Pamokslų sąrašas

Klausimai ir atsakymai apie Antspaudus

[Brolis kalba kitomis kalbomis. Kitas brolis išaiškina. Susirinkusieji garsiai meldžiasi – Red.]

Mūsų dangiškasis Tėve, mes iš tiesų esame dėkingi už šį laiką, kurio metu galime vėl bendrauti apie Tavo Žodį, Dievo Akivaizdoje. Mes esame tokie dėkingi už tai, kad Tu esi su mumis šį rytą, kad padėtumei mums ir palaimintumei mus. Mes prašome atleidimo už mūsų nuodėmes tam, kad mūsų žibintuvai būtų pripildyti Aliejaus ir pataisyti, ir degantys, tam, kad Tu dabar mus panaudotum, kad būtų pagerbtas Tavo didis Vardas. Nes mes prašome to Vardu mylimojo Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus. Amen.

Jūs galite sėstis.

2 Aš buvau beužeinąs, kai išgirdau tą skelbiamą žinią. Todėl aš... Tai yra tiesa, kad mes turime laikyti savo žibintuvus pripildytus, laikyti savo... Jūs žinote, kai… Jums degant, jūs negalite tęsti toliau su tuo, ką esate anksčiau padarę, taigi... Matote? Nes ugnis deganti iš aliejaus apsvilina. Todėl dėl šios priežasties pakirpimas... jūsų žibintuvai turi būti pakirpti, nes iš viršaus apsvyla... dagtis. Dauguma iš jūsų, kurie esate mano amžiaus, mes anksčiau naudojomės... žibalinėmis lempomis, suprantate, jos… Jos... jos... jos apanglėdavo iš viršaus, kur degdavo ir dėl to tai trukdydavo šviesai. Todėl jūs privalote nukirpti visą apanglėjimą ir kad mes galėtume: „Veržtis pirmyn link žymės, aukštojo pašaukimo Kristuje“.

3 Taigi, tai yra... tai yra nuostabus, gražus rytas lauke ir viduje, nes dabar artėja Velykų metas.

4 Ir... ir dabar mes artėjame prie paskutinio Antspaudo, šį vakarą, Viešpačiui leidus. Ir Tai yra labai paslaptingas Antspaudas, labai, labai, nes Jis netgi nėra... Jis netgi nėra paminėtas Raštuose niekur, nėra simbolių, nieko, kuo būtų galima remtis. Tai turi ateiti tiesiogiai iš Dangaus.

5 Ir tai... tai yra... man tai yra įtempta valanda. Buvo, visa savaitė. Dabar ši yra mano... bus mano aštunta diena, kurią praleidau kambaryje. Ir štai čia aš pastebėjau, daug, šiuose prašymuose, aš turėjau kaip ir atsirinkti juos. Buvo daug tokių, kurie norėjo atskirai pasikalbėti. Ir man... man tai patinka. Aš norėčiau... dabar tai padaryti, suprantate, bet dabar pat aš... aš negaliu. Nes, jūs suprantate, kad apskritai, ką mes dabar stengiamės padaryti, tai – surasti Viešpaties valios apreiškimą, jūs suprantate. Nes, kai dalyvauji atskirame pokalbyje, tuomet tai tave atitraukia į kitus dalykus, suprantate.

6 Ir tuomet... ir panašiai kaip maldoje už ligonius, tai visiškai skirtinga. Tu... Tai yra regėjimai ir panašūs dalykai; tu kitaip nagrinėji ir tu... tu esi kitaip pateptas. Tai yra tiesiog taip, kaip Biblijoje yra pasakyta: „Medis, kuris yra pasodintas šalia vandens upių“. „Vandens upių,“ – suprantate, tas pats vanduo, bet yra ištakos iš vienos vietos, kitos vietos ir dar kitos vietos. Viskas priklauso nuo ištakos. Tai yra ta pati Dvasia.

7 Paulius Pirmame Korintiečiams 12 pasielgė taip pat, kalbėdamas apie tai, kad: „Yra daug dovanų, bet tai yra ta pati Dvasia“.

8 Todėl, jūs suprantate, jūs štai taip dirbate su vienu dalyku, po to turite prisiderinti, kad pereitumėte prie kito dalyko štai čia. Jūs žinote, ką turiu omenyje. Jūs... nagrinėjate viena linkme, jūs privedate žmones… Ir dabar jų širdys yra visiškai sutelktos į: „Ką reiškia šitie Antspaudai?“. Jų dėmesyje: „Kas Tai yra?“. Vakaras po vakaro, kai aš ateinu čia, čia yra tokia įtampa, kad aš net turiu pakalbėti apie kažką kito; tiesiog padaryti taip, kad... kad nuraminčiau, suprantate, ir tuomet, kad Šventoji Dvasia galėtų nuplėšti Antspaudą. Ir tuomet... tuomet aš turiu taip pasielgti kiekvieną vakarą. O kuomet jūs pakeičiate tai į išgydymą ar kažką, matote, jūs… Žmonės yra sutelkę dėmesį į vieną dalyką. Tu beveik negali jo pakeisti į kažką kito, iš pat pradžių.

9 Ir... ir po to, taip pat, žinant, kad jūsų tarpe kažkas vyksta, suprantate, kad aš... aš tiesiog... aš... aš žinau. Aš žinau, kad jūs... jūs to nepastebite, matote. Aš esu tiesiog užtikrintas, kad jūs to nepastebite, matote. Ir jūs sakote: „Broli Branhamai, tau turėtų būti nelengva tai sakyti“. Aš žinau, kad taip yra.

10 Bet, pažvelkite, tiesiog... leiskite man tiesiog dabar tai pasakyti. Aš manau, kad šios garsajuostės bus skirtos tik mums patiems ir panašiai. Bet leiskite man tai pasakyti, matote. Tai, kad jūs... jūs ne... Jūs to nesuprantate, matote, ir jūs neturite to suprasti. Todėl nebandykite nieko aiškinti, suprantate. Nebandykite prie to pridėti savo aiškinimo; jūs tiesiog... jūs tik dar toliau atitolsite. Tiesiog priimkite mano patarimą, jeigu dabar manimi tikite, jeigu Dievas suteikė... suteikė man malonę jūsų akyse.

11 Ir jūs žinote tai... tuos apreiškimus ir dalykus. Aš... aš buvau su jumis čia ilgą laiką, suprantate ir tai visada buvo teisinga. Ir dabar, kad tai būtų dvigubai įrodyta, teisingai, tai teisingai atitinka Žodį. Matote? Todėl, jūs žinote, kad Tai yra TAIP SAKO VIEŠPATS. Tai yra tiksliai taip. Suprantate, tai jums yra įrodyta.

12 Taigi, tiesiog būkite iš tiesų nuolankūs, būkite Krikščionys ir stenkitės gyventi dėl Dievo. Ir gyvenkite nuoširdžiai drauge su savo artimu ir mylėkite tuos, kurie jūsų nemyli. Nesistenkite padaryti jokio… Suprantate, jūs padarote, jūs tik paverčiate tai į kažką paslaptingą ir supainiojate tikrąją Dievo programą. Matote?

13 Ir jūs visi nutuokiate ir žinote, kad čia vyksta kažkas paslaptinga. Ir tai vyksta. Ir aš žinau, kas tai yra. Taigi, aš tiesiog to neįvardinu; tai yra Dievo malonė, kuri leidžia man žinoti, kas tai yra. Tai yra kažkas, kas yra milžiniška. Ir dabar pat tai praėjo ir apskritai nėra būdo, kuriuo jūs galėtumėte tai suprasti. Ir tai yra... aš... bet... todėl padėk man, su šita Biblija savo rankoje, aš žinau, kas tai yra. Tai jums buvo pasakyta anksčiau. Todėl tiesiog... tiesiog nebandykite pridėti jokio aiškinimo, bet tiesiog patikėkite manimi kaip jūsų broliu. Matote? Mes gyvename didingoje valandoje. Mes gyvename laike, kuriame... Na, mes esame...

15 Vakarykštę popietę kažkas įvyko mano kambaryje ko aš... aš niekada nesugebėsiu... pamiršti, suprantate. Ir taip jūs... Ir maždaug prieš dvi savaites kažkas įvyko, to niekada nebus galima...Tol, kol gyvensiu šioje žemėje aš... aš niekada nesugebėsiu nuo to pabėgti, matote. Ir... taip... bet...

16 Ir... bažnyčia, jūs neturite žinoti šių dalykų, todėl nepridėkite prie nieko jokio aiškinimo. Matote? Tiesiog eikite toliau ir tik nepamirškite, kas jums pasakyta. Gyvenkite Krikščionišką gyvenimą. Lankykite savo bažnyčią. Būkite tikra šviesa ten, kur esate ir tiesiog dekite dėl Kristaus, ir pasakokite žmonėms kaip jūs Jį mylite. Ir tiesiog leiskite jūsų liudijimui sklisti iš meilės, visada, žmonėms. Matote? Nes, jeigu taip nedarysite, jūs patys sau pakenksite ir po to jūs... jūs išsuksite iš praminto tako. Suprantate, kiekvieną kartą, kai bandėte tai padaryti, taip ir atsitikdavo. Matote? Todėl ne... ne... nebandykite niekaip to aiškinti.

17 Ir ypatingai šį vakarą, kai tas Antspaudas taps jums regimas, suprantate, nebandykite Jo išaiškinti. Jūs tiesiog gyvenkite toliau ir būkite nuolankūs, ir tęskite toliau toje pačioje, aiškioje Žinioje.

18 Dabar jūs pasakysite: „Broli Branhamai, ar tai... Mes, būdami Gyvojo Dievo Bažnyčia, ar mes neturėtume...“.

Na, aš stengiausi... Pažvelkite čia, aš noriu pasakyti...

Pasakysite: „Na, kodėl aš negaliu? Man derėtų turėti...“.

Ne. Taigi, to nereikia.

19 Nepamirškite, aš sakau tai jūsų labui. Suprantate, aš sakau tai tam, kad jūs suprastumėte. Jeigu jūs manimi tikite, taigi, pasiklausykite to, ką jums pasakysiu. Matote? Matote?

20 Taigi, čia... dabar čia yra stotelė ir... tai yra... mes pavadinsime ją pasiklausymo stotele, suprantate. Ir joje yra... yra radijas, suprantate, ir per jį galima pranešti įspėjimus ir veiksmų nurodymus. Panašiai kaip kalavijas jūsų rankoje... Suprantate, ji [radijo stotelė – Vert.] gali priimti signalą iš blogųjų arba priimti tik tai, kas... ji priima siunčiamą žinią, suprantate.

21 Taigi, tačiau dabar, pavyzdžiui paimkime įprastą žmogų, iškilo tiek daug kultų ir klanų, po nedidelių Dvasios išsiliejimų iki tokio lygmens, kad žmonės kaip reikiant susijaudina, išeina ir pradeda dar vieną nedidelį judėjimą, ir, jūs žinote, ir... ir panašiai. Matote? Jūs nenorite tuo užsiimti. Matote? Taigi, tik nepamirškite, tiesiog išlikite tokie, kokie esate.

22 O jūs sakote: „Na, Viešpats parodys...“. Ne. Būkite dabar atsargūs, suprantate.

23 Pažvelkite į štai ką. Leiskite man jums šį tą parodyti, suprantate. Ar žinojote, kad dabar pat šiame kambaryje yra dešimtys tūkstančių balsų? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Vert.] Tiesiogine prasme, žmonių balsai keliauja elektrinėmis radijo bangomis! Kodėl jūs jų negirdite? Juk tai yra balsai. Ar tai tiesa? [„Amen“.] Jie keliauja tiesiogiai per šią vietą. Na, yra žmonių pavidalai ir kūnai, kurie būtent šiuo metu praeina per šią patalpą. Ar tai tiesa? [„Amen“.] Na, kodėl jūs jų nematote? Matote? Jie yra čia, tikri balsai tokie kaip mano. Na, kodėl jūs jų negirdite? Matote? Iš pradžių tai turi pro kažką prasiskverbti, kad tai būtų apreikšta. Matote? Ar dabar suprantate? [„Amen“.]

24 Taigi tiesiog nieko nebandykite išaiškinti. Jeigu Dievas norės, kad jūs kažką sužinotumėte, Jis tai jums pasiųs. Matote? Todėl būkite dabar tikrai, tikrai tvirti. Išlikite ramūs, kažkas įvyko. Ir dabar tiesiog būkite... Jūs suprantate, ką turiu omenyje ar ne? [Susirinkusieji atsako: „Amen.” – Red.] Ir tiesiog būkite… Nesistenkite savęs padaryti neįprastu, kad būtumėte krikščionis... nes jūs... jūs atsitraukiate nuo Dievo. Ir jūs... jūs... jūs...

25 Jeigu galite tai suprasti – tai yra tas Trečiasis Patraukimas. Matote? Jūs... jūs jau turėjote tai suprasti, praėjusią dieną. Matote? Todėl tuomet... tik nepamirškite, nebus jokio pamėgdžiojimo kaip buvo su tais kitais dviem. Matote? Todėl, tai yra tiek, kiek jums... jums dabar reikia žinoti. Tiesiog... tiesiog nepamirškite to...

26 Suprantate, dabar... šioje patalpoje kažkas vyksta ir čia yra Kažkas. Čia yra... čia yra, faktiškai šioje patalpoje, Angelai, Dievo Balsas. Matote? Tačiau kaip jūs... Jūs negalite… Jeigu jūs negalite išgirsti žemiško balso, jeigu kas nors neprabyla, kaip gi tuomet ketinate išgirsti dvasinį Balsą?

27 Taigi jūs galite apsimesti, kad girdite kažką giedant tam tikrą giesmę. Jų ten gali net nebūti, suprantate. Bet kai tai iš tiesų prisiliečia prie kristalo, prie kurio turi prisiliesti, tuomet pasigirsta tikras išaiškinimas, ir yra parodoma, įrodo tai per atvaizdo parodymą. Suprantate, ką turiu omenyje? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.]

28 Taigi, Dievo Dvasia, kai Ji prabyla per tikrą Žodį, Ji pati Save įrodo, kad Pati parodytų, jog Tai yra tiesa. Ar dabar suprantate? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Gerai.

Dabar pasimelskime tik dar kartą.

29 Dangiškasis Tėve, mes ruošiamės... atverti šios Knygos viršelį ir iš žemiškos pusės... stengiamės parodyti tai, ką Tu mums atidengei iš dvasinės sferos. O dabar aš meldžiu, Dieve, kad Tu padėtum man teisingai atsakyti į šiuos klausimus. Kad būtų pasakyta, kad... kad jie yra... Kad tai padėtų žmonėms. Kad tai suteiktų jiems supratimą. Ir aš meldžiu, kad Tu suteiktum man supratimą, kad aš galėčiau tai perteikti Tavo žmonėms, kad jie galėtų įgyti supratimą, kad mes kartu galėtume gyventi Dievo šlovėje ir garbėje per Jėzaus Kristaus Vardą. Amen.

30 Dabar aš noriu pasakyti štai ką...

31 Ir aš maniau, kad šitas dalykas čia leidžia valdyti garsajuostės įrašą, bet taip nėra, supratau. O čia yra... stalinis šviestuvas... O aš galvojau, kad garsajuostės mygtukas anksčiau buvo čia. Bet man buvo pasakyta tik pamojuoti broliams esantiems... ten patalpoje, įrašų darymo patalpoje, ir jie žinos, kada reikia sustabdyti garsajuostes, ir kada nereikia.

32 Suprantate, tarnavimas garsajuostėmis yra paplitęs po visą pasaulį, visur, matote, visur. Jos yra platinamos įvairiausiomis kalbomis ir panašiai. Todėl yra dalykai, kuriuos mes būdami čia pasakome, bet būdami kitur nesakytume, suprantate, ir dėl šios priežasties mes jas sustabdome.

33 Taigi, atsakinėjimas į klausimus yra... nepaprastas dalykas. Todėl aš... aš dabar... kad atsakyčiau į juos... dauguma iš jų, dauguma klausimų yra už...Taigi, jie visi... Kai kurie iš jų iš viso nesusiję su Žinia, visiškai, bet aš ketinu... arba... su Antspaudais visai nesusiję, bet aš pasistengsiu į juos atsakyti. Ir jie buvo man paduoti... ir kai jie buvo užduoti... Dauguma iš jų man buvo užduoti. Arba... didelė jų dalis buvo apie maldos poreikius ir sergančiuosius, ir kenčiančius. Ir... ir įvairius panašius dalykus, nesustojant, ir tai visiškai nesusiję, kad į tokį klausimą būtų atsakyta. Ir tuomet jie... Man buvo perduota krūva, kurioje buvo... apie įvairius dalykus, Rašto vietas ir panašiai; bet galbūt, jeigu mes turėsime laiko, mes pasistengsime atsakyti į juos geriausiai kaip galėsime. Taigi, ir jeigu aš padarysiu klaidą, na, nepamirškite, klaidos padarymas nebus tyčinis.

34 Taigi, ar visi gerai jaučiatės? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Amen. Ar tai nėra taip... Kokios tai yra Dangiškos vietos Kristuje Jėzuje, kokia nuostabi vieta, koks nuostabus laikas!

35 Iš visų kartų, kai esu stovėjęs prie sakyklos bažnyčioje, aš dar niekada, niekada, nei karto savo tarnavimo metu, nebuvau taip prasiveržęs į Dievo sritis ir dvasines sritis taip, kaip šį kartą; labiau visko, ką apskritai esu padaręs savo tarnavimo metu, bet kuriame tarnavime, bet kokioje vietoje, štai taip. Dažniausiai tai yra susiję su išgydymu. Šitai yra Tiesų apreiškimas, per tą pačią Dvasią, ta pati Dvasia.

36 Ir aš... aš buvau vienas, visai vienas, ir mane ten maitino, tiksliau ėjau valgyti į vieną vietą. Ir aš tiesiog buvau vienas, todėl tai buvo tikrai puikus laikas.

37 O dabar, iš karto, arba ryte, arba kitą rytą aš… Greičiausiai, jeigu turėsime atliekamo laiko, aš tiesiog melsiuosi už ligonius šį rytą, jeigu šie klausimai neužims per daug laiko.

38 Todėl aš... aš privalau šiek tiek atsitokėti, suprantate. Žmogaus protas gali atlaikyti tik tam tikrą kiekį. Matote? Ir kai tu pasieki tokią vietą, kurioje tu prasėdi valandą priblokštas Dievo Akivaizdos ir Ugnies Stulpas kybo priešais tave, tu... tu negali to ilgai atlaikyti, suprantate. Žmogus negali, negali to atlaikyti.

39 Ir taip, dabar, šitie klausimai yra tikrai puikūs. Aš vertinu... ir išmintį ir dalykus, kuriais žmonės remiasi. Taigi, paimsime pirmąjį. Ir aš pasistengsiu į juos atsakyti. Ir tuomet, jeigu aš... aš to teisingai neatsakysiu, na, jūs... jūs tuomet atleiskite mane.

40 Ir jeigu jūs turite kitokį išaiškinimą ir jeigu tikite, kad jūsų supratimas apie tai yra teisingas, na, tiesiog eikite toliau. Tai nepakenks, nes ten yra ne daugiau nei vienas ar du, kurie yra susiję su išgelbėjimu. Yra tik...

41 Dauguma klausimų yra užduoti... iš šitos kitos pusės... arba apie Bažnyčios paėmimą. Todėl suprantate, klausimai, kurie yra štai čia – jie turi išsipildyti ir jų išsipildymas dar ateis toliau kitose dalyse. Nes dabar mes esame toliau bažnyčios periodo, mūsų mokyme... Knygoje. Mes esame toliau, šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių pašaukimo laike. Dabar pirmasis iš čia:

1 kl.: Ar penkios protingos mergelės iš Mato 25 yra patarnautojos Nuotakai, ar jos ir yra Nuotaka? Matote? Jeigu tos protingos mergelės yra Nuotakos patarnautojos, kur tuomet yra Nuotaka?

42 Matote, taigi, mano supratimu, šios penkios mergelės… Jų ten buvo dešimt, jūs žinote, kurios išėjo, suprantate. Ir tai yra tik simbolis arba palyginimas, suprantate, tai... tai, ką ketinu jums pasakyti. Matote, ten jų buvo dešimt. Žinoma ten buvo daugiau nei dešimt. Tai buvo tik įvardintas skaičius. Bet, tuomet... protingos mergelės savo žibintuvuose turėjo Aliejų. Neprotingosios Aliejaus savo žibintuvuose neturėjo.

43 „Todėl, jeigu ten buvusios dešimt, iš Mato, jeigu...“. Tai yra... žmogaus... „Jeigu tos dešimt, ten, ar tai reiškia, kad tiek bus... ar šitos penkios, tiksliau, ar iš viso bus tik penkios, matote, tik penki žmonės? Ne, tai nereiškia to.

44 Tai yra tik simbolis apie mergeles, suprantate, apie mergeles, kurios išėjo turėdamos Aliejų savo žibintuvuose. Jos yra dalis tos Nuotakos. Ir mano supratimu...

45 Ir tuomet jūs pastebite, taigi, kad jos buvo paskutinės sargybos mergelės. Buvo visose sargybose, ten buvo septynios sargybos. Ir septintoje sargyboje, vidurnakčio valandą, prie ko mes dabar prieiname, matote... Taigi, toje vidurnakčio sargyboje tos mergelės pabudo ir apkarpė savo žibintuvus, ir įėjo į vidų; kai tuo tarpu mieganti mergelė...

46 „Taigi šita dalis čia, šios penkios, – jeigu tokia yra klausimo prasmė, ką reiškia, – ar ten buvo tik penkios?“. Ir čia mes turime daug klausimų, apie... tuos septynis tūkstančius ir panašiai. Taigi, tai... tai buvo tik simbolis, jų dalis. Ir visi, kurie pabudo tame paskutiniame periode čia, septintoje sargyboje, kurie... „Jeigu ten buvo tik... tik penkios, kurios tuo metu pabudo, kurios buvo perkeistos, įėjo į vidų su Nuotaka, ir panašiai, su Jaunikiu? Taigi, jeigu jie patys...“.

47 Tai nereiškia, kad bus tik penki. Nes jie miega, iš visų periodų; kaip mes išnagrinėjome šią savaitę, matote.

48 Pau... Pauliaus dienomis, bažnyčios Efeze angelas; Paulius įkūrė tą bažnyčią, buvo jai pasiuntinys. Nepamirškite, Paulius įkurdamas bažnyčią Efeze tapo pasiuntiniu tai bažnyčiai. Ir Dvasia tuo metu buvusi žemėje buvo liūto Dvasia. O liūtas yra Judo giminės Liūtas, kuris yra Kristus, o Kristus yra Žodis. Paulius turėjo to periodo Žodį! Tūkstančiai užmigo tame periode. Ar tai tiesa? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.]

49 Po to atėjo kitas periodas ir laikas, kuriuo bažnyčia pasinėrė į... į tamsiuosius amžius, jaučio Dvasia išėjo į priekį; darbas, triūsas ir auka, ir atidavė save gyvybes. Tūkstančių tūkstančiai užmigo kankinių mirtimi ir panašiai. Jie laukia, suprantate.

50 Po to... ir atėjo kitas periodas, Liuteronų, reformatorių periodas. Ten pasirodė protingiausi, žmogaus sumanume. Jeigu atkreipėte dėmesį, žmogus pasirodė tame ir kai tai padarė, jis prie to pridėjo savo gudrumą. Štai kas jį sutuokė su kita puse, matote. Matote? Jeigu jis tik būtų pasilikęs su Dievo išmintimi, tik reformuodamas ir ištraukdamas... Bet ką jis padarė? Po to žmogaus, kuris turėjo žinią, Liuterio... po Liuterio mirties jie įkūrė Liuteronų organizaciją.

51 Po Veslio mirties jie įkūrė metodistų organizaciją. Matote? Štai taip jūs ir tęsiate. Tai... tai tiesiog... tiesiog taip yra daroma. Dabar aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į... į.. į šitai, pažiūrėkite. Dabar kas nors gali paklausti apie Sekmininkus, kurie buvo... trečiasis periodas.

52 Matote, kiekvienas iš tų periodų tik šiek tiek niurktelėjo į Šventąją Dvasią. Išteisinimas yra Šventosios Dvasios darbas; pašventinimas yra Šventosios Dvasios darbas; bet krikštas yra Šventoji Dvasia. Dėl šios priežasties buvo reikalinga, kad ateitų pranašiškas pranašas. Ne pasiuntinys tam periodui, nes Šventoji Dvasia atėjo Pati, Jo pilnatvėje, krikšte.

53 Tačiau periodo pabaigoje, kaip kaskart pasibaigdavo ir kituose, mes ten atrandame, tuomet būdavo siunčiamas pasiuntinys. Ir visi tie neaiškumai ir panašūs dalykai turi būti pastatyti į vietas štai taip, tuomet bažnyčiai ateis Paėmimas.

54 Bet kadangi daugelis spėlioja dėl visų tokių įvairių dalykų: „Saulė pavirs į tamsą, mėnulis...“. Jie nukelia tai toli, į Krikščioniško periodo praeitį. Jiems tiesiog nepavyksta pamatyti, kad ten tuos tris klausimus uždavė mūsų Viešpačiui, matote, kai Jis juos atsakė.

55 Taigi, iš praėjusio vakaro, manau, nebuvo nei vieno klausimo. Mes paėmėme kiekvieną iš tų klausimų ir parodėme juos tiesiogiai po Antspaudais. O Antspaudai yra visa Knyga kartu, Ji pati.

Ar jūs tikite tuo, daktare? [Brolis atsako: „Taip“ – Red.]

56 Matote, tiesiog visa tai kartu suvyniota. Ir mes paėmėme tai, ką Jėzus čia pasakė. Jie uždavė tris klausimus, suprantate: „Kada išsipildys šie dalykai? Koks bus Tavo atėjimo Ženklas? Ir kas yra pasaulio pabaiga?“. Ir Jis perėjo tiesiogiai per... Ir mes išnagrinėjome juos, kiekvieną esantį po tuo, išskyrus vieną. Kas tai buvo? Septintasis Antspaudas. Kodėl? Suprantate, tai nėra žinoma. Štai taip. Kiekvienas iš jų aiškiai atsidengė. Aš parodžiau juos paralelėje, visiškai teisingai, iš visų pusių.

57 Ir aš, kai aš praėjusį vakarą užsirašiau... ir atėjau iki to ir perėjau… Aš sugrįžau, kad pasižiūrėčiau į savo senus užrašus, kuriuos aš padariau anuomet. Na, aš pamačiau, kad aš supainiojau vieno vietą su kito vieta, štai taip. Aš sukeičiau juos, iš visų pusių. Aš tai padariau. Aš spėju, kad jūs tai pastebėjote. Jūs, ar jūs tai pastebėjote? Matote?

58 Čia aš užrašiau tai, ką aš ketinau užrašyti ant šitos kitos pusės ir užrašiau tai ant štai čia. Sudėjau... sudėjau jas abi, 9, 11 ar 9, 6, ar ką... ar 6 ir 11, ir... ir... ir 9 ir 11, o taip nebuvo. Tai buvo atvirkščiai, kita eilutė po tos. Matote? Ir štai kaip tai buvo... atsakymas tarp maro ir karo, suprantate? Štai kur tai buvo.

59 Todėl aš taip apsidžiaugiau! Aš tiesiog elgiausi kaip... Aš mėgavausi apreiškimo sukeltu sužadinimu. Todėl aš... aš priskyriau tai šitai štai čia. Sėdėdamas ten su pieštuku ar rašikliu ir abejoms vietoms aš priskyriau 11, kai taip neturėjo būti. Aš manau, kad tai buvo 9 vietoj 11, kitoje pusėje.

60 Bet ar dabar jūs matote kokioje tobuloje paralelėje jos yra? Taigi, nepamirškite to. Jos yra paralelėje iki pat Šeštojo [Antspaudo – Vert.] ir sustoja, suprantate. Ir sekite... sekite Antspaudų atidengimą; yra prieinama iki Šeštojo ir yra sustojama. Tiesiog „Tyla Danguje, – tik tiek yra pasakyta, – pusės valandos laikotarpyje“.

61 Taigi dabar su šitais, matote, aš... aš turiu paskubėti ir į juos atsakyti. Nes, matote, kiekvienas iš jų yra pamokslas, keturių savaičių trukmės, suprantate, apie... apie kiekvieną iš jų, ir tu tiesiog kalboje pereini prie kažko kito. Bet aš... aš nenoriu taip daryti, nes noriu atsakyti į visų klausimus, tiek, kiek galiu.

62 Šios mergelės, matote, jos buvo sudarytos iš... Tai yra tik jų dalis tame periode, matote. Kiekviename periode yra mergelės. Matote? A... Antspaudas...

Angelas ateina pas bažnyčią. „Efezo bažnyčios angelui rašyk“. Matote?

63 Po to pereikite štai čia, tuomet po parašymo Efezo bažnyčiai sulyginkite tai sugrįždami atgal, Antspaudas yra atidengiamas. Tiesiog tokiu būdu mes tai atidengiame, stengiamės visa tai jums pateikti (ar suprantate, ką turiu omenyje?), jeigu Viešpats leidžia.

64 Ką jie turėjo iš pradžių? Bažnyčios periodus. Ar tai tiesa? Kitas dalykas – žinia Bažnyčios periodams. Ar dabar visi tai aiškiai supranta? Matote?

65 Iš pradžių mes turime bažnyčios periodus ir turime istoriją, išdėstėme apie Nikėjos tarybas ir tarybas iki Nikėjos, ir viską, ką galėjome rasti istorijoje, ir atradome, kad teisingas Žodžio išaiškinimas tiksliai atitiko istoriją. Ir parodėme tai iki pat šios dienos, šioje Laodikėjoje. Ir jums... jums nereikia šito įtraukti į istoriją; šitai tampa istorijos dalimi savaime dabar, suprantate. Štai kiek beliko. Ir po to parodėme, kas bus šiame periode.

66 Dabar mes sugrįžtame prie Antspaudų ir atidengiame tą Antspaudą. Dievas mums atidengia tą Antspaudą. Kas yra tai? Pirma, ten yra pasiuntinys, bažnyčios periodai; toliau yra Septyni Antspaudai.

67 Taigi, mes atrandame sugedimą, kuris prasideda septintame bažnyčios periode. Tačiau Septintasis Antspaudas nieko neapreiškia, to, kas turės su juo įvykti. Matote? Nes bažnyčios periodo pabaigoje turi ateiti pranašiška dovana, kad apreikštų tuos dalykus. Matote? Ar jūs sekate mintį? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Gerai. Dabar atkreipkite dėmesį į tai, kaip kiekvienas iš tų Antspaudų...

68 Po to aš perėjau štai čia ir tų trijų klausimų, kuriuos uždavė Jėzui Kristui: „Kas, kada išsipildys šitie dalykai: 'Ten neliks akmens ant akmens'? Kada šitai bus sugriauta, šis religinis pasaulio centras, ir kada kitas bus įkurtas? Matote, kada tai bus?“. Jojantis Antikristas! Matote? Ir kas išėjo jo pasitikti? Žodis, Žodis prieš žodį.

69 Po to tai perėjo į politiką ir kitus dalykus ir ten prasidėjo jaučio darbas. Matote? Tai yra tiksliai antras iš štai čia. Ir Jėzus taip pasakė Mato 24, pažiūrėkite. Tuomet mes ėjome toliau iki reformatorių sumanumo, Žvėris žmogaus pavidalu išėjo su tuo susitikti. Štai kas įvyko. Po to mes ėjome toliau, kitas, iki Ketvirtojo Antspaudo, kai Antikristas tapo konglomeracija ir turėjo vardą „Mirtis“.

70 Dabar sekite, ką pasakė Jėzus: „Ir jis įmes ją į ugnį ir netgi nužudys jos vaikus“. Tai mirtis, jojanti. Tai ir protestantai ir katalikai, ant kiekvieno iš jų yra mirties žymė. Matote: „Ji ir jos vaikai bus sunaikinti“. Todėl, jeigu jūs priklausote nuo savo denominacijos, jums derėtų iš jos pasitraukti tuojau pat.

71 Ir tuomet, kai buvo prieita prie Septintojo Antspaudo, Jėzus ties tuo sustojo. Jis atidengė Šeštąjį Antspaudą pasakydamas: „Mėnulis pavirs krauju ir tamsa, ir visa kita“. Šitie dalykai išsipildys. Mes priėjome prie pat to ir atidengėme Šeštąjį Antspaudą. Po to, kai Šeštasis Antspaudas buvo atidengtas, tuomet sugrįžome iš karto atgal ir parodėme tą patį.

72 Štai taip, su trijomis skirtingomis Rašto vietomis, susiejome jas kartu su apreiškimu. Matote? Sekite. Vieta, kurioje Jėzus tai pasakė; vieta, kurioje... kai Jis atvėrė Knygą, tai buvo paslėpta nuo pasaulio sutvėrimo; it tuomet šios dienos čia apreiškimu priskyrėme tai būtent štai čia, susiejo jas tris kartu. O trejetas simbolizuoja liudininką. Todėl tai yra teisinga. Tai yra visiškai teisinga.

73 Taigi, tos mergelės, kurios čia pasirodė, jos yra tos, kurios buvo užmigusios ir taip visas kūnas yra kartu sudarytas iš tos grupės. Tai sudarys... suprantate, kad sudarytų... protingąsias mergeles. O neprotingosios mergelės yra tos, kurios ten išėjo kartu tuo pat laiku, kuriuo išėjo protingosios mergelės, antikristas, ir jie yra tie, kurie bando nusipirkti Aliejaus.

74 Dabar tik pažvelkite čia ir suprasite kaip tai tobula, kur bepažiūrėsi. Jeigu aš galėčiau čia atsistoti ir papasakoti apie dalykus, kurie yra apreiškiami tame kambaryje, sakau jums, tai susuktų jums galvas. Tačiau kaip jūs ketinate tai padaryti... kai jūs visa tai turite čia?

75 Ir tuomet tu, vienu ar kitu būdu, kai atsitrauki nuo žmonių, tuomet paslaptys pradeda atsidengti. Tuomet tu pamatai dalykus, kurių neišdrįsi žmonėms papasakoti, taip pat. Nes, suprantate, jeigu tai padarysi, jie įkurs nedidelius „izmus“.

76 Ir tuomet pažiūrėkime, ką padarė ši nedidelė išgydymo dovana, kaip ji supainiojo bažnyčią. Kiekvienas esate patyręs tą pojūtį, kiekvienas tai išgyveno; ir giliai mano širdyje (Dievas žino, kad tai yra tiesa), Aš žinojau, kad tai nebuvo teisinga, nes Jis man taip pasakė. Matote? Bet tai tėra melagingas pamėgdžiojimas, kad žmonės būtų suklaidinti. Taigi, tai tiesa. Taigi, bet jūs suprantate, jūs negalite kalbėti apie tuos dalykus. Geriausia yra palikti tai ramybėje.

77 Ir ar jūs prisimenate Trečiąjį Patraukimą? Jis pasakė: „Niekam nepasakok“. Aš pasakiau, kad tai buvo kas? Kas iš jūsų tai prisimena? Žinoma. Prisimenate, stovėjau ten bandydamas įnerti tą batų šniūrelį į to mažą batuko skylutę, regėjime? Jis pasakė: „Tu negali išmokyti sekmininkų kūdikių antgamtinių dalykų“.

78 Aš pasakiau: „Tai bus Trečiasis Patraukimas ir tai nebus žinoma, todėl padėk man, iš Dievo malonės“.

Taigi... dabar mes esame... dabar mes esame pabaigos laike. Ilgai netrukus Malonės Sostas taps Teismo Sostu. Kol matote kaip artėja šitie dalykai ir šitie žmonės ateina, jums derėtų ir patiems įeiti į vidų, jeigu dar nesate viduje. Matote?

79 Dabar: „Susirinkę Dangiškose vietose,“ – matote, tai taip pat reiškia daugiau nei tik džiūgauti. „Dangiškose vietose,“ – jeigu jūs iš tiesų esate susirinkę Kristuje, tai yra baugus dalykas.

80 Stovėti prie... to Viešpaties Angelo, jūs manote, kad jūs tiesiog šūkautumėte ir rėktumėte. Nėra, taip nėra. Tai beveik mirtinai jus išgąsdina. Matote? Todėl suprantate, yra... yra skirtumas tarp tiesiog džiaugsmo ir judraus šokio, su tuo viskas yra gerai, ir tarp to, kai yra prieinama prie tikro dalyko. Matote? Matote? Štai kur yra baimė. Tai yra baimę keliantis dalykas. Ne ta prasme, kad bijai, jog esi prarastas; bet stovėti priešais angelišką Būtybę, ir Pati Šventoji Dvasia ten stovi.

81 Taigi, tai bus Nuotakos dalis. Štai iš ko ji bus sudaryta, matote, visų tų, kurie miega. Ir nejaugi mes negalime kuo aiškiausiai pamatyti...

[Garsajuostės įrašas nutrūsta. Tuščia vieta juostoje – Red.] …dabar meldžiu, kad Tu suteiktum žmonėms išgydymą, per šitas nosines, kurios bus uždėtos. Jėzaus Vardu. Amen.

Taigi, ar dabar viskas yra gerai? [Broliai atsako: „Amen“ – Red.] Ačiū jums. Kažkas ant kažko užmynė? [Brolis atsako: „Turėjome per daug garso įrašymo aparatų toje linijoje“]. Per daug garso įrašymo aparatų sukėlė per didelį krūvį. Matote? Gerai, tiesiog apkeiskite. Tiesiog paimkite garsajuostę ir apsikeiskite jomis, ir perrašykite iš anos. Taigi, dabar atkreipkite dėmesį į kitą klausimą.

2 kl.: Ar evangelistai turėtų toliau tarnauti tarnavimo laukuose?

82 „Šioje valandoje,“ – žinoma, jie turi omenyje. Žinoma, visomis jėgomis. Nekeiskite nei menkiausio dalyko. Jeigu Jėzus ateis ryte, šiandien pamokslaukite taip lyg tai bus už dešimties metų nuo šiandien, bet gyvenkite taip lyg tai bus šią valandą.

83 Ne... nepasidarykite dabar neryžtingi. Štai dėl ko aš bandau jus įspėti, suprantate. Tik nepasidarykite keisti, susireikšminę. Nieko nekeiskite. Bet jeigu jūs darote kažką neteisingai arba elgiatės blogai, atgailaukite, suprantate, sugrįžkite pas Dievą. Toliau tęskite savo evangelistinį tarnavimą kaip ir anksčiau.

84 Jeigu statote namą, užbaikite jį statyti. Jeigu Jėzus ateis rytoj jūs būsite rastas ištikimai atliekantis pareigą. Jeigu jūs statote bažnyčią, toliau statykite, užbaikite statyti. Aš jau geriau sudėčiau savo pinigus į kažką tokio nei būčiau rastas su jais savo kišenėje. Matote?

85 Todėl tiesiog... tęskite toliau, tęskite daryti tai, kuo užsiimate. Ar visi dabar supratote? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Tęskite toliau ir judėkite į priekį tokie, kokie esate. Taigi, tik... tik nesustokite. Nedarykite kažko... Tiesiog eikite toliau tokie, kokie esate. Toliau tarnaukite Viešpačiui.

86 Taigi, pavyzdžiui, jeigu jūs buvote... jeigu jūs dirbate kažkokiam žmogui ir jūs sužinotumėte, kad liko penkiolika minučių iki darbo pabaigos. „Na, – pasakytumėte jūs, – aha, liko tik penkiolika minučių, todėl aš tiesiog nueisiu štai ten ir prisėsiu“. Iš jūsų algos bus atskaičiuota už tas penkiolika minučių.

87 Jeigu jūs sėjate kviečius, sėkite savo kviečius. Kasate bulves; tęskite, iškaskite jas. Pasakysite: „Na, niekas jų nevalgys“? Tai visiškai nesvarbu. Vistiek jas iškaskite. Matote? Taip. Tiesiog tęskite toliau tokie, kokie esate.

88 Kažkurią dieną iš kažko gavau laišką. Kažkas jiems papasakojo, pasakė: „Na, laikas yra čia pat. Parduokite fermą. Dabar jums nebereikės to maisto iš kurio pragyvenate fermoje, – pasakė, – nes šitas Tūkstantmetis turi prasidėti ir jums jos nereikės. Todėl nieko nelaukdami tiesiog… Ir kol tęsis Suspaudimo periodas, jūsų vaikai yra neišgelbėti, todėl tiesiog leiskite jiems… Palikite... palikite fermą vaikams, jie galės joje prasimaitinti, bet visi likę jūs, parduokite savo fermą,“ – ir... ir, ar kažkas į tai panašaus. Ir, o, jie suprato tai...

89 Aš pasakiau: „O, tai bent!“. Jeigu aš žinočiau, kad Jis rytoj ateis ir jeigu aš būčiau ūkininkas, aš šiandien apsėčiau laukus. Žinoma. Jeigu jis sukūrė mane ūkininku, aš išliksiu būtent savo pareigose. Tai tiesa. Jeigu jis sukūrė mane mechaniku, pasakė, kas...

90 Kažkas pasakė, kažkurią dieną, jis pasakė: „Žmogus atėjo ir pasakė: 'Sakyk, broli... ar žinai ką?'. Jis pasakė: „Aš ketinu atiduoti tau antrą porą raktų. Aš įsigijau naują automobilį“. Jis pasakė: „Aš ketinu atiduoti tau antrą porą raktų,“ – pasakė savo pastoriui. Pasakė: „Aš ketinu atiduoti tau antrą porą raktų, nes Paėmimas gali prasidėti, tu žinai, – ir, pasakė, – ir jo man daugiau nereikės“. Pastorius būtų į jį [Paėmimą – Vert.] nepatekęs, suprantate. O! Štai koks pasiruošimas, ar ne? Gerai. Bet taip... taip yra, matote, mes neturime tokie būti.

91 Mes privalome būti... sveiko proto, tvirti Krikščionys, suprantate. Aš esu čia tam, kad dirbčiau iki paskutinės minutės. Aš turiu atlikti darbą ir aš būsiu rastas ištikimai atliekantis pareigą. Jeigu jis ateis šį rytą, aš noriu stovėti čia pat prie sakyklos.

92 Jūs pasakysite: Broli Branhamai, jeigu Jis turėtų sugrįžti šį rytą, ar mums nederėtų būti štai ten?“. Ne, pone!

93 Štai tokia yra mano pareiga. Aš stovėsiu štai čia, pamokslausiu, kai Jis ateis, sakysiu tuos pačius dalykus, kuriuos dabar sakau. Tuomet, kai Jis ateis, aš tiesiog išeisiu kartu su Juo, suprantate.

94 Jeigu aš bulvėms purensiu žemę, aš tiesiog purensiu toliau kaip tik galėdamas. Kai Jis ateis, aš tiesiog numesiu kauptuką ir pakilsiu.

Prisimenate jubiliejaus metus? Jeigu jie kap... pureno [žemę – Vert.] kauptuku, jie ir toliau sau pureno. Jie žinojo, kad jubiliejaus metai, galbūt prasidės už dešimties minučių ir trimitas nuskambės prasidėjus jubiliejaus metams. Jie tiesiog ir toliau krovė šieną, ką jie būtų bedarę. Bet kai trimitas nuskambėdavo, tuomet jie mesdavo šakę ir išeidavo. Matote? Štai taip, tiesiog kraukite šieną tol, kol trimitas nuskambės. Gerai.

[Iš kažkur arti pradeda girdėtis triukšmas – Red.] Klausimas: „Pagal atidengimą...“. Ar tai...? Ar kažkas nutiko. Kas? Ten... ten kilo triukšmas. Klausimas:

3 kl.: Pagal Penktojo... Penktojo Antspaudo atidengimą Mozė ir Elijas turės... turės mirti. O kaip buvo su Henochu?

95 Aš nežinau. Matote? Aš... aš... Jeigu aš nežinau, aš tiesiog jums pasakysiu, kad aš nežinau. Matote? Aš... aš nežinau... aš nežinau visų klausimų, žmonės. Aš... aš nežinau. Ir jeigu aš nežinau, aš jums pasakysiu, kad nežinau. Jeigu aš nežinau.. aš nepasakysiu jums apie tai tol, kol nesužinosiu, suprantate. Bet aš... aš nežinau.

96 Aš dažnai apie tai galvojau, aš pats. Ten buvo Henochas... Aš suprantu, kad Mozė sugrįš ir Elijas sugrįš, ir jie bus nužudyti, matote, bet Henochas buvo perkeistas iš anksto. Aš dažnai galvojau ir pats kėliau klausimą: „Na, o kaip, kaip yra su tuo?“.

97 Bet, tuomet, štai kokią vienintelę paguodą galiu pasakyti, ji yra tokia. Taigi atkreipkite dėmesį, Mozė tarnavo Dievui tik keturiasdešimt metų. Matote? Jis buvo... jis buvo šimto dvidešimties metų amžiaus. Tačiau dvidešimt metų... Pirmus keturiasdešimt metų, turiu omenyje, per juos jis įgijo išsilavinimą. Ar tai tiesa? Antrus keturiasdešimt metų Dievas turėjo tą išsilavinimą iš jo paimti. O trečius keturiasdešimt metų jis tarnavo Dievui. Matote? Gerai. Tačiau Henochas vaikščiojo su Dievu penkis šimtus metų ir jis buvo be kaltės. Matote? Matote? Taigi, Mozė sugrįš, kad patarnautų dar kažkiek laiko, jis ir Elijas.

98 Taigi, tai... aš nesakau, kad tai yra teisinga, suprantate. Aš tiesiog pateikiu jums tai kaip mintį, suprantate. Bet kad pasakyti kokioje dalyje, aš nežinau. Aš tikrai negaliu jums pasakyti kas... kas ten įvyko ar ką Dievas padarys.

4 kl.: Koks bus... vardas... kurį turės žmonės iš Apreiškimo 3:12?

99 Aš... aš nežinau. Taip. Jis pasakė: „Duokite jiems naują vardą“. Aš... aš... aš nežinau, koks jis yra, suprantate. Greičiau tai taps žinoma tada, kai mes ten pateksime, bet aš... aš dabar nežinau, koks jis yra, suprantate. Matote, tai padarys Jis. Matote? Jis davė jiems naują vardą, kurį... kurį tik jie žinojo, patys. Matote?

5 kl.: Taigi, broli Branhamai, ar yra kokia Rašto vieta leidžianti susituokti po skyrybų? Tai yra labai svarbu.

100 Čia yra parašyta: „Svarbu“. Na, dėl šios priežasties... tai yra nesusiję su tuo... Kiek man žinoma, mano broli, ar sese, kas tai bebūtų, tokios vietos nėra, nebent tavo sutuoktinis yra miręs. Nes Biblijoje yra pasakyta: „Mes esame sujungti su jais tol, kol jie yra gyvi“. Matote?

101 Taigi, kas liečia, ar... ar yra „kokia nors Rašto vieta?“. Štai ko buvo čia klausiama: „Ar yra Rašto vieta?“. Matote? „Ar yra kokia nors Rašto vieta?“. Tokios negalėčiau surasti, suprantate, negalėčiau surasti.

Nes Paulius pasakė apie... apie susituokusią porą: „Jeigu sutuoktinis yra miręs, tuomet jie yra laisvi susituokti su kuo tik nori, kas yra Viešpatyje“. Bet iki to, bet, sekite, jūs pasižadate: „Iki mirtis mus išskirs“. Štai taip. Jūs jau davėte priesaiką, suprantate.

102 Todėl aš nemanau, kad tokia [Rašto vieta – Vert.] yra. Taigi, jeigu yra... jeigu jūs kažkokią suradote ir ji yra teisinga, na, viskas... viskas gerai. Bet, kas liečia mane, aš...aš nei vienos negaliu surasti.

6 kl.: Ką reiškia: „...žiūrėk, nepakenk aliejui ir vynui“ iš Apreiškimo 6:6?

103 Tai yra Šventoji Dvasia. Matote? Mes neseniai tai išnagrinėjome. Greičiausiai kas nors, žinote, atėjo šiek tiek pavėlavęs į pamokslą, jie... na, dėl kitų garsajuosčių, žinote.

„...nepakenk aliejui ir vynui“. Ką reiškia aliejus ir vynas?

104 Aliejus, kaip mes parodėme tai simbolyje, reiškia Šventąją Dvasią. Matote? Vynas yra... ir aliejus yra kartu susieti, Biblijoje, garbinime. Matote? O vynas, kaip mes parodėme, štai iš kur man kilo mintis apie „sužadinimą“. Vynas sužadina. Ir vynas, pagal... pagal savo fizinį provaizdį, per sužadinimą, yra apreiškimas.

105 Dabar susimąstykite. Kas sužadina Bažnyčią. Apreiškimas. Matote? Todėl vynas, jaunas vynas, turėtų būti... Dabar sekite. Aliejus ir vynas buvo kartu, aukoje; buvo kartu, ba… bažnyčios garbinime. Dabar atkreipkite dėmesį, kartu simbolyje, kartu susieti.

106 Jeigu turite abėcėlinę rodyklę, jūs patys pasižiūrėkite ir atrasite visą giją, kurioje vynas ir aliejus yra atrandami kartu garbinime. Jeigu turite... Krudenso, na, ten yra pasakyta.

107 Dabar atkreipkite į tai dėmesį. Tačiau dabar, suprantate, aliejus visada reiškia Šventąją Dvasią. Mes atrandame tai Ezekielyje. Ir mes atrandame tai Senajame Testamente. Mes atrandame tai visame Senajame Testamente.

108 Kodėl mes sergančiuosius patepame aliejumi? Mes patepame sergančiuosius aliejumi todėl, kad tai simbolizuoja Šventosios Dvasios išliejimą ant jų. Matote? Taip pat išmintingoji mergelė turėjo Aliejų; neprotingoji Aliejaus visai neturėjo, suprantate. Taigi, štai kas yra Aliejus. Ir tuomet vynas, tai... tai yra... jeigu aliejus simbolizuoja... simbolizuoją Dievą... Dievas yra Dvasia. Matote?

109 Dievas yra Žodis. „Pradžioje buvo Žodis; Žodis buvo pas Dievą. Žodis tapo kūnu, ir tai buvo Dievas“. Taigi, tuomet, jeigu Žodis dabar... dabar yra čia fiziniame pavidale, vynas yra kaip vanduo, kuris... arba apreiškimas, kuris apreiškia Žodžio išaiškinimą, kuris sužadina tikintįjį, suprantate. Tai bent, jie tiesiog sako: „Aš niekada anksčiau to nesupratau! Tai bent! Šlovė!“. Kas tai yra? Suprantate, sužadinimas, matote, per apreiškimą.

110 Aš to taip pat nežinojau iki tos vienos dienos, kai ten sėdėjau. Matote? Taigi, tai yra: „Ką reiškia aliejus ir vynas...?“. Tai buvo: „Žiūrėk, kad nepakenktum“. Tai buvo juodojo žirgo raitelis. Ir tai buvo tamsiųjų amžių laiku, trečiasis bažnyčios periodas. Atkreipkite dėmesį. Ir ten: „To ten liko tik truputis, tik truputis, bet nepakenk tam“.

111 Ir aš manau, jeigu jūs paimsite tai... „Trečiojo Antspaudo“ garsajuostę, jūs... jūs atrasite tai ten, kur mes tai nuodugniai paaiškinome, arba detaliai, tiksliau.

7 kl.: Broli Branhamai, ar Avinėlio Gyvenimo Knyga ir Gyvenimo Knyga yra ta pati Knyga?

112 Žinoma, matote, nes joje yra parašytas visas atpirkimas, toje Knygoje. Matote? Jų vardai buvo… Jūs pasakysite: „Na, mūsų vardas yra įrašytas Avinėlio Gyvenimo Knygoje, broli Branhamai. Mano... mano buvo įrašytas kažkurį vakarą“. Ne, jis nebuvo įrašytas. Ne, jis nebuvo įrašytas. Jūs tik atradote, kad jis ten buvo kažkurį vakarą, tai buvo... suprantate, nes jų vardai buvo įrašyti prieš pasaulio sutvėrimą. Matote? Tai yra, visa tai yra viena Knyga, suprantate.

8 kl.: Taigi, broli Branhamai, ar tai tiesa, kad... kad kiekvienas žydas gimęs po Kristaus atėjimo bus išgelbėtas? Ir kas yra šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai? Ar jie yra iš anksto numatytieji, kad būtų užantspauduoti Šventąją Dvasia? Ir kokia yra jų misija?

113 Čia yra apie trys klausimai viename, čia. Bet, štai čia pirmasis:

Ar... ar tai tiesa, kad kiekvienas žydas gimęs po Kristaus, kuris gimė žemėje, turės būti išgelbėtas?

114 Ne. Ne visi bus išgelbėti, tik tiek, kurių vardai buvo įrašyti Avinėlio Gyvenimo Knygoje prieš pasaulio sutvėrimą, žydas ar pagonis. Matote? Tai viskas. Knygoje yra ši paslaptis ir Knyga tai atskleidžia tik dabar; ne kiekvieno vardą, bet kokia yra Knygos paslaptis, tuo metu kai tie vardai yra pašaukiami. Ar dabar galutinai tai supratote? Matote?

115 Knygoje nėra pasakyta: „Taigi, Ly Veilas turės būti išgelbėtas šito periodo laiku, ar... arba Ormanas Nevilis,“ – ar... ar dar kas nors. Ne, tai nėra pasakyta. Ji tik parodo paslaptį, atskleidžia paslaptį to, kas tai yra. Bet mes, patys, tikėjimu tuo patikime. Aš tai pasakiau kažkurį vakarą.

116 Kažkas pasakė: „Na, man net nereikia stengtis tai pasiekti. Brolis Branhamas pasakė, kad iš Džefersonvilio bus išgelbėtas tik vienas“. Matote? Taigi, suprantate, tai nurodo į palyginimą. Tai... tai... tai nėra tik tiek, tai... tai nėra tik tiek. Galbūt ten bus tūkstančiai išgelbėtųjų. Aš nežinau. Aš viliuosi, kad jie visi bus išgelbėti, suprantate, bet aš nežinau.

Bet štai kaip aš noriu tuo tikėti: „Aš esu tas vienas“. Jūs tikėkite taip pat dėl savęs. Jeigu negalite, tuomet kažkas yra negerai su jūsų tikėjimu; jūs nesate įsitikinęs tuo, ką darote.

117 Kap jūs galite... kaip jūs galėsite prieiti ir pažiūrėti į mirties veidą, kai nesate tvirtai įsitikinęs, ar esate išgelbėtas, ar ne? Matote? Kaip jūs galėtumėte nusileisti štai ten ir pasakytam tam luošam, čia gulinčiam vyrui, aklam ir susuktam: „TAIP SAKO VIEŠPATS. Atsistok! Jėzus Kristus tave išgydo“?

118 Kaip jūs galėtumėte atsitoti, ten guli tas senas, sustiręs kūnas, kuris yra negyvas ir yra miręs valandų valandas, ir ten guli, šaltas ir sustiręs; ir pasakyti: „TAIP SAKO VIEŠPATS, atsistok ant savo kojų“? Jums derėtų... jūs turite suprasti apie ką kalbate. Matote?

119 Na, pasakysite: „Mirtis pareikalauja visko. Nebėra vilties“. Taip, bet Kai Dievo Žodis yra apreikštas ir jūs žinote, kad tai yra Dievas, tai viską pakeičia. Tai tiesa.

120 Taigi, taip, šitie žydai nėra... Ne visi žydai bus išgelbėti. Ne, pone. Jie nebus išgelbėti, tik tie, kurie...Kai Jis kalba apie... apie žydus, „žydai“ yra tik pavadinimas, kuris jiems buvo suteiktas, kai jie išvyko… Aš manau, kad Nebukadnecaras, anuomet pradėjo juos vadinti „žydais“, pats pirmas, nes Judo giminė buvo atvesta ten. Ir jiems buvo suteiktas pavadinimas „žydai“, taigi, nes jie atvyko iš Judėjos ir jie gavo žydų pavadinimą.

121 Bet, taigi, Izraelis yra kitoks. Izraelis ir žydai yra visiškai skirtingi. Kiekvienas žydas... kiekvienas žydas nėra izraelitas, suprantate. Ne, jis yra tik žydas. Bet, tuomet, Izraeli... Paulius niekada nepasakė, kad visi žydai bus išgelbėti. Jis pasakė: „Visas Izraelis bus išgelbėtas“. Kodėl? „Izraelis“ yra vardas, kuris... kuris yra atpirkimo vardas, iš pat pradžių. Matote? Ir visas Izraelis bus išgelbėtas, bet ne visa Judėja... judaizmas bus išgelbėtas. Matote?

122 Tiesiog kaip pagonys, bus...Yra tūkstančių tūkstančiai žmonių, taip, tiesiogine prasme milijonai, tose organizacijose ir jie yra pasivadinę „Krikščionių Kristaus bažnyčia“, ir įvairiausiais tokiais pavadinimais. Tai visiškai nieko nereiškia. Ne... Tai nereiškia, kad jie bus išgelbėti.

Žmonės sako: „Taigi, tu turi priklausyti tai arba kitai organizacijai, tam tikrai organizacijai. Jeigu tavo vardo nėra mūsų knygoje, tu esi pražuvęs“. Taigi, tai yra kultas. Matote? Tai yra kultas. Matote?

123 Yra tik vienas būdas, kuriuo galite būti išgelbėti ir tai yra: „Ne tas, kuris nori, ar tas, kuris bėga, tas, kuris... Tuomet, tai yra Dievas, kuris parodo malonę“. Ir Dievas per savo išankstinį žinojimą, iš anksto paskyrė Bažnyčią Savo šlovei ir tai yra tie, kurie yra išgelbėtieji. Teisingai. Taigi, jūsų tikėjimas Tame turi tokį įsitvirtinimą!

124 Jūs pasakysite: „Na, mano tikėjimas yra už To įsitvirtinęs“. Bet pažiūrėkite kokį gyvenimą jūs gyvenate. Jūs matote, kad esate Tam net netinkamas. Jūsų inkaras yra neteisingas. Jūs įtvirtinote jį už smėlio, o ne už uolos. Pati pirma bangelė jį nutrauks. O...

125 Leiskite Žodžiui būti kažkame apreikštu. „Mano bažnyčia To nemoko!“. Būtent tą akimirka tai parodo, kad jūs nebuvote įsitvirtinę už jokios uolos. Jūs buvote smėlyje. O... Tai tiesa. Todėl dabar jūs matote, dabar.

Ir šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai, ar jie yra iš anksto numatytieji?

126 Taip, pone. Tai yra Izraelis, dvasinis Izraelis.

127 Tik pagalvokite, jų ten bus milijonai. Aš nežinau, kiek jų ten yra dabar; Aš spėju, kad visa grupė, bet jie ne visi bus išgelbėti, nes jie yra Judėjoje. Matote?

Ar jūs nors įsivaizduojate kiek dabar jų ten yra? Aš nežinau. Bet greičiausiai jie yra... Po to, kai prasidės šis kitas persekiojimas... Jie yra surenkami per… Jūs žinote, aš tai turiu apie juos garsajuostėje, vešiuosi ją su manimi į vakarus į vieną, vieną iš „Sandoros“ bažnyčių, kuri yra...

128 Tai yra ta senoji... O, aš dabar užmiršau. Tai pradėjo... Jie turi jas net Afrikoje. Olandų reformatoriai. Tai yra Olandijos reformatorių bažnyčia, Sandoros. Taigi, jeigu, kas nors iš jų čia sėdite, aš pasakysiu jums kodėl. Jūs vis dar laikotės to senojo Heidelbergo katekizmo, ir būtent dėl to, jūs vis dar esate Olandų reformacijoje. Todėl jūs galite tai išblizginti suteikdami Amerikietišką pavadinimą. Štai... štai, kas slepiasi po tuo, nes jūs mokote iš to paties katekizmo, senojo Heidelbergo. Patys paklauskite savo pastoriaus ar tai ne tiesa. Matote? Taigi dabar, atkreipkite į tai dėmesį.

Šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai ar jie yra iš anksto numatytieji, kad būtų užantspauduoti Šventąją Dvasia?

129 Taip, pone. Tai yra visiškai teisinga. Gerai. Dabar, jeigu yra... Taigi, jeigu aš...

Jeigu aš jums tinkamai neatsakiau, na, galbūt aš... aš galiu klysti, suprantate. Bet šitai yra tiksliausiai pagal mano supratimą, suprantate. Tai yra tiksliausiai pagal mano supratimą.

9 kl.: Broli Branhamai, kadangi jūs iškentėjote... ar... apie gyvatės sėklą… (O, šito nebuvau pastebėjęs. Šitai visiškai buvau praleidęs.) ...apie gyvatės sėklą šią savaitę ar yra tinkama užduoti šį klausimą? Mano draugai paprašė manęs, kad paaiškinčiau Pradžios 4:1, bet aš negaliu. Ar jūs man padėsite?

130 Tai.. tai neatitinka temos. Bet vistiek aš... aš... aš pasitengsiu kaip galėdamas su Dievo pagalba. Pažiūrėkime dabar. Leiskite man pasitikslinti, tik trumpai. Aš manau, kad tai yra ten, kur ji pasakė: „Aš gavau sūnų iš Viešpaties“. Aš... aš manau, kad taip yra. Aš manau, kad Ieva tai ten pasakė. Aš ketinu patikrinti, kad būčiau įsitikinęs.

131 Nes, aš pasakiau, kažkurį vakarą, septyni... vietoj... „septyni šimtai“ vietoj „septyni tūkstančiai“. Todėl tai priverčia mane jaudintis, suprantate, ir tu tiesiog turi būti budrus. Ir priešas yra iš kiekvienos pusės, o tu... tu suvoki tai, matote. Taip, teisingai.

Ir Adomas pažino savo žmoną Ievą; ir ji pastojo ir pagimdė Kainą, ir tarė: „Aš gavau vyrą nuo Viešpaties“.

132 Dabar aš tiesiog atsakysiu į tavo klausimą, mano broli ar sese. Ir, taigi, nepamirškite, aš nenoriu jūsų užsipulti, ne. Aš stengiuosiu jums padėti, suprantate. Aš myliu jus ir aš myliu tą žmogų, kuris galbūt tai sukritikavo. Bet aš nemanau, kad šitas žmogus yra kritikas. Jie pasakė: „Padėkite man,“ – matote, nes žmonės tuo tiki, bet jie tiesiog nėra tinkamai išmokyti, per Šventąją Dvasią, kad žinotų, ką pasakyti tokiam žmogui, kuris jų to paklausė.

133 Taigi, ji čia pasako, koks yra klausimas, be abejo, tai yra tai, ką jie sako: „Ieva pasakė, kad ji gavo tą vyrą nuo Viešpaties“.

134 Kaip jūs galvojate iš kur galėtų ateiti gyvybė, jeigu neateitų iš Viešpaties ar tai būtų gera, ar bloga? Kas siuntė... kas siuntė Judą Iskarijotą į žemę? Pasakykite man tai. Biblijoje yra pasakyta, kad jis buvo gimęs pražūties sūnumi. Užduokite jiems tokį klausimą; būkite sumanūs, matote. Matote? Taigi, jūs suprantate, jie negali... negali... tai yra...

135 Atkreipkite dėmesį, tuomet, jeigu norite jiems parodyti daugiau iš techninės pusės, Pažvelkite. Ten kalbėjo Ieva, jeigu norite tai pamatyti kalboje, tai yra čia, tai yra parašyta taip, kad tai yra paslėpta nuo išmintingųjų ir protingųjų akies. Čia Ieva... yra mokoma taip, kad Dievas buvo Tas, nuo Kurio ji pagimdė tą sūnų. O Jis yra Dvasia todėl to negali būti. Matote? Dabar sekite čia, jeigu norite į tai atkreipti dėmesį. „Aš gavau... vyrą nuo Viešpaties“. Matote, jūs negalite padaryti, kad tai skambėtų kitaip... Bet privalo būti teisingas to išaiškinimas, suprantate. Taip, pone. Ne, pone, jeigu tai... tuomet dvasia...

136 Ir mes visada atkartojame mūsų tėvo prigimtį. Jūs tai žinote. Pažiūrėkite į kūdikį, prigimtį. Na tuomet Adomas buvo Dievo sūnus; Ieva buvo Dievo duktė; teisingai, pirmas Dievo kūrinijos dalykas, kuriame negalėjo būti nei dėmelės... blogio, niekur su juo susijusio. Blogis dar net nebuvo pažintas.

137 Tuomet kodėl Kainas buvo melagis, žudikas ir kuo tik jis nebuvo? Iš kur tai kilo? Tiesiog užduokite sau šitą klausimą. Tai buvo gyvatės sėkla. Matote? Ar Biblijoje nėra taip pasakyta? Atsekite jo sėklą iki pat galo. Tame jis tapo...

138 Kam priklauso pasaulis? Velniui. Kas jį dabar valdo? Velnias. Visiškai teisingai. Velnias valdo pasaulį. Jis pasakė Jėzui, tarė: „Ar matai kaip tai gražu, visa šlovė? Aš tai tau atiduosiu, jeigu Tu pagarbinsi mane“. Suprantate, jis yra to valdytojas. Dabar tai jam priklauso.

139 Dabar sekite, jo vaikai yra išmintingi; velnio vaikai. Arba paimkite Kaino vaikus, jeigu norite, ir atsekite juos per visas geneologijas ir jūs atrasite, jog jie buvo protingi vyrai, kiekvienas iš jų.

140 Tačiau, kai jis nužudė Abelį, ir Dievas siuntė Setą, tai buvo teisiojo provaizdis, kad atpirktų: buvo negyvas ir vėl prikėlė [per Seto gimimą – Vert]. O nuo ten... dabar sekite. Ne iš pirmosios sėklos, žemiškos; jie numirė. Ar dabar jūsų protai atverti? Matote? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Pirmoji sėkla iš fizinės sėklos, tiesiog įprastai geri, tai simbolizavo šiuolaikinę bažnyčią – Abelį. Tam, kad išsaugotų tą ateinančią giminės liniją, anas turėjo mirti tam, kad kitas galėtų ateiti, suprantate. Todėl turi būti pakartotinis gimimas, dar kartą. Ar jūs tai suprantate? [„Amen“ – Red.] Gerai, tik tam, kad jūs tai suprastumėte, matote. Matote?

141 Štai taip, tobulas provaizdis. Todėl netgi žemiškas žmogus gimęs iš... iš Adomo, jo tėvas parodo šitą žemišką dėsningumą. Nesuveiks, žemiškas žmogus negali suvokti Dievo dalykų. Todėl ten buvo Žmogus, kuris atėjo žemišku būdu ir numirė tam, kad tai vėl būtų atstatyta. Ir tai atsispindi Abelio mir... mirtyje ir pakeitimu per... per Setą.

142 Ir sekite, kokio būdo tai buvo žmonės, taigi, ta dvasia, kuri persidavė nuo jo: nuolankūs, ūkininkai, aviganiai. Pastebėkite, kas kilo iš šitos pasaulio išminties čia; protingi vyrai, statytojai ir... ir su rūdomis, ir įvairiausiais sumaniais gabumais ir dalykais. Pažiūrėkite, ką jie pasiekė, štai kaip toli, toli, o Dievas sunaikino kiekvieną iš jų, iki vieno, o nuolankiuosius išgelbėjo. Ar Jėzus nepasakė Mato 5: „Romieji paveldės žemę?“.

143 Todėl taip, nesijaudinkite. Jie visai neturi kuo pasiremti. Matote? Jie netiki, kad tai yra Kaino sūnus. Bet mes turime garsajuostę apie tai, jeigu jūs norėtumėte pasiklausyti kaip tai yra nuodugniai išaiškinta. Matote? Ne, pone.

144 Ir aš ten pamačiau iškarpą iš laikraščio, kurioje mokslas dabar ketina įrodyti, kad Ieva obuolio net nesuvalgė. Ji suvalgė abrikosą. Matote? Aš dabar turiu tą laikraštį namuose, suprantate. „Tai buvo abrikosas“. Kaip... kaip toli žmonės gali... Tai yra kūniškas protas, matote.

„Po to, faktiškai, Mozė niekada net neperėjo anapus vandens. Jis perėjo anapus per nendrių jūrą; pervedė Izraelį anapus šalia aukščiau buvusios Negyvosios jūros pusės. Ten buvo daugybė nendrių, visa nendrių jūra, būtent ten kur kadaise buvo vanduo, nuseko. Ir Mozė pasirinko greitesnį kelią ir apėjo aplink tuo keliu“. Ir ortodoksų bažnyčios su tuo sutinka. Jūs matėte tai. Ortodoksų bažnyčios tai priėmė, kad buvo taip.

145 O, žmogau, nejaugi tu nematai tos gyvatės sėklos, to antikristo ir visumos, kuri slypi ten pat? Žinoma. Taip, pone.

Broli Branhamai, prašau pasimelsk už mano mažą… (Na, tai yra maldos prašymas; Aš matau jį.) Pasimelskite už mano mažą anūką, labai serga gripu. Jis yra „Rivervju“ viešbutyje.

146 Viešpatie Jėzau, šitas vargšas žmogus neprašė šito tuščiai. Ji pamatė, kaip Tu tik ką sąmoningai patraukei netgi reumatinę karštinę nuo mažo berniuko kažkurį vakarą. Ji žino, kad Tu esi didis Dievas ir mes išsakome savo maldą už šitą mažą berniuką. Jėzaus Kristaus Vardu, tegul jis bus išgydytas. Amen.

147 Kai kas nors, ką nors parašo, tai nėra tuščiai. Jie... jie... jie turi... Nesvarbu kaip mums tai skamba paprastai, ir kiek to yra, bet... bet kažkas už to yra, suprantate; ta ponia, tas mažas berniukas, kažkas.

10 kl.: Ar Elijas, kuris ateis pamokslauti žydams, bus tas pats žmogus, kuris gyveno žemėje ar tai bus Elijo dvasia kitame žmoguje?

Dabar tai yra... aš... aš bijau pasakyti. Aš nežinau. Matote? Leiskite man tai dar kartą perskaityti.

Ar Elijas, kuris ateis pamokslauti žydams (o, taip), bus tas pats žmogus, kuris gyveno žemėje, ar tai bus Elijo dvasia kitame žmoguje?

148 Taigi, jeigu aš galėčiau į tai teisingai atsakyti, aš galėčiau jums papasakoti apie Henochą, suprantate. Bet aš... aš negaliu to padaryti, suprantate. Vienintelis dalykas, kurį žinau yra tik tai, Raštas pasako, kas tai bus. Ir taigi, ir gali būti, kad... Taigi, aš...aš kaip ir esu linkęs... Dabar leiskite man tai pasakyti tokiu būdu. Ir aš viliuosi, kad garsajuostė, broliai klausantys garsajuostės šitai supras. Aš esu linkęs tikėti, kad tai bus patepti vyrai, su jų dvasia. Nes, matote, jis pasakė: „Ar ne... ant Eliziejaus? Ar Elijo dvasia nesiilsi ant Eliziejaus?“. Matote: „Elijo dvasia“. Ir jis elgėsi taip, kaip Elijas elgėsi, suprantate. Todėl aš... jeigu aš... Bet aš negaliu pasakyti, ar tai yra teisinga. Aš... aš nežinau, suprantate. Aš esu su jumis nuoširdus. Aš nežinau.

11 kl.: Broli Branhamai, prašau ar jūs galėtumėte man atsakyti į šį klausimą apie krikštą? Mato 28:19 moko: „...Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. O Petras Apaštalų darbų 2:38: „...Viešpaties Jėzaus Vardu“. Kada įvyko šitas pokytis Apaštalų darbuose? Taigi, aš tikiu: „Viešpaties Jėzaus Vardu“.

149 Na, broli arba sese, kas tai parašėte, ten... ten nebuvo jokio pasikeitimo, suprantate. Tai... Ir Petras padarė tiksliai taip, kaip Jėzus pasakė padaryti. Taigi, jeigu kas nors ateitų ir pasakytų: „Naudokite Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios titulus,“ – jie padarytų taip, kaip Petras nesakė daryti, ko Dievas nesakė daryti. Matote? Taigi, Jėzus pasakė, kad...

150 Mes tiesiog... tik šiek tiek paimsime tai, kur... aš tik noriu jums kažką čia parodyti. Atkreipkite dėmesį. Dabar atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esate čia, žmogau. Aš padėsiu čia tris medžiagos dalis. Dabar pažvelkite. [Brolis Branhamas sudėlioja tris objektus kaip pavyzdį – Red.] Šitai yra Tėvas, šitai yra Sūnus, šitai yra Šventoji Dvasia; kaip žmonės iš trejybininkų jais tiki, tiki, kad jie yra trys atskiros asmenybės. Jie tuo tiki. Matote? Na tuomet... dabar leiskite man...

151 Ir tuomet Mato 28:19. Jėzus pasakė: „Eikite į visą pasaulį ir pamokslaukite Evangeliją visai kūrinijai. Jis...“. Ne, meldžiu atleiskite. Aš dabar cituoju Apaštalų darbus, arba iš Apaštalų darbų 2, aš manau. Ne, citavau Luko 24:49. Jis pasakė... Leiskite man tai perskaityti, aš suradau tai, matote, ir tuomet... Nes kažkurią dieną aš pasakiau, kad kai aš ne... Noriu būti įsitikinęs, kad sakau tai teisingai. Aš... aš žinau ką jūs čia sakote, bet aš noriu perskaityti tiksliai tai, ką Jis pasakė. Pradėkime nuo 16-os, iš 29-o [Mato 28:16 – Vert]. „Tada vienuolikai susėdus valgyti...“.

Tada vienuolika mokinių nuėjo... į Galilėją, į kalną, kur Jėzus jiems buvo nurodęs.

Ir kai jį pamatė, jie pagarbino jį; bet kai kurie abejojo.

Ir Jėzus atėjęs jiems kalbėjo, sakydamas: „Visa valdžia danguje ir žemėje yra man...Visa valdžia danguje ir žemėje yra man duota.

152 Taigi, kur yra Dievo valdžia? Kur yra Dievas? Jeigu visa Dangaus jėga ir visa jėga esanti žemėje buvo atiduota, kurgi tuomet dabar yra Dievas? Štai kur Jis yra, matote. Tai yra tai, kas jums kalba. Gerai.

Todėl eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami jas Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios DVASIOS vardu.

153 Taigi, trejybininkų sferoje yra taip: „Aš krikštiju tave Tėvo vardu, Sūnaus vardu, Šventosios Dvasios vardu“. To visiškai nėra Šventame Rašte. Matote? Jis pasakė: „Krikštykite juos vardu Tėvo ir Sūnaus, ir...“. To nėra... ir prieš kiekvieną prideda vardą. Vienas Vardas! Sektie čia. Nėra pasakyta: „Krikštydami juos vardais“. V-a-r-d-u, vienas Vardas: „Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Vardu“. Matote?

154 Dabar aš noriu jums užduoti klausimą. Ar „Tėvas“ yra vardas? [Susirinkusieji sako: „Ne“ – Red.] Ar „Sūnus“ yra vardas? [„Ne“.] Kiek čia yra tėvų? Kurio iš jūsų vardas yra „Tėvas“? Kiek čia yra sūnų? Kiek čia yra žmonių? Matote? Na, kurio iš jūsų vardas yra „Tėvas“, „Sūnus“ arba „Žmogus“? Matote?

155 Kaip vieną kartą moteris pasakė, ji pasakė: „Broli Branhamai, Šventoji Dvasia yra vardas. Tai yra Asmuo“.

156 Aš pasakiau: „Taip, pone. Aš esu asmuo, bet mano vardas nėra „Asmuo“. Aš esu asmuo, suprantate. Mano vardas yra Viljamas Branhamas; bet aš esu asmuo“.

Šventoji Dvasia yra Asmuo. Štai kas Tai yra. Tai nėra vardas; tai yra Dievo asmens titulas. Matote? Tai yra Dievo asmenybės titulas, to, kas Jis yra. Dabar... taigi, jeigu...

157 Jis pasakė: „Todėl eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami jas Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios DVASIOS vardu:“ Ne: „...Tėvo vardu, Sūnaus vardu, Šventosios Dvasios vardu“. Arba ne: „...vardais Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,” – bet: „...Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Vardu“. Ir jeigu „Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia“ nėra joks vardas, kaipgi tuomet suprasti?

158 Sakykime, jeigu tai yra „vardas“, na, tuomet kuris iš jų? Jūs norite vieną iš jų pavadinti vardu, kuris tuomet tai yra vardas? Jeigu norite titulą pavadinti vardu, tuomet, kuris yra vardas, kuriuo titulu jūs norite krikštyti, „Tėvo“ ar „Sūnaus“? Tai yra vienaskaitoje, matote.

Dabar atsiverskime čia iš... iš... ir tai yra paskutinė Mato knyga.

159 Kaip aš visada tai aiškindavau. Jeigu jūs skaitote meilės istoriją ir pasakote: „Jonas ir Marija ilgai ir laimingai gyveno“. Matote, taip yra dėl to, kad jūs ne... jūs nežinote, kas yra Jonas ir Marija. Sugrįžkite į istorijos pradžią, sužinokite, kas tokie yra Jonas ir Marija. Matote?

160 Todėl, štai tą jūs ir darote čia Mato knygoje. Jūs skaitote tik jos pabaigą. Sugrįžkite į Mato knygos pradžią ir perskaitykite, kokia buvo istorija. O čia yra paskutinis Mato skyrius ir paskutinės eilutės.

161 Lygiai taip pat, kaip kad jūs paimate knygą ir pasakote: „Jonas ir Marija ilgai ir laimingai gyveno. Tai buvo Jonas Džounsas ir... ir Marija „tokia ir tokia“? Tai buvo...? Ne, tai buvo Jonas...? Tai buvo Jonas Henris ir tai buvo „tokia ir tokia“? Tai Jonas „kažkoks“ ir „tokia ir tokia“?“. Ne, jūs dar to nežinote, suprantate. Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, kad įsitikinti – tai sugrįžti į knygos pradžią ir perskaityti. Suprantate, jūs negalite iš čia išplėšti dalies. Jūs turite visą sujungti kartu, kad susidaryti paveikslas.

162 Taigi, sugrįžkite į Mato pradžią, pirmąjį skyrių. Ir ten yra pradedama ir yra pateikiamos geneologijos, pradedant nuo pirmojo skyriaus. Po to tęsiasi iki 18-os eilutės ir yra sakoma: „Na, o Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks...“. Ar tai tiesa? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.]

163 Dabar aš noriu jūsų kažko paklausti. Dabar gerai įsiklausykite. Jūs įvardinkite tai. [Brolis Branhamas rodo į kiekvieną iš trijų objektų kaip į pavyzdį – Red.] Kas yra šis? Dievas... [Susisrinkusieji sako: „Tėvas“.] Dievas... [„Sūnus“.] Dievas… [„Šventoji Dvasia“.] Dabar, kas yra šitas? [„Tėvas“.] Kas yra šitas? [„Šventoji Dvasia“.] Kas yra šitas? [„Sūnus“.] Sūnus. Gerai. Dabar mes tai supratome. Dabar, kas jūs pasakėte šitas buvo? Dievas Kas? [„Šventoji Dvasia“.] Šventoji Dvasia. Gerai. Taigi, gerai.

Na, o Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks: Kai... jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, prieš jiems sueinant kartu, ji radosi nėščia iš…

164 [Susirinkusieji sako: „Šventosios DVASIOS“ – Red.] Taigi, aš maniau, kad jūs pasakėte, jog Dievas buvo Jo Tėvas. Dabar čia kažkas yra neteisingai; Jis negali turėti dviejų Tėvų. Jūs tai žinote. Matote? Dabar čia kažkas yra neteisingai. Taigi, kuris iš šitų žmonių... jeigu jie yra trys Asmenys, kuris iš Jų yra Jo Tėvas? Biblijoje čia yra aiškiai pasakyta: „...ji radosi nėščia iš Šventosios DVASIOS,“ – Dievas Tėvas neturėjo su tuo nieko bendro. Ir Jėzus pasakė, kad Dievas buvo Jo Tėvas ir mes žinome, kad Dievas buvo Jo Tėvas. Tuomet Jis turėjo du tėvus; gaunasi, kad jis buvo nesantuokinis, tikrai taip. Dabar ar matote į kokią padėtį save pastatote? Taigi:

Tuomet jos vyras Juozapas, būdamas teisus vyras ir nenorėdamas jos viešai apskelbti, buvo nusiteikęs slapta ją atleisti.

Bet, jam begalvojant apie tai...

165 Nepamirškite, jis buvo geras žmogus. Ir Viešpaties ranka yra tokia pati, kokia yra dabar; tie, kurie yra iš anksto paskirtieji, tai supras. Matote?

Bet, jam begalvojant apie tai, štai Viešpaties angelas pasirodė jam sapne...

Ar jūs sekate savo Biblijose? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Gerai.

...sakydamas: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok pasiimti sau savo žmonos Marijos, nes tai, kas joje prasidėjo, yra iš...

166 „Dievo Tėvo“? Ar aš neteisingai tai perskaičiau? [Susirinkusieji sako: „Taip“ – Red.] Žinoma, kad neteisingai. „Tai, kas joje prasidėjo,“ – neturi nieko bendro su Dievu Tėvu, tai yra „Šventoji Dvasia“. Ir dabar mes žinome, kad Dievas buvo Jo Tėvas. Ar tai tiesa? [„Amen“.] Tuomet, ką tai reiškia? Šventoji Dvasia yra Dievo Dvasia, žinoma. Dabar jūs tai supratote. Matote?

167 Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia yra tas pats Asmuo, arba Jis turėjo du tėvelius. Ir tuomet kurį... kurį asmenį jūs garbinate? Kokį Dievą jūs tuomet turite? Matote? Matote? Dievas Šventoji Dvasia ir Dievas Tėvas yra lygiai ta pati Dvasia.

Ir ji pagimdys sūnų...(šitą Žmogų čia) ir tu pavadinsi jį vardu…

Kokiu? [Susirinkusieji sako: „JĖZUS“ – Red.] „Jo Vardas!“. [„JĖZUS“.] Taigi nepamirškite.

pavadinsi jį vardu JĖZUS, nes jis išgelbės savo tautą dėl… iš jos nuodėmių.

Na, o visa tai atsitiko, kad išsipildytų tai, kas buvo Viešpaties kalbėta per pranašą, kuriam ateina Žodis, sakant:

Štai mergelė bus nėščia ir pagimdys sūnų, ir jie... vadins jį vardu Emanuelis’, kas išvertus reiškia ‘Dievas su mumis’“.

168 Koks yra Dievo Vardas? Koks yra Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios Vardas? [Susirinkusieji sako: „JĖZUS“ – Red.] Biblijoje pasakyta: „JĖZUS“ buvo Jo Vardas.

Taigi vienas vyrukas čia bandė dėl to ginčytis, čia bažnyčioje, pasakė: „Brolis Branhamas iš jų visų išsisuko, bet iš šitos neišsisuks“. Pasakė: „Čia yra parodyti trys skirtingi asmenys, tiksliai, tobulai“. Pasakė: „Mato trečiame skyriuje! Ten stovėjo Jonas, pamokslaudmas; ten atėjo Sūnus, priėjo, kad būtų pakrikštytas. Jis įbrido į vandenį, buvo Jono pakrikštytas; išlipo iš vandens ir atsistojo. Ir: „Štai, – pasakyta, – Jam atsivėrė dangūs“. Ir pasakyta: „Iš Dangaus nusileido Šventoji Dvasia, nutūpė kaip balandis. Ir Balsas iš Dangaus sakydamas: 'Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo...'“. „Trys atskiri asmenys tuo pat metu“. O, tai bent!

169 Taip. Tai tiesiog parodo, kad žmonės nėra pakrikštyti ir yra nepašaukti būti... būti tarnautoju, neturi teisės būti prie sakyklos. Tai tiesa.

Aš... aš... aš galėčiau paimti tokį žmogų, taigi, su Dievo pagalba, ir suriesti jį į tokį ragą, kad jam galva susisuktų. Pažiūrėkite, man neūpi, kas...

Ne, aš neturiu omenyje, kad „aš“ tai padaryčiau. Tai nuskambėjo neteisingai. Atleiskite man. Aš neturėjau to omenyje, Viešpatie. Aš neturėjau, taigi... Aš pajaučiau, kaip Jis pataisė mane dėl to, suprantate, todėl aš neturėjau to pasakyti tokiu būdu. Aš... aš atsiprašau. Aš tikiu, kad Šventoji Dvasia galėtų apreikšti tą paslaptį tam žmogui. Tai geriau skamba. Hm.

170 Tai yra tiesiog kaip instrumento suderinimas, kai kažką neteisingai padarote. Ir jūs galite tai atpažinti kaip Krikščionis, kad pasakėte kažką neteisingai. Jam tai nepatiko. Suprantate, tai mane pastatė štai ten. Matote? Manęs paveiksle nesimato, visiškai. Aš tiesiog... net nenoriu būti savimi ar kažkuo. Vien tik Jis, leidžiu Jam daryti darbą. Jis skleidžia garsą. Pats trimitas yra begarsis; balsas, kuris yra už jo, yra tas, kuris skleidžia garsą.

171 Dabar, pažvelkite į štai ką. Žmogus klaidingai išaiškino Žodį. Matote, tai yra... Prisiminkite: „Tai yra paslėpta nuo išmintingųjų ir protingųjų; apreikšta kūdikiams“.

Taigi, čia yra tas vienas Asmuo, Jėzus Kristus, kuris stovi ant žemės. Taigi, dangūs... žinoma, iš viršaus yra atmosfera. Dabar sekite: „Ir Jonas paliudijo...“.

172 Taigi štai, ką tas vyras turi pasakyti: „Ten yra Dievas Tėvas; ir ten yra Dievas Šventoji Dvasia, kaip balandis; ir ten yra Dievas Sūnus; kurie sudaro tris asmenis“, Tai yra klaidinga.

173 Jonas stovėdamas ten žinojo, kad tai buvo Avinėlis. Jonas pasakė: „Aš paliudijau, matydamas Dievo Dvasią kaip Avinėlį...“ Ten buvo Dievo Dvasia, kaip balandis, turėjau omenyje. Taigi čia yra tas pats dalykas, kaip kad pasakiau kažkurį vakarą, suprantate; vietoj septynių šimtų... Suprantate? Dievo Dvasia! Tai buvo Avinėlis toje vietoje. Ir Dievo Dvasia, Balandis, buvo Dievas. „Dievo Dvasia nusileidžianti iš Dangaus. Ir Balsas iš dangaus sakantis: 'Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo aš labai patenkintas'“.

„Visa valdžia Danguje ir žemėje yra atiduota į Mano ranką“. Matote? Matote? Matote? Tai yra Jis. Dabar koks buvo Jo Vardas? [Susirinkusieji sako: „JĖZUS“ – Red.] Tikrai taip. Matote?

174 Todėl, kas liečia trejybininkų teoriją, kad yra trys skirtingi Dievai, tai pagonybė! To niekada nebuvo mokoma Biblijoje. To niekada nebuvo mokoma liūto Žinioje, bet tai buvo perimta iš kitos, tai buvo antikristas. Paklauskite ko tik norite, bet kurio teologo. Tai niekada neatėjo iš... tik per nikolaitų mokymą. Štai kodėl taip išėjo su Martinu Liuteriu; štai kodėl tai tęsėsi toliau su Džonu Vesliu; ir toliau įsiliejo į sekmininkus.

175 Tą dieną, kai sekmininkai atsiskyrė, jie suformavo grupę „Vien tik Jėzus“. Taigi, ir tai yra neteisinga. Kaip Jėzus gali būti sau Tėvas? Matote? Todėl tai atkrenta.

176 Bet turi ateiti erelio metas. Matote? Tai yra laikas, kuriuo visos šitos paslaptys bus išaiškintos. Matote?

177 „Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia“ yra Viešpaties Jėzaus Kristaus titulai. Sekite, visi trys! Matas pasakė: „Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia“. Petras pasakė: „Viešpats Jėzus Kristus“. Kas yra Tėvas? „Viešpats pasakė mano Viešpačiui: 'Sėskis prie mano Dešinės rankos'“. Ar tai tiesa? Tėvas; Sūnus, Jėzus; Šventoji Dvasia, Logosas, kuris išėjo iš Dievo. „Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia“ neabejotinai yra Dievo Asmens trys titulai, pasireiškę... trimis skirtingais būdais, arba tai yra trys Jo Paties atributai.

178 Ir kad padaryti tai dar aiškiau, tam, kas negali suprasti, tai yra kaip trys to paties Dievo pareigos. Faktiškai, tai yra trys to paties Dievo atributai. Dievas veikiantis trijuose, skirtingai; Tėvystėje, Sūnystėje, Šventosios Dvasios epochoje. Dievas yra tobulas skaičiuje trys. Ar prisimenate antikristo skaičių, ketvertą? Matote? Dievas: „Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia“ neabejotinai yra „Viešpats Jėzus Kristus“.

179 Kai jūs krikštyjate vien tik tik „Jėzaus“ vardu, tai yra neteisinga, vien tik: „Krikštiju tave Jėzaus Vardu,“ – tai yra visiškai neteisinga. Aš pažįstu daug Jėzų. Na, Lotynų [Amerikos] šalyse jų yra daugybė, Jėzų.

180 Bet šis yra: „Viešpats Jėzus Kristus,“ – tiksliai įvardina, Kas Jis yra.

181 Yra daug Branhamų, jeigu norėtumėte pakalbėti apie mane asmeniškai, bet aš... aš esu tik vienas Viljamas Marijonas Branhamas. Tai.. tai esu aš. Bet apskritai yra daug kitų Viljamų Branhamų ir panašiai.

182 Bet šitaip yra išskirtinai vadinamas vienas Asmuo, Viešpats Jėzus Kristus, suprantate, Pateptasis. Yra tik vienas Toks. Taigi, tai tiesa.

Todėl, jeigu tai jums vis tiek nesuprantama, parašykite laišką ar panašiai, arba... arba kitu metu, kai atsakinėsiu į kitus klausimus... Aš noriu pasistengti atsakyti į šitą, tam kad pažiūrėčiau ar suspėsime pasimelsti už kai kuriuos sergančius žmones, kurie kenčia.

12 kl.: Broli Branhamai, jeigu šitas klausimas yra ne... yra netinkamas, neatitinka... tuomet neatsakykite. (Tai yra gerai. Aš vertinu tai.) Kokie vaikai... kokie vaikai pateks į Paėmimą, ar ir mažieji? Ačiū jums.

Jie neparašė savo vardo. Taigi, jei neparašote, tai nėra būtina.

183 Bet, pažvelkite... Kai Dievas įrašė vardą į Avinėlio Gyvenimo Knygą prieš pasaulio sutvėrimą, pasaulyje nėra tokio dalyko, kuris galėtų jį ištrinti, nes jis yra parašytas Kristaus Kraujo rašalu. Ar tai būtų tokio dydžio, kitokio dydžio, ar net tokio dydžio, ar kas tai bebūtų, tai vistiek nekinta. Matote? Visi vaikai, visa Bažnyčia, viskas, kas tik yra... yra... Dievo per Jo išankstinį žinojimą.

184 Taigi, mes nežinome. Jūs pasakysite: „Broli Branhamai, ar tu gali įrodyti, jog tu ten esi?“. Ne, pone. Aš negaliu to įrodyti. Dievas galėtų mane panaudoti kaip įrankį kažkam kitam ir jus panaudoti tokiu pat būdu. Bet aš tikiu ir per tikėjimą aš esu išgelbėtas. Ne per žinojimą aš esu išgelbėtas; per tikėjimą! Štai kaip jūs esate išgelbėti. Štai kaip mes visi esame išgelbėti.

185 Tačiau nepamirškite, Dievas yra begalinis. Ar jūs tikite tuo? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Begalinis! Na, buvimas begaliniu, tai padaro Jį… Ir tuomet Jis yra viską žinantis. Ar jūs tikite tuo? [„Amen“.] „Viską žinantis“ reiškia, kad „Jis žino visus dalykus“. Jis negali būti... Jis negali būti viską žinančiu nebūdamas begaliniu. Suprantate, niekada negalėjo būti to, ko Jis būtų nežinojęs. Jis žinojo kiekvieną uodą būsiantį žemėje ir kiek kartų jis sumirksės savo akelėmis, ir kiek riebalinių medžiagų jis išskirs, kiek visi jie kartu svers. Jis žinojo kiekvieną jūsų kvapsnį, kurį jūs įkvėpsite, ir kaip giliai jis pasieks jūsų plaučius. Štai ką reiškia begalinis.

186 Taigi, jeigu Jis yra begalinis, tai padaro Jį viską žinančiu. Ar tai tiesa? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Ir jeigu Jis yra viską žinantis, tai padaro Jį visur esančiu, nes Jis tiksliai žino minutę, valandą, laiką, iki pat penkiasdešimt penkių tūkstančių tūkstantosios sekundės dalelės, kada tai turės prasidėti. Matote? Ar suprantate mintį? [„Amen“.] Taigi, Jis žino visus dalykus. Ir dėl šios priežasties Jis turi visą jėgą, žino visus dalykus ir gali viską.

187 Dabar pažiūrėkime. Taigi: „Ir visi vaikai, kuriuos Dievas... Kiekvienas, kurį Dievas... Kai jie...“. Taigi, nepamirškite, kai Jėzus buvo... Biblijoje pasakyta...

188 Taigi, mes žinome, kad Jėzus buvo nužudytas maždaug 30-aisiais mūsų Viešpaties metais. Ar tai tiesa? Apytiksliai, tai apytiksliai buvo metų vidurys, aš spėju, 30-aisiais mūsų Viešpaties metais.

189 Taigi, bet Biblijoje pasakyta, kad Jis buvo nužudytas prieš pasaulio sukūrimą. Ir jūsų vardas, kai Avinėlio Gyvenimo Knyga... Kai Avinėlis buvo nužudytas, kad atpirktų šią Knygą… Štai čia yra didis dalykas. Tai gali sukelti sužadinimą. Pažvelkite. Kai... kai... kai Avinėlis… Dabar prisiminkite, Biblijoje pasakyta, kad Avinėlio Gyvenimo Knyga buvo parašyta prieš pasaulio sutvėrimą. Ir jūsų vardas buvo įrašytas, buvo toje Knygoje, kai Avinėlis buvo nužudytas prieš pasaulio sutvėrimą, kad atpirktų kiekvieną vardą, kuris buvo įrašytas toje Knygoje. Matote? Ar dabar suprantate tai?

190 Suprantate, ten nėra nieko, kas būtų netvarkoje. Tai veikia taip tiksliai kaip Dievo chronometras, matote, kaip besisukantis laikrodis. Jūsų vardas buvo ten įrašytas prieš pasaulio sutvėrimą, kai Avinėlis buvo nužudytas tam, kad atpirktų tai, kas buvo Knygoje. O dabar Jis išeina į priekį ir paima Knygą tam, kad pareikalautų Savo atpirktųjų.

Aš nenoriu toliau gilintis, nes šiandien mes taip ir neatsakytume į kitus klausimus. Gerai. Klausimas:

13 kl.: Ar pragaras ir ugnimi ir siera degantis ežeras yra tas pats dalykas?

191 Ne. „Pragaro“ vertimas Biblijoje, aš manau... Taigi, čia sėdi teologai ir aš noriu į tai atsižvelgti. Mūsų brolis Aiversonas sėdi čia ir brolis Veilas, ir daug šių brolių, kurie iš tiesų yra teologai. Išverstas žodis „Hadas“ reiškia „kapas“. Ar tai tiesa? Graikiškas žodis reiškiantis kapą. Tačiau Ugnies ežeras yra kažkas kita. Nes Apreiškimo [knygoje – Vert.]: „Abu, Hadas ir viskas buvo įmesti į Ugnies ežerą“. Matote? Gerai. Taigi, pažiūrėkime.

14 kl.: O jeigu ne, ar Ugnies ežeras ir pragaras yra amžini?

192 Ne, pone. Ne, pone. Viskas, kas buvo sukurta nėra amžina. Ne. Viskas, kas sukurta... Dėl šios priežasties pragaras negali būti amžinas. Jeigu kas nors jums pasakys, kad jūs degsite amžiname pragare, norėčiau išgirsti Rašto vietą apie tai. Matote? Toks dalykas neegzistuoja.

193 Pragaras buvo sukurtas velniui ir jo angelams, antikristui ir jo žmonėms; tai buvo velniui, įsikūnijusiam velniui. Tai buvo sukurta dėl to, kad sunaikinti. Ir viskas, kas turėjo... Viskas...

194 Yra tik vienas dalykas, apskritai, iš visko, kas yra, iš viso pasaulio ir apskritai, yra tik vienas vienintelis Amžinas dalykas, ir tai yra Dievas. Prieš atsirandant atomui, ar elektronams, ar netgi prieš atsirandant kosminei šviesai, elektronams ar bet kam, Jis buvo Dievas. Jis yra Kūrėjas.

195 Ir tai yra vienintelis būdas, kuriuo jūs galite būti amžini – per priėmimą Amžinojo Gyvenimo. Ten paminėtas graikiškas žodis, aš manau, yra Zoe. Ar tai tiesa? Zoe. Zoe. Ir tuomet, tas... tas Gyvenimas, Dievas jums jį suteikia. Kaip tėvas, jūsų tėvas, suteikia savo gyvybę jums, per... per santuokos įžadus su jūsų motina; ir jis, per šitai, suteikia... suteikimo džiaugsmas (supraskite mane), gyvybės suteikimo sūnui. Ir taip padaro Dievas, turėdamas džiaugsmą suteikime Savo Gyvenimo sūnui. Matote? Ir tuomet jūs tampate Jo dalimi, kuri yra Zoe, Paties Dievo Gyvenimo. „Aš duodu... jiems Amžinąjį Gyvenimą“.

196 „Prikelsiu juos paskutiniąją dieną“. Tai yra vienintelis dalykas, kuris... kuris... Jūs turite Amžinąjį Gyvenimą. Ir tas Amžinasis Gyvenimas pažįsta Savo kūną, ir jis turės prisikelti. Tai galės... Yra neįmanoma, kad jis pasiliktų ten gulėti. Kaip Kristaus Dvasia tvyrojo virš kūno, Dievo Dvasia virš Kristaus, tą šlovingą dieną, Ji žinojo, kad Jis vėl prisikels; taip pat ir šventieji savo kūne.

197 Dabar prisiminkite. Jėzus, kai Jis numirė, Jis nuėjo į pragarą. Nes Jis turėjo ten nueiti; Jis buvo nuodėmių nešėjas. „Ir Jis pamokslavo sieloms, kurios buvo pragare, kurios neatgailavo didelės kantrybės metu, Nojaus dienomis“. Ar tai tiesa? Jis nuėjo į pragarą ir pamokslavo sieloms, atskirtoms nuo Dievo sieloms. „Mirtis“ reiškia „atskyrimas“. Ir jie atsiskyrė nuo Dievo, daugiau niekada negalėjo sugrįžti atgal. Ir Jėzus nuėjo tam, kad paliudytų, jog Jis buvo Tas, apie kurį buvo kalbėta... moters Sėkla.

198 Gyvatės sėkla, ar matote ką padarė gyvatės sėkla? Antikristas; galiausiai atsiduria mirtyje, atskyrime, raudonasis žirgas. Moters Sėkla, Gyvenimas, galiausiai atsiduria ant baltojo žirgo, Jėzus Kristus. Matote? Kas tai yra? Vienas prieš kitą; gyvatės sėkla prieš moters Sėklą. Ar dabar suprantate tai? O, mes galėtume ties tuo ilgiau apsistoti. Ar tai nebūtų gerai? Bet pereikime toliau prie kito.

15 kl.: Broli Branhamai, ar pirmasis žirgo raitelis, Pirmasis Antspaudas, išpildo Antrąjį Tesalonikiečiams: „nuodėmės žmogaus apreiškimą“?

199 Taip. Tai tiesa. Išpildo. Tai paprasta. Išpildo. Tai yra nuodėmės žmogus. Tas pats žmogus tiesiog joja, stadijomis, toliau tol, kol perlipa ant palšojo žirgo, kuris yra vadinamas „Mirtimi“. Kristus ateina per išteisinimą, pašventinimą, iki baltojo žirgo ir tai ir yra tas Gyvenimas, suprantate.

16 kl.: Kas atsitiko su iš naujo atgimusiais tikinčiaisiais, kurie yra įvairiose denominacijose, o ne Kristaus Nuotakoje? Kas jiems atsitinka?

200 Na, aš manau, kad mes tai paaiškinome jau prieš kurį laiką. Matote? Jie patenka į Suspaudimą. Jie yra pasmerkiami mirčiai Suspaudime. Pasirodo pabaigoje, po Tūkstantmečio, jų teismui. Matote? Nes Biblijoje pasakyta, kad likę gyvieji... „...likę mirusieji neatgijo iki pasibaigs tūkstantis metų“. Po to seka prisikėlimas ir po to pasirodo abu, teisieji ir neteisieji, ir bus teisiami Kristaus ir Nuotakos. Jis ateina į žemę su dešimčių tūkstančių tūkstančiais Savo šventųjų. Ar tai tiesa? Jo Nuotaka.

201 Teismas atsisėdo. Knygos buvo atverstos. Knygos buvo atverstos. Ir kita Knyga buvo atversta, kuri buvo Gyvenimo Knyga. Jis atskyrė tuo metu ožius nuo avių. Ar tai tiesa? Tai neturi nieko bendro su Nuotaka. Ji stovėjo būtent ten teisme, su savo Karalienės... Karalienė ir Karalius kartu. „Jis atėjo su Savo šventaisiais; dešimčių tūkstančiai Jam patarnavo,“ – Jo žmona. Teismas atsisėdo ir tada avys buvo atskirtos nuo ožių. Prisiminkite, kažkurį vakarą aš priminiau tą trumpą apmąstymą, kad jūs galėtumėte tai suprasti, „Kaubojaus apmąstymai“? Matote? Štai taip.

202 Ne, jie, tai yra jie... bažnyčia, žmonės esantys denominacijose, kurie yra... yra tikri Krikščionys, kurie priims Žinią – jiems neteks To pamatyti. Tai niekada nebuvo jiems pamokslauta. Ir tie, kurie yra mišriose grupėse, kuriems Tai buvo pamokslauta, Tai pralėks jiems virš jų galvų, nebent jų vardas buvo Avinėlio Gyvenimo Knygoje. Taip. Bet jie bus geri žmonės.

203 Ir jie buvo vėl prikelti ir teisiami, ir juos teis būtent ta grupė, kuri jiems pamokslavo. „Ar nežinote, kad šventieji teis žemę?“. Jiems bus pamokslaujama, suprantate. Jiems pamokslaus būtent tie patys žmonės, kurie jiems liudijo apie Žinią, kad: „Išeikite iš jų tarpo!“. Matote? Aš viliuosi, kad tai atsako į klausimą. Aš čia turiu tiek daug, kad...

17 kl.: Broli Branhamai, ar septintasis angelas, turintis Elijo dvasią, yra tas pats žmogus kaip Elijas pasiųstas šimtui keturiasdešimt keturiems tūkstančiams žydų, trijų su puse metų laiku po Paėmimo? Kai kurie iš mūsų sutriko, dėl šio.

204 Ne. Jis nėra tas pats. Matote, tai yra du skirtingi žmonės. Eliziejus, kuris atėjo Elijo pavidalu, nebuvo Elijas. Ir Elijo dvasia, kuri nužengė ant žmogaus vadinamu Jonu Krikštytoju, nebuvo Elijas. Septintojo angelo pasiuntinio žmogus, Laodikėjos periodo pabaigoje, nebus tiesioginis Elijas. Jis bus pagonis, savo tautai.

205 Elijas bus, arba Elijo dvasia tuomet ateis... ir ten būsiantiems žmonėms, jis bus žydas, suprantate, nes jie yra pasiųsti savo tautai. Toks yra mano apreiškimas. Priežastis dėl kurios aš... Apie Tomį Ozborną, kai mes tai aptarėme, tuo metu, Tomis ir aš, aš niekada nežinojau... Aš tik meldžiausi už sergančiuosius.

206 Ir aš atėjau ten ir ten buvo ponia atvykusi iš „Fort Veino Evangelinės bažnyčios“, misionierė užsienio tarnavimo laukuose. Jos krūtis buvo štai tokio dydžio, buvo tiesiog vėžio išėsta. Ir ji buvo štai tame mažame namelyje, kuriame mes anksčiau gyvenome, štai ten, šalia keliuko. Ir aš pasimeldžiau už brangią sesę. Ir ji buvo išgydyta ir sugrįžo į tarnavimo lauką. Ir kai... Ji sugrįžo iš Afrikos. Ir ji paliko čia mažą knygelę apie misijas [misionierių – Vert.].

207 Aš... aš pamanaiau: „Na, su misionieriais viskas yra tvarkoje“. Ir aš... aš niekada daugiau apie misionierius negalvojau. Ir taip aš galvojau: „Na, ten jie atlieka pareigą iš Dievo. Todėl tai... O mano vieta yra štai čia, „Eight and Penn“ gatvėje“. Todėl aš toliau tęsiau geriausiai kaip galėdamas.

208 Bet vieną dieną sėdėdamas darbo kambaryje aš paėmiau į rankas tą knygelę. Ir ant jos buvo nuotrauka… juodaodžių rasės, senyvo amžiaus tėvas ir iš jo plaukų ant galvos buvo likęs tik „baltas lankelis“. O iš apačios buvo štai toks užrašas: „Baltasis žmogau, baltasis žmogau, kur tavo tėvas? Matote, dabar aš esu senas ir silpno proto ir negaliu gerai suprasti. Jeigu aš būčiau pažinojęs Jėzų, kai buvau jaunas vyras, aš būčiau Jį paskelbęs savo tautai“. Na, aš perskaičiau tai.

209 Ir Kažkas vis kartojo: „Perskaityk tai dar kartą. Perskaityk tai dar kartą“. Aš skaičiau toliau. O, jūs esate tai išgyvenę. „Skaityk tai dar ir dar kartą. Kažkas tame yra“.

210 Kaip ten buvo ten tą dieną Gryn Mile, kai išėjau iš uolos. Aš negalėjau to suprasti, kaip žmonės galėjo kalbėti kalbomis ir šūkauti, ir turėti tikrą Šventąją Dvasią, ir vistiek būti antikristu. Kalba kalbomis, tikras Šventosios Dvasios kalbėjimas kalbomis, ir vis tiek yra velnias. Tai tiesa. Aš galiu jums tai įrodyti. Taip, iš tiesų. Ir tuomet, atkreipkite dėmesį... kai jie ten stovėjo...

211 Todėl kalbos nėra joks Šventosios Dvasios įrodymas. Tai yra viena iš Šventosios Dvasios dovanų. Matote? Ir velnias gali pamėgdžioti viską, ką Ji turi, Dieviškąjį išgydymą ir visa kita.

Jis pasakė: „Daugelis ateis pas Mane tą dieną ir pasakys: 'Viešpatie, argi aš neišvarinėjau velnių? Argi aš ne...'“. Tai yra Evangelijos pamokslavimas. „Argi aš nepadariau galingų darbų Tavo Vardu ir visų kitų dalykų?“. „Aš pasakysiu: 'Pasitraukite nuo manęs jūs, neteisybės darbininkai. Aš niekada jūsų nepažinojau'“.

212 Biblijoje pasakyta, kad: „Lietus krenta ant teisiųjų ir neteisiųjų, vienodai“. Ir lygiai taip pat dagišius, augantis ten kviečių lauke gali būti lygiai toks pats laimingas ir šūkauti dėl vandens, kuris ant jo išsiliejo, nes lietus yra siųstas abiems. „Bet pagal jų vaisius juos pažinsite“. Mažasis dagišius gali ten augti ir būti lygiai toks pats laimingas ir šaukiantis kaip tik gali, pasotintas tuo pačiu lietumi kaip ir kvietys.

213 Štai taip. Dėl to jie gali šūkauti, kalbėti kalbomis ir pamėgdžioti viską, ką tik užsimanys; tą dieną jie bus pavadinti „neteisybės darbininkais“.

214 Kaip esu jums neseniai pasakęs, įsiklausykite į tai, ką sakau! Įdėmiai klausykite. Pažvelkite į praeitį, ištirkite save Dievo Žodžiu ir pamatykite, kur esate.

215 Jūs, moterys, kurios turite trumpus plaukus, leiskite jiems ataugti. Jūs dėvinčios šortus; nedėvėkite jų. Elkitės kaip dama. Jūs, vyrai, kurie vis dar rūkote cigaretes ir lakstote po biliardo sales, sustokite tai daryti. Man nesvarbu, ką jūs išpažįstate. Jeigu jūs vis dar laikotės tos organizacijos ir sakote: “Tai yra tai ir tai yra kitaip,“ – geriau sustokite. Pažvelkite į praeitį, ištirkite tai Žodžiu. Mes neatitinkame...

216 Mums jau reikėjo gyventi aukštesniame lygmenyje nei tik trumpi plaukai ir visa kita. Dabar šiame periode mes į Kažką dabar sugrįžome, Dievas apreiškia paslėptas paslaptis, kurios buvo įrašytos į Knygą prieš pasaulio sutvėrimą. Ir tie, kurie pakluso šiuose mažuose dalykuose, supras Tai šiuose kituose dalykuose. O jeigu ne, tai pralėks virš jų galvų, tokiu mastu kaip rytai yra toli nuo vakarų. Tai tiesiog...

217 Kaip Gideonas atskyrė savo vyrus. Ten buvo tūkstančių tūkstančiai. Dievas pasakė: „Jų yra per daug. Dar kartą juos atskirk“. Jis davė jiems dar vieną išbandymą. Ir: „Dar kartą juos atskirk. Dar kartą juos atskirk“. Ir taip toliau, kol jam liko tik nedidelis būrelis. Jis pasakė: „Aš noriu, kad štai šita grupė atliktų darbą“. Būtent taip ir įvyko.

218 Sekmininkų moterys (vaikštčioja pirmyn ir atgal) ten sėdinčios, girdi ir žino pagal Žodį, kad tai yra klaidinga. Ar galvojate, kad jos su tuo susitvarkys? Ne, pone. Kasmet, kai vykstu pro šalį, yra vis daugiau su trumpų plaukų šukuosena nei kiek buvo tada, kai aš tik pradėjau.

219 Sako: „Ką tai turi bendro... Tau derėtų...“. Kažkas pasakė: „Na, Broli Branhamai, žmonės tave laiko pranašu“.

Tai, aš nesakau, kad esu pranašas. Niekas neišgirs manęs taip sakant. Bet aš pasakysiu štai ką, jeigu... jeigu taip atsitiktų, jeigu jūs laikote...

Pasakė: „Kodėl tu nemokai žmonių kaip gauti Šventąją Dvasią ir kaip gauti kitką, ir kaip gauti didžias dvasines dovanas ir padėti bažnyčiai?“.

Kaip aš galiu juos mokyti algebros, kai jie net nemoka abėcėlės? Tai tiesa. Padarykite šiuos mažus dalykus. Atsiklaupkite ten žemai ir apsivalykite, ir pradėkite teisingai. Amen. Gerai.

220 Apie ką aš kalbėjau, šiaip ar taip? Pažiūrėkime. Aš nenorėjau nukrypti nuo tos temos. Atleiskite man, suprantate. Gerai. „Kai kai kurie iš mūsų... kai kurie iš mūsų yra susimaišę. Ar Elijas yra tas pats kaip...“. Taip, o... štai šitai.

Ne. Šitas Elijas, kuris ateis pas pagonis bus pateptas pagonis su ta dvasia, nes Dievas naudojo tą pačią dvasią, kad kiekvieną kartą išvestų Savo žmones iš sumaišties. Ir tai pasitarnavo Jo tikslui, todėl Jis pasiunčia ją dar kartą. Nes, matote...

Nes, taigi, jeigu Jis panaudotų ypatingai rafinuotą, išsilavinusį, jis atkreiptų tik tokių pačių kaip jis dėmesį.

221 Jis atveda žmogų, kuris vargiai moka abėcėlę ir negali teisingai ištarti žodžių ir panašiai; kokį nors seną, kažką iš dykumos iš kažkur toli, ir atneša tai, ir perteikia tai paprastai mąstantiems žmonėms. [Brolis Branhamas spragteli pirštais –Red.] Ir jie tai supras, štai taip. Jie supras tai, matote. Jeigu tai ateitų, ir su apykakle...

222 Kaip Paulius pasakė: „Aš neatėjau pas jus su rafinuotu išsilavinimu, bet aš atėjau pas jus Prisikėlimo jėgoje“. Dievui prireikė trijų su puse metų, ten Arabijoje, kad pašalintų iš jo išsilavinimą. Jam prireikė... prireikė keturiasdešimties metų, kad pašalintų tai iš Mozės. Matote? Todėl, štai kaip tai yra. Tai...

Aš nesakau, kad Dievas ne... Aš nepalaikau neraštingumo, bet aš... aš bandau jums pasakyti, kad yra nereikalinga... Išsilavinimas ne...

223 Šio pasaulio išmintis yra prieštaringa. Išsilavinimas buvo didžiausia kliūtis, su kuria Evangelijai yra tekę susidurti. Jeigu neturėtume išsilavinimo, neturėtume visų šitų didelių seminarijų ir dalykų, kuriuos dabar turime. Būtų tik žmonės, paprastai mąstantys, kurie klausytų Žodžio. Bet jie yra tokie rafinuoti ir susipainioję, ir ten suvaržyti, nors... tos organizacijos iki tokio lygmens, kad jie to neatsisakys. Tai viskas. Jie priima tą dvasią. Ar esate matę kaip gera moteris ištekės už blogos reputacijos vyro? Tas blogos reputacijos vyras arba pasidarys... geru vyru, kokia yra ir moteris, arba moteris įgis tokią blogą reputaciją, kokią jis turi. Matote? Tai tiesa.

224 Dėl šios priežasties Jis pasakė: „Išeikite iš jų tarpo, Man besiruošiant pradėti Paėmimą“. Jūs turite turėti tam tikrą tikėjimą, kuris jus iš čia paims.

18 kl.: Kada, sandora iš Danieliaus 9:27, buvo patvirtinta savaitei?

225 Viena jos pusė buvo patvirtinta, sandoros, kai Jėzus Kristus būdamas žemėje pamokslavo žydams. Jis nėjo pas pagonis, visiškai. Ir Jis pasakė Savo mokiniams: „Neikite pas pagonis“. Tai buvo skirta žydams, tik jiems. Matote? Ir Jis pamokslavo tris su puse metų. Tai yra pusė septyniasdešimtos savaitės, taigi, kaip Danielius ir pasakė, kad Jis padarys.

226 Taigi, nepamirškite, Jis buvo tvirtai įrodytas žydams. Bet jų akys buvo apakintos, kad tuo tarpu būtų atvesti pagonys. Nejaugi negalite suprasti, kokia buvo visa programa? Matote? Ir Jis įrodė Save, pranašas, padarė tai, ką pranašas būtų padaręs, parodė jiems pranašo ženklą. „Kuris... jūsų Žodyje pasakyta: 'Jeigu žmogus sako esąs dvasiškas, ar pranašas, stebėkite, ką jis pasakys; ir jeigu tai išsipildys, ir toliau pildysis, tai ką jis pasakė, nuolatos...'“.

227 Kaip, jūs suraskite Biblijoje, joje pasakyta: „Belskite ir bus atidaryta; ieškokite, surasite; prašykite, bus duota“. Taigi, jeigu atkreipsite dėmesį, yra parašyta „kas beldžiasi“. Tiesiog belskitės nuolatos. [Brolis Branhamas beldžia į sakyklą dvidešimt tris kartus – Red.] Pasilikite ten. Kaip neteisus teisėjas, kuris neatsakė moteriai; jis [ji – Vert.] tiesiog toliau beldėsi į duris. Pasakykite: „Aš esu Tavo rankose“. [Brolis Branhamas nustoja belsti – Red.] Neieškokite, pasakykite: „Viešpatie, aš norėčiau tai gauti. Amen“. Tai dar ne viskas. Pasilikite ten tol, kol tai gausite. Jūs žinote, kad sulauksite to. Todėl, Jis tai pažadėjo, todėl tiesiog pasilikite būtent ten, kol turėsite tai savo rankose. Matote?

Taigi dabar paskutinėje dalyje, septyniasdešimtos savaitės, jos paskutinė dalis bus Suspaudimo periodo metu, po Bažnyčios Paėmimo. Tuomet ten bus trys su puse metų, per kuriuos jiems tai bus patvirtinta vėl per pranašus, suprantate, Mozė ir Elijas, Apreiškimo 11. Dabar pažiūrėkime, kas yra šiame:

19 kl.: Jeigu tu esi vienas iš Jo išrinktųjų, ar tu pakilsi kartu su Nuotaka?

Taip. O... Taip, pone. Šitas buvo lengvas.

20 kl.: Broli Branhamai, ar jūs norėjote pasakyti, kad buvo septyni tūkstančiai, kurie nenusilenkė Baalui, ar septyni šimtai?

228 Norėjau pasakyti – „septyni tūkstančiai“. Atleiskite man už tai, suprantate. Tiesiog... tai yra tiesiog... kalbos būdas. Aš tiesiog...

Kaip neseniai paaiškinau. Ar jūs pastebėjote kaip aš čia stovėdamas, aš pasakiau: „Ir... ir jie paliudijo matydami Avinėlį...“? Matote? Matote? Avinėlis buvo žemėje. Matote? „Paliudijo matydami Dievo Dvasią nusileidžiančią ant Avinėlio“.

229 Taigi ten yra pasakyta: „Šitas yra Mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš labai patenkintas“. Ar matote? Taigi, taip yra faktiškai parašyta graikų kalboje, kuomet veiksmažodis yra rašomas prieš prieveiksmį. Bet jeigu atkreipsite dėmesį, čia yra štai taip. Dabar tiesiog paimkite Žodį, pažiūrėkite. Biblijoje pasakyta, švento Jokūbo vertime čia: „Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriame Man yra gera gyventi“. Bet faktiškai, jeigu mes norėtume tai pasakyti šiandienine kalba: „Šitas yra Mano mylimas Sūnus, kuriame gyventi Man yra gera“. Jūs sukeistumėte žodžius vietomis, matote. Matote? „Šitas yra Mano mylimas Sūnus, kuriame Man yra gera apsigyventi“ Matote? Taigi, šiandien mes tai pasakytume: „Šitas yra Mano mylimas Sūnus, apsigyventi kuriame Man yra gera“. Suprantate, tas pats žodis, tiesiog iš kitos pusės. Matote?

230 Dabar taip, aš turėjau omenyje... Atleiskite man, prašau. Aš... Ir... ir, broliai, jūs, kurie klausotės garsajuostės, ir draugai, paklausykite. Aš nenorėjau to pasakyti tokiu būdu. Aš... aš... aš esu Evangelijos tarnautojas. Aš daug kartų buvau apie tai pamokslavęs, aš žinojau, kad ten buvo septyni tūkstančiai. Tiesiog atsitiko taip, kad pasakiau „septyni šimtai“. Aš neturėjau omenyje tik septynių šimtų. Aš turėjau omenyje, jūs... Aš tiesiog neperskaičiau to iš Rašto. Ta mintis man tiesiog atėjo, kol kalbėjau ir aš tiesiog pasakiau „septyni šimtai“ vietoj „septyni tūkstančiai“. Aš visados darau tokias klaidas. Aš... aš tikrai esu nelabai apdairus, todėl jūs atleiskite man. Matote? Aš nenorėjau to padaryti.

21 kl.: Ar Kristaus Nuotaka ir Kristaus Kūnas yra tas pats?

231 Taip pone! Matote? Taigi, čia, dabar matote, aš nenoriu pradėti apie tai kalbėti, nes tektų pa... pamokslauti apie tai pamokslą, suprantate. Bet aš to nedarysiu. Tačiau parodyti jums noriu. Kai Dievas Adomui davė jo žmoną, iš jo šono, jis pasakė: „Ji yra kūnas mano kūno ir kaulas mano kaulų“. Ar tai tiesa?

232 Kai Dievas Kristui davė Jo Nuotaką, Dvasia kūnui davė Nuotaką, Jam buvo suduotas smūgis, perdurtas šonas žemiau Jo širdies ir vanduo, Kraujas ir Dvasia ištekėjo; tai tapo „kūnu Jo kūno ir kaulu Jo kaulų“. Mes esame kūnas ir kaulai; Nuotaka bus Kristaus kūnas ir kaulai, tiksliai taip. Jie yra... Tai yra Jo Nuotaka.

22 kl.: Ar Kristaus Nuotaka turės...? Ar Kristaus Nuotaka prieš Paėmimą turės tarnavimą?

233 Žinoma. Būtent dabar tai ir vyksta, suprantate, Kristaus Nuotakoje. Tikrai taip. Tai yra valandos Žinios, suprantate, Kristaus Nuotaka. Žinoma. Ji susideda iš apaštalų, pranašų, mokytojų, evangelistų ir pastorių. Ar tai tiesa? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Tai yra Kristaus Nuotaka. Žinoma. Ji turi tarnavimą, didį tarnavimą, valandos tarnavimą. Kuris bus toks nuolankus.

234 Dabar prisiminkite. Kas iš jūsų buvote čia nuo pradžios, kai aš... Praėjusį sekmadienį, suprantate, ar prisimenate apie ką aš pamokslavau? Nusižeminimą. O, nepamirškite to. Aš sustosiu minutėlei, kad vėl tai priminčiau. Nepamirškite, kai Dievas išpranašauja, kad įvyks kažkoks didis dalykas, žmonės žiūrėdami tai nukelia į kažkur labai toli, savo išmintimi taip, kad jie praleidžia tai, kas įvyksta. Kai Dievas pasako, kad kažkas yra didinga, pasaulis iš to juokiasi. „O, ta grupė neišmanėlių!“. Tai tiesa.

Tačiau, kai didingas pasaulis ir didžiosios, aukštosios bažnyčios pasako: „Žmogau, šitai yra šlovinga!“. Dievas atsako: „Jūs, grupė neišmanėlių!“. Todėl suprantate, jūs turite budėti. Aš galbūt neturiu omenyje, kad yra taip, tiksliai taip, bet štai taip tai yra.

235 Pažvelkite! Ten buvo didi, šventa ortodoksų bažnyčia: “Mes žinome Žodį. Mes turime mokyklas. Mes turime seminarijas. Mūsų vyrai yra tokie rafinuoti! Na, šimtus metų mes buvome ištikimi Jehovai. Mes esame bažnyčia. Mes esame Sinedrionas. Čia mes turime bažnyčių tarybą. Tiek fariziejai ir sadukiejai, ir visos denominacijos čia kartu susirenka,“ – ką ir mes turime. Matote? „Mes visi esame vienoje... bažnyčios taryboje. Mes čia esame svarbiausi. Mes išmanome apie šitą Raštą. O kas yra tas menkas, neišmanėlis ten stovintis upėje su ta barzda dengiančia jo veidą, ir apsivilkęs avikailio gabalu, jis kažką mums aiškins?“. Žinoma, jie To nepaklausys.

236 Tačiau Biblijoje pasakyta, Malachijo 4-ame sky... ar 3-iame skyriuje: „...Aš siųsiu savo pasiuntinį priešais Savo veidą, kad paruoštų Man kelią“. Prieš septynis šimtus dvylika metų ten Jonas... O, didis pranašas Izaijas ten atsistojo ir tarė: „Ten bus balsas šaukiančiojo dykumoje: 'Paruoškite Viešpačiui kelią ir ištiesinkite Jam taką'“. Tai tiesa. Ir pasakė... ir Do... O, dauguma iš jų! Pasakė: „Kiekviena aukšta vieta bus sulyginta“.

237 O, pasakė jie: „Ten bus... Kai tas žmogus ateis, jis parodys savo pirštu ir jis perkels kalnus. O, ir žemos vietos, grioviai, bus išaukštinti. Po to visos, tai yra visos nelygios vietos, bus nuožulniai išlygintos. Broli, mes sodinsime kviečius visuose čia esančiuose laukuose. Ir, o, mes darysime didžius dalykus, kai šitas žmogus ateis“. Matote?

238 Jie tikėjosi, kad Dievas pasuks svirtį, nuleis žemyn koridorių, pasakys: „Leiskis žemyn, tu didis, Mano Mesijo, pirmtake“. Ir vos tik jam pabaigus, jie jį pakels į viršų ir jo tarnavimas bus baigtas. Jie ir vėl jį nuleis žemyn ir pastatys ten visai prie pat seminarijos, ir pasakys: Gerai, Mano mylimas Sūnau, leiskis žemyn ir pasikalbėk su jais“. Matote? O, tai bent!

239 Pažvelkite, kai jis atėjo. Kas atsitiko? Štai atėjo žmogus, kuris nežinojo nei vienos iš jų mokyklų. Neturėjo net narystės kortelės. O! Neturėjo jokios kvalifikacijos. Ne. Niekas net nežinojo, ar gyvenime mokykloje jam teko pabuvoti bent vieną dieną. To net nebuvo galima atpažinti iš jo kalbos. Kalbėdamas jis net nevartojo terminų iš... dvasininkų. Jis kalbėjo apie gyvates, kirvius ir dykumą, ir... ir... ir tokius dalykus, suprantate, medžius. Kalbėdamas jis nevartojo tų dienų dvasininkijos terminologijos, ar šios dienos, ar jokios kitos dienos.

240 Jis atėjo kaip „sasafras“, kaip mes juos vadiname čia Indianoje. Jis išlindo kažkur iš krūmų. Net nebuvo nusiskutęs ir plaukai stovėjo piestu ant galvos. Aš įsivaizduoju, kad jis nebuvo nusiprausęs; nusiprausdavo kas antrą,ar kas trečia mėnesį. Teisingai. Jis niekada naktį nevilkėjo pižamos. Jam niekada neteko važiuoti automobiliu. Jis niekada nesivalė dantų. O, tai bent! Koks žmogus tai turėjo būti! Tikrai ne.

241 Štai jis ateina, trepsėdamas sau po dykumą, štai taip, pasakė: „Aš esu balsas šaukiančiojo dykumoje. Paruoškite Viešpačiui kelią ir ištiesinkite Jo taką!“.

242 Kai kurie mokytai atsistojo ir pasakė: „O! Sakyk, drauge, ar tu turi savo...? Mes negalime su tavimi bendradarbiauti šioje kampanijoje. Čia mes tikrai to negalime padaryti. Na, kur tavo... kur yra tavo kortelė? Kur tavo tapatybės patvirtinimas?“. Jis tiesiog į juos nekreipė dėmesio. Jis turėjo žinią, todėl jis tiesiog toliau su ja žengė į priekį, suprantate, taip ir toliau pamokslaudamas.

243 Jie pasakė: „Na palauk! Na, jeigu mes ten nueisime, mes atsivesime vyskupą, šiandien, ir pažiūrėsime, ką jis apie tai pasakys. Mes nueisime ten išsiaškinti. Juk tai yra bažnyčios galva. Ir mes žinome, kad jis turės ją pripažinti. Jeigu jis yra iš Dievo, jis pripažins mūsų vyskupus.

244 Susodino juos visus ten eilėje ir ten stovėjo aukštą postą turintys žmonės.

245 Jis tarė: „Jūs, angių karta! Jūs, gyvatės žolėje!“. Su atlenktomis apykaklėmis, ir „šventieji tėvai“ ir taip toliau. „Kas įspėjo jus bėgti nuo artėjančios rūstybės? Jūs žinote, kad jūsų valanda yra visai čia pat. Nemanykite, kad... Jūs sakote: 'Na, mes priklausome šitiems, kitiems...'. Aš sakau jums, Dievas, kuriam aš tarnauju gali Abraomui prikelti vaikų iš šitų akmenų“. O, tai bent!

246 Taigi, jūs galite matyti jo prieštaravimą bažnytinės kalbos atžvilgiu. „Aš sakau, kad kirvis jau yra pridėtas prie medžio šaknų! Todėl kiekvienas medis, kuris neneša gero vaisiaus, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį! O, aš tikrai jus pakrikštysiu vandeniu, atgailai, bet Jis ateina po manęs. Mėnulis pavirs krauju! Ir jūs... o, tai bent, Jis kruopščiai išvalys Savo klojimus! Ir Jis paims pe... pelus ir sudegins juos neužgesinama ugnimi ir Jis surinks kviečius į svirną. Jis atskirs piktžoles nuo kviečių“. O, tai bent! Kokia žinia!

247 Jie pasakė: „Tai šitas vyrukas? O! Ką jis pasakė, ką... koks... koks tai buvo metas? O, koks nemokšiškumas! Mes štai ten pat turime žmogų, brolį Džounsą. Jis yra tas, kuris tai padarys, jeigu šiame amžiuje ir yra, kas būtų tinkamas. Vyskupas „Toks ir toks“ tai padarys; Šventasis Tėvas „Toks ir toks“”. O, tai bent! Suprantate?

Dievas paparastume, suprantate, veikiantis paprastume.

248 Po to, visų pirmiausia pastebėsite – jis atsistojo ten vieną dieną ir pasakė: „Taip, Jis stovi jūsų tarpe!“. Jis buvo visiškai užtikrintas, kad jis buvo tas pirmtakas. Jis žinojo, kas jis buvo. Štai kodėl jis galėjo iškaršti jiems kailį. Pasakė: „Taigi, nedrebėkite, bet tiesiog tęskite taip ir toliau. Jūs kareiviai, pakluskite savo šeimininkams. O jeigu esate padarę ką blogo, jūs paimkite...“.

249 „Ką mums daryti? Ar mums nustoti tai daryti? Ar mums derėtų nustoti daryti tai?“.

250 Jis atsakė: „Likite tokie, kokie esate. Tęskite ir toliau. Tęskite ir toliau. Eikite. Jeigu auginate bulves, auginkite jas. Suprantate? Jūs kareiviai, nesmurtaukite. Ir... ir jūs, darykite tą. Ir kas jūs bebūtumėte, tiesiog ir toliau būkite tokie, kokie esate. Pakluskite savo šeimininkams ir taip toliau“.

„Rabi, ką mums daryti?“.

251 „Toliau būkite tokie, kokie esate, suprantate. Tačiau jūsų tarpe yra Vienas, kurio jūs nepažįstate“. Jis tai žinojo, savo žinios valandą. Jis žinojo, kad jis turės pristatyti tą Asmenį. Jis žinojo, kad Jis ten buvo. „Vienas esantis tarp jūsų! Jūs nematote Jo. Dalykai jau vyksta, bet jūs nieko apie juos nežinote“. Ir taip, tuomet: „Kaž... kažkas turės įvykti, – pasakė jis, – suprantate, ir Jis ten pasirodys. Ir aš Jį pažinsiu“.

252 Ir galiausiai vieną dieną jis pasakė: „Štai Jis! Štai Dievo Avinėlis, kuris pašalina pasaulio nuodėmes!“. Pasakė: „Ir mano laikas dabar pasibaigė. Aš jums pristačiau Jį. Dabar aš privalau mažėti. Aš turiu pasitraukti iš veiksmo scenos. Nuo čia perims Jis“.

„Bus Tūkstantmetis, ilgai netrukus, suprantate, ir... laikas yra visai čia pat“. Tuomet, kai Jis ateis, kai...

253 Pats Jonas pasakė: „Jis, o, Jis nudirs odą... Jis... Jis atskirs kviečius nuo... nuo pelų, ir Jis juos sudegins. Ir Jis kruopščiai išvalys Savo klojimus ir vėtyklė yra Jo rankoje!“ Bet kas Jis buvo? Nedidelis, mažas...

254 Taigi, savo vaizduotėje jie manė: „O, koks žmogus! Jis turės vienos mylios ilgio ietį. Jis atsistos ten Palestinoje, tiesiog atsistos štai ten ir tiesiog... ant vieno iš tų baltų debesų, ir pakabins visus tuos romėnus štai taip, ir įmes juos į pragarą. Tiesiog taip darys tol, matote, kol Jis su visais jais susitvarkys“. Na, jie tai visiškai klaidingai suprato.

O kai tam atėjo laikas, pasirodė nedidelis Avinėlis išėjęs iš jų tarpo, romus ir švelnus, prasiskynė kelią vienoje vietoje ir kitoje vietoje.

255 Netgi pats Jonas pasakė... Dabar pažvelkite į Joną, pranašą; jis pasakė: „Eikite, paklauskite Jo. Ar Jis tikrai yra Tas?“. Toks nuolankus, kad tas pranašas to nepastebėjo. Pasakė: „Ar Jis yra Tas, ar mums laukti kito?“.

256 Taigi, Jis nepadavė jam knygos, tiems mokiniams, Mato 11. Atėjo ir paklausė Jo, kai Jono mokiniai...

Jonas buvo kalėjime. Todėl jis pradėjo taip dvejoti, kad jis net… Aš manau, kad Pemberis yra pasakęs: „Jo erelio akis, ten būnant, nusilpo“. Suprantate? Jis galėjo... Jis... jis nusileido ant žemės; prieš tai jis buvo ore. Bet kai jo pranašystė pasibaigė, jis vėl nusileido ant žemės, matote, nes jį pasodino į kalėjimą, suprantate. Jis daugiau negalėjo naudotis tais dideliais sparnais, todėl jis tiesiog ten gulėjo. Bet jis skraidė aukščiau už visus kitus.

257 Leiskite man jums šį tą parodyti. Dievas jį naudojo. Ir Jėzus žinojo, suprantate, nes tai buvo... tai buvo jame įsikūnijęs Dievas. Suprantate? Jis buvo... Taigi, Jis... Jis ten pasakė... Jis pasakė...

Taigi, Jis neperdavė jam knygos apie tai, kaip reikia elgtis būnant kalėjime; Jis pasakė: „Luktelkite minutėlę. Tuojau aš čia parašysiu trumpą rašinį, ir jūs perduosite jam ir pasakysite jam kaip elgtis būnant kalėjime, vardan Manęs“. Suprantate? Ne, Jis taip nepasakė.

258 Jis nepasakė: „Eikite pasakykite Jonui, kad jam visgi derėjo įgyti filosofijos mokslų daktaro laipsnį prieš iš pradžių pasirodant“. Suprantate? Jeigu jis būtų jį įgijęs, jis būtų buvęs su visais likusiais. Jis būtų buvęs vienas iš tų, kurie atmetė.

Jonas buvo nuoširdus ir jis uždavė klausimą.

259 Ir Jis tarė: „Palaukite kol tarnavimas pasibaigs ir po to papasakokite Jonui, kas įvyko, tada jis supras. Jeigu jūs papasakosite jam, kas vyksta, tuomet jis supras“. Suprantate? Suprantate? „Tiesiog eikite ir... Papasakokite jam. Pasakykite jam, kad tai... Jis yra kalėjime ir negali čia būti. Bet... bet jūs sėdėjote tarnavime ir matėte, kas vyko. Jūs, eikite ir papasakokite jam“.

Todėl tuomet mokiniai pasakė: „Gerai, Mokytojau“.

260 Ir jie pasuko eiti per kalvą. Jėzus sėdėjo ant tos uolos, sekė juos žvilgsniu, kol jie užkilo ir perėjo per kalvą.

261 Jis atsigręžė į susirinkusiuosius, tarė: „Ko... ko išėjote pamatyti, Jono laiku?“. Suprantate? Pasakė: „Ko jūs išėjote pamatyti? Ar išėjote pamatyti žmogaus turinčio atlenktą apykaklę, ir švelnių drabužių, ir ypatingai rafinuoto ir išsilavinusio? Ar tokio žmogaus išėjote pamatyti?“. Pasakė: „Ne. Ar žinote, kas jie tokie yra? Jie pabučiuoja kūdikius ir, jūs žinote, dirba karalių rūmuose. Jie, ne... ne toks buvo Jonas“.

262 „Na, – pasakė, – tuomet, ko atėjote? Ar pamatyti žmogaus, kuriam buvo suteiktas tarnavimas ir kuris iš karto jį sujungs su organizacija, ar kažko panašaus? Siubuojamo kiekvieno... Tuomet, jei... jeigu vienybininkai jo nenorės, ar jis pereis pas trejybininkus? O jeigu trejybininkai jo nenorės, ar jis pereis į „Dievo bažnyčią“, kur nors? Ar tokio žmogaus jūs išėjote pamatyti siubuojamo kaip bet kokia nendrė? O, ne. Ne Jonas“.

263 Jis pasakė: „Tuomet, ko išėjote pamatyti? Pranašo?“. Jis tarė: „Ir Aš sakau, kad taip. Bet Aš pasakysiu jums kažką, ko nežinote; jis buvo daugiau nei pranašas. Jis buvo daugiau. Jeigu galite tai priimti, jis yra tas apie kurį buvo parašyta Biblijoje, suprantate, štai ten, Rašte: 'Aš siųsiu Savo pasiuntinį pirma Mano veido, – Malachijo 3, matote, – ir jis paruoš kelią pirma Manęs'“. Suprantate?

264 O jie nesuprato. Netgi mokiniai to nesuprato, matote. Tai tiesa. O, tai bent! Paprastumas! Būkite nuolankūs, suprantate. Nusižeminkite... Kai Dievas pažada kažką svarbaus, matote, tai yra svarbu Jo akyse.

265 Dabar, jeigu jūs norite niekada to nepamiršti, aš noriu, kad jūs... Nepamirškite šito. Ir kai tai įvyksta, kai jūs galite tai pakeisti... Jūs pasilenkiate ir nuskinate vieną iš tų mažų pavasarinių gėlių, kurios išaugo šiais metais, arba paimate paprastą žolės stiebelį ir laikote jį savo rankoje, ir pasakote: „Aš dabar jį laikau ir matau kažką, kas yra taip paprasta, kas tai sukūrė. Ir aš norėčiau pamatyti kaip tie protai, kurie gali išsiųsti raketą į mėnulį, galėtų sukurti štai šį žolės stiebelį“. Jūs visada tai turėsite. Jūs galite dėl to būti tikri. Jūs visada tai turėsite. Suprantate? Žolės stiebelyje yra gyvybė, suprantate. Tai yra taip paprasta ir nuolanku.

266 Matote, jeigu žmogus yra didis žmogus, viskas gerai, bet ar jis yra pakankamai didis, kad taptų paprastas, suprantate. Jis atras Dievą. Bet jeigu jis netaps paprastas, jis niekada Jo neišvys. Todėl jūs turite tapti paprasti. Dabar eilutė…

23 kl.: Iš Apreiškimo eilutės, 5:9, kas yra tie, kurie gie... gieda, kai Avinėlis paima Knygą iš... iš... paima Knygą? Ar... ar jie yra šventieji, kurie buvo paimti?

267 Ne. Apreiškimo 6... 5:9, tiksliau. Ne. Jeigu pastebėsite, jie nėra šventieji. Jie turėjo... Jis dar nebuvo pareiškęs teisių į Savo nuosavybę. Suprantate? Tai ne šventieji. Jeigu pastebėsite jie yra vyresnieji ir Žvėrys, ir jie gieda.

268 Perskaitykime tai tam, kad tas žmogus... Ir po to aš pasistengsiu... Čia dar turiu apie pusę tuzino klausimų, ir aš manau, kad galėsiu prie jų prieiti už kelių minučių. Pažiūrėkime. Apreiškimo 5:9. Dabar perskaitykime nuo šiek tiek aukščiau. Taigi, žmogus, dabar dėl to yra nuoširdus ir jis nori sužinoti. Sekite.

Ir kai jis paėmė... paėmė knygą, keturi žvėrys bei dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas iš jų turėdamas arfą ir auksinius dubenis, pilnus kvapų, kurie yra šventųjų maldos.

Ir jie giedojo naują giesmę, (suprantate, suprantate?) sakydami: „Tu esi vertas imti knygą ir atverti jos antspaudus; (matote?) ...atpirkai ...mus...

Ir... padarei mus kunigais ir karaliais...

269 Tai yra Dangaus grupė, o ne atpirktieji. Gerai, taigi...

Broli Branhamai, jeigu visi...

Dabar palūkėkite... [Brolis Branhamas sustoja – Red.] Aš spėju, kad... Atleiskite man.

Broli Branhamai, jeigu... jeigu visi dievobaimingi, (taip), dievobaimingi bus paimti Paėmime, iš kur ateis Elijas ir... ir Mozė?

270 Čia kažkas yra negerai. Čia kažkas yra negerai. Tik tiek ir parašyta. Čia... čia kažkas ne taip. Suprantate? Kažkur čia kažkas negerai. Ar visi gerai jaučiatės? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Čia nėra... Nėra negaluojančių ar panašiai?

[Brolis iš susirinkimo sako: „Perskaitykite 9-ą eilutę dar kartą, Apreiškimo 5.“] Pažiūrėkime, Apreiškimo... Kokia tai vieta, broli? [„5”.] 5. [„5”.]

O, tas klausimas! O, klausimas į kurį aš jau atsakiau. Taigi, pažiūrėkime. „Tu...“. Štai teisinga vieta:

Ir kai jis... pa... knygą, keturi žvėrys bei dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas iš jų turėdamas arfą ir auksinius dubenis, pilnus kvapų, kurie yra šventųjų maldos.

Ir jie giedojo naują giesmę, sakydami: „Tu esi vertas imti knygą ir atverti jos antspaudus; nes buvai užmuštas ir...

Štai kur tai yra! Štai kur tai yra! Aš suklydau dėl to. Suprantate?

...atpirkai Dievui mus iš kiekvienos giminės...

271 Teisingai. Taigi, ką jūs apie tai galvojate? O, jeigu čia nėra Šventosios Dvasios akivaizdos, tuomet kieno tai akivaizda? Ji neleistų... Suprantate aš perskaičiau tik pirmą tos eilutės pusę. Suprantate, tai... tai tik eil... ar kažkas, kas ten yra parašyta, o aš bandžiau greičiau atsakyti žiūrėdamas į laikrodį. Bet ar jūs matote, kaip Ji mane sustabdė dėl to? Šlovė! Suprantate, aš nebuvau perskaitės jos antros pusės. Suprantate, aš perskaičiau iki: „Ir...“. Pažiūrėkite čia: „Ir jie... ir jie giedojo naują giesmę,“ – ir aš sustojau, matote. Bet pažiūrėkite štai čia: „...giedojo... giesmę, sakydami: „... [Tu] savo krauju atpirkai... mus iš kiekvienos giminės ir kalbos, ir tautos...“. Žinoma, tai yra jie. Tai bent! O, tai bent! O, tai bent! Suprantate tai? Ir, tarp kitko čia yra dar vienas klausimas, taip pat.

24 kl.: Ar jūs galite (v-a-l-d-y-t...) valdyti tuos duotus...? Na, valdyti „tuos duotus baltus drabužius,“ iš Apreiškimo 6:11, su tais: „kurie išskalbė savo drabužius Avinėlio Kraujyje“?

272 Dabar atsiverskime Apreiškimo 6. Aš dabar negaliu su šiuo skubėti, žmonės, kaip su anuo, suprantate, nes tai... nes atsakysiu neteisingai. Taigi, Jis nenorėjo... Jis nenorėjo, kad aš taip padaryčiau. Tai tiesa, todėl padėk man. Šventoji Dievo Dvasia žino, kad tai yra tiesa. Suprantate? Aš tiesiog... Čia yra kažkas... aš... aš tiesiog pažvelgiau į tai... aš pažiūrėjau į laikrodį, vienuolika trisdešimt, ir aš pamaniau: „Jeigu dabar nepaskubėsiu, nesuspėsiu pasimelsti už ligonius“. O aš stengiuosi suspėti tai padaryti. Nes aš... Ir mano protas yra toks... aš negaliu...

273 Nepamirškite, dabar jūs turite suprasti... aš aš esu tik žmogus, suprantate. Ir aš... aš jau esu čia septynias dienas ir mano... Ir aš dar turiu kažką, šią popietę, ką turiu gauti iš Dievo.

274 Bet Jis buvo nulėmęs, kad aš nepadaryčiau tos klaidos, jie paprašė, kad aš sugrįžčiau ir perskaityčiau tą eilutę iki galo. Aš tiesiog... Jausmas buvo toks, lyg kažkas mane ten palietė ir pasakė: „Sugrįžk! Sugrįžk!“.

Aš pamaniau: „Sugrįžti? Ką? Sustoti dabar pat ir pradėti melstis už ligonius? Bet kas... kas tai? Ką aš padariau?“.

Ir aš tiesiog norėjau pereiti prie kito, kažkas pasakė: „Perskaityk tą eilutę dar kartą“. Ir aš tai perskaičiau. Ir ten, to klausimo gale, tai buvo ten, matote: „Apreiškimo 6“.

275 Suprantate, aš perskaičiau tik pirmąją. Joje tai skamba taip, pirmojoje, matote: „Ir jie giedojo naują giesmę“.

Bet štai čia žemiau, matote, kas ten yra? Toliau, šiek tiek žemiau: „Atpirkai mus...“. Žinoma, tai buvo Nuotaka, paimtieji šventieji. „Ar jūs galėtumėte...?“. O čia, be abejonės... Avinėlis Savo rankoje laikė Knygą. Jis jau buvo palikęs užtarimo malonės Sostą. Suprantate? Ar matote kaip Šventoji Dvasia tai stebi? Nes, tiksliai taip, būtent tai aš pasakiau kažkurį vakarą.

276 Kai Ji prakalbo man kambaryje ir aš atėjau čia ir jums visiems pamokslavau apie tai, kad: „Avinėlis paliko Savo vietą“. O, tai bent! Dabar, aš manau, kad mes tiesiog pereisime prie temos. Suprantate: „Avinėlis paliko Savo sostą ir išėjo į priekį,“ – matote, kai aš buvau ten aukštai tuo metu, kai Jis ten buvo, ta Šviesa, kuri yra Kristus; kai Jis buvo ten, pasakė tai. Kai Avinėlis palieka tą Sosto vietą, būdamas Užtarėjas, Jis išeina štai ten, ir Bažnyčios atžvilgiu Atpirkimo Diena yra pasibaigusi.

277 Toliau atpirkimas prasideda žydams, šimtui keturiasdešimt keturiems tūkstančiams. Ar tai tiesa? Nes Jis pažadėjo, kad Jis nukirs tą medį, jūs žinote.

278 Taigi, čia, dabar čia Jis išeina, Avinėlis, ir tuomet Atpirkimo Diena pasibaigia. Ir visi, kurie turėjo būti atpirkti, jau buvo atpirkti ir įrašyti į Knygą ir Jis yra štai ten, atveria Knygą. Teisingai!

279 O, ačiū Tau, Viešpatie. Suprantate? Atleisk Tavo susijaudinusiam tarnui už skubėjimą.

Taigi, kaip jūs žiūrite į tuos: „...kuriems buvo duoti balti drabužiai,“ – iš Apreiškimo 6:11?

280 Dabar pažiūrėkime: 6:11. Gerai. Ką mes čia turime šiame klausime? „Balti drabužiai,“ – taip, tai yra... nukryžiuotieji, po aukuru. Žy... žydai, tarp to laiko: „Jiems buvo duoti balti drabužiai“.

Su tais... „...kurie išskalbė savo drabužius Avinėlio Kraujyje,“ – iš Apreiškimo 7:14?

281 Ne. Taigi, tai skiriasi, tikrai taip. Nes, matote, čia, mes atrandame čia, kad: „Šiems buvo duoti balti drabužiai,“ – štai čia šiuo laiku. „Jiems buvo duoti balti drabužiai,“ – jiems, iš malonės. O šitie čia: „Išskalbė savo drabužius Avinėlio Kraujyje,“ – ir Apreiškime štai čia, tai yra ta: „Ta didelė minia, kuri atėjo prieš Dievą iš visų giminių, kalbų ir tautų“. O šitie yra būtent kankiniai, žydai, suprantate. Taigi dabar šitai yra teisingai, dabar...

25 kl.: Broli Branhamai, jeigu visi dievobaimingi bus paimti Paėmime, iš kur ateis Elijas ir Mozė? Ar jie bus žydai? Ar mūsų Elijas, kuris yra mums duotas bus... bus su jais?

282 Ne. Pa... pagonis, kuris bus pateptas ta dvasia, kad pašauktų pagonis, bus paimtas. Nes, suprantate, visa Bažnyčia, visa, bus paimta. O šitie du pranašai iš... iš 11-o skyriaus nužengia čia. Ir malonės diena pagonims pasibaigia ir pereina žydams. Ne, tai nebus tas pats žmogus. Taigi aš... aš esu tikrai gerai dėl to įsitikinęs. Dabar nepamirškite, pagal tai kiek man žinoma, tai bus taip.

Pažiūrėkime, kas yra čia, kas čia sakoma. Klausimas: „Ar kviečiai ir vynas...?“. O: „Ar...?“. K-v-i-e-č-i-a-i. Ne, aš bandau suprasti tai... „Ką reiškia...?“. Čia neparašyta „ką“. Tik pasakyta:

26 kl.: Ar „kas“ ir vynas, ar kviečiai ir vynas, kas yra... iš Apreiškimo 6:6?

Pažiūrėkime, kas ten yra man dabar tai atsivertus, štai čia.

Ir išgirdau balsą keturių žvėrių viduryje, sakant: „Kviečių saikas už denarą ir trys saikai miežių už denarą; ir žiūrėk, nepakenk aliejui ir vynui“.

283 Spėju, kad yra klausiama kokia yra „kviečių ir vyno“ reikšmė. Vienas kito atžvilgiu.

Tiksliau, tai yra simbolis, vyno, kuris yra geriamas prie komunijos stalo iš Ap... ir Pirmojo Korintiečiams 11:24?

284 „Ar vynas... vynas...?“. Ne. Vienas iš jų yra dvasinis simbolis, suprantate. O kitas faktiškai yra... yra Žodžio apreiškimas.

27 kl.: Ar gali būti, kad priežastis dėl kurios daugelis serga yra ta, kad mes neatskiriame Viešpaties Kūno? (Teisingai!) ...bet dabar apreikšta per Šeštojo Antspaudo atidengimą?

285 Dabar pažiūrėkime. Leiskite pažiūrėti ar galėsiu į tai atsakyti. Tai ne dėl jūsų kaltės; tai aš... Jūs ne... Jūs tai gerai užrašėte; tai aš...

Ar gali būti, kad priežastis dėl kurios daugelis serga yra ta, kad mes neatskiriame Viešpaties Kūno? (Šito sakinio gale yra klaustukas).

286 Na, Raštas sako, kad: „Dauguma iš jūsų serga ir yra liguisti dėl to, kad neatskiria Viešpaties Kūno“. Tai yra visiškai teisinga. Nes, matote, Viešpaties Kūnas yra Nuotaka. Ir dauguma iš jų iškeliauja, bet jie To neatskiria. Tai tiesa. Matote, jie nežino kaip teisingai elgtis. Gyvena bet kokį gyvenimą; dalyvauja komunijoje ir panašiai. Tai yra neteisinga. Suprantate? Kai žmonės dalyvauja komunijoje, tie kurie meluoja ir vagia, ir geria, ir tai... tai... tai yra siaubinga. Jūs neturėtumėte to daryti. Suprantate?

...bet dabar apreikšta per Šeštojo Antspaudo atidengimą?

287 „Šeštojo Antspaudo atidengimas“. Pažiūrėkime dabar. Ne. Taigi, jūs sužinojote, kad ten esantis Šeštojo Antspaudo atidengimas buvo skirtas žydams. Matote, Ba... Bažnyčia jau bus išėjusi. Tai yra Suspaudimo periodas, todėl tai nėra vienas ir tas pats. Ne. Ne. Tai nėra.

288 Vienas iš jų yra dvasinis vynas, tai yra Žodžio apreiškimas, tuomet... ti... tikintįjį sužadina Žodžio apreiškimas. O kitas yra Jėzaus Kraujo simbolis, kuris yra geriamas prie Viešpaties stalo. Taigi, tai yra taip, kaip aš tai suprantu.

28 kl.: Ar kas nors iš tų, kurie nebuvo iš anksto numatyti, priims Viešpatį? Jeigu priims, ar jie gali atkristi?

Negalės atkristi, jeigu yra iš anksto numatytieji. Ne. Suprantate, jie negalės.

29 kl.: Kokia Rašto vieta parodo, kad... kad katalikybė apgaus žydus ir pasiims jų turtą?

289 Taigi: „Kur yra pasakyta, kad... kad... kad žvėris apgaus siekdamas turto?“. Taip nėra pasakyta. Bet mes darome prielaidą, kad tai buvo... Taigi, kažkurį vakarą, jūs prisimenate. Jūs galite įdėmiai perklausyti garsajuostę. Aš nepasakiau, kad jie tai padarys. Aš pasakiau... Suprantate, katalikų grupė pasaulyje yra turtingiausia. Daugiau tokių kaip jie nėra. Bet to ko jie neturi, žydai tai turi.

290 Štai kas dabar yra su šios šalies ekonomika… Dabar mes gyvename iš mokesčių mokėtojų pinigų, pagal „Lifeline“, iš tų mokesčių (tai informacija iš Vašingtono) kurie bus surinkti tik už keturiasdešimties metų nuo dabar. Štai iš kokių pinigų mes šiandien gyvename. Štai kaip mes atsiliekame, spausdiname banknotus, suprantate, tų mokesčių sąskaita, kurie bus sumokėti tik po keturiasdešimties metų nuo dabar. Tauta yra bankrutavusi. Ji žlugusi.

291 Taigi Kastro, vienintelis protingas dalykas, kurį jis padarė buvo tada, kai jis suklastojo valiutą ir supirko banknotus, obligacijas, ir sudegino jas, ir... ir pakeitė valiutą. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį jis galėjo padaryti.

Ir Jungtinėms Valstijoms liko vienintelis dalykas, kurį jos gali padaryti. Dabar nepamirškite, tai sako Viljamas Branhamas, suprantate. Toks yra mano supratimas. Tai yra tik prielaida, tiesiog žvelgiant į tai iš žemiškos pusės, kuri gali būti visiškai neteisinga. Aš manau, kad ten pat, dėl pinigų, kad... „...meilė pinigams yra visų blogybių šaknis“. Ir aš manau, kad būtent nuo to viskas yra prasidės.

292 Taigi, katalikų bažnyčia dar iš praeities, kai imdavo pinigus už mišias ir panašiai, perėme pasaulio turtus. Prisimenate kaip Biblijoje yra pasakyta: „Ji buvo turtinga,“ – ir ji tokia buvo. Ir nepamirškite, ji yra ne tik vienoje šalyje. Ji yra turtinga kiekvienoje šalyje po Dangumi. Ji išplito. Ji turi pinigus. Taigi, to, ko ji neturi, „Wall Street'as“ turi, kurį valdo žydai.

293 Taigi, ir jūs prisimenate, jis turėjo pinigus, kai Jokūbas sugrįžo (mes tai atradome praėjusį vakarą) ir tapo Izraeliu. Jis tikrai turėjo pinigų. Bet už savo pinigus jis negalėjo nieko nusipirkti, matote, iš Ezavo. Ezavas jų taip pat turėjo. Matote, abu anti ir... ir vienas... Suprantate, tai yra tiesiog tobulai.

294 Dabar sekite štai ką. Aš pasakiau, kad galbūt jie norės susivienyti drauge dėl pinigų ir... ir Romos jėga perims žydų jėgą, ir dėl pinigų susitarimas bus nutrauktas. Galbūt tai nebus būtent taip. Suprantate, aš žinau, kad jie jį nutrauks, bet aš... aš nežinau dėl kokios priežasties, nes tai, ką jie padarys man nėra apreikšta.

295 Bet pažvelkite. Taigi, jeigu šiandien, dabar, o kas jeigu tai, ką šiandien darome yra vienintelis dalykas, kurį tik ir galime padaryti? Jeigu mes renkame mokesčius (jeigu tai yra teisingas išsireiškimas) šios valiutos, iš mokesčių mokėtojų pinigų po keturiasdešimties metų nuo dabar, suprantate, mūsų auksas yra... Mes jau juos išleidome. Mes bankrutavome. Mes neturime jokių pinigų. Ir mes gyvename tik dėka reputacijos iš praeities.

296 Štai ką bažnyčia daro šiandien, bažnyčia; ne Nuotaka. Bažnyčia gyvena dėka reputacijos iš praeities, kurią įgijo liūto tarnavimo metu. „Mes esame Bažnyčia! Mes esame motininė Bažnyčia! Mes pradėjome...“. Teisingai. Suprantate? Ji gyvena dėka reputacijos iš praeities!

297 Metodistai gyvena dėka savo reputacijos. Baptistai gyvena dėka savo reputacijos. Ir sekmininkai gyvena dėka savosios. „Garbė Dievui! Labai seniai, kai šventieji šokdavo Dvasioje ir kaip jie... Viešpats padarė tą ir aną“. Tai... tai yra kažkas, kas praėjo. „Mes visi dabar užaugome, broli“. O, tai bent! Suprantate? Visa tai yra reputacija iš praeities!

298 Šita šalis gyvena... gyvena dėka reputacijos iš praeities, dėka to, kuo buvo protėviai, suprantate, ir dėl to mes galvojame, kad būsime išgelbėti. Dievas niekada nereikšdavo pagarbos Izraeliui dėl to, kuo jie buvo, kokie jie buvo; kokie jie tada buvo! Atkreipkite dėmesį.

299 Tačiau dabar, štai kaip aš galvoju kas... aš... aš galvoju turės įvykti. Taigi, galbūt tai neįvyks būtent taip. Aš manau, kad ateis laikas, kai mus privers padaryti tą veiksmą. Ir kai tai įvyks, tai... vietoj to, kad mes pakeistume valiutą... Kaip tai atsilieps „Philip Morris“? Kaip tai atsilieps... viskio kompanijoms? Kaip tai atsilieps plieno pramonei? Kaip tai atsilieps visai prekybai? Ką tai padarys? Tai sušžlugdys juos. Jie bankrutuos. Bet jeigu: „Mes galime tuos pinigus pasiskolinti“. Ar matote, koks jis yra sumanus?

300 Tada šalis parsiduos bažnyčiai. Ir tada bažnyčia ir šalis bus ir vėl susivieniję, ir štai ji pasirodys. Suprantate? Štai taip. Atkreipkite dėmesį. Gerai. Dabar, kitas:

30 kl.: Jeigu žmogus yra mūsų valstybės organizacinėje bendrijoje ir gali atvirai kalbėti iš savo širdies, arba esantis paskutiniosios dienos Tiesoje, ar jis bus vadinamas kaip vienas iš „ištvirkėlių“?

301 Pažiūrėkime. „Jeigu žmogus yra organizacinėje bendrijoje...?“. Na, matote, organizacinė bendrija... organizacija, valstybė jai suteikė teises kalbėti. Suprantate, tai neturi nieko bendro su jo širdimi. Suprantate? Taigi, jeigu jis yra tikintysis ir atgimęs iš Dievo Dvasios, anksčiau ar vėliau jis bus patikrintas. Suprantate? Negalės būti taip akivaizdu, kad jis negalės to pamatyti.

302 Taigi, aš noriu, kad jūs... Suprantate, nepamiršk to, drauge, kad Dievas... Dievas niekada to nepadarys, ar niekada nėra to padaręs, kiek galiu prisiminti, matote, bet tik...

303 Pažvelkite, Jėzus buvo... viso to pagrindinė mintis, nes Jis buvo Dievas, Emanuelis tapęs kūnu. Taigi, pažvelkite į šitą Žmogų, Jėzų. Kai... Ar žinojote, kad kai Jis atėjo į žemę ten nebuvo... aš spėju, kad tik pasaulio dešimtadalis žinojo, kad Jis ten pasirodė?

Ar žinote, kai tas pirmtakas pasirodė, kai visi „tie kalnai“ ir kiti dalykai turėjo išsipildyti, aš spėju, kad ten net nebuvo vienos šimtosios Izraelio gyventojų dalies, kurie apie tai žinojo? Ar tai ne keista?

304 Na ten juk buvo žydai ir kiti, ir žmonės visame pasaulyje. Taigi nepamirškite, Jėzus atėjo, kad būtų Liudytojas, kaip pasaulio Gelbėtojas. Ar tai tiesa? Na, juk ten buvo vieni žmonės, kiti žmonės, dar kiti žmonės, vienos rasės, kitos rasės, kurie apie tai nieko taip ir nesužinojo. Gyveno sau toliau kaip pasaulis, kuris nieko apie tai nežinojo; bet visa tai įvyko tuo laiku. Suprantate?

305 Kodėl Jis jiems nepranešė? Jis atėjo ir tie, kurie buvo iš anksto numatyti Amžinam Gyvenimui Jį priėmė. Iš sakymo visiems kitiems nebūtų jokios naudos, nes Jis negalėjo jų atpirkti, nes jie net nebuvo tokie, kuriuos galima atpirkti. Kodėl taip buvo, kai tie kunigai ten stovėjo? Kai Jis turėjo ateiti į tą konkrečią vietą, nes iš anksto numatytieji buvo ten susirinkę, visur aplink, todėl Jis turėjo jiems pamokslauti kaip grupei.

306 O didieji teologai, kurie turėjo Jį pažinti, pasakė: „Šitas Žmogus yra Beelzebubas. Mes neleisime, kad šitas Žmogus mus valdytų ir panašai, matote. Mes neleisime to“.

Bet paprasta prostitutė savyje turėjo Gyvybę, iš anksto numatytą Amžinajam Gyvenimui ir jos vardas yra amžinai Dievo Žodyje. Priėjo ten ir vos tik ta Šviesa apšvietė tą sėklytę, labai greitai ji tai suvokė, [Brolis Branhamas kartą spragtelėjo pirštais – Red.]

307 Pažvelkite, ten atėjo senasis žvejys. Ten stovėjo Jis rodydamas ženklus ir stebuklus ir... ir įvairiems žmonėms atskleisdavo jų širdžių paslaptis, ir apreikšdavo Save.

Ir, tai bent, ten buvo fariziejai, kurie ten stovėjo ir pasakė: „Šitas žmogus yra Beelzebubas“. Jie turėjo atsakyti prieš savo susirinkimą.

308 Jie visi stovėjo šalia: „Daktare Džounsai, ar jūs eisite pasiklausyti to Žmogaus? Atrodo, kad Jis... Jis nutuokia apie ką kalba. Jis nekalba kaip įprasti žmonės“.

309 „Aš eisiu jo pasiklausyti“. Nuėjo ten, matote. Taip, Dievas... Dievas niekaip negalėjo jo pasiekti.

Ir štai Jis ten stovėjo, ir Jis tarė...

Jie pasakė: „Tik pažiūrėkite. Pažvelkite. Štai ateina žmogus. Štai vienas iš Jo mokinių. Štai jis dabar ateina. Taigi, to vyruko vardas, tai Andriejus. Jūs jį prisimenate. O, jūs prisimenate tuos senuosius... senuosius žvejus iš ten? Tai jie. Taip, štai... štai Simonas, jo brolis. Suprantate? Ir štai... štai senojo Jono vaikai. Dabar jie ten... Pažvelkite, jis... jis kažką prie Jo atveda. Kas jis? Taip, pažiūrėkime, ką Jis dabar padarys. Jis... jis yra kitas“. Ir jis prieina.

Ir Jis tarė: „Tavo vardas yra Simonas ir tu esi Jonos sūnus“.

310 „Šitas žmogus yra Beelzebubas! Matote, ant jo yra kažkokia dvasia. Jis yra keistuolis. Suprantate? Akivaizdu, jūs visi net nemėginkite to klausytis, suprantate. Laikykitės nuo to atokiai. Aš daugiau išvis nesilankysiu tuose susirinkimuose, visiškai, matote. Vos tik šis baigsis, mes pasišalinsime iš čia. Mes daugiau niekada čia nesirodysime“. Suprantate? Kodėl? Taigi, taip jis pats sau galvojo, bet visgi tai turėjo būti jis. Pažvelkite, būtent tie pas kuriuos Jis atėjo, Jį ir nukryžiavo. Suprantate?

311 Bet ten buvo menka prostitutė, kurią visi stumdė! Aš nepritariu prostitucijai. Ne, tikrai ne! Bet aš tiesiog parodau jums iš anksto numatytą Sėklą.

312 Pažiūrėkite į šitą vyruką čia, šitą seną žveją, net negalėjo... Biblijoje pasakyta, kad jis buvo neišsilavinęs. Ar tai tiesa? Ne tik tai, bet jis buvo ir neišmanus. Taigi, ar tai tiesa ar ne? O, jeigu tik mes galėtume tapti neišmanantys atžvilgiu tų daugumos dalykų apie, kuriuos galvojame, kad žinome. Suprantate? Gerai. Suprantate, jis buvo ir neišmanus ir neišsilavinęs. Ir kuomet jis atėjo į Viešpaties Akivaizdą ir Jis jam pasakė, kas jis buvo. Būtent tuomet, viskas tapo aišku.

313 Taigi, koks buvo to kito žmogaus argumentas prieš tai? „Na, pažvelk, jis tuo patikėjo. Pažiūrėk, kas tai yra. Tu žinai, kas tai yra. Na, tas žmogus niekada... Na... na, jis yra žvejys. Na, jis net nemoka abėcėlės. Aš nusipirkau iš jo žuvies; jis net negalėjo man išrašyti čekio. Tai, matai, štai kokie reikalai! Štai tokie žmonės tik ir gali klausytis kažko panašaus į Tai“. Ačiū, Viešpatie. Amen. Suprantate? „Na... na, jis ne... Pažvelk į jo tėtį; jis nieko neišmano. Jis net nesiuntė jų į mokyklą“. Bet būtent tą Jis siuntė į mokyklą; išmokė jį taip kaip Jis to norėjo.

314 Aš dabar nesakau, kad palaikau mokyklos nelankymą. Aš viliuosi, kad jūs suprantate. Bet čia yra provaizdis, matote, ko galite pasimokyti. Štai kokio jie būdo, ir priežastis dėl kurios tai pralekia jiems virš galvų.

315 Ir ar žinote ką? Nei vienas… Aš manau, kad nebus net vieno trečdalio iš visų žydų šalyje, kurie būtų ką nors žinoję apie Jo atėjimą. Ir... ir tuomet... Jo klausėsi tik viena... viena penktoji trečdalio. Ir tuomet tik viena šimtoji to penktadalio Tai priėmė. Jūs žinote, kiek Jis jų turėjo. Jis turėjo dvylika stovėjusių prie kryžiaus iš visos grupės. Kur buvo visi likusieji? Suprantate? Septyniasdešimt atsiskyrė.

316 Taigi, kol Jis gydė ligonius ir tiesiog vaikščiojo nieko neminėdamas apie Savo Mokymą; Jis tiesiog vaikščiojo gydydamas ligonius ir panašiai. O, tai bent! Tai, tai buvo Dievo Dvasia ant Jo. Ar jūs tikite tuo? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.] Kai Jis gydė ligonius tai buvo nuostabu! „Jis didis Rabi. Visi jūs, broliai, jums visiems derėtų pasikviesti Jį į savo bažnyčią. Žmogau, kokia galia, tas Žmogus iš tiesų gali išgydyti ligonius! Jums reikia tai pamatyti. Jis turi išgydymo dovaną“.

317 Na, žinoma, atsiras tokių, kurie tai pamėgdžios. Štai ir vėl jie atėjo, nes kiekviena grupė turi turėti savo žmogų.

Štai Jis ateina. Ir tuomet, staiga matote kaip vieną dieną Jis atsisėdo.

„O, žinoma, Rabi, mes seksime Tave“.

318 „Gerai, prisėskite. Eikime“. Gerai, išsiuntė septyniasdešimt ir panašiai.

Tuomet vieną dieną po to, kai buvo padarytas didelis stebuklas, Jis atsisėdo ir pradėjo kalbėti jiems Žodį, matote. „Pradėjus skambėti...“. Gerai. Jis pradėjo sakyti jiems Žodį, Tiesą.

Jie pasakė: „O, dabar, palūkėk minutėlę! Hm! Nesu tikras dėl šito“. Tai buvo priešinga jų mokymui. Pasakė: „Na, aš žinau, kad mes išėjome iš sinagogos ir panašiai, bet galbūt mes... mes suklydome, broliai. Mums derėtų sugrįžti, nes šitas žmogus kalba mįslėmis. Jis yra keistuolis. Aš negaliu to suprasti”. Suprantate? Kas tai buvo? Ta sėkla iš pat pradžių nebuvo iš anksto numatyta.

319 Tuomet, kitas dalykas, kurį pastebėsite, Jis turėjo nedidelę tarnautojų grupę ir kalbėjosi su tarnautojais. Jie pasakė: „O! Hm! Mums taip pat derėtų sugrįžti, sugrįžti į organizaciją, vėl nunešti savo popierius, matote. Nes šitas žmogus, na, kas tokį iš viso gali suprasti? Čia jis kalba vienaip, o kitur jis kalba kitaip. O!“.

320 O tie kiti To taip nesuprato. Jis kalbėjo mįslėmis kai kuriems iš jų, bet ne visiems.

Todėl tie atsiskyrė. Tada Jis atsisuko, pažvelgė į ten stovėjusius dvylika. Tarė: „Ir jūs norite išeiti?“. Suprantate?

321 Dabar sekite. Petras tarė: „Ar žinai ką? Aš visą gyvenimą lankiausi toje senoje vietoje. Kurgi aš apskritai galėčiau eiti? Kur aš eičiau? Kur... kur aš galėčiau eiti? Po to, kai aš... aš padariau čia darbą... Ir aš negaliu vėl grįžti atgal prie tos šiukšlinės, kurioje yra visas tas pasaulio purvas. Suprantate? Aš... aš... Kur aš galėčiau eiti? Aš... aš tiesiog negaliu to padaryti“.

322 Jis pasakė: „Tuomet, gerai, eime kartu“. Taigi, štai taip. Suprantate? Kaipgi taip tuomet buvo? Dvylika iš maždaug dviejų su puse milijonų. Ir pasaulio Gelbėtojas, iš milijardų, vis tik nuolankus, matote. Tiesiog išlikite nuolankūs. Sekite.

Taigi, ten buvo visi tie fariziejai; ir ten atėjo ta menka prostitutė. Ji tarė: „Tu tikriausiai esi pranašas! Taigi, mes žinome, kad Mesijas turi ateiti ir kai Jis ateis, Jis tai padarys“.

Jis atsakė: „Aš esu Jis“.

323 Ji pasakė: „Tikrai taip,“ – ir ji nubėgo. Ar pabandytumėte ją sustabdyti? Jums nepavyktų.

31 kl.: Broli Branhamai, sveikinu jus Viešpaties Jėzaus Vardu. Prašau paaiškinkite, kas yra tas žmogus iš Mato 22:11, žmogus, kuris nevilkėjo vestuvių drabužio, nevilkėjo vestuvių drabužio? Aš žinau, kad šitas žmogus galėjo... negalėjo patekti į Dangų nevilkėdamas vestuvių drabužio. Tai buvo svečias, aš žinau, o ne Nuotaka.

324 Taip, tai tiesa. Jis turėjo būti... Taip, jis tiesiog prasmuko vidun. Suprantate? Dabar pažvelkite. Taigi aš... Apie tai būtų galima pasakyti atskirą pamokslą.

Aš dabar turiu dešimt minučių, kad pasimelsčiau už ligonius ir užbaigčiau šitai. Ir atsakiau tik į pusę iš jų, spėju. Atkreipkite dėmesį. Bet aš... aš ketinu paskubėti, gerai, tikrai taip, po šito. Suprantate?

325 Štai kas įvyko, jeigu jūs žinote kokie yra rytų papročiai. Suprantate? Kai jaunikis išsiunčia pakvietimus į savo vestuves, jis išsiunčia jų tik tam tikrą skaičių. Ir kiekvienam pakviestajam... prie durų jis pastatė durininką, kad apvilktų jį drabužiu. Ar jis buvo vargšas, ar kas jis bebūtų, jis turėjo... ar jis buvo turtingas ar vargšas, kas jis bebuvo, jis, visi turėjo dėvėti tą vestuvių drabužį.

326 Kai jie ateidavo prie durų, jie aprengdavo jį juo, jis uždengdavo jo paties drabužius. Jis yra pakviestas, ar jis būtų milijonierius, ar jis skurdžius, ar jis ūkininkas, griovių kasėjas, ar kas jis bebūtų, plutokratas, jis... jis buvo ten dėvėdamas tą drabužį. Nes drabužiu jis būdavo aprengiamas prie durų, kai ateidavo prie tų durų.

327 Taigi, paimkite Šv. Jono 10, aš manau kad ten Jis pasakė: „Aš esu durys“. Suprantate? „Aš esu durys, per kurias... per kurias jūs įeinate“, Taigi štai jis stovi ten tarpduryje ir ten yra Žmogus, kuris turi apvilkti jį drabužiu, Šventoji Dvasia, duoti jam teisumo drabužį, kai jis ateina.

328 Taigi, šitas žmogus atėjo per kažkokią organizaciją, per langą kažkur ten, per nepastebimą skylę. Ir jis įėjo į vidų ir atsisėdo prie stalo. Ir tuomet, kai Jaunikis atėjo ir apsižvalgė, jis buvo... jis… Anie buvo keistuoliai, prieš tai, dabar jis yra keistuolis. Suprantate? „Ką tu čia toks būdamas darai be Šventosios Dvasios krikšto ir visų kitų dalykų? Kaip tu čia patekai?“. Na, jis pateko ten apeidamas duris. Ir jis atėjo neturėdamas tinkamo pakvietimo. Suprantate? Jis atėjo per kažkokią išsilavinimo sistemą, matote, ar kažką panašaus. Jis pateko į vidų.

329 Ir Jis pasakė jiems: „Suriškite jį, rankas ir kojas; išmeskite jį iš čia, į išorinę tamsą, kurioje bus verksmas, raudojimas ir dantų griežimas“. Suprantate? Jis pateko į Suspaudimo periodą. Suprantate? Jis nebuvo įėjęs per duris. Taigi, gerai. Klausimas:

32 kl.: Ar Elijas iš Malachijo 4 bus tas pats Elijas, kuris yra paminėtas Apreiškimo 11:3? Ir ar kiti liudytojai... Ar ar kiti du liudytojai yra atskiri individai, atskiri?

330 Taip. Elijas iš Malachijo 4 nebus Elijumi iš Malachijo 3. Mes jau tai išnagrinėjome praėjusį vakarą. „Ir ar kitas liudytojas yra atskirtas, iš jų dviejų?“. Taip pone, Mozė ir Elijas; pagal mūsų apreiškimą. Taigi, aš nenoriu jūsų per ilgai čia užlaikyti.

33 kl.: Pirmoje Karalių 19, broli Branhamai, aš manau, kad skaičius tų, kurie nepriklaupė kelių buvo...

331 Taip, tai tiesa. Septyni šimtai vietoj... Ačiū jums. Tai tiesa. Buvo pasakyta septyni šimtai vietoj septynių tūkstančių... „Broli Branhamai...“. Septyni tūkstančiai vietoj septynių šimtų. Taigi, suprantate tai?

332 Žinote, iš tiesų, kai toks žmogus ateina pa... pamokslauti… Aš noriu dabar jūsų kaiko paklausti, kad jūs suprastumėte.

Kai Elijas atėjo iš dykumos jis turėjo vieną žinią. Jis išlėkė iš tos dykumos ir atėjo tiesiai pas tą karalių ir pasakė: „Nei lašas iš dangaus neiškris, kol aš nepaprašysiu“. Štai kokius žodžius jis turėjo. Ir išlėkė atgal, ir niekam daugiau nieko nepasakė. Suprantate?

333 Kai jam atėjo kita žinia, jis iš karto atėjo ir perdavė tą žinią. Ir iš karto apsisuko, sugrįžo atgal į dykumą. Suprantate?

334 Taigi, jeigu jūs pastebėsite, kai po bažnyčios pastatu padėjau kertinį akmenį, Jis pasakė: „Vykdyk evangelisto darbą“. Bet dabar artėja valanda, kai nuo to darbo yra atsiskiriama. Pradeda vykti kažkas kito. Tuomet aš esu taip... Suprantate, aš ateinu čia ir bandau būti evangelistu ir kažkuo kitu, ir ar matote kur jūs atsiduriate? Suprantate? Jūs esate... O, aš... aš tikiuosi, kad bažnyčia yra pakankamai dvasiška, kad tai suprastų.

34 kl.: Broli Branhamai, aš suprantu, kad Elijas privalo pasirodyti tris kartus. Jūs pasakėte mums, kad du kartus jis jau pasirodė ir, kad jis sugrįš dar kartą. Taigi, ar tas asmuo, ant kurio bus Elijo dvasia, taip pat bus vienu iš dviejų liudininkų, Moze ir Elijumi ateityje?

335 Ne. Ne. Jis bus pagonis, suprantate, skirtas pagonių Bažnyčiai. Dievas pasiunčia, visada, savo tautai atskirai, suprantate. „Jis atėjo pas Savuosius; Jie nepriemė Jo“. Jis visada siunčia Savajį, Valandos žinią.

336 Kai Dievas tvarkėsi su žydais, ten nebuvo jokių pranašų pagonių. Kai Dievas užsiima pagonimis, ten nėra jokių žydų pranašų. Kai Dievas sugrįš prie žydų, nebus jokių pagonių pranašų. Suprantate? Ar suprantate, ką turiu omenyje? Gerai.

Po to, kai Paėmimas bus įvykęs…

337 Taigi, bus pereinamasis laikotarpis, žinoma, viena Žinia pereis į kitą. Ji turės pereiti štai taip, matote, kaip aš tai paaiškinau, suprantate. Kaip Paulius pagonims ir panašiai. Gerai.

35 kl.: Po to, kai įvyks Paėmimas ar pačioje pabaigoje kas nors iš bažnyčios bus dar išgelbėtas, kas nepateko į Paėmimą?

338 Ne. O... o... Nes Kraujo nebeliko. Suprantate, ten nebėra užtarimo. Pagonių periodas baigėsi. Po Paėmimo nei vienas nebus išgelbėtas, arba nei vienas iš bažnyčios, o... o... bažnyčios. „...nešvarusis toliau tebūna nešvarus; ...ir šventasis toliau tebūna šventas“. Suprantate? Tai nebus, suprantate, tada kai Bažnyčios jau čia nebus.

36 kl.: Broli Branhamai, aš pastebėjau, kad jūs rėmėtės septyniasdešimt Danieliaus savaičių pirmojo Antspaudo Žinioje. Kaip aš suprantu iš Danieliaus, garsajuostėje apie Danielių, kai Evangelija sugrįš pas žydus, prasidės septyniasdešimt savaičių. Ar bus viena septynia... viena savaitė, septyni metai likę žydams? Ar vis tik yra likusi viena savaitės pusė, vieni trys su puse jiems likusių metų?

339 Tik viena savaitės pusė. Jėzus pranašavo pirmoje savaitės pusėje, kaip tai buvo išpranašauta. Jiems liko tik viena savaitės pusė.

Broli Branhamai, kadangi per savaitę jūs nesimeldėte už ligonius, ar jūs...? (Tai yra tik prašymas.)

Broli Branhamai, ar galėsite su manimi susitikti po susi...? (Tai yra tik prašymas, suprantate, čia.).

37 kl.: Ar galėtumėte paaiškinti apie Šėtono surišimą tūkstančiui metų ir po to apie paleidimą mūšiui... mūšiui iš Apreiškimo 20:8? Kokį ryšį tai turi su Armagedono mūšiu, kuris buvo paminėtas Ketvirtajame Antspaude? sAr Gogas ir Magogas susirinks iš naujosios žemės žmonių?

340 Na, šitam reikės daug laiko, todėl aš... aš tiesiog turėsiu paminėti pagrindinę mintį, suprantate. Taigi, visų pirma: „Ar...?“. Taigi, galbūt aš negaliu to paaiškinti. Bet aš pasistengsiu kaip galiu.

Ar galėtumėte paaiškinti apie Šėtono surišimą tūkstančiui metų ir po to apie paleidimą mūšiui iš Apreiškimo 20:8?

341 Tai nėra Armagedono mūšis. Armagedono mūšis įvyksta štai šioje pusėje, matote, gerai, tada, kai Suspaudimo periodas yra pasibaigęs.

Taigi, kokį ryšį tai turi su Gogo ir Magogo mūšiu?

342 Jokio. Pirmas, tai šitas tūkstantis metų, o antras – yra pabaigoje... pabaigoje to tūkstančio metų.

...kaip buvo paminėta Ketvirtajame Antspaude? Ar Gogas ir... ar Gogas ir Magogas susirinks iš žmonių naujoje žemėje?

343 Šėtonas buvo išleistas iš jo kalėjimo ir išėjo surinkti visų žmonių, nedorųjų, kad surinktų juos toje vietoje. Ir Dievas iš dangaus siuntė ugnį ir sierą ir jie buvo sunaikinti, suprantate. Du mūšiai, visumoje. Klausimas:

38 kl.: Šešiasdešimt aštuoni milijonai, kuriuos nužudė Romos katalikų bažnyčia, kokiame istoriniame laikotarpyje tai nutiko? Ir kiek laiko tai truko?

344 Paimkite Šmukerio „Šlovingąją Reformaciją“. Aš spėju, kad kai kurie iš čia esančių mokslo žmonių ją turi. Ir tai yra bažnyčios istorija. Ir aš dabar neprisimenu kokiame puslapyje tai paminėta, bet tai įvyko nuo tada, kai... tai prasidėjo... buvo liepta bažnyčiai Šv. Augustino iš Hipo, Afrika. Tai buvo 345 m. Ir tai truko iki 1850 m., Airijos žudynės, suprantate. Todėl tai buvo laikas nuo 33 m. ar 30... 354 m. Leiskite man dabar tai tiksliai pasakyti, suprantate. Nuo 354 m. iki 1850, 1850 m. pagal istoriją, šešiasdešimt aštuoni milijonai protestantų buvo nužudyti, tiek suskaičiuota Romos kankinių knygoje, už tai kad nesutiko su Romos popiežiumi. Tai istorija. Jeigu norite pasakyti, kad tai ne tiesa, na, tuomet, galbūt čia Džordžo Vašingtono net nebuvo, arba Linkolno. Jūs žinote, juk nei vienas iš mūsų tuomet negyveno, kad juos būtų galėjęs pamatyti. Bet aš tikiu, kad jie čia buvo, bet kuriuo atveju. Aš matau ženklus to, kad jie čia buvo.

39 kl.: Broli Branhamai, 19-ame skyriuje iš... ir 18-oje eilutėje: „Tačiau aš pasilikau Izraelyje septynis tūkstančius – visus tuos kelius, kurie neklūpčiojo Baalui, ir kiekvieną burną... (ar... ar kurie neklūpčiojo Baalui ir kiekvieną...) ...kuri jo nebučiavo... burną kuri jo nebučiavo“. Prašau paaiškinkite tai man apie septynis šimtus.

345 Ten buvo septyni tūkstančiai. Suprantate? O tas „Baalo bučiavimas“, argi nežinote… Kas iš jūsų anskčiau buvote katalikai? Žinoma. Suprantate? Jūs bučiavote paveikslus. Suprantate?

346 Ir prisiminkite Babilono metą ir Nebukadnecaro, kai prasidėjo pagonių karalystė, suprantate; kai prasidėjo pagonių karalystė, ji prasidėjo nuo žmogaus garbinimo. Nebukadnecaras pastatė žmogaus statulą. Ir jeigu jūsų protas yra dvasiškas, dabar pasiklausykite šito apreiškimo. Ta dvasia, tas žmogus, kurio apreiškimą jis padarė... ar kurio atvaizdą jis padarė per savo apreiškimą, buvo Danielius, religingas žmogus, kurį garbino. Suprantate tai? Nes jis pavadino jį Beltšacaru, ar ne? Ar Beltšacaru, o tai buvo jo dievo vardas. Ir jis pastatė to dievo atvaizdą, kuris buvo Danieliaus atvaizdu. Ir Danielius atsisakė klauptis prieš savo atvaizdą. Suprantate? Suprantate?

347 O čia mes tai vėl matome, suprantate. Dabar sekite. Pagonių karalystė prasidėjo Babilono dienomis per karalių Nebukadnecarą; pagonių karalius sujungė bažnyčią ir valstybę kartu, paimdamas šventą at... ar švento žmogaus atvaizdą ir priversdamas jį garbinti. Pagonių karalystė pasibaigia kojose, rankos raštu ant sienos per politinę jėgą, kuri kartu suvienijo bažnyčią ir valstybę; kad ir vėl priverstų bučiuoti atvaizdus, matote, tas pats dalykas, švento žmogaus atvaizdas. Žinoma.

40 kl.: Broli Branhamai, kai vyks šitas Paėmimas... kai vyks šitas Paėmimas, ar jauni vaikai, kurie neatskiria gero nuo blogo, pateks į Paėmimą?

Jeigu jų vardai yra Knygoje. Taip. Tai tiesa. Suprantate? Gerai.

41 kl.: Broli Branhamai, jūs pasakėte praėjusį vakarą, kad... ten buvo septyni šimtai žmonių, kurie turėjo būti išgelbėti, bus išgelbėti per Elijo pamokslavimą. Ar jūs turėjote omenyje septyni tūkst...?

348 Taip. Tai tiesa. Prašau atleiskite man už tai, suprantate. Gerai, matote aš taip pasakiau.

Broli Branhamai, ar jūs galite paaiškinti...? Po to, kai jūs atidengsite... Broli Branhamai, ar... ar... (e-p-o-c-h...) epocha...

Atleiskite man. „Ar epoch...?“. Taigi, tai ne jūsų kaltė. Tai mano, suprantate.

42 kl.: Ar malonės epocha pasibaigs po to, kai jūs atidengsite Septintąjį Antspaudą?

349 Aš viliuosi, kad ne. Ne. Ne. Draugai, tik neįsikalkite sau to į galvas, suprantate. Tiesiog gyvenkite toliau. Kaskite bulves ir eikite į bažnyčią, ir gyvenkite toliau. Jeigu tai įvyks ryte, jūs busite rastas darantis būtent tai, ką ir turėtumėte daryti. Ne... nepradėkite...

350 Suprantate, kai taip padarote jūs iškreipiate to dalyko paskirtį, kuriam jis buvo numatytas. Jums ateina išskirtinės asmeninės mintys ir jūs sukuriate asmeninius supratimus apie tai. Nepriimkite savo supratimų. Tiesiog, kai jūs sėdite ir klausotės štai tokių dalykų, pasakykite: „Ačiū Tau, Viešpatie. Aš tiesiog vaikščiosiu dar šiek tiek arčiau Tavęs“. Suprantate? „Aš vaikščiosiu...“. Jums nereikia išeiti iš darbo ir pasakyti: „Aš viską parduosiu“.

351 Kažkurią dieną čia atvyko vyras iš Šiaurinės Karolinos, prieš pat mums išvažiuojant. Ir jis pasakė: „Garbė Dievui! Ar galite man pasakyti kur yra tas kažkoks didis žmogus?”

O aš atsakiau: „Negaliu“.

352 „O taip, pone, – pasakė, – tas žmogus turi...“. Pasakė: „Tas žmogus Audio Misijos prezidentas“.

Aš paklausiau: „Kas toks?“.

Pasakė: „Audio Misijos“.

Aš pasakiau: „Aš nesuprantu“..

O jis pasakė: „O, – pasakė, – tas žmogus yra prezidentas“.

Aš paklausiau: „Kokia, sakėte, buvo pavardė?“.

353 Jis atsakė: „Branhamas, aš manau. Kažkas panašaus į ją, Braunas ar Branhamas“.

Aš pasakiau: „Na, mano pavardė yra Branhamas“.

Jis paklausė: „Ar jūs esate ‘Audio Misijos’ prezidentas?“.

Aš atsakiau: „Ne, pone“.

Jis paklausė: „Na, o kur yra Tūkstantmetis?“.

Aš atsakiau: „Aš nežinau“.

354 Jis pasakė: „Na, jūs esate... Jūs... jūs norite pasakyti, kad jis... jis... jis yra štai čia, o jūs apie jį nieko nežinote?“.

Aš atsakiau: „Ne, pone, aš nežinau“.

355 Jis pasakė: „Na, šlovė Dievui!“. Pasakė: „Aš turiu... turiu draugų, kurie atėjo ir man pranešė, – ir pridūrė, – aš mečiau darbą“. Vis dar buvo apsivilkęs darbiniais rūbais. Pasakė: „Broli, aš noriu Tūkstantmečio“.

356 O aš pasakiau: „Na, aš... aš manau, kad jūs esate šiek tiek susipainiojęs, ar ne, broli?“.

357 Maždaug tuo metu privažiavo automobilis, taksi. Moteris pasakė: „Sustok! Sustok! Sustok!“ Moterėlė priėjo, pasakė: „Ar jūs pasimelsite už mano vyrą?“.

Aš pasakiau: „Taip, ponia. O kas... kas jam yra?“.

358 Ji pasakė: „Na, aš suprantu, kad reikia laukti mėnesį, kad sulaukti asmeninio pokalbio, kad už tave būtų pasimelsta“.

O aš paklausiau: „Ką?“.

359 Ir ji atsakė: „Taip, pone“. Pasakė: „Bet aš esu beviltiškoje padėtyje. Jūs turite pasimelsti už mano vyrą“.

Aš pasakiau: „Žinoma. Kur jis yra? Atveskite jį“.

360 O tas ten stovėjęs vyrukas įdėmiai žiūrėdamas pasakė: „Jūs dar ir už ligonius meldžiatės?“.

Aš pasakiau: „Taip, pone“.

361 Paklausė: „Kokia, sakėte, buvo jūsų pavardė, Branhamas?“. Aš pasakiau... „Ir sakote, kad nežinote nieko apie Tūkstantmetį?“.

362 Aš atsakiau: „Na, aš... Ne, aš nežinau“. Aš pasakiau: „Šito aš... aš nesuprantu. Tik to, kuris yra Biblijoje“.

363 Jis pasakė: „Ne, jis yra dabar pat. Žmonės suvažiavo iš visur“.

Aš paklausiau: „Kur jis yra?“.

Jis atsakė: „Džefersonvilyje, Indianoje, po tiltu“.

364 Aš pasakiau: „Pone, jūs mane nurungėte“. Ir aš pasakiau: „Aš nieko apie tai nežinau“. Aš pasakiau: „Eikime vidun ir prisėskime. Galbūt mums pavyks tai aptarti“. Taip mes ir padarėme, suprantate.

365 Niekada, niekada, suprantate, draugai, patys nenorėkite tarnavimo. Jūs žinote, ką turiu omenyje. Suprantate? Jūs būsite laimingesni būdami tuo, kuo esate. Suprantate? Tiesiog gyvenkite toliau.

43 kl.: Po Nuotakos Paėmimo, kada bažnyčia, kuri turėjo pereiti per Suspaudimo periodą, stovės teisme? (Ji nestovės teisme...) Ar tai prieš ar po Tūkstantmečio?

Nes „bažnyčia“... O, prašau atleiskite. Atleiskite man, jūs, kurie tai parašėte. „Kada bažnyčia, kuri...?“.

Po Nuotakos Paėmimo, kada bažnyčia, kuri turėjo pereiti per Suspaudimo periodą, turės stovėti teisme? Ar tai po ar prieš...?

366 Po! „Bet likę mirusieji neatgijo iki pasibaigs tūkstantis metų,“ – tie, kurie su Nuotaka neišėjo. Pažiūrėkime:

44 kl.: Jūs daug kartų sakėte, kad komunizmas buvo Dievo pradėtas tam, kad tarnautų Jo tikslui kaip karalius Nebukadnecaras. Kokia dabar yra komunizmo rolė, kurią jis... galiausiai... galiausiai išreikš? Kaip jis pasibaigs? Dauguma mokslo žmonių mano, kad šiaurės karalystėje, Rašte paminėtas Gogas ir Magogas, išvyksta prieš Izraelį… (Aš negaliu perskaityti, kas čia parašyta. Taip. Taip.) Aš manau, kad... keliose garsajuostėse, kurias paėmiau, pasakyta, jūs pasakėte, kad galiausiai bus numestos... kad komunizmas galiausiai sunaikins katalikybę, ar Vatikaną, per susprogdinimą. Ar tai tiesa?

367 Taip. Apreiškimo 16, jūs tai atrasite, ir Apreiškimo 18:8 ir 12. Jeigu čia yra šis žmogus, galite paimti popieriaus lapą ir užsirašyti tai, jūs galėsite tai patys atrasti. Taip. Matote: „Bėda, bėda, tas didysis miestas... Nes per vieną valandą niekais virto...“. Matote, pirkliai ir visi kiti, kurie atveždavo jos prekes. Taip bus. Tai tiesa. Ir ne...

368 Liaukitės, pamirškite apie komunizmą. Suprantate? Pasaulyje tai nėra kas kita kaip tik grupė žmonių, kurie yra tik barbarai, kurie yra... yra bedieviai. Tai yra sistema. Leiskite man jums šį tą parodyti, tiesiog parodyti kaip tai yra paprasta. Na, visoje Rusijoje yra tik vienas procentas komunistų. Jiems reikia pasiuntinio. Suprantate? Vienas procentas; tuomet devyniasdešimt devyni procentai jų vis dar palaiko Krikščionybės pusę. Vienas procentas, o kaip vienas procentas gali valdyti devyniasdešimt devynis procentus? Tai turėtų tai paaiškinti jums, būtent tai. Jeigu Dievas to neleido, kodėl, na, jie jau seniai būtų buvę išmesti. Suprantate? Žinoma.

45 kl.: Broli Branhamai, jūs pasakėte, kad Roma užvaldys žydus paskutiniuose trijuose su puse metų. Ar tai bus pirmieji trys su puse Suspaudimo metų, ar tai bus paskutinieji trys su puse metų? Ar teisingai?

369 Tai bus paskutinieji trys su puse metų. Tai tiesa. Ne pirmieji, nes jie jau yra praėję.

Po šito turime kitą klausimą:

46 kl.: Mano brangus broli, ar Elijas iš Malachijo 4:5 eis į dykumą taip, kaip Pirmoje Karalių 17 mums yra pasakyta, kad tas kitas Elijas ėjo?

370 Na, aš nepasakyčiau, kad jis eis, kad jis išeis į dykumą. Bet jis bus, matote, jis buvo... Eliziejus ir Elijas, ar jūs atkreipėte į juos dėmesį? Dauguma tokių vyrų laikosi atokiai, jie... jie... laikosi nuo žmonių atokiai. Jie yra labai keisti. Per daug su žmonėmis jie nesusidraugauja.

371 Jūs pastebėjote, koks buvo Eliziejus ir Elijas, ir Jonas Krikštytojas, ir kokia buvo tos dvasios prigimtis, suprantate. Ir jie ne... Jis... jis, aš manau, kad tas žmogus bus dykumos mylėtojas ir galbūt pasiliks dykumoje. Bet dabar aš negaliu pasakyti, kad jis bus atsiskyrėlis ir gyvens dykumoje. Kartais jie taip darydavo. Eliziejus to nedarė, bet Elijas darė. Ir tuomet Jonas, jis... jis gyveno dykumoje.

372 Ir yra sunku pasakyti, tie kiti pranašai, kai jie išeis iš Judėjos ten, aš nežinau kur jie apsistos. Galbūt jie stovyklaus kur nors ant kalvos. Ar... ar ką jie darys savo pranašystės dienomis, aš... aš nežinau, ką jie darys.

Bet jūs... Aš bandau pasakyti štai ką. „Jie, jie, ar jie bus...?“. Jie klausime sako: „Ar jie bus tiesiog dykumų gyventojai?“.

373 Na, jiems reikėtų vykti į šiaurinę Britų Kolumbiją, kad surastų užtektinai dykumos, kurioje galėtų dabar apsigyventi, kur nors, matote. Todėl tai turėtų būti kažkas... Visa dykuma yra pašalinta. Suprantate? Labai nedaug dykumos yra telikę. Suprantate? Todėl vienintelis dalykas, kurį jie... galbūt jie bus dykumos mylėtojai, suprantate, ir galbūt daug laiko praleis dykumoje, ir jie bus… Atkreipkite dėmesį į jų prigimtį, nedaranti kompromiso, suprantate, ir jūs... jūs atpažinsite tai, kai tai ateis. Suprantate? Jūs pamatysite tai; jūs... jūs esate tikrai budrūs.

374 Taigi, čia yra dar vienas, aš nežinau, kaip prie jo prieiti. Ir prieš šitą aš turiu dar vieną ir tada aš paprašysiu, kad jie trumpam sustabdytų garsajuostę.

47 kl.: Jeigu Dievas yra viena asmenybė, kodėl arba kaip Jis galėjo kalbėti su Savimi būdamas ant Atsimainymo Kalno?

375 Na, aš tik ką tai paaiškinau, suprantate. Suprantate? Aš norėčiau jūsų kai ko paklausti. Aš ketinu... Kai Jėzus meldėsi Tėvui, matote.

[Brolis Branhamas pradeda kalbėti su broliu iš auditorijos – Red.] Aš tikiu, kad jūs turite Šventosios Dvasios krikštą. Ar ne, broli? Ar galėtum minutėlei atsistoti? Tu tvirtini, kad turi Šventosios Dvasios krikštą? [Brolis sako: „Taip, pone“] Aš taip pat.. Tuomet, kas tai yra? Tuomet aš netvirtinu, kad turiu... kad savyje pačiame turiu jegą atskleisti šias paslaptis. Aš neturiu jėgos išgydyti ligonius. Tai yra Dievas.

376 [Brolis Branhamas toliau kalba su broliu iš auditorijos – Red] Aš manau, kad jūs esate tarnautojas. Jeigu neklystu, jūs esate iš Arkanzaso. Gerai, taigi... Ir savyje jūs turite... pamokslaujate Evangeliją. Įprastai, jūs užaugote gyvendamas fermoje. Jūs nieko apie tai nežinojote; bet Kažkas į jus įėjo, kad pamokslautumėte Evangeliją. Jūs netvirtinate, kad tai darote jūs pats, nei kiek. Tai yra tas kitas Asmuo vadinamas Šventąją Dvasią. Ar tai tiesa? [„Taip, pone“.] Gerai.

377 [Brolis Branhamas toliau kalba su broliu iš auditorijos – Red.] Dabar noriu užduoti jums klausimą. Ar...Ta Šventoji Dvasia gyvena jumyse. Ar tai tiesa? [Brolis atsako: „Tai tiesa“.] Ar jūs kalbate su Ja? [„Taip, pone“.] Bendraujate su Ja? Meldžiatės Jai? Gerai. Tik tiek tenorėjau. Ačiū jums, labai.

Suprantate? Ar dabar supratote? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.]

378 Aš jūsų dabar paklausiu. Kaipgi taip buvo, kad Jėzus Šv. Jono 3 Jis pasakė: „Kai Žmogaus Sūnus bus, Kuris dabar yra danguje“. Suprantate? „Dabar yra danguje; ateis... ateis į žemę“. Suprantate? „Žmogaus Sūnus, kuris dabar yra danguje,“ – o Jis stovėjo ten pat ir kalbėjo su tuo žmogumi. Dabar jūs man atsakykite. Jėzus ir Tėvas buvo vienas ir tas pats Asmuo.

379 Tiesiog lygiai taip pat kaip Šventoji Dvasia manyje; jūs žiūrite į mane pamokslaujantį, bet tai nesu aš.

Tai ne aš, kuris galiu ištarti žodį, kuris galėjo sukurti, kaip jūs žinote, gyvūną; sėdėjau ten ir žiūrėjau į jį, ir nudobiau gyvūną ir suvalgiau jį. Tai yra kuriančioji jėga. Jos nėra žmogiškoje būtybėje.

380 Tai ne aš, kuris galėjau paimti mažą ten gulėjusį berniuką... Daktarai paguldė jį ant nugaros, turėjo problemą su širdimi, šį vakarą. Ir pasakyti: „Taip sako Viljamas Branhamas“? Ne. „TAIP SAKO VIEŠPATS, tai išspręsta“. Ir nuvedė jį pas daktarą kitą dieną ir viskas buvo dingę.

381 Vaikas su leukemija iki tokio lygmens, kad jo akys buvo išsprogusios, visas pageltęs, skrandis; kad net turėjo vežti į ligoninę, kad perpiltų kraują ir panašiai, turėjo ten vykti. Ir po penkių minučių jis šaukė prašydamas mėsainio! Ir kitą dieną nuvežė vėl pas daktarą ir negalėjo rasti nei ligos pėdsako. Ir ar tai buvo „Taip sako Viljamas Branhamas“? Tai yra „TAIP SAKO VIEŠPATS!“. Visgi, Jis yra atskira asmenybė, bet pasireikšti Jis gali tik vieninteliu būdu – tai yra per mane. Suprantate?

382 Štai kaip buvo su Jėzumi ir Tėvu. Jėzus pasakė: „Tai ne Aš, kuris darau darbus; tai Mano Tėvas, kuris gyvena Manyje“.

Taigi: „Žmogaus Sūnus, kuris nužengs iš dangaus, kuris dabar yra danguje“. Suprantate? Kas tai buvo? Jis buvo visur esantis, nes Jis buvo Dievas.

383 Dabar kitas klausimas… [Brolis Branhamas spragteli pirštais – Red.] Aš noriu perskaityti šiuos žodžius.

Paaiškinkite apie ką jūs kalbėjote...

[Tuščia vieta juostoje. Vienas brolis iš susirinkusiųjų kalba – Red.]

Ačiū Tau, Tėve Dieve. Mes dėkojame Tau už Dvasią, už Tavo buvimą čia. Ir mums yra pasakyta, Tėve, kuomet, ten artinosi priešas ir Šventoji Dvasia nužengė ant žmogaus ir pranašavo jam, ir pasakė jam. Tai juos suderino, jie žinojo kaip eiti ir nugalėti priešą, ir kur surasti priešą.

384 Ir aš dėkoju Tau, Tėve, kad Tu pasilieki toks pats Dievas, koks Tu visada buvai. Tu vis dar esi lygiai toks pats. Mes keičiamės ir amžiai keičiasi, laikai keičiasi, ir žmonės. Bet Tu niekada nesikeiti. Tavo sistemos išlieka tokios pačios. Tavo malonė yra tokia pati. Tavo darbai yra tokie patys, nes jie yra nuostabūs ir viršijantys bet kokį supratimą, kurį žmogus gali turėti.

385 Todėl mes esame dėkingi, Tėve, kad Tavo paslaptys yra paslėptos Tavo tarnų širdyse. Ir mes dėl to taip džiaugiamės, Viešpatie. Ir tegul mes žengsime į priekį kaip žibančios Šviesos į... iš vienos vietos į kitą ir stengsimės su meile, kad... kad atvestume ir kitus; kad galėtume išieškoti kiekvieną kampelį ir užmesti tinklą tam, kad būtume užtikrinti jog sugavome kiekvieną žuvį, kuri priklauso Tau. Ir tuomet Avinėlis pasiims Savo Nuotaką, kad Ji visada būtų šalia Jo. Mes laukiame to laiko per Jėzaus Kristaus Vardą. Amen.

386 Kas iš jūsų čia sergate? Pažiūrėkime į jūsų rankas. Na, atrodo, kad yra apie... Dar kartą palaikykite savo rankas iškeltas. Apie vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt… [Brolis Branhamas ir dar kažkas toliau tyliai skaičiuoja iškeltas rankas – Red.] Keturiasdešimt septyni, apie keturiasdešimt septyni. Gerai.

387 Jau yra vienuolika trisdešimt. Mes dabar pat galime pasimelsti už ligonius; paskirti šį vakarą… Ar jūs, ar jūs norėtumėte to? [Susirinkusieji sako: „Amen“ – Red.]

388 Aš manau, kad dabar tam būtų tinkamas metas. Pasakysiu jums kodėl: Šventoji Dvasia, kuri stovi čia pat dabar patepa. Taigi, mes pakilome šioje Dvasioje į tam tikrą lygmenį dabar, suprantate, ir jūs matote tą Kažką, jūs žinote tą Kažką – Kažkas dabar čia yra, suprantate. Ir jeigu jūs tik galite patikėti, jums derėtų dabar pat derėtų tuo patikėti. Suprantate? Jeigu kada nors ketinate patikėti, padarykite tai dabar.

389 Dabar mes norime, kad jūs ateitumėte labai tyliai. Ir leiskite tiems, kurie yra tose praėjimo eilėse, kurie iškėlė savo rankas, kad praeitų šiuo praėjimu ir paskui nusileistų šita puse. Ir tuomet mes priimsime juos, eilę po eilės. Ir jų yra tik keturiasdešimt penki, keturiasdešimt penki tai ilgai neužtruks.

390 Aš prašau brolio Nevilio, jeigu jis gali ateiti, atsistoti čia apačioje su manimi, ir mes pasimelsime už juos.

391 Pirmiausiai tie, kurie dabar eina link praėjimo, tiesiog atsistokite dabar minutėlei tam, kad mes čia galėtume pasimelsti už jus ir ant kiekvieno uždėti rankas. Taigi, teisingai, tiesiog visi, kurie ketinate ateiti į maldos eilę, suprantate, tie, kurie ketina ateiti į maldos eilę. Suprantate? Taigi dabar, pažiūrėkime, taupydami laiką tam, kad tikrai suspėtume, mes dabar už jus pasimelsime.

392 Pažvelkite, draugai. Dabar leiskite man jums tai paaiškinti. Jėzus Kristus pasakė šitai: „Šitie ženklai lydės tuos, kurie tiki“. Dabar sekite. Jis nepasakė: „Jeigu jie melsis už juos“. „Jeigu jie dės savo rankas ant ligonių, jie pasveiks“. Ir jeigu Dievas gali paimti beviltišką leukemijos atvejį ir maža mergaitė gali turėti pakankamai tikėjimo dėl savęs pačios, ir ją visiškai išgydyti; ir jeigu Jis gali paimti kitą atvejį, mažą berniuką ir taip jį išgydyti, kad daktarai net negali rasti jokio sąnarių reumato jo kraujyje ar nieko kito; Ką Jis gali padaryti dėl jūsų? Taigi, tie mažutėliai net nesupranta kokia turėtų būti malda. Bet tiesiog uždėjome ant jų rankas ir tai išgydė juos. Mes galime tai suprasti.

Dabar, kol jūs stovite, pasimelsime.

393 Dangiškasis Tėve, Tavo didi Akvaizda yra čia, didi Šventoji Dvasia, Kurios nuotrauką mes turime, Tą apie kurią mes skaitome Biblijoje, Jis yra dabar čia. Jis apreiškia Save per žmogiškąjį kūną.

394 Per metų metus mes nė karto nematėme, kad Jis nuviltų, Jis gali atverti net pačias žmogaus širdies mintis, atverti nuodėmę, kurią jie padarė, pasakyti jiems tiksliai, kas nutiko ir kas dar bus, nei vieno klaidingo karto! Tuomet mes žinome, kad Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dievas vis dar tebėra Dievas Jėzaus Kristaus Asmenyje.

395 O dabar Jo Dvasia nužengia iš dangaus, po Krauju, kuris buvo pralietas Kalvarijoje, nužengia į žmonių tarpą tam, kad išreikštų Save žmogiškame kūne prieš pat pasaulio sudeginimą ugnimi; didi Šventoji Dvasia išreikšta žmogiškame kūne. Tuose žmonėse, kurie priėmė Kraujo atpirkimą ir Šventoji Dvasia įeina į jų būtį. Dievas išreikštas žmogiškame kūne.

396 Dėl to tai nebus tik žmogiškas kūnas, kuris atliks veiksmą tokį kaip krikštas ir panašiai, su įgaliojimu, kad: „Šitie ženklai lydės tuos, kurie tiki“. Per rankų uždėjimą ant ligonių Šventoji Dvasia pasirūpins, kad jie pasveiktų, jeigu jie patikės. Dabar, Tėve, mes žinome, kad šitie dalykai yra tiesa.

397 Ant šitų stovinčių žmonių bus uždėtos rankos tarnautojų, kurie gavo Šventąją Dvasią, ir jie yra pasiruošę, Viešpatie, uždėti rankas ant ligonių, Ir mes žinome, Tėve, jeigu tik šitie žmonės galės patikėti! Tiesiog kaip kiekvienas Žodis, kurį Tu pažadėjai, jis privalo išsipildyti, taip pat ir… Ir tai negali išsipildyti be tikėjimo, nes yra neįmanoma patikti Dievui be tikėjimo. Mes tiesiog negalime to padaryti.

398 O dabar su tikėjimu, tikėdami šiuo pažadu, kuris yra mūsų piešakyje, su mums atidengtais Biblijos Antspaudais, tegul Dievas išpildys Savo Žodį! Tegul šie brangūs žmonės, kurie serga, Viešpatie... ir aš užjaučiu juos kaip žmogus esantis tokiame mirtingame kūne kaip jų. O dabar jų... ta pati Šventoji Dvasia, kuri gyvena mumyse, Viešpatie, gyvena juose. Ir mes užjaučiame vienas kitą. Ir žinome, kad naujoji Sandora naujajame Kraujyje… Jeigu senojoje buvo išgydymas, ką tuo labiau ši naujoji ir geresnioji galės padaryti? Tėve, tegul bus taip, kad šitie žmonės nesukluptų, bet, kad priimtų savo išgydymą tuo metu, kai Tavo tarnai dės ant jų savo rankas, per Jėzaus Kristaus Vardą. Amen.

399 Dabar... dabar mes, na, iš šitos pusės susėskite, kol žmonės iš kitos pusės ateina. Ir tuomet iš šitos pusės jie sugrįš ir kita pusė... Taigi, kai kurie iš jūsų broliai čia turėsite atsistoti. Aš manau, kad jūs čia esantys esate tarnautojai, visi jūs čia.

Kur yra brolis Nedas? Ar tu ketinai patekti į maldos eilę? Broli Nedai? [Brolis Nedas Aiversonas sako: „Taip“]. [„Aš čia stoviu kažkam kitam užėmęs vietą“ – Red.] Gerai, broli Nedai. Gerai. Vos tik už jus bus pasimelsta, iš karto sugrįžkite į savo eilę.

400 Dabar leiskite šitiems iš štai šitos pusės čia, tiesiog prisėskite trumpam, ir aš priimsiu šiuos iš kitos pusės. Po to, tuomet mes nusileisime ir priimsime vidurinę eilę ir leisime jiems sugrįžti šita puse. Tada priimsime šią eilę, ir jiems leisime sugrįžti iš šitos pusės ir taip mes pasimelsime už visus.

401 Aš noriu pakviesti brolį Tedį... Kur jis yra? [Brolis Tedis Arnoldas sako: „Štai čia“ – Red.] Gerai. Aš noriu, kad tu štai ten sugrotum „Didis Gydytojas dabar yra šalia“. O pianistas, kur jis bebūtų, kad akompanuotų jam, jeigu gali.

402 Paklausykite, ar jūs prisimenate tą kartą, kai ta giesmė buvo grojama ir mažas berniukas buvo atneštas ant pakylos? Amišų mergaitė grojo: „Didis Gydytojas dabar yra šalia“. Ji turėjo ilgus, tamsius plaukus, ar... ar šviesius plaukus, tiksliau, menonitų ar amišų mergaitė, viena, plaukai dengė jos nugarą.

403 Ir Šventoji Dvasia palietė mažą berniuką tiesiog per rankų uždėjimą; jo kojos buvo luošos. Ir jis nušoko nuo mano rankų ir bėgdamas nusileido nuo pakylos. Jo motina atsistojo ir parvirto atbula; menonitė, aš manau.

404 Ir Dievo Dvasia palietė tą menonitų mergaitę, ar amišų, kas ji bebuvo. Jos tėtis ir kiti ten sėdėjo su... savitais drabužiais kaip menonitai, ar kas jie bebuvo. Ir ji pašoko nuo pianino su į viršų iškeltomis rankomis. Ir jos gražūs plaukai išsiskleidė į šalis; ji atrodė kaip angelas. Pradėjo giedoti Dvasioje; ir jai tai padarius, pianinas grojo toliau nesustodamas: „Didis Gydytojas dabar yra šalia, užjaučiantis Jėzus“.

405 Ten stovėjo visi, tūkstančiai, žiūrėdami iš viršaus į tuos klavišus grojančius: „Didis Gydytojas dabar yra šalia, užjaučiantis Jėzus“. Žmonės atsistojo iš neįgaliųjų vežimėlių, iš gultų, iš neštuvų, pradėjo vaikščioti.

406 Tas pats Viešpats Jėzus yra čia pat šį rytą, tiesiog lygiai taip pat, kaip Tai buvo tuo laiku. Tik tikėkite dabar.

Sugrokite tą giesmę, jei galite „Didis Gydytojas“.

Dabar tegul visi meldžiasi.

Leiskite jiems vaikščioti po patalpą, praeiti iki pat šitos pusės ir iki pat jūsų vietos, ar iki kur jūs tik norėtume ateiti, jums ateinant. Ar jūs ten galą atlaisvinote? Gerai. Taigi, prieikite iki pat sėdimos vietos, tada mes atsistosime.

407 Dabar, paklausykite. Kol už šiuos žmones bus meldžiamasi, jūs melskitės už juos. Tuomet, kai meldžiamasi už jus, jie melsis už jus.

Taigi, jūs, čia esantys tarnautojai, atsistokite. Ir aš noriu, kad jūs uždėtumėte savo rankas ant jų, kai jie prieis.

408 Dabar visi palenkite galvas ir laikykite jas palenktas. Toliau melskitės. Ir jiems priėjus, tada uždėkite... ant jūsų bus uždėtos rankos. Nepamirškite, tai yra pažadas tokio Dievo, kuris apreiškia Savo Knygos paslaptis, žmogaus širdies paslaptis. Jis yra Dievas, kuris tai patvirtins, jeigu jūs tuo patikėsite. Suprantate? Dabar visi melskitės.

Dabar jūs, broliai tarnautojai, atsistokite čia, jeigu galite.

Gerai, palenkime galvas.

409 Dabar, Viešpatie Jėzau, šiems žmonėms ateinant, tegul Visagalio Dievo Jėga akimirksniu atgaivins jų tikėjimą jiems priėjus, jų visų Jėzaus Vardu.

410 Dabar, gerai, tegul eilė prasidės nuo šitos pusės. Pakvieskite kiekvieną, uždėkite ant jų rankas, jūs tarnautojai, jiems priėjus.

411 [Brolis Branhamas ir tarnautojai pradeda melstis ir dėti savo rankas ant kiekvieno ateinančio žmogaus maldos eilėje, vargonininkui grojant giesmę „Didis Gydytojas“—Red.]

Viešpaties Jėzaus Vardu!

Aš dedu savo rankas, Viešpaties Jėzaus Vardu, mano broli.

Viešpaties Jėzaus Vardu!

Dieve, suteik tai mano sesei Rozelai, Jėzaus Vardu.

Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu!

Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu!

412 Jūs pasilikite; sekite, kol baigsis eilė.

Viešpaties Jėzaus Vardu!…?…

Nepamirškite, Jis yra nuolankus. Ateikite nuolankiai.

413 [Brolio Branhamo žodžiai yra girdimi tik iš dalies ir todėl išreikšta mintis nėra aiškiai suprantama. Maldos eilė tęsiasi toliau šešias minutes ir dvidešimt penkias sekundes – Red.]

414 [Tuščia vieta juostoje. Brolis Bilis Polis Branhamas atsistoja prie mikrofono ir pasako: „Ar jūs žmonės čia galite praeiti toliau, į galą, prašome? Ar jūs žmonės stovintys toje eilėje, galite atlaisvinti eilę ir pereiti į galą? Prašome, pereikite į galą. Ačiū jums. O jūs, esantys vidurinėje eilėje, ar galite taip pat apeiti?“ – Red.]

415 [Brolio Branhamo žodžiai yra girdimi tik iš dalies ir todėl išreikšta mintis nėra aiškiai suprantama. Maldos eilė tęsiasi toliau dvi minutes ir dvidešimt sekundžių – Red.]

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli Mičelai.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, mano broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk išgydymą, mano broli.

Priimk savo išgydymą nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk išgydymą, sese.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, mano sese.

Priimk savo išgydymą, broli.

Priimk savo išgydymą, sese…?…

Priimk savo išgydymą, sese…?…

Priimk savo išgydymą, broli.

Priimk savo išgydymą.

Priimk savo išgydymą, broli …?…

Priimk savo išgydymą, sese…?…

Priimk savo išgydymą nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą.

Priimk savo išgydymą, sese…?…, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk išgydymą.

Priimk išgydymą…?…

Priimk išgydymą, mano broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk išgydymą.

Priimk išgydymą, sese.…?…

Priimk išgydymą Jėzaus Kristaus Vardu.

Priimk išgydymą Jėzaus Vardu. Amen.

Priimk išgydymą.

Priimk išgydymą.

Priimk savo išgydymą.

Priimk savo išgydymą.

Priimk savo išgydymą nuo Jėzaus Kristaus.

416 [Brolis Bilis Polis Branhamas atsistoja prie mikrofono ir pasako: „Ar dar yra norinčių ateiti į maldos eilę? Prašome ateikite. Jeigu dar yra norinčių ateiti į maldos eilę, prašome ateikite“. – Red.]

Priimk savo išgydymą, mano broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

417 Priimk savo išgydymą, sese Vud, iš Jėzaus Kristaus rankos.

Priimk savo išgydymą.…?…

Priimk išgydymą…?…

418 Priimk išgydymą, sese Roberson, iš Jėzaus Kristaus rankos.

Priimk išgydymą, mano broli, iš Jėzaus Kristaus rankos.

Priimk išgydymą, sese…?…, iš Jėzaus Kristaus rankos.

Jėzaus Kristaus Vardu, priimk išgydymą.

Išgydyk jį, Jėzaus Kristaus Vardu.

Priimk išgydymą, sese.…?…

Priimk savo išgydymą, sūnau, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, sese, nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Broli Virtsai, priimk savo išgydymą, broli, nuo Jėzaus Kristaus.

Sese, priimk savo išgydymą nuo Jėzaus Kristaus.

Priimk savo išgydymą, broli …?…

Broli, Jėzaus Kristaus Vardu priimk…?…

Jėzaus Kristaus Vardu…?…

Jėzaus Kristaus Vardu…?…

Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Vardu, priimk savo išgydymą.

Jėzaus Kristaus Vardu, priimk savo išgydymą, mano broli.

Jėzaus Kristaus Vardu…?…

Jėzaus Kristaus Vardu, priimk savo išgydymą, sese.

Jėzaus Kristaus Vardu…?…

419 Brolis Bilis Polis Branhamas atsistoja prie mikrofono ir pasako: „Ar tai visi, kurie norėjo, kad už juos pasimelstų?“ – Red.]

420 [Brolis Ly Veilas kalbasi su broliu Branhamu – Red.] Tegul Viešpaties Jėzaus ranka suteiks tau atsakymą, broli Veilai, už šitą poreikį dėl tavo artimo, Jėzaus Vardu.

421 [Brolis BIlis Polis Branhamas kalbasi su broliu Branhamu – Red.] Bili Poli, tu išdalinai tam tikrą skaičių kortelių, dabar pats priimk savo išgydymą, Jėzaus Kristaus Vardu.

Didis Gydytojas dabar yra šalia,

Užjaučiantis Jėzus,

Jis kalba, kad pradžiugintų nusilpusią širdį,

O, išgirskite Jėzaus balsą.

Visi kartu:

Mieliausias Vardas serafimo giesmėje,

Mieliausias Vardas mirtingojo lūpoms,

Mieliausia, kada nors giedota giesmė.

422 Dieve, čia yra atvesta ši miela pora, pasaulyje viena iš…?…Tegul jie gaus atsakymą į savo poreikį, Jėzaus Kristaus Vardu.

423 …?…Jėzaus Kristaus, tegul tas asmuo, kurį mūsų sesė turi mintyse dabar pat, tegul Dievo jėga atsakys į tą poreikį. Tegul ji bus išlaisvinta. Suteik tai, Viešpatie. Amen.

424 Viešpatie Dieve, Jėzaus Vardu, suteik atsakymą šito vyro poreikiui. Aš meldžiu už jį, Viešpatie, savo malda. Amen.

425 O, ar tai nenuostabu! [Susirinkusieji džiaugiasi ir sako: „Amen“ – Red.] Aš tikiu, kad jeigu kiekvienas žmogus, kuris atėjo čia šį rytą, būdamas šiame nuostabiame patepime, aš... aš tikiu, jeigu jūs tik... Dabar nežiūrėkite į viršų tikėdamiesi kažko didingo. Tiesiog nepamirškite paprastai tikėti tuo, ką Jis pažadėjo.

426 Dabar pakartokime visi kartu. [Susirinkusieji kartoja paskui brolį Branhamą – Red.] Mes neieškome kažko didingo, bet Jėzaus Vardu mes priimame Jo pažadą.

427 Tai viską išsprendžia. Tai viską užbaigia. [Susisrinkusieji sako: „Amen“ ir garsiai džiaugiasi – Red] Amen! Telaimina jus Dievas!

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF