išgydo tik tuos... ne dėl jūsų krikščioniškų nuopelnų. Jis neišgydo jūsų dėl to, kad esate krikščionis. Jis ne... Bet kai Jis išgydo jus, Jis nori, kad jūs nuo to laiko būtumėte krikščionis. Bet Jis... bet Jis neišgydo jūsų nes jūs... kad jūs būtumėte išgydyti ir pasakytumėte: „Aš nueisiu ten. Aš būsiu išgydytas, nes esu krikščionis“. Ne, Dievas išgydo jūsų tikėjimu, jūsų tikėjimu. Jeigu jūs esate... jeigu jūs esate nusidėjėlis ir nieko nežinote apie Dievą, ir niekada nebuvote krikščionis, jeigu jūs pažadėsite Jam, kad būsite krikščionis, ir ateisite, ir turėsite pakankamai tikėjimo, kad tai būtų padaryta, tiesiog tuomet. Bet... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

14 Aš net neturiu ketinimo mintyse. Ir tie... Ir tuomet jūs ateinate ten ir dėl to susijaudinate. Pažvelgiate į gatvę ir matote einančias motinas su kūdikiais rankose. Ir matote... ten gulinčius luošuosius, kurie tikisi, kad sustosi ir pasimelsi, kritiška padėtis.

Aš esu žmogus. Aš turiu širdį. Ir aš užjaučiu žmones. Jeigu aš nesusitvardyčiau, nepraėjus vienai savaitei patirčiau nervinį išsekimą. Aš tiesiog turiu užmerkti savo akis, žvelgti aukštyn ir pasakyti: „O, Dieve, pasigailėk“, ir eiti toliau. Suprantate? Ir aš atsidūriau tokioje padėtyje, kuri mane labai jaudina.

Prieš kelias akimirkas mano mažoji mergaitė... dabar ji devyniolikos mėnesių amžiaus. Motina paskambino norėdama sužinoti ar mano kelionė praėjo gerai. Mano mažoji mergaitė tiesiog kalbėjo. Ji pasakė: „Mano tėtis?“, ir ji pasakė: „Aš myliu tave. Sugrįšk namo, tėti“. Štai taip. Jie patraukė ją nuo telefono ir ji pradėjo šaukti, norėjo grįžti prie telefono. Tai mane labai pribloškė. Žinoma. Ir nuo jos gimimo aš ją mačiau tik penkis kartus. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

15 Štai kodėl dauguma tėvų yra su savo mažais vaikais. Tai priverčia mane jaustis... O, tai man tiesiog sukelia baimę, kai matau šį liguistą ir kenčiantį mažylį. Bet vienintelis dalykas, kurį aš galiu padaryti – būti nuoširdus su žmonėmis. Ir tai yra: kai jūs atsistojate į eilę... Tai yra, nuo rytojaus. Kai jūs eisite eilėje, maldos eilėje, pasižadėkite, kad tiesiog būsite su Dievu. Jei Dievas šiandien čia atliks jums šiuos stebuklus, bet kam, kas bus atvestas ant pakylos ir jeigu Dievas juos išgydys…

Ir Dievas žino, kad... O, tegul Viešpats padarys taip, kad aš nemėginčiau iš Jo jėgos padaryti šou. Ne, aš to nedarysiu. Bet, kad jūs būtumėte padrąsinti...

16 Man visada patiko Finiksas, Arizona. Ir dabar jus myliu. Minios Finikse niekada nebuvo didelės. Čia jie niekada nėra turėję tokių minių, kokias turime kitose vietose. Taigi aš nežinau kodėl. Bet man visada patiko Finiksas. Ir aš stebėjausi... Aš norėčiau kada nors čia gyventi. Ir čia yra kažkas nuostabaus, kas traukia mane čia, tai lyg veda mane čia, kada nors.

Aš paskyriau šią dieną vien tik stebuklams. Ir tegul Dievas, Kuris dabar mane girdi, jei Jis tik suteiks man tai šiandien, kad kas tik čia priešais Jį bus šiandien atvestas, jeigu Jis leis pasveikti, tikrai, jūs nuo tada ir toliau tikėsite. Jūs... jūs eisite maldos eilėje ir tikėsite, kad Dievas tikrai atsiuntė šią išgydymo dovaną. Ar jūs tuo patikėsite? Jums nereikės, kad būtų atliktas dar vienas stebuklas visuose likusiuose susirinkimuose. Jūs tikėsite, jeigu už jus pasimels.

Ir atminkite, su Biblija čia priešais mane, tai yra tiesa, kad ši jėga yra duota tik išgydymui. Aš pasimeldžiu už žmones. jie išeina. Ir jeigu jie tiki, jie pasveiks. Jeigu tas jausmas, tas tikėjimas, ta malda yra išsakyta tam žmogui, ir jeigu jie tuo tiki, Dievo Angelai prižiūrės tą žmogų. Jie turi pasveikti, galbūt ne tą pačią valandą, galbūt ne tą pačią savaitę, galbūt ne tą patį mėnesį. Gali praeiti šešios savaitės prieš jiems pasveikstant. Bet jie pasveiks. Jie turi pasveikti.

17 Ir draugai, mažiausias skaičius, kurį aš kada nors turėjau bet kuriame savo tarnavime, suskaičiavus maldos korteles, buvo septyniasdešimt procentų iš tų, už kuriuos buvo pasimelsta. Didžiausias procentas buvo Vinipege, Kanadoje. Devyniasdešimt aštuoni procentai, už kuriuos buvo pasimelsta, buvo išgydyti. Devyniasdešimt aštuoni procentai... Dar nebuvo [išgydyti – Red.] prieš maždaug penkis mėnesius, prieš keturis mėnesius. O dabar jie yra išgydyti.

Jie yra... Kai kurie atsiunė savo... savo liudijimus, kad jie yra sveiki. Ir Vankuverio susirinkime, mano sekretorius paskambino man, kai aš buvau Portlande ar Ašlande ir jis pasakė: „Broli Branhamai, manau, kad bus šimtas procentų sprendžiant iš liudijimų, kuriuos gauname ir maldos kortelių, kurias išdalinome". Šimtas procentų, aš tikiuosi, kad taip bus.

18 Na, jeigu Dievas galėjo išgydyti tuos žmones Kanadoje jų tikėjimu, Dievas myli amerikiečius taip pat kaip Jis myli kanadiečius. Ar tai tiesa? Jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Ir Jis išgydys jus, jeigu jūs tik tuo patikėsite. Bet jis negali jūsų išgydyti be jūsų tikėjimo. Jūs turite tikėti, kad Jis išgydys.

Taigi aš manau dabar yra trys minutės po dviejų, ar trys minutės po trijų, šiuo metu čia. Taigi, mes... mes norėtume išsiskirstyti apie penktą valandą. Ir aš noriu šiek tiek pakalbėti apie mūsų pamoką, o po to mes pradėsime maldos eilę arba turėsime tikėjimo eilę.

19 Taigi ar visi atidžiai klausote? Atidžiai? Draugai, prašau, ir tegul Dievas, Kuris girdi mane, nepamirškite, kad aš šią popietę nedarysiu to kaip pasirodymo. Ir jei aš neteisus, tegul Dievas manęs pasigailės. Aš nenoriu daryti nieko klaidingo.

Bet Jis man pasakė per tą Angelą, kad: „...niekas neatsilaikys prieš tavo maldą, jeigu tu būsi nuoširdus ir padarysi taip, kad žmonės tavimi patikėtų“. Ir... Nesu matęs tokio atvejo, nežiūrint į tai, kas tai buvo, jeigu tam žmogui buvo skirta pakankamai laiko, Visagalis Dievas išgydydavo juos jiems dar stovint priešais mane. Ar jūs suprantate visi? Ir tai yra tiesa.

20 Dar kartą aš bandysiu tai pabaigti Finikse. Tai tiesa. Vietoje, kurioje kada nors ketinu gyventi. Ir šią dieną Dievas gali išgydyti žmones. Ir jeigu Jis man tai suteiks ir leis šiems, kas jie bebūtų, ateiti, kurtiesiems, nebyliesiems, luošiesiems, akliesiems, išprotėjusiems, kas bebūtų, būti išlaisvintiems tiesiog čia žmonių akivaizdoje, tuomet likusio laiko metu, aš leisiu Jam vesti, jeigu jis panorės išgirsti mane ir atsakyti į mano maldą.

Ar jūs melsitės už mane, kad Dievas man padėtų? Aš suprantu, kad darbas yra ankstyvoje stadijoje. Tai didelė įtampa. Draugai, aš galiu matyti vaisius tų dalykų, dėl kurių visada stengiausi, aš visada buvau Jam ištikimas. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ir aš dėkoju Dievui už tai, kas dabar išsipildys.

21 Didieji prabudimai užlieja visą šalį. Žmonės yra vienos širdies ir vienų minčių. Ir jie tik siunčia žmones iš vienos bažnyčios į kitą, leiskite žmonėms eiti į bet kurią bažnyčią į kurią jie nori eiti. Leiskite jiems turėti savo pasirinkimą. Ir kuo žmogus betikėtų, pirmyn, tikėk tuo, bet nekritikuok kito žmogaus. Tai yra... tai yra... Išlikime kartu ir tarnaukime Dievui.

O, aš tikiu, kad Dievas tai padarys. Ir jeigu Jis šią popietę parodys man palankumą ir išgydys šiuos žmones jūsų akivaizdoje, tuomet, draugai, paklausykite mano žodžio. Neturėkite nieko prieš jokį žmogų ar kažkieno bažnyčią. Eikime drauge kaip viena, kaip broliai ir seserys, o išorėje esantis nusidėjėlis žinos, kad mes tikrai mylime Jėzų. Tai tiesa. Suprantate?

22 Jėzus pasakė: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, nes jūs..." paspaudžiate vienas kitam ranką? Kadangi jūs priklausote bažnyčiai? „Nes jūs mylite, vienas kitą“. Ar tai tiesa? Meilė vienas kitam, tada jūs žinosite... „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai". Ir jeigu mes neturime meilės vienas kitam, tuomet negalime būti Jo mokiniai. Ir tai sulaiko nusidėjėlius. Tai sulaiko atėjimą... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...tikėkite, kad Dievas šią popietę man leis, šiam puikiam mažam miesteliui įrodyti Jo jėgą ir valdžią. Jeigu Jis tai padarys, o jūs Jo nepriimsite ir nepaklausysite mano žodžių, tuomet aš būsiu padaręs viską, ką galiu. Tai... tai tiesa. Ir aš pamaniau, kad palauksiu to iki paskutinio susirinkimo. Bet dabar matau, jei tai padarysiu, turėsiu daugiau laiko pakalbėti apie susirenkančius žmones.

Atminkite draugai, jeigu esate juodaodis, baltaodis, geltonodis, raudonodis, amerikietis, kanadietis, rusas, ispanas, meksikietis, iš kur jūs bebūtumėt, mes esame viena Kristuje Jėzuje, kiekvienas iš mūsų. Dievas nemyli vieno nei kiek daugiau už kitą. Jis nemyli manęs nei kiek daugiau nei jus. Jis nemyli jūsų daugiau nei Jis myli mane. Taigi mes esame čia. Mes visi esame viena Kristuje Jėzuje.

23 Ir gyvenkime taip. Kiekvieną dieną taip gyvenkime pasaulio akivaizdoje ir jie pamatys. Tokiu būdu jūs išaukštinate Jėzų pasauliui matant. Leiskite kitiems jumyse matyti Jėzų. Jūs esate parašyti laiškai skaitomi visų žmonių.

Ar jūs suteiksite man tai ir... Ir jeigu Dievas suteiks man tai, kas liko, aš manau, kad tai sukels prasiveržimą, būtent šią dieną, ankstyvųjų dienų prabudimą Finiske. Ar... Ar nenorėtumėte pamatyti kiekvieną bažnyčią Finikse puikiame, dideliame prabudime? Sielas gimstančias į Karalystę…

24 Minutėlei palenkime mūsų galvas. Mūsų dangiškasis Tėve, šią dieną stoviu čia pavargęs, priešais šią žmonių grupę, esu nuvargęs ir man gelia galūnes, ir skauda, ir tempia, ir traukia. O Kristau, vieną dieną, leisk Tavo tarnui išeiti ramybėje, kad mes galėtume persikelti anapus Upės. Aš tikiu, kad Tu suteiksi man ramybę kitoje pusėje.

Tėve, Tu žinai kaip aš šiandien jaučiuosi, kaip aš norėčiau būti namuose Padėkos dienai ir tiesiog prisėsti su žmona ir šeima. Bet Dieve, tas šauksmas ir traukimas į Portlandą, Oregono valstijas virš... Ir šie brangūs žmonės čia Finikse iš įvairių šalių, kartu susirenka skirtingi žmonės, kad būtų išgydyti…

25 Ir Tėve, vieną dieną, galbūt mes turėsime Padėkos dieną kartu, kai Tu būsi karūnuotas karalių Karaliumi ir viešpačių Viešpačiu. Ta didžią Padėkos dieną, kai visi šventieji susirinks kartu, Dieve, padėk mums dirbti dėl tos dienos, kol mes esame čia žemėje ir tegul Tu suteiksi mums Dieviškos jėgos.

Ir Tėve, mums dabar atsiverčiant Tavo Žodį kelioms akimirkoms, tegul Šventoji Dvasia nužengs ir paims Dievo dalykus ir perduos juos būtent šiam mielam žmonių būriui ir pasės meilės ir bendravimo sėklas šiame žmonių susirinkime, kol kiekviena bažnyčia bus palaiminta ir žmonės pradės prabudimą, Viešpatie, jų tarpe. Ir atvesk daug prarastų sielų šių artėjančių trijų susirinkimų metu. Suteik tai, Tėve, ir mes šlovinsime Tave už tai, nes mes prašome to Jo Vardu. Amen.

26 Taigi kitus tris tarnavimus, Viešpačiui leidus, mes ketiname turėti kvietimą prie altoriaus, kai kuriems žmonėms, nusidėjėliams. Taigi atsiveskite savo draugus nusidėjėlius ir tikėkimės, kad Dievas čia su mumis susitiks ir... ir išgelbės, ir išgydys žmones iš visų jų ligų.

Praėjusį sekmadieniį Rašto pamokoje, aš manau buvo Skaičių 21 skyrius, kalbėjome apie varinę gyvatę. ... Sekmadienį prieš tai mes nagrinėjome sudavimą [lazda – Red.] į uolą. Praėjusį sekmadienį mes nagrinėjome vietą, kurioje Dievas taip pasielgė su Savo žmonėmis, kad Jis išvedė juos iš Egipto ir numatė jiems kelią visai kelionei.

27 Praėjusį sekmadienį išvydome kaip viskas, kokiu provaizdžiu buvo bažnyčia, arba bažnyčios, kurią turime šiandien, šešėlis – pašaukimas, išvedimas iš tamsos į nuostabią šviesą, vedimas Dievo ženklais ir stebuklais, jų išvedimas iš Egipto, ėjimas į pažadėtąją žemę... Ir tai yra labai tobulas bažnyčios provaizdis, kuri šią dieną yra išvedama iš tamsos į Kristaus Šviesą. Ir kaip Jis išvedė žmones, matome kaip tie [žmonės – Red.] buvo ten paskandinti egiptiečių tarpe. Jie tapo kaip pagonys.

Dievas išvedė juos ir davė jiems įstatymus ir stebuklus. Jie vaikščiojo su Dievu ir Dievas saugojo juos nuo ligų. Jis davė jiems maistą valgyti. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

28 Čia yra kelias kiekvienam nusidėjėliui, kuris nusidėjo. Štai jis. Čia yra šaltinis pripildytas Krauju. Iš... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...gyslų. Kai nusidėjėliai pasineria po krauju, jie praranda visas kaltės dėmes. Tuomet jūs esate kandidatas sekti Dievo Bažnyčią šioje dykumos kelionėje į pažadėtąją žemę. Ir mūsų Pažadėtoji žemė yra Jono 14. „Te nebūna nerimastingos jūsų širdys: tikite Dievu, tikėkite ir mane. Nes Mano Tėvo namuose yra daug buveinių. Jei taip nebūtų, aš jums būčiau pasakęs. Einu paruošti jums vietą. ...vėl ateisiu ir pasiimsiu jus pas Save“. Ar nenuostabu, kai aš susimąstau apie Jo meilę ir gailestingumą. „Vėl ateisiu ir pasiimsiu jus pas Save". Meilė, kurią Jis turėjo.

29 Kartais jaučiuosi kaip vergas pabėgėlis. Kai Paulius jį surado, jis atrašė jo šeimininkui ir jis pasakė: "Ne... Nurašyk viską, ką jis tau skolingas į mano sąskaitą ir kai aš grįšiu, viską tau sumokėsiu". Kai aš apie tai susimąstau, galvoju apie Paulių, tą didį krikščionį, kaip jo širdis žinojo, kad prieš jį buvo stiprus kaltinimas ir Kristus ant kryžiaus Savo Krauju parašė atleidimo raštą ir užėmė jo vietą. Jis žinojo kaip užjausti kitus žmones. Ar tai nebūtų nuostabu, jeigu mes visi patirtume tokį jausmą šią popietę? Tiesiog paimk jų kaltę ir uždėk ją ant Manęs, leisk Man... Jeigu mes taip neštume vieni kitų naštas... Taigi tai būdas, kuriuo Dievas nori... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

30 Kai jie atėjo į vietą jie pradėjo murmėti prieš Dievą ir... ir prieš Mozę. Ir Dievui buvo reikalingas Mozė, kad smogtų tai uolai. Ir mes išnagrinėjome su kuo jis smogė, teismo lazda, kaip mes suokiame, tai buvo teismas, Dievo teismo lazda. Tai buvo ta lazda, kuri atnešė skėrius ir utėles ir... ir pavertė vandenis į... Ar varlės išlipo iš vandens ir panašiai, pačiame Egipte, nes tai buvo Dievo teismas netikintiems žmonėms.

Ir atkreipkite dėmesį. Vienintelis būdas, kuriuo Dievas galėjo išvesti tuos žmones buvo per atpirkimą. Ir vienintelis būdas, kuriuo šiandien Dievas gali mus išvesti, yra per atpirkimą. Ir atpirkimas jau yra aliktas Kalvarijoje.

31 Atkreipkite dėmesį. Jie eina toliau... Kaip tai tobulai atitiko Raštus. Kaip Juozapas, jaunesnysis sūnus, buvo atmestas savo brolių: Kristus, atmestas Jo brolių. Jis vilkėjo septynių spalvų apsiaustą, Juozapas. Ir septynios spalvos, žinoma, simbolizavo septynias vaivorykštės spalvas, kurios buvo sandora.

Ir Dievas visada turi Savo sandoros žmones. Ir tuomet, tas jaunas Juozapas buvo nužudytas tariamai savo brolių, ir jo apsiaustas turėjo būti sugrąžintas jo tėvui.

Ir aš noriu, kad jūs suprastumėte kitą dalyką: jis buvo įmestas į griovį ir tariamai turėjo būti negyvas. Bet jis buvo ištrauktas iš griovio ir buvo atvestas į didžiausią prekybinį miestą pasaulyje, buvo padarytas vyriausiuoju pagalbininku, joks žmogus negalėjo įeiti pro vartus ar ateiti į karališkojo dvaro rūmus pirma nepraėjęs pro Juozapą: tobulas Kristaus provaizdis.

Jie galvojo, kad jie nužudė Jį ir įmetė Jį į kapą. Bet Dievas Jį prikėlė. Ir šiandien Jis sėdi Jo Didenybės dešinėje ir joks žmogus negali pats ateiti pas Dievą tik per Kristų. Ar tai tiesa?

32 Atkreipkite dėmesį į mėsininką ir kepėją, vienas buvo atmestas, kitas buvo atstumtas, kaip du vagys šalia kryžiaus: tobulas provaizdis. Ir tada, Juozapui mirus, jis paliko egiptiečiams ženklą – jo kaulai bus išnešti, kai jie išeis. Daugelis egiptiečių pro juos praeidavo, ar izraelitai, tiksliau pačiame Egipte, ir matė tuos kaulus. Jie žinojo, kad vieną dieną prieš tiems kaulams visiškai suyrant – jie [izraelitai – Red.] išeis ir kaulai išeis su jais.

Kristus... nėra taip, kad aš tikiu Jo kaulais, bet Jis paliko kapą tuščią, kad mes, kurie šiandien esame krikščionys…

Kažkas pasakė: „Broli Branhamai, vienintelis dalykas leidžiantis jums žinoti, kad esate krikščionis yra kažkoks hebrajiškas raštas”.

Aš pasakiau: „Aš turiu daugiau nei vien tik tai, kas leidžia man žinoti, jog esu krikščionis". Tikrai turiu. Ir jūs taip pat turite, jei esate gimęs iš Naujo . Atkreipkite dėmesį. Bet mes turime tuščią kapą.

33 Musulmonų religija šiandien yra didžiausia pasaulyje. Musulmonų yra daugiau nei visų kitų. Jie laiko baltą žirgą stovintį prie Mahometo kapo, buvo ten du tūkstančius metų. Ten nuolatos buvo atvedamas baltas žirgas, kad Mahometas galėtų prisikelti ir išjoti.

Jeigu šiandien nusileistume prie Gango upės, ten rastume motinas, kurios aukoja savo mažus vaikus, meta juos aligatoriams ir leidžia aligatoriams dantimis sutraiškyti tuos mažus tamsius žmogučius, ir jų kraujas trykšta per jų nasrus, paaukoja Nilo dievui.

Taigi kažkas gali pasakyti: „Kadangi aš esu nuoširdus, tai viskas, ko reikia". Reikia daugiau nei nuoširdumo. Jie taip pat nuoširdūs.

34 Šiandien Indijoje, Budos garbinime, tokie žmonės kaip brolis Jatefas, Gadais Moservanas, jis pasakė: „Broli Branhamai, aš mačiau...". Žinau... Manau jūs visi žinote, kas yra Gadais. Jis žinomas visur tarptautiniu mastu metodistų bažnyčioje. Jis pasakė: „Aš mačiau kaip jie išlieka stovėdami tol, kol rankų pirštų nagai užsiriesdami įauga į rankas, jie sako: 'O didis Buda, jei... jei tu suteiksi ramybę mano sielai, aš niekada nenuleisiu savo rankų'." Palieka štai taip. Dauguma iš jų nebuvo atsigulę daug metų ir jie stovi žemyn galva šalia sienų, meldžiasi.

Kiniečiai, jie pažeidžia savo pėdas. Jie turi keturis šimtus ir kažkiek vien tik virtuvės dievų, ir kažkokių panašių, pagoniškas garbinimas, verkia dėl savo sielos ramybės.

35 O jūs, amerikiečiai, galite ją gauti tiesiog dabar, bet atmetate ją. Na, tie pagonys prisikels teismo dieną ir pasmerks... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tai tiesa. [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...jūsų stabams... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Visi yra negyvi ir prapuolę. [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...bet vėl prisikėlė- kapas yra tuščias. Jūs sakote: „O, na, jie gaėjo ištuštinti kapą". Jis tai padarė geresniu būdu. Jis pasakė: „Aš melsiu Tėvą, ir Jis atsiųs jums kitą Guodėją, kuris yra Šventoji Dvasia. Ji pasiliks su jumis per amžius". Ir Jis šiandien yra čia šiame pastate, tiesiog dabar pasiruošęs pripildyti kiekvieną širdį, kuri... yar išvalyta nuo pasaulio. Kristus įeis Šventosios Dvasios pavidalu ir jūs būsite išgelbėti ir turėsite ramybę. Tai tiesa.

36 Tai bent. Akivaizdu, kodėl tai sujaudina mūsų širdis, didi bažnyčia, Dievas ją išveda. Tuomet, kai jie atėjo į vietą vadinama Kadeš; Kadeše tada buvo teismo sostas kaip mes išsiaiškinome, išnagrinėjome tai praėjusį sekmadienį.

O tuomet, po to kai bažnyčia perėjo, Martinas Liuteris... Čia yra trečiasis kelionės etapas. Martinas Liuteris buvo pirmasis kelionės etapas – pašaukimas iš tamsos. Džonas Veslis buvo antrasis etapas. Tuomet ateina Sekminės. Ir Sekminės atnešė teismą. Ir žmonės nusekė paskui dovanas vietoj... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tai tiesa. Aš tikiu Dievas nori, kad tai pasakyčiau.

Draugai, kai jūs prarandate Dievo meilę savo širdyse, jūs prarandate viską, nesvarbu ką esate padarę. Kur yra kalbos, jos liausis, kur yra pranašystės, jos pradings. Bet ten, kur yra meilė, ji išlieka amžinai. Man geriau, kad žmona mane mylėtų, o ne bijotų manęs, o jums? Žinoma, jūs mylite Dievą. Dievo meilė jūsų širdyse...

37 Taigi atkreipkite dėmesį. Tuomet kai jie susidūrė su teismu ir visi nusigręžė, bematant stovykloje prasidėjo ligos ir pasirodė deginančios gyvatės. Ir Izraelio vaikams Dievas pasiuntė išgydymo dovaną – varinę gyvatę. Galbūt jis negalėjo surasti žmogaus, kuriuo Jis būtų galėjęs pasitikėti, todėl jis parinko tam gyvatę, gabalas vario ir kartis.

Ir tas pats dalykas, tik kitokiu pavidalu po to, kai jums prasideda nelaimės, skilimai ir patenkate į šimtus skirtingų bažnyčių ir organizacijų, ir denominacijų, ir nesutariate vienas su kitu – ligos. Šiandien žemėje yra daug daugiau ligų nei bet kada anksčiau. Didžioji vėžio epidemija užlieja tautas ir tūkstančiai krikščionių dėl to miršta. Ir tik pagalvokite, būtent tą valandą nužengė Dievo Angelas ir įvardino būtent vėžį.

38 Greitai turėsiu vykti į ligoninę, kurioje yra mirštantis vaikas. Jie sako, kad ten yra keturiolika daktarų, kurie atsisakė ją gydyti nuo vėžio. O, tegul Dievas susitiks su manimi toje vietoje. Tai bus liudijimas Finiksui.

Tas Angelas, kuris ten stovėjo paliudijo, kad niekas net kaip vėžys... Jis pasakė: „Niekas neatsilaikys prieš tavo maldą, netgi vėžys“.

Bet ar jūs manote, kad visi žydai patikėjo ta varine gyvate? Tikrai ne. Ir šiandien yra tūkstančiai pagonių ir žmonių, kai su jais kalbi apie Dieviško išgydymo dovaną jie sako, kad tai yra fanatizmas. Kaip jūs tikitės kada nors būti išgydyti? Iš pat pradžių tai nėra skirta jums [pagonims – Red.]; tai tikintiesiems, tiems, kurie patikės.

39 Taigi tada... po to kai mes palikome juos praėjusį sekmadienį, mes dabar keliaujame į 22-ą skyrių. Ir aš neturiu laiko jį perskaityti... iš jo. Bet aš galbūt perskaitysiu eilutę ar dvi, dabar atidžiai klausykite.

„Ir Izraelio vaikai išvyko ir stovyklavo Moabo lygumose šiapus Jordano prie Jericho."

Atkreipkite dėmesį, jie keliavo. Ir jiems keliaujant... Žinoma per tą laiką Aaronas mirė. Ir jiems keliaujant toliau, Mozė judėjo toliau su Izraelio vaikais, jie norėjo apeiti, eiti aplink kraštą. Karalius jiems pasakė: „Ne, jūs negalite eiti per čia."

Bet kai jis atėjo ir kovojo prieš juos ir paėmė iš žmonių, tada Dievas jam pasakė, pasakė Izraeliui ar Izraelis davė priesaiką Dievui, jeigu Jis atiduos karalių į jo rankas, tada jis visiškai sunaikins kraštą. Ir tai yra šiandienos provaizdis. Jeigu Dievas jums duos Dvasią, Šventoji Dvasia visiškai sunaikins nuodėmę jūsų gyvenime. Judėkite toliau. Niekas negali sustabdyti Bažnyčios.

Jie gali jus pavadinti fanatiku, jie gali pavadinti jus tiesiog Biblijos nešiotoju. Jie gali pasakyti, kad jūs esate šventieji besivoliojantys ant grindų, ar ko tik jie nepadarys. Niekas nesustabdys Dievo Bažnyčios – ji juda link Kanaano. Jei jūs ne... jei jūs neinate, Dievas paims tuos, kurie eis. Tai tiesa. Jis... Ta Bažnyčia... Nėra nieko. Tai nenugalima jėga. Tai tiesa. Ir Dievas viską išjudins.

40 Čia prieš keletą metų jie sakė, kad ketina jus išmesti. Ketina sustabdyti. Ketina užčiaupti jums burną, bet Bažnyčia juda toliau. Tai tiesa. Ir Bažnyčia judės toliau. Nėra nieko. Ateina laikas jums tapti pakankamai dideliais, jūs turėtumėte galėti kalbėti ir pasisakyti.

Taigi, ji juda toliau. Ir pagaliau jie perėjo per kraštą... Moabo. Ir karalius Balapas, jis... tiksliau, Balakas. Jis galvojo, kad bus sužlugdytas ir jis pasakė: „O, ši didelė draugija čia... nuės nuo mūsų viską kaip jautis nuėda lauko žolę". Jis pasiuntė pakviesti pamokslininką, pranašą vardu Balaamas. Jis pasakė: „Nusileisk ir prakeik tą tautą, Izraelį, dėl manęs, nes aš suprantu, kad kiekvienas kurį tu prakeiki, yra prakeiktas, o ką tu palaimini, yra palaimintas".

41 Taigi aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Tai yra čia. Žmonės žinojo, kad tame pranaše buvo jėga. Jei jis ką nors prakeikė, tai buvo prakeikta ir jei jis ką nors palaimino, tai buvo palaiminta. Jūs Biblijos skaitytojai, kurie skaitote Bibliją ar tai yra tiesa pagal Raštą? Dabar, jei mes tiesiog turėtume laiko tai perskaityti kaip turėtume, bet... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Aš negaliu, Dievas įdeda į mano lūpas. Ar tai tiesa? Taigi aš negaliu pasakyti, joks pranašas, joks žmogus, jos gydytojas, niekas. Jūs prašote per daug iš pranašo. Neabejotinai taip darote.

Ten buvo daug žmonių atėjusių pas Eliziejų, kad būtų išgydyti nuo raupsų. Biblija sako, kad Eliziejaus dienomis ten buvo daug raupsuotojų, bet tik vienas iš jų buvo išgydytas, ir tai buvo Naamanas. Ar tai tiesa? Žinoma. Kaip manote, kiek dar jų atėjo? Tikriausiai ten atėjo šimtai raupsuotojų, nes ten jų buvo daug... Eliziejaus dienomis. Tačiau tik vienas iš jų... Bet Dievas užrašė tai Biblijoje. Galite pažiūrėti.

42 Šiandien aš turiu įšrašus, prieš daug mėnesių, trisdešimt penki tūkstančiai atvejų, daktarų ataskaitos apie neabejotinus išgijimus. Broliai, aš... aš manau, kad jūs galvojate, jog esu susijaudinęs, bet taip nėra. Aš nesu susijaudinęs. Aš žinau ant ko stoviu. Bet pažvelkite…

Jėzus pasakė: „Šiuos dalykus, kuriuos aš padariau, jūs darysite didesnius, nes Aš einu pas Savo Tėvą". Kažkas turėjo išpildyti tą Žodį. Tai tiesa. Dievas iš šių akmenų gali prikelti Abraomui vaikų.

43 Ir atkreipkite dėmesį. Taigi... Į didžius išgydymus... ir tai yra paskutinės dienos. Jei aš nesuprasčiau šių dalykų, aš bijočiau net pasakyti „stebuklų eilė“. Aš galiu tai padaryti, kuomet Dievas sako tai padaryti. Aš galiu kalbėti, kai Dievas sako kalbėti. Aš galiu išgydyti, kai Dievas sako išgydyti. Aš galiu pasakyti, kad vibracijos pasibaigė, kai Dievas sustabdo vibracijas. Taigi aš negaliu jų sustabdyti. Aš nesu gydytojas. Jis yra Gydytojas. Bet kai aš pamatau, kad jos sustojo, ne aš jas sustabdžiau, Dievas jas sustabdė. Ir aš jums tai sakau, jeigu tuo abejojate, tuomet jūs ir vėl susirgsite. Jei jūs tuo patikėsite, jūs pasveiksite. Tai tiesa. Niekas negali sustabdyti išgijimo.

Aš negaliu priversti kurčio žmogaus girdėti. Aš negaliu priversti nebylį kalbėti. Aš negaliu padaryti taip, kad tie kamščiai, esantys žmonių ausyse, išeitų lauk. Dievas yra tas, kuris tai daro. Ir jeigu Jis padarys tai ant pakylos, eikite džiūgaudami ir tarnaukite Jam, jei didesni dalykai…

44 Balaamas pasakė: „Aš negaliu to padaryti, jeigu Dievas manęs nepasiųs". Na, tada jis meldėsi Dievui. Bet tą naktį atėjo Dvasia ir kalbėjo su juo. Ir Jis pasakė: „Neik". Atrodė, kad to turėjo pakakti ar ne?

Taigi aš beveik pamokslauju savo paties užtikrintimui, būtent čia šią popietę. Jis jau man buvo pasakęs: „Tu tvirtini...tu skiri per daug dėmesio išgydymo dovanai, stebuklams“. Ir aš noriu, kad tai būtų kulminacijos taškas.

Ir atkreipkite dėmesį. Tada jis [Balaamas – Red.] susimąstė. „Aš galiu kalbėti tik tada, kai Dievas prakalbės". Joks pranašas negali nieko pasakyti, jei Dievas neįdės to į jo lūpas, jeigu jis yra pranašas. Jeigu jis yra melagingas pranašas, jeigu jis yra parsidavėlis, na, jis... jis gali pasakyti, ką tik nori. Bet jeigu jūs ką nors pasakote, Dievas turi tai išpildyti. Jeigu Dievas tai pasakė, taip ir bus.

45 Atkreipkite dėmesį. Tuomet, kai jis tai pasakė, pasakė, kad jis galėjo kalbėti tik tai, ką Dievas įdėjo į jo lūpas. Ir Dievas jam pasakė, kad išsiųstų juos atgal. Ir jis... Atkreipkite dėmesį. Tada Balaamas, kaip dabar daugelis parsidavėlių pranašų, dėl lupikavimo, dėl pinigų, jis vėl sugrįžo ir antrą kartą jo klausė. Ir jis dar kartą kreipėsi į Dievą.

Dabar pažvelkite. Yra tobula Dievo valia ir yra leistinoji Dievo valia. Ir Dievas leido Savo pranašui eiti toliau, tačiau jis... Tai nebuvo Jo tobula valia. Tai buvo Jo leistinoji valia.

Ir aš jaučiu, kad šią popietę turime tą patį dalyką... šiuose... šis... šiai stebuklų eilei. Tai yra Dievo galbūt, leistinoji valia, bet tai nėra Jo tobuloji valia. Jūs turėtumėte priimti mano žodį ir jeigu... jeigu…

46 Pažvelkite, draugai, sunku tai pasakyti. Žmonėms yra sunku tai pamatyti. Bet aš ne... Čia turėtų būti kažkas... Dieve, suteik vieną dieną, kad aš galėčiau turėti kažkokį žmogų, Jis pasiųs man žmogų, kuris kalbės tai vietoje manęs ir man nereikės to daryti. Nes tai atrodo taip, lyg tu priskiri kažką sau pačiam. Dievas danguje žino, kad aš nestovėčiau čia taip veidmainiaudamas prieš Jo žmones. Tai tiesa. Bet tai yra tiesa. Aš būsiu teisiamas už tai teismo dieną. Jis tai pasakė.

Ir atkreipkite dėmesį. Taigi tai gali nebūti Jo tobula valia, bet aš tikiu Jo leistinąja valia, nes aš paklausiau Jo čia dėl Finikso šiandien. Kad jūs galėtumėte pamatyti, kad pasakiau jums tai, kas yra tiesa. Ir Dievo Angelas, Kuris susitiko su manimi tą vakarą kambaryje, aš meldžiu, kad Jis atsistotų čia tam, kad pasipriešintų bet kam, kas šią popietę čia bus atvestas. Taigi dabar, kaip aš sakau, aš neturėčiau to daryti, nes aš tik pasakau: „Atveskite kažką".

47 Taigi, jei leisite man išeiti pro minią, aš jau išsirinkau mažiausiai keturis žmones sėdinčius štai čia dabar priešais mane, jie galėtų būti stebuklingai išgydyti tiesiog čia, tiesiog dabar, nes aš juos jaučiu. Vienas iš jų yra senyvas vyras žila galva. Kita yra jauna ponia, dar kita maža mergaitė. Jie dabar sėdi tiesiai priešais mane ir jie gali būti stebuklingai išgydyti tiesiog šioje vietoje.

Bet jeigu turėčiau išeiti štai čia ir jus išsirinkti, tuomet jūs bandytumėte surasti tai prie ko galėtumėte prikibti. Suprantate? Aš netikiu, kad ši dovana buvo duota didelių tarnavimų organizavimui tokių kaip šis. Aš netikiu, kad ji tam buvo duota. Aš tikiu, kad aš turėčiau būti vedamas Visagalio Dievo, vykti ten, kur Jis veda iš vietos į vietą, štai taip. Ir tada melstis už žmones ir taip toliau, Jam mane vedant.

Aš nežinau. Bet kas bebūtų, aš stengiuosi šiuos dalykus išspręsti, kad aš galėčiau surasti Jo tobulą Dievišką valią, Jo kanalą, į kurį galėčiau įeiti ir pasilikti jame nežiūrint į tai, ką kas nors apie tai pasakys. Tai tiesa.

48 Taigi Jis pasakė Balaamui ten nueiti. Žinoma, mes žinome, kelyje Viešpaties Angelas susitiko su juo. Ir jis galėjo... jis buvo toks aklas, toks pamišęs dėl pinigų, kad jis negalėjo surasti, net pamatyti... Angelo, kuris stovėjo priešais jį. Ir tuomet... mulas ant kurio jis jojo, pasuko į šalį, į lauką. Mulas, tai bent, mulas turėjo daugiau dvasinės ižvalgos nei žmogus, kai jis nustojo galvoti apie Dievą.

Kažkas vieną vakarą kalbėjo ir aš pasakiau savo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] „Padėti suklupimo kliūtį žmonių kelyje“.

Aš pasakiau: „Kas tiesa, tas tiesa". Aš…

„Krikščionys turėtų... Krikščionys tai pamatys, tai bus ypatinga, jie yra matę šiuos dalykus“.

Aš pasakiau: „Taip, bet kartais krikščionys yra tokie akli, kad negali to pamatyti". Taip buvo Jėzaus atėjimo dienomis. Tie astrologai atvyko būtent į tą vietą ir pagarbino Jį, tie trys išmintingi vyrai. O kunigas šventykloje diskutavo ar tai buvo teisinga, ar kita buvo teisinga. Tai yra tiesa. Ir nedidelė ragana…

49 Nepamirškite, aš sakau, kad tai yra velnio darbas. Visi spiritistai ir astronomija yra velnio darbai. Ir aš suprantu, kad dabar pat ketinu keliauti į pačią Meksiką, kur yra juodoji magija ir visi kiti dalykai yra ten, bet aš žinau į Ką aš įtikėjau. Žinau, kad Dievas manimi pasirūpins. Jis askleis dalykus, kaip jis padarė tai kažkurį vakarą Oregone. Teisingai. Tai tiesa. Kaip padaryti, kad žmonės galėtų pakankamai ilgai ramiai išsėdėti, štai kokia esmė.

Taigi. Tuomet šie dalykai, kuriuos jis kalbėjo ir... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jis nepamatė Angelo ir... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...pasuko į šalį. Tada angelas nuėjo ir atsistojo kitoje vietoje. Stebėkite Jį, nuėjo į tris vietas, kurios simbolizavo tris kelionės etapus, trys kelionės etapai tuomet, trys kelionės etapai Izraelio vaikų kelionėje, trys etapai Balaamo kelionėje.

50 Mes esame mūsų trečiame ir paskutiniame etape. Ir nepamirškite – sekmininkų periodas yra atmestasis periodas. Man nėra malonu tai sakyti, nes sekmininkų bažnyčia yra vienintelė, kurioje radau tokį tikėjimą. Bet sekmininkų periodas yra atmestas, nes tai yra Laodikėjos, paskutinis bažnyčios periodas, drungnas. Jis bus išspjautas iš Jėzaus burnos. Bet Dievas iš ten ištrauks Savo žmones, iš to sekmininkiško periodo.

Jūs sakote: „Na, aš laukiu didingo periodo". Aš žinau dauguma iš jūsų žmonių... Čia yra mokymas, pranašų mokyklos. Ir jie pasakytų, kad artinasi didis bažnyčios periodas. Netikėkite tuo. Kitas besiartinantis dalykas, tai Kristus ateinantis paimti Savo Bažnyčios. Tai tiesa. Į... Todėl nepamirškite paskutinis bažnyčios periodas yra Laodikėjos bažnyčios periodas, drungnas, kuris yra išspjautas iš Dievo burnos. Tai tiesa. Ir jūs tai žinote.

51 „O," – sakote jūs: „Broli Branhamai, tu tiesiog eik toliau vienas". Na, o kaip tada yra su visa taryba? Štai kaip pradėjo katalikų bažnyčia: nuo žmonių tarybos. Dievas neveikia žmonių tarybose. Jis dirba su asmenimis.

Pažvelkite ten į tą visą būrį pranašų, kurie sakė Ahabui eiti su ramybe. Ir pasakė: „Ar nėra dar vieno?“. Juozapatas atsakė: „Yra, negarsus, senas Michėjas". Bet Michėjas žinojo, kur jis stovėjo. Jis žinojo savo Dievą.

Ir aš žinau, kad daugelis atmes tai, ką aš dabar sakau. Bet nepamirškite, aš tikiu savo visa širdimi, aš žinau Dievą. Ir aš manau, kad šiame periode mes laikomės per daug įsikibę tai į vieną bažnyčią, tai į kitą. Ir Dievas nėra tuo patenkintas. Mes turime iš to išeiti. Mes turime susirinkti kartu, mūsų širdys kartu. Tai tiesa.

52 Ir dabar atkreipkite dėmesį. Ir jam ten besileidžiant tas mulas pamatė stovintį... Visų pirma jis pamatė Jį prie vartų, kitą kartą – siauroje vietoje, o kitoje vietoje pamatė Jį stovintį ant labai siauro kelio. Ir pagaliau mulas prakalbo žmogaus balsu.

Pažvelkite. Nebylus mulas, kvailas gyvulys. Jei Dievas, Dievo Angelas gali kalbėti per nebylų gyvulį, nejaugi Jis negali kalbėti per žmogų? Žmonės yra per daug apakę, kad Jį pamatytų. Jis pasakė: „Tie... Dievas gali iš šių akmenų prikelti vaikus Ahab... Abraomui".

O, tai bent. Tada Balaamas nuėjo išsakyti prakeiksmą ant Izraelio vaikų. Mes turime paskubėti. Tai bent. Kažkodėl man tai patinka. Kuomet jis turėjo užtektinai laisvės daryti tai, ką norėjo.

53 Pažvelkite. Jis keliavo toliau net po to, kai mulas jam prakalbo. Ir Viešpaties Angelas stovėjo kelyje. Taigi Dievas nėra patenkintas žmonių elgesiu, žmonių, šioje drungnoje būsenoje. Būk arba karštas arba šaltas. Įeik į vidų arba išeik lauk. Dievas paankstins tą dieną, kurią krikščionys bus tuo, kuo sakosi esą ir nusidėjėliai taip pat. O, jeigu aš nebūčiau už Kristų, aš būčiau prieš Jį. Aš stovėčiau čia ir kalbėčiau prieš Jį. Aš... Nebūčiau niekuo Jam naudingas. Ta ne Jis. Aš būčiau prieš Jį, jei nebūčiau už Jį.

Bet draugai, aš tikrai tikiu, kad Jis yra Dievo Sūnus kaip sako Biblija, kad Jis yra. Aš tikiu Jis pakilo aukštyn, kaip sako Biblija, kad Jis pakilo. Aš tikiu Jis vėl sugrįžta kaip sako Biblija. Ir aš tikiu, kad Jis sugrąžino žmonėms dovanas. Todėl šiandien aš tai planuoju, nes aš tuo tikiu. Jeigu matote mane gyvenantį kaip nors kitaip, praneškite man, nes tuomet aš esu puolęs. Jeigu aš elgčiausi priešingai ir gyvenčiau tokį gyvenimą, aš bijočiau išeiti prieš tuos demonus ir jėgas.

54 Žinau, tai sunku, tai verčia mane nusižeminti. Ir aš nemėgstu žmonėms apskritai kažką sakyti. Bet, draugai, vieną dieną aš turėsiu stovėti teisme, duoti apyskaitą priešais jus, žmonės. Tai tiesa. Ir jūsų kraujas bus ant mano rankų. Tarnaukite Dievui su pagarba širdyse, tyra, šventa meile Jam. Kiekvieną dieną vaikščiokite visada būdami meilės nuotaikoje. Darykite gera kitiems, geraširdiškus darbus ir mylėkite Dievą ir garbinkite Jį ir tokiu būdu jūs turėtumėte gyventi. Ir elkitės su kaimynu taip, kaip su pačiu savimi. Tai tiesa.

Taigi. Dabar atkreipkite į tai dėmesį. Tada, kai jis ten nuėjo, Balaamas... Ar, kai jis ten nuėjo, jis tikrai pagalvojo... Čia yra kita klaida. Aš išsakysiu šią dalį tiesiog prieš pabaigiant. Sutelkite visą dėmesį į šią vietą, kol pasieksime kulminaciją. O, tai bent, aš jaučiu, kad Jis yra čia. Jaučiu. Dėkoju Jam.

55 Pažvelkite. Kai jis ten nuvyko, Balaamas nuvyko su ta mintimi. Taigi aš jus apšaukiau. Jūs... šventumo žmonės, visos Evangelijos žmonės, nazarėjai, sekmininkai, Dievo bažnyčia, ir Dievo asamblėjos, ir visi likusieji, ir jums metodistai, ir jums baptistai, ir visi jūs, kurie mylite Dievą, atkreipkite į tai dėmesį.

Bet pažvelkite, Balaamas... Taigi parodykime tai bažnyčioje. Tai juda toliau. Kai Balaamas ten nuėjo, jis pažiūrėjo į tuos žmones. Izraelis buvo įvykdęs viską pagal kalendorių beveik nuodėmės keliu. Jie nusigręžė nuo Dievo. Jie buvo, jie darė... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...bažnyčia... mažos bažnyčios standartai, jie sugriovė žmonių namus ir pabėgo tuo keliu ir kitu keliu ir padarė viską, kas buvo padaryta. Tai tiesa. Bet nespręskite apie juos visus iš to vieno. Suprantate? Mes visi tai praėjome. Tai tiesa. Bet jie sako: „O, ta... ta... ta Šventosios Dvasios bažnyčia, ten yra visi tie rėksniai ir panašiai. Pažvelkite, aš pažinojau vieną jų pastorių, kuris tai padarė".

Taip, ir broli, jei už viso to nebūtų slypėję šiek tiek pinigų apie tuos kitus taip pat būtų daug daugiau pasakyta. Bet kai jie gavo daug pinigų, kad galėtų tai užgniaužti, tie vyrukai turėjo atlaikyti spaudimą. Tai viskas. Bet nepamirškite, mes turime gerą ir blogą abiejuose.

56 Ir Balaamas pažiūrėjo į tuos žmones ir pagalvojo: „Tik pažiūrėkite čia...". Dabar klausykite. Jis galvojo, be abejo, kad šventas, doras Dievas turės prakeikti tokius žmones, kurie padarė minėtus dalykus. Bet kai jis pažiūrėjo į juos, jis pažiūrėjo... jis pasakė: „Dabar, tik pažiūrėkite. Jie padarė šitai, jie padarė tai. Tikrai, šventas Dievas danguje negalėtų į tai net pažiūrėti ir... ir apskritai negalėtų turėti jokio palaiminimo tokiai bažnyčiai. Kadangi pasižiūrėkite į juos. Jie padarė šitai ir jie padarė tai". Jis žiūrėjo į tai kūno akimis, moraliniu požiūriu, bandė nuteisti žmones pagal dorovingą Dievą, šventą Dievą. Bet jam nepavyko pamatyti uolos į kurią buvo smogta priešais juos ir varinės gyvatės, to atpirkimo, kuris atleido jų nuodėmes.

Ir taip yra šiandien, kai žmonės juokiasi ir sako: „Tie Dieviškieji gydytojai, šventieji besivoliojantys ant grindų, jie padarė tai ir tai." Aš pripažinsiu tai. Bet jie nesugeba pamatyti Jėzaus Kristaus Kraujo, Dievo Sūnaus judančio bažnyčios priešakyje. Tai tiesa. Tai suteikia atpirkimą. Bažnyčiai yra atliktas nuodėmės atpirkimas. Ir žmonės, jūs, kurie žinote Dievą, judėkite į priekį. Dievas yra su jumis. Nesvarbu kaip jie stengiasi tai prakeikti, tai negali būti padaryta. Kristaus Kraujas tai atskiria. Dievas niekada nežiūrėjo į žmones jų pačių moralinių standartų atžvilgiu. Vienintelis dalykas į kurį Jis žiūri, tai Jo paties Sūnaus Kraujas, Jėzaus Kristaus. Ir bet kuris asmuo, esantis po tuo Krauju yra garantuotai apsaugotas. Amen.

57 O, tai bent. Po Krauju... Ir man nesvarbu kaip jūs rėkiate ar šaukiate, išlikite toje vietoje kol išaus rytas. Tai tiesa. Jie buvo po krauju, po A?vinėlio krauju, uola į kurią buvo smogta, varine gyvate. Pažvelkite, jie buvo po avinėlio krauju kaip mes nagrinėjome praėjusią savaitę krau... kraujas buvo ant durų ant durų sąramos. Jie išėjo būdami po krauju. Ir jie ten išėjo ir išalko. Dievas juos maitino mana iš dangaus. Jie ištroško. Jis davė jiems vandens iš uolos. Jie susirgo. Jis suteikė jiems jėgą išgydymui.

Balaamas to nepamatė. Jis galvojo, kadangi jie buvo tokie radikalūs vienu atžvilgiu ir kitu atžvilgiu, todėl... todėl Dievas visiškai jų negerbė. Jis neturėjo jiems pagarbos. Bet Jis turėjo pagarbą dėl Jo atpirkimo. Amen. Dievas, nesvarbu ką šiandien Bažnyčia yra padariusi, Atpirkimas, Jėzaus Kristaus Kraujas iki šiol atperka iš nuodėmės. Amen.

58 Tai bent. Mes būsime čia pasiruošę tiesiog šaukti, neabejotinai, ar ne? Kai aš apie tai galvoju, Kraują... Po Krauju Jam visi atrodo kaip sūnūs ir dukterys, jeigu jie yra atlikę išpažinimą po Krauju. Taigi jeigu padarėte klaidų ateikite šiandien po Krauju ir išpažinkite savo nuodėmes. Nes jeigu mes atkrentame nuo malonės, mes turime Gynėją priešais Tėvą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

O jeigu nebūtų šio Gynėjo mes visi pražūtume ar ne? Bet čia mes esame atvesti po gausiu, karališku Dievo Sūnaus Krauju. Ir priešais Dievą mes esame tyri ir šventi. Aleliuja.

59 Manau, kad Finikse įstatymas nedraudžia tai pasakyti. Aleliuja. Aš turiu omenyje „Šlovinkime mūsų Dievą." Ir aš manau, kad Jis yra vertas viso gyriaus ir visų „aleliuja“, kurie gali skambėti iš šių mirtingųjų lūpų. Biblija sako: „Jūs esate karališka kunigystė, nuosava tauta, aukojanti dvasines aukas Dievui, jūsų lūpų vaisius, teikdami Jam gyrių." O, tai bent. Jūsų lūpų vaisiai, kasdien išliejamas gyrius žmonių akivaizdoje.

Kokį Vyriausiąjį Kunigą mes turime. Kokioje kunigystėje mes esame: apipjaustymo kunigystėje, ne kūno, bet širdies. Amen. Širdis apipjaustyta Šventosios Dvasios. Tai tiesa. Tada jūs galite aukoti šlovinimą ir garbinimą Dievui, dvasinę auką, jūsų lūpos išlieja Jam gyrių.

60 Kažkurį vakarą, kai žmonės stovėjo ten, kur mažas aklas kūdikis gulėjo ant motinos rankų, jo mažos akutės buvo aklos, bet po to, kai už jį buvo pasimelsta, aš laikiau tą mažą kūdikį ant savo rankų štai taip ir žiūrėjau į jį. Aš pažvelgiau ir pasakiau: „Mama, jis mato šviesą." Ji pažvelgė į jį ir pakėlė savo rankas priešais jo veidą Jis sumirksėjo savo mažomis akutėmis. Ir aš pakėliau savo ranką ir jis sekė žvilgsniu mano ranką štai taip. Na, žmonės tiesiog atsistojo. Tos gegnės pradėjo drebėti nuo gyriaus. Kažkas ten atsistojo, pasakė: „Jie kelia didelį triukšmą."

Aš pasakiau: "Jei jie tylėtų, aš tikiu, gegnės pradėtų garbinti Dievą." Kažkas turi įvykti.

Amen. O, tai bent. Akivaizdu, kodėl poetas galėjo dainuoti:

Nuostabi malonė! Koks mielas garsas,
Išgelbėjo tokį vargšą kaip aš!
Kadaise buvau prarastas, bet dabar esu surastas,
Buvau aklas, bet dabar matau.
O, malonė išmokė mano širdį turėti Jo baimę,
Jo malonė išlaisvino iš baimių.
Kokia brangi toji pasirodžiusi malonė,
Tą valandą kai įtikėjau iš pradžių! (O, tai bent).
Po metų dešimt tūkstančių.
Tai... Nuo tada neturėsime daugiau laiko giedoti gyrių,
Nei tą valandą, kurią pradėjome iš pradžių.

61 Kaip nuostabu. Akivaizdu, kodėl Edis Peronetas galėjo šaukti savo mirties valandą ir ištiesti savo rankas skersai kryžiaus ir sušukti:

Visi pripažinkite Jėzaus vardo jėgą!
Tegul angelai nusižemina.
Atneškite karališką karūną,
Ir karūnuokite Jį visų Viešpačiu.

Tai bent! Sena akloji Fani Krosbi niekada gyvenime nematė, ji sušuko:

Nepraeik, o gerasis Išganytojau,
Išgirsk mano nuolankų šauksmą.
Kol kiti Tavęs šaukiasi,
Nepraeik pro šalį.

Ką gali suteikti man, Viešpatie? Ką gali suteikti aklai Fani Krosbi, kuri buvo akla visą savo gyvenimą. Ji surado srovę... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Jūs suprantate, ką aš turiu omenyje?

Tai man yra daugiau nei gyvenimas. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Veidas į veidą pažvelkime į Jį, imkite... [Tuščia vieta juostoje – Red.] amžiną... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

62 Autorius... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Padėk man šią popietę, Tėve. Ir tegul tai nebus tas tikslas, kad Tavo jėga nužengs tam, kad iš to padaryti pasirodymą. Bet, o Dieve, tegul visi, kurie sukniubs prie sakyklos šią popietę, bus išgydyti Tavo Dieviškojo išgydymo jėga, kad Izraelio žmonės, dvasiškai kalbant, galėtų džiūgauti jų išgelbėjimo jėgoje. Ir tegul netikintieji būna sugėdinti. Suteik tai, brangus Dieve ir jie nuolankiai nusilenks prie kryžiaus kitą sekmadienį ir kažkuriuo metu šią savaitę ir pasakys: „Viešpatie, aš buvau neteisus. Aš nedaviau ramybės žmonėms, kurie tikėjo Dieviškuoju išgydymu. Aš vadinau juos šventaisiais besivoliojančiais ant grindų. Aš visaip juos vadinau. Bet man nepavyko pamatyti Kraujo ir Kristaus jėgos, kuri ėjo jų priešakyje."

O Kristau, padrąsink Savo žmones. „O Jokūbai, kaip pamaldžiai tavo palapinės yra įrengtos." O, nesvarbu iš kokios pusės pažiūrėsi jos atrodo pamaldžiai. Ten yra džiaugsmas. Ten yra laisvė nuo nuodėmės. Ten yra išgydymo jėga. Toje palapinėje yra viskas. O Dieve, tegul aklas Balaamas šią popietę tai pamatys ir pagarbins dangaus Dievą. Prašome to Jo vardu ir Jo šlovei. Amen.

63 Dar minutėlę. Aš noriu paprašyti vieno iš jų čia esančių dabar ateiti į priekį. Visi tiesiog pasilikte savo vietose. Mes ketiname pakviesti... vieną brolį atsistoti štai čia prie sakyklos.

Taigi nepamirškite, brangūs draugai, iš Dievo jėgos negalime daryti pasirodymo. Ar jūs girdite tai? Ir jeigu Jehova Dievas, mano Atpirkėjas, Jėzus Kristus išklausys mano maldą šią popietę ir stebuklingu būdu išgydys šiuos žmones, kurie čia atvesti... Tuomet, jei jūs tada nepriimsite Kristaus, tuomet, Finikse, aš padariau viską, ką galėjau. Aš padariau viską, ką galėjau.

Aš bandžiau jums tai pasakyti. Aš bandžiau jums pamokslauti. Aš bandžiau jums tai parodyti pagal Žodį. Ir jeigu Dievas apreikš Save jėgoje – tai vienintelis dalykas, kurį turiu padaryti. Tuomet aš tikiuosi, jei Dievas tai padarys, mes suorganizuosime čia senųjų laikų kvietimą prie altoriaus, kad nusidėjėliai raudodami galėtų prie jo prieiti, o krikščionys sugrįžtų ir paspaustų vienas kitam rankas, ir šią vietą užlies prabudimas.

64 Aš girdėjau, kad čia prasidėjo du ar trys prabudimai. Brolis Džeimsas Autlo aš manau pradeda prabudimą. Ir dar daugiau brolių čia mieste. Aš viliuosiu, kad ten kiekvienoje bažnyčioje prasidės prabudimas, visur, ir žmonės ateis pas Kristų.

O, tai bent. Ar jūs tikite, kad dabar mes esame kelionės stadijoje? Ar jūs tiktie? Pakelkite rankas. Dabar aš noriu jūsų paklausti dar vieno dalyko. Broli Huperi, pasiruoškite išeiti ant pakylos minutėlei. Na, norėčiau sužinoti štai ką: jeigu čia yra kas nors šiandien, jei jūs dabar netikite tuo visa jūsų širdimi, draugai, jei jūs netikite tuo…

65 Čia praėjusią savaitę mūsų susirinkime, mes turėjome kai kuriuos įvykius, visame mielame susirinkime. Čia buvo du tvarkos prižiūrėtojai, kurie stovėjo visai šalia manęs, kai epilepsijos priepuolis buvo išvarytas, ir du tvarkos prižiūrėtojai nusileido žemyn, vienas iš vienos pusės, o kitas staiga metėsi į priekį, kitas nubėgo atgal štai taip. Po kelių valandų jie bandė atvesti moterį, bet negalėjo to padaryti, puiki moteris, verslininkė iš miesto, ji turėjo... krautuvę, kurioje prekiavo moteriškais drabužiais ir kitais dalykais, labai puiki moteris. Ir maždaug po dviejų dienų jie buvo su ja ten priešais viešbutį, ji apsiputojo kaip pasiutęs šuo. Suprantate? Jie negalėjo... Tai buvo išlaisvintos pragaro jėgos ir demonai pereina iš vieno žmogaus į kitą.

Taigi leiskite man pacituoti... tiesiog vėl tai pacituoti... tenai. Klausykite. Nepamirškite, tai yra šėtono išvarymas. Biblija prie mano širdies, draugai, tai yra išvarymas tų jėgų, kurios yra surišusios tuos žmones. Ir kai ta jėga yra išvaryta, tas demonas kažkur keliauja, jeigu jis gali kur nors nueiti. Ar prisimenate, kai Jėzus išvarė legioną demonų, jie pasakė: „Leisk mums pereiti į šią kiaulių kaimenę." Ar tai tiesa? Ir Jis... Jis suteikė jiems leidimą eiti. Ir jie perėjo į jas, ir tos kiaulės, tūkstančiai jų, nulekė prie upės ir nusiskandino upėje. Ar tai tiesa?

66 Ir dabar, nepamirškite, brangūs draugai, visa savo širdimi, priimkite tai kaip perspėjimą. Jei turite nors vieną skeptišką mintį, prašau, nepasilikite dabar pastate. Nes greičiausiai čia bus išprotėjimai, apakimas, apkurtimas, visi šie dalykai šioje vietoje. Ir jūs turite būti visiškoje tyloje. Ir jeigu jūs jaučiate, kad negalite išlaikyti savo galvos palenktos, tuomet nepasilikite čia.

Taigi, mes bandysime daryti pertraukas kas penkiolika minučių, žinoma, jei Viešpats atliks kai kuriuos stebuklus. Na, aš nesakau, kad čia bus tik vienas stebuklas. Bet gali būti ir tik vienas. Galbūt aš nesulauksiu nei to vieno. Aš negaliu pasakyti. Leiskite man jums tai visiškai išdėstyti. Iš priekio ir iš galo, patikrinti tai kartą ir patikrinti dar kartą, kad jūs žinotumėte.

67 Prisiminkite, aš pasakiau, kad tai yra išgydymo dovana. Visi esate mano liudininkai. Jei esate pasakykite: „Amen." [Susirinkimas sako: „Amen" – Red.] Angelas man niekada nesakė sukurti nors vieną stebuklą. Visi, kurie esate tai girdėję pasakykite: „Amen.“ Jis man pasakė, kad jeigu aš melsiuosi už žmones, jie pasveiks, jei aš padarysiu taip, kad jie manimi patikės. Jūs esate tai girdėję, prisimenate tai, pasakykite: „Amen." Bet per tikėjimą, tikėjimą Juo, Kuris yra nematomas čia, šią popietę, Visagalis Dievas man leido atverti akis visiškai akliems, atkimšti ausis, tų, kurie gimė kurčnebyliais, kad jie galėtų kalbėti ir girdėti. Luošiai, kurie buvo stipriai fiziškai išvarginti... pasireiškė tiesiog žmonių akivaizdoje ir Jo Jėga, to, Kuris yra nematomas, jie patys išėjo.

68 Bet nepamirškite, tai visiškai ne mano jėga. Tai Jo jėga. Aš visiškai negaliu atlikti jokio stebuklo. Aš esu tik žmogus kaip jūs, jūsų vyras, jūsų brolis. Aš esu žmogus. Bet jis yra Dievas. Ir šis Angelas yra Dieviškas, kuris yra pasiųstas nuo Dievo Sosto. Suprantate, ką aš turiu omenyje? Tai per... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Angelas ir Dievo Žodis... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...stebuklai čia. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ar tai tiesa?

Taigi kas iš jūsų tiki kartu su manimi? Leiskite pamatyti jūsų... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Aš turiu jūsų... Ačiū jums.

Dabar lėtai, duokite jiems mažą progą pailsėti. Dabar visi pagarbiai atsistokite, kol mes giedosime „Tiktai tikėk." Visi. Na, tai yra giesmė, kurią mėgsta Dievo Angelas. Dabar visi būkime ramūs ir būkime tiesiog malonūs. Ar jūs mylite Jėzų, pasakykite: „Amen."

69 Dabar aš turiu visiškai nurimti. Dabar, kol mes giedosime. Dabar visi lėtai pradėkime:

Tiktai tikėk, tiktai tikėk,
Viskas įmanoma, tiktai tikėk.
Tiktai tikėk, tiktai tikėk,
Viskas įmanoma, tiktai tikėk.

Palekime galvas ir tyliai niūniuokime. [Brolis Branhamas pradeda niūniuoti – Red.] O, dėkui Dievui. Kol jūs tai niūniuojate aš noriu...

70 Taigi tiesiog labai pagarbiai žiūrėkime į mūsų Viešpatį Jėzų. O Dieve, čia stovėdamas jaučiuosi toks nusižeminęs. Aš atnešiau tai, Tėve, į šią tarnavimo dalį, pasakydamas žmonėms, kad šie dalykai išsipildys. O Dieve, aš pamokslavau tai... šiandien apie parsidavėlį pranašą Balaamą. Ir aš žinau, kad Tu, brangus Jėzau, pasakei velniui: „Negundyk Viešpaties tavo Dievo."

Šėtonas atsakė: „Taip, bet Raštuose parašyta..." Taip, Tėve. Ir šiandien šėtonas nori sugundyti.

Brangus Dieve, viskas yra Tavo rankose. Ir šiandien aš meldžiuosi Tau iš visos širdies, čia prie šio mikrofono, kaip įprastai pats meldžiuosi kambaryje. Bet, Tėve, Tu žinai mano širdį. Ir aš tikiu, kad tavo tarnavimas, kuris buvo toks atmestas... Tavo žmonės buvo išvaryti iš... Atėjo valanda, kai Tu ketini paimti Savo Bažnyčią.

71 Padėk man, brangus Tėve. Ar šiandien Tu pagerbsi Savo tarno žodžius, tuos menkus ir nevertus, kad būtum pašlovintas? Aš pasakiau, kad Angelas, kuris susitiko su manimi kambaryje tą vakarą, pasakė: „Niekas neatsilaikys prieš tavo maldą." Brangus Dieve, jei tai nėra Tavo Dieviška valia, prašau, sustabdyk tai.

Bet Tėve, Tu viską žinai. Galbūt šie žmonės gali negirdėti manęs, bet Tu išgirsi mane. Aš noriu pamatyti prabudimą šiame mieste. O Dieve, yra kažkas, kas skatina mano širdį nuo pat tada, kai sužinojau, kad vyksiu į Finiksą. Padėk, brangus Dieve. Ir tegul tai pradės senųjų laikų prabudimą. Vieną dieną tegul Tavo tarnas gyvens čia, šiame mielame mažame mieste.

Taigi palaimink mus kartu. Patepk mane, Viešpatie. Prašau tegul Tavo Angelas... Ir Tu žinai, Tėve, kad aš atiduodu visą šlovę ir garbę Tau. Tu žinai, kad aš pasakiau visiems laikraščiams ir žurnalams, kad aš nesu gydytojas. Tu esi Gydytojas. Noriu būti nuolankus, Tėve, nes esu tik dulkė, kuri atiduoda tau šlovę. Tiesiog leisk... Leisk man, Tėve, padėti šiems vargšams, ligoniams, kenčiantiems, akliems, suluošintiems žmonėms. Ar leisi, Tėve? Ir po to kitą savaitę mes tiesiog, Tėve, darysime tai, kai Tu pasakysi. Suteik tai šiandien. Ir nelaikyk to prieš Savo tarną ar prieš žmones. Meldžiu Tavęs, Tėve, suteik dabar Savo Dievišką jėgą, Jėzaus Kristaus Vardu. Amen. Galite dabar atsisėsti, pagarbiai.

72 Taigi aš norėčiau, kad tvarkos prižiūrėtojai... kai kurie maži kūdikiai yra neramūs ir panašiai. Tai turi būti visiškoje tyloje, draugai. Prašau, motinos, neleiskite savo vaikams aplinkui maišytis. Ir jeigu maži kūdikiai verkia, ar jūs neturite čia tam vietos, tvarkos prižiūrėtojai, kad pasodintumėte... Kiek yra tvarkos prižiūrėtojų šiame pastate, leiskite pamatyti jūsų rankas? Tvarkos prižiūrėtojai, ar esate tarnystės pareigose? Gerai. Stebėkite ir padėkite motinoms. Ir niekam neleiskite laksyti ant grindų, kadangi tai yra labai labai šventas laikas.

Pastebėkite išgydymo tarnavimuose... ligos dėl vibracijų? Gerai. Na, gerai. Dabar jūs turite kažką, kas siunčia šias vibracijas. Aš noriu, kad visi matytų mano ranką. Dabar tiesiog dar kartą... Matote kas... kokia balta ji yra? Kas iš jūsų supranta ir pastebėjo vibracijas mano rankoje leiskite pamatyti jūsų rankas? Norite pasakyti, kad tik tiek žmonių yra buvę susirinkimuose? Turime čia beveik naują minią susirinkusiųjų. Sunku patikėti ar ne?

73 Draugai, tai ateina per vibracijas, jūs gali jas matyti mano rankoje. Mano ranka tampa labai raudona ir balti spuogai iššoka ant jos, priklausomai nuo ligos. Žmonės, nesakykite man kokias ligas jie? turi. Dvasia nužengs ir pasakys jiems kokias ligas jie turi. Praėjusią savaitę mane apžiūrėjo daktarai. Kiekvienas iš daktarų atsinešė bylas iš ligoninių…

[Tuščia vieta juostoje – Red.] Dabar tai tiesa. Taigi aš... aš... šis asmuo, kas jis bebūtų, čia stovintis už manęs, dabar, tik minutėlę... Aš tik ką pamačiau kas jie yra... Dabar visi atsisėskite. Nė vienas... būkite labai ramūs. Visi tiesiog būkite... visi dabar atsisėskite. Visiškai nejudėkite, nes nepamirškite, aš įspėju jus Jėzaus Kristaus Vardu, jūs esate... negu prieš tai, jeigu Jam nepaklusite. Aš ne... už tai, kol nesužinosiu kas tai yra.

Atveskite tą žmogų čia. Taip, ponia, jūs turite auglį, kuris peraugo į vėžį. Ar tai tiesa? Jūs taip pat turite šiek tiek daugiau nei vien tik tai. Ar tai tiesa? Ar aš pasakiau jums tai, kas buvo tiesa? Vėžys? Perėjo į jūsų moterišką... Ir jūs susirūpinusi... Ir po to jūs turėjote moteriškas problemas. Ir jūs turite... Jūs turėjote vienos rūšies operaciją, bet vis tebeturite infekciją ir jūsų skrandžio problemą, kuri...

Dabar pažiūrėkite čia. Paklauskite tų, kurie yra ten eilėje. Ar jūs turite vėžį? [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ar jūs kenčiate... Štai kas yra ta užuomazga... Ir aš matau... Aš... atpažinti…

Taigi, jūs, kurie stovite šalia, aš noriu, kad jūs pažiūrėtumėte į mano ranką, aš atsistosiu štai čia, kad jūs galėtumėte pamayti iš štai čia. Matote? Dabar jūs, auditorija, pakelkite savo galvas. Leiskite man ateiti čia. Aš noriu, kad jūs pažiūrėtumėte čia į mano ranką... Dabar aš noriu, kad jūs pažiūrėtumėte į šią ranką čia. Ar matote, kokia balta yra mano ranka? Ar galite tai matyti? Pažiūrėkite kokia... Dabar pažiūrėkite čia, kai aš uždėsiu savo ranką čia. Dabar stebėkite tai. Aš pakelsiu savo ranką nuo čia... ranka čia, ar matote? Pažiūrėkite čia. Aš uždėsiu savo ranką. Matote? Matote, kokia ji balta? Taigi ant pačios moters rankos uždedu savo ranką. Štai taip. Tamsi ir rausva. Dabar atrodo, kad mano ranka lyg dega. Matote tai?

[Brolis Branhamas toliau meldžiasi ir kalbasi su žmonėmis dar 75 sekundes. Žodžių beveik nesigirdi – Red.]

74 Taigi aš noriu, kad visa auditorija palenktų savo galvas, visur, aš ketinu... Noriu... kantrybės, aš noriu, kad jūs stebėtumėte mano rankas. Dabar stebėkite mano rankas. Likusieji palenkite savo galvas, kadangi ji yra ta, kuri turi vėžį, nes jeigu tai išeis lauk... Nepamirškite, jūs galite sužinoti, kad... mirštate nuo vėžio...

75 Taigi... Taigi štai kas tai yra. Šios ponios vėžys mirė. Užuomazga dingo ir gyvybė išėjo iš jo. Taigi štai kas čia vyksta. Taigi daugelis iš jūsų čia esate... esate paėmę ar... Kas iš jūsų čia turite... malonės... ar jis turi maldos kortelę? Jūs, žmonės su maldos kortelėmis, dabar žiūrėkite, nepamirškite to. Maždaug septyniasdešimt dviejų valandų bėgyje, jums gali pasidaryti labai bloga ir jūs daug vemsite. Taigi nepamirškite to (suprantate?), nes vėžys yra negyvas (suprantate?), dėl to gyvybė iš jo išeina. Ir tuomet po to, kai gyvybė išeina... Jums pasidarys bloga... Galbūt jūs tai patirsite, draugai. Jei taip, tuomet į butelį įdėkite…

76 O Amžinasis Dieve, išgirsk Savo tarno maldą, tegul jie bus... stoviu čia šį vakarą ir visi patarnaujantys...

Tu, demone, vadinamas vėžiu, aš ateinu susitikti su tavimi Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus Vardu. Aš prisaikdinu tave palikti ją. Išeik iš moters, tu, vėžio dvasia, Jėzaus Kristaus Vardu…

Jei tokia yra Tavo valia man... ne paimti tuos... Bet leisk jiems prieiti ir tie, kurie turi tikėjimą, kad... iš kurčnebylių ir leisk... tada aš žinau, Tėve, kad Tavo... O dabar, jei čia yra tokių, tegul tai bus žinoma... be kažko. Tuomet, Tėve, aš žinosiu, kad Tu čia esi. Bet aš žinosiu, kad tai yra Tavo valia, kai aš leisiu žmonėms eiti maldos eilėje neturint išgy... kurtieji ir nebyliai ar aklieji stovi eilėje... Ir Tavo jėga buvo paversta pasirodymu, Tėve... O, Tėve, atleisk Savo tarnui ir žmonėms... Atsakyk dabar į Savo tarno maldą...

Tu kurtumo dvasia, aš ateinu prieš tave Jėzaus Kristaus Vardu. Išeik iš žmogaus. Aš prisaikdinu tave išeiti.

[Brolis Branhamas spragteli pirštais ir suploja – Red.] Girdite mane? Pasakykite: „Amen." Vyras atsako: „Amen." Šlovinkite Viešpatį. [Šlovinkite Viešpatį – Red.] Pasakykite: „Amen." Pasakykite: „Tėve, aš tikiu Tavimi"... Pasakykite: „Amen." [„Amen" – Red.] Pasakykite: „Aš myliu Dievą." [„Aš myliu Dievą." – Red.] Pasakykite: „Viešpatie, aš tarnausiu Tau."

Taigi, koks jūsų vardas? Kur jūs gyvenate? Čia Finikse?

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF