Pamokslų sąrašas

Pirmasis Antspaudas

1 Palenkime mūsų galvas maldai. Mūsų dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau šį vakarą už dar vieną galimybę ateiti Tave pagarbinti. Esame dėkingi už tai, kad esame gyvi ir, kad turime šį didį Amžinojo gyvenimo, gyvenančio mumyse, apreiškimą. Ir šį vakarą mes susirinkome, Tėve, kartu nagrinėti Tavo Žodį: šias didingas, paslėptas paslaptis, kurios buvo paslėptos nuo pasaulio sutvėrimo. Ir Avinėlis yra Vienintelis, kuris gali tai mums apreikšti. Aš meldžiu, kad Jis ateitų į mūsų tarpą šį vakarą ir paimtų iš Savo Žodžio, ir apreikštų Tai mums, kad mes galėtume žinoti kaip būti geresniais Jo tarnais šiuo paskutiniuoju metu.

O Dieve, mums matant, kad dabar mes esame paskutiniame laike, padėk mums žinoti mūsų vietą, Viešpatie, ir mūsų silpną būtį ir greito Viešpaties atėjimo užtikrintumą. Mes prašome to Jėzaus Vardu. Amen.

Aš manau, kad tai buvo Dovydas, kuris pasakė: „Aš džiaugiausi, kai jie man pasakė: 'Eikime į Viešpaties namus'.“ Tai visada yra didelė privilegija – susirinkti. Ir Žodžio nagrinėjimas kartu suteikia mums šią didžią viltį.

3 Taigi, yra daug stovinčių ir aš tiesiog kaip galėdamas paskubėsiu. Tačiau aš viliuosi, kad jūs mėgavotės Šventosios Dvasios Akivaizda kaip aš, šiuos paskutinius kelis kartus. O šiandien man kažkas atsitiko, ko jau seniai nebuvau išgyvenęs. Aš nagrinėjau šį... šį apreiškimą čia, Antspaudo atidengimą.

Prieš daug metų aš čia apie tai pamokslavau, maždaug prieš dvidešimt metų, spėju, ar panašiai, bet vienu ar kitu būdu aš niekada nebuvau visiškai patenkintas. Atrodė, kad ten slypėjo tam tikri dalykai, ypatingai šiuose Antspauduose, nes šie Antspaudai yra ištisa Knyga. Suprantate? Tai yra Knyga. Visa Knyga yra viena užantspauduota Knyga. Tai prasideda…

6 Pavyzdžiui, jeigu aš čia kažką turėčiau... Aš parodyčiau jums, ką turiu omenyje. Čia yra vienas antspaudas. Tai vienas... Ir jūs susukate jį štai taip... taip kaip jis buvo susuktas. Ir jūs susukate jį štai tokiu būdu, o gale yra maža dalis atsikišusi štai taip. Tai yra Pirmasis Antspaudas. Gerai. Tuomet tai yra pirmoji Knygos dalis. Po to kitas antspaudas yra susuktas į vidų štai tokiu būdu, iš karto šalia to, ir jis yra susuktas štai tokiu būdu kaip čia ir po to gale, iš karto čia, kyšo kitas, tai reiškia du antspaudus. Ir štai tokiu būdu buvo parašyta visa Biblija, ritinyje. Ir todėl, atplėšti šiuos Antspaudus – tai atidengia Knygos paslaptis.

8 Ar esate nagrinėję Jeremiją, kaip jis tai užrašė, dauguma iš jūsų tai pasižymėjote praėjusį vakarą? Kaip tie Antspaudai buvo parašyti ir atidėti į šalį saugojimui, kol jis sugrįžo po septyniasdešimties metų nelaisvės. Jis turėjo sugrįžti ir pareikalauti savo nuosavybės. Ir man tikrai patinka tai nagrinėti. Jūs negalite... Nėra būdo išreikšti visko, nes tai yra amžinas Žodis. Tai yra amžina Knyga.

Ir todėl mes tiesiog turėsime paliesti svarbiausius dalykus. Ir šiandien nagrinėdamas aš užsirašiau daug Rašto vietų, kad jūs galėtumėte jas panagrinėti. Ir taip pat garsajuostės jums daug to apreikš, kai nagrinėsite. Ir...

10 Yra tiek daug dalykų. Jeigu aš tiesiog galėčiau čia stovėti ant pakylos ir apreikšti tai jums tokiu būdu, kokiu tai buvo apreikšta man kambaryje, tai bent, tai būtų nuostabu. Bet, kai čia ateini, jauti spaudimą ir tu tiesiog lyg šokinėji per dalykus ir stengiesi perduoti pagrindinę dalį žmonėms, kad jie galėtų ją pamatyti.

11 Aš tikrai branginu tą giesmę, kurią brolis Ungrenas dabar giedojo: „Nužengė iš Jo Šlovės.“ Jeigu Jis nebūtų nužengęs iš Jo Šlovės, kur visi mes šį vakarą būtume? Todėl mes esame dėkingi, kad Jis nužengė mums padėti.

12 Taigi, daugelis stovi, mes tiesiog iš karto šioje vietoje paskubėsime kaip galime greičiausiai. Aš nesakau, kad mes paskubėsime iš karto, bet aš turiu omenyje, kad mes pradėsime kaip įmanoma greičiau.

O dabar, dabar atsiverskime po... Mes turėjome 1-ą skyrių, 2-ą, 3-ią ir 4-ą, ir 5-ą praėjusį vakarą, o šį vakarą mes pradėsime nuo 6-o Apreiškimo skyriaus.

Taigi, nagrinėdami šį skyrių, mes susiejame skirtingas vietas, net Senojo ir Naujojo Testamento tokiu pačiu būdu, nes visa Knyga yra Jėzaus Kristaus apreiškimas. Suprantate? Tai apskritai yra apreiškimas... Viešpaties Jėzaus: Jėzaus Kristaus apreiškimas. Tai yra Dievas apreiškiantis Save Knygoje, apreiškiantis Save per Kristų Knygoje. O Kristus yra Dievo apreiškimas. Jis atėjo apreikšti Dievą, nes Jis ir Dievas buvo tas pats. Dievas buvo Kristuje sutaikydamas pasaulį su Savimi.

Kitaip tariant, jūs niekada nesužinotumėte, kas buvo Dievas, kol Jis neapreiškė Savęs per Kristų. Tuomet jūs galite matyti.

Prieš daug metų aš galvojau, kad galbūt Dievas ant manęs pyko, bet Kristus mane mylėjo. Atradau, kad tai yra tas pats Asmuo. Suprantate? Ir Kristus yra pati Dievo širdis.

16 Ir dabar mums tai nagrinėjant, jūs dabar tai palyginate... Pirmos trys Biblijos Apreiškimų knygos (kurias mes labai nuodugniai išnagrinėjome), yra bažnyčios periodai... Septyni Bažnyčios Periodai. Taigi, yra septyni bažnyčios periodai, septyni antspaudai, septyni trimitai ir dubenys, ir... ir netyros dvasios kaip varlės, ir visa tai eina kartu. Tai bent, kaip aš norėčiau turėti... didžiulį, didelį planą ir viską nupiešti ištisai kaip aš tai suprantu, žinote, tiesiog kaip kiekvienas užima savo vietą. Aš nupiešiau tai ant nedidelio popieriaus lapo, bet aš... žinote... Ir iki šiol viskas tobulai atitiko. Ir su laiku ir periodais kaip jie prasidėdavo ir pasibaigdavo, ir viskas tiesiog tobulai susisiejo. Todėl galbūt tai nėra visiškai teisinga, tačiau tai yra geriausiai kaip man tai yra žinoma, bet kuriuo atveju. Ir... Aš žinau jei... jei aš darau geriausiai kaip galiu ir padarau klaidą stengdamasis padaryti geriausiai, ir geriausiai kaip žinau, Dievas tikrai man atleis už padarymą... už klaidą, jei padariau neteisingai. Bet...

18 Taigi, tos pirmos trys knygos yra septyni bažnyčios periodai ir po to mes atrandame 4-ame Apreiškimo skyriuje, kad Jonas yra pakeltas į viršų. Suprantate? Mes matome bažnyčias... Apie bažnyčios periodus yra pasakyta labai nedaug. Šioje vietoje, aš manau, žmonės nustebs. Jie... jie... jie galvoja, kad bažnyčia bus suspaudime, dėl tų dalykų, kurie įvyko. Ir kaip aš pasakiau sekmadienį (vakar): „Pirmas dalykas, kurį sužinosite – prasidės tas suspaudimas ir jūs stebėsitės, kodėl nebuvo... kodėl iš pradžių neatėjo paėmimas. Ir bus taip kaip yra buvę. Tai bus praėję, o jūs to nežinojote.“ Suprantate?

Taigi, tai Bažnyčiai nėra daug pažadėta, tai pagonių Bažnyčiai, Nuotakai.

19 Taigi, aš noriu, kad jūs turėtumėte tai mintyse – yra bažnyčia ir Nuotaka. Suprantate? Jūs visada turite matyti tai trijuose. Keturiuose tai neteisinga: trijuose. Trys, septyni, dvylika, dvidešimt keturi ir keturiasdešimt, ir penkiasdešimt, šiuose sveikuosiuose skaičiuose. Biblija yra... Ir Dievas veda Savo žinią... skaič... skaič... Biblijos skaitmenyse tuose skaičiuose. Ir jeigu jums įvyksta taip, kad kažkas neatitinka nors vieno iš tų skaičių – jūs geriau tai stebėkite. Tai nebus teisinga kitų dalykų atžvilgiu. Jūs turite tai sugrąžinti čia nuo kur pradėjote.

21 Brolis Veilas, brolis Ly Veilas jis... jis... Aš manau, kad jis yra čia. Kažkurią dieną mes kalbėjome apie žmones, kurie išsuka iš tako. Tai yra kaip šaudymas į taikinį. Jeigu tas ginklas yra tobulai suderintas, esi tobulai parengtas ir matantis, jis privalo pataikyti į taikinį, nebent tas vamzdis sujudės, pasisuks, arba vibracijos išmes jį šoną ar dar kažkas... ar vėjo gūsis. Bet kurioje vietoje, kurioje būtų išsukta, yra tik vienas būdas tai padaryti, tai sugrįžti į tą vietą, kurioje buvo išsukta iš tako, jei yra norima pataikyti į taikinį. O jeigu ne, na, tai nepataikys į taikinį.

22 Ir tokiu būdu tai yra Rašto nagrinėjime, aš manau. Jei mes atrandame, kad pradėjome kažkur čia ir tai nesigauna teisingai, suprantate, tai ne... mes... mes kažkur padarėme klaidą. Jūs turite sugrįžti. Jūs niekada to neišmąstysite savo protu. Tai tiesiog ne... Mes visai neseniai atradome iš Rašto vietų, kad ten nėra jokio žmogaus danguje ar žemėje, ar po žeme, ar niekada nebuvo, ar niekada nebus, kuris galės tai padaryti. Tik vienas Avinėlis gali tai padaryti. Todėl seminarijos aiškinimas, kas tai bebūtų, yra tiesiog niekas. Suprantate? Tam yra reikalingas Avinėlis, kad tai apreikštų. Tai viskas. Todėl mes pasitikime, kad Jis mums padės.

24 Jonas buvo pakeltas aukštyn 4-ame skyriuje, kad pamatytų dalykus, kurie buvo, kurie yra ir kurie ateis. Bet Bažnyčia pasibaigia 4-ame skyriuje ir Kristus pakelia Bažnyčią į viršų, pagauta ore susitikti su Juo, ir nepasirodo vėl iki 19-o skyriaus, kai Jis sugrįžta su... kaip karalių Karalius ir viešpačių Viešpats su Bažnyčia. O dabar... O, aš viliuosi, kad vieną dieną mes galėsime visa tai išnagrinėti, galbūt prieš Jam ateinant. Jeigu ne, mes vistiek tai pamatysime. Todėl tai nėra svarbu.

25 Taigi, šiame 5-ame skyriuje, šių Antspaudų nuplėšimas... Ir dabar, septyniais antspaudais užantspauduota Knyga... Iš pradžių mes norime perskaityti Pirmąjį Antspaudą. Praėjusį vakarą (kad šiek tiek padėtume pamatą) mes atradome, kad kai Jonas pažiūrėjo ir pamatė tą Knygą vis dar rankose tikrojo Savininko, Dievo... Ar prisimenate kaip tai buvo prarasta? Per Adomą. Jis iškeitė Gyvenimo Knygą į šėtono pažinimą ir prarado savo paveldą, prarado viską ir nebuvo jokio kelio atpirkimui.

Tuomet Dievas tapo pagal žmogaus panašumą, nužengė ir tapo mūsų Atpirkėjas, kad mus atpirktų. O dabar, mes atrandame, kad praėjusiose dienose, šie dalykai, kurie buvo paslaptingi, turi būti mums atidengti paskutiniosiomis dienomis.

28 Taigi, tame mes taip pat atrandame, kad vos tik Jonas išgirdo šį pranešimą apie... apie Giminaitį Atpirkėją, kad išeitų į priekį ir pareikštų Savo teises, ten nebuvo jokio žmogaus galėjusio tai padaryti. Joks žmogus danguje, joks žmogus žemėje, joks žmogus po žeme, ir nei vienas nebuvo vertas net pažiūrėti į Knygą. Tik pagalvokite apie tai: joks žmogus net nevertas pažiūrėti į tai. Ir Jonas tiesiog pradėjo verkti.

Jis žinojo, kad viskas... Tuomet atpirkimui nebuvo galimybės. Viskas buvo žlugę, bet greitai, mes atrandame, jo verksmas greitai pasibaigė, nes vienas iš keturių žvėrių paskelbė... ar vyresniųjų, tiksliau. Vienas iš... iš vyresniųjų tarė: „Neverk, Jonai, nes Liūtas iš Judo giminės nugalėjo,“ – kitais žodžiais, – „nugalėjo ir užkariavo.“

31 Jonas atsigręžė, jis pamatė išeinantį Avinėlį. Jis turėjo būti kruvinas ir papjautas, ir sužalotas. Jis buvo užmuštas, pasakyta... Avinėlis, kuris buvo užmuštas ir žinoma Jis vis dar buvo kruvinas. Jeigu jūs būtumėte papjovęs avinėlį ir... ir užmušęs jį tokiu būdu kaip Tas Avinėlis buvo, bet kuriuo atveju, Jis buvo sukapotas ant kryžiaus, ietis šone ir vinys rankose ir kojose, ir dygliai virš kaktos. Jis buvo siaubingoje būsenoje. Ir šis Avinėlis išėjo į priekį ir nuėjo pas Tą, kuris sėdėjo Soste, kuris laikė užbaigtą Atpirkimo Nuosavybės Dokumentą; ir Avinėlis eina ir paima Knygą iš rankos To, kuris sėdėjo Soste ir buvo... paėmė ir atidengė Antspaudus, ir atvėrė Knygą.

Ir tuomet, kai tai įvyko, mes atradome, kad tai privalėjo būti didis... kažkas danguje įvyko, nes vyresnieji ir dvidešimt keturi vyresnieji, ir žvėrys, ir... ir viskas danguje pradėjo šaukti: „Vertas“. Ir ten pasirodė Angelai ir išliejo šventųjų maldų dubenis. Šventieji po aukuru sušuko: „Vertas esi Tu, o Avinėli, nes Tu atpirkai mus ir dabar Tu padarei mus karaliais ir kunigais, ir mes valdysime žemėje.“ O, tai bent. Ir ta siela buvo... Jis... kad atvertų tą Knygą...

33 Suprantate, Knyga faktiškai buvo suplanuota ir parašyta prieš pasaulio sutvėrimą. Ši Knyga, Biblija iš tiesų buvo parašyta prieš pasaulio sutvėrimą. Ir Kristus būdamas Avinėlis buvo užmuštas prieš pasaulio sutvėrimą. Ir... Jo Nuotakos nariai, jų vardai buvo patalpinti Avinėlio Gyvenimo Knygoje prieš pasaulio sutvėrimą, bet tai buvo užantspauduota. O dabar yra apreiškiama, kieno vardai ten buvo, viskas apie tai. Kaip tai nuostabu. Ir Jonas, kai jis tai pamatė jis... jis pasakė: „Visi danguje, visi po žeme, visi girdėjo jį sakantį: 'Amen, ir palaiminimai ir garbė.'“ Jis tiesiog turėjo puikų laiką ir... nes Avinėlis buvo vertas.

35 O dabar, Avinėlis dabar šį vakarą stovi mums įeinant į 6-ą skyrių. Jis Savo rankoje laiko Knygą ir pradeda ją apreikšti. Ir, o, šiandien aš būčiau visiškai... Ir viliuosi, kad žmonės yra dvasiški. Aš būčiau padaręs siaubingą klaidą, jeigu dvyliktą valandą šiandien Šventoji Dvasia nebūtų atėjusi į kambarį ir pataisiusi mane dėl kai ko, ką aš užsirašiau, kad pasakyčiau.

Aš ėmiau tai iš seno konteksto. Aš nieko apie tai nežinojau. Aš visai nežinau, kas yra Antras Antspaudas, bet aš turėjau kai kuriuos senus kontekstus kažko, apie ką aš kalbėjau prieš keletą metų ir užsirašiau tai, ir aš surinkau šį kontekstą... kontekstą... Ir daktarą Smitą, daugumos didingų įžymių mokytojų, kuriuos aš... Aš surinkau ir visi jie tuo tikėjo, todėl aš tai užsirašiau. Ir aš ketinau pasakyti: „Na, aš nagrinėsiu tai tuo požiūriu.“ Ir ten apie dvyliktą dienos valandą Šventoji Dvasia tiesiog nužengė į kambarį ir viskas tiesiog atsivėrė man, ir štai ten tai buvo...…apie šį... apie šio Pirmojo Antspaudo atidengimą.

39 Aš esu toks užtikrintas, kaip kad dabar šį vakarą čia stoviu, jog tai yra Evangelijos Tiesa, apie kurią ketinu jums pasakyti. Aš tiesiog žinau, kad yra taip. Nes, jei apreiškimas yra priešingas Žodžiui, tuomet tai nėra apreiškimas. Ir žinote, yra tam tikri dalykai, kurie gali atrodyti kaip visiška tiesa, bet vistiek nebūti tiesa. Suprantate? Atrodo taip, jog yra, bet nėra.

40 Taigi, dabar mes atrandame Avinėlį su Knyga. Ir dabar, skaitome iš 6-o skyriaus.

Ir mačiau, kai Avinėlis atvėrė vieną iš antspaudų, ir išgirdau tarsi griaustinio garsą, vieną iš keturių žvėrių sakant: „Ateik ir žiūrėk“.

Ir pamačiau, ir štai baltas žirgas; ir ant jo sėdintysis turėjo lanką; ir jam buvo duotas vainikas, ir jis išėjo nugalėdamas ir kad nugalėtų.

41 Taigi, tai yra Pirmasis Antspaudas, tas, kurį mes ketiname pabandyti iš Dievo malonės šį vakarą paaiškinti kaip galima geriausiai... Ir aš suprantu, kad žmogus bandantis tai paaiškinti, vaikšto ant pavojingo paviršiaus, jeigu nežinote, ką darote. Suprantate?

Todėl, jeigu tai man ateis per apreiškimą – aš jums apie tai pasakysiu. Jeigu aš tiesiog turėsiu tai paaiškinti savo paties protu, tuomet aš... aš jums pasakysiu, kad taip yra prieš pradedant apie tai kalbėti.

Tačiau aš esu toks užtikrintas, kaip kad dabar šį vakarą čia stoviu, jog tai atėjo man šiandien naujai iš Visagalio. Aš nesu linkęs tiesiog taip kalbėti, kai yra prieinama prie šios Rašto dalies. Aš... aš... aš... Aš viliuosi, kad jūs žinote apie ką aš dabar kalbu. Suprantate?

Taigi, žinote, jūs negalite kalbėti apie dalykus, jei kažkas turi būti toje vietoje prieš tam įvykstant. Jūs... jūs negalite to pasakyti, jei ten to nėra. Suprantate?Bet ar jūs skaitote... ar jūs kažką girdite? Suprantate?

43 Taigi, septynių antspaudų, ritinio Knyga dabar yra Avinėlio atskleidžiama. Šį vakarą mes prieiname prie tos vietos. Dieve, padėk mums. Antspaudams esant nuplėštiems ir paleistiems, Knygos paslaptys yra apreiškiamos. Taigi, suprantate, tai yra užantspauduota Knyga. Taigi, mes tuo tikime, ar ne? Mes tikime, kad tai yra užantspauduota Knyga. Taigi, anksčiau mes to nežinojome, bet taip yra. Ji yra užantspauduota Septyniais Antspaudais, tai yra, ant išorinės Knygos pusės Knyga yra užantspauduota Septyniais Antspaudais.

45 Jei mes kalbėtume apie štai tokio tipo knygą, tai būtų kaip perrišti ją dirželiu, septyniais dirželiais. Bet tai nėra tokio tipo knyga, tai ritinys. Ir tuomet, kai ritinys yra išvyniojamas – tai vienas. Po to esantis tiesiog tame ritinyje yra ritinys numeris du, ir štai čia yra sakoma, kas tai yra, bet tai yra paslaptis. Tačiau vistiek mes bandėme tai išsiaiškinti, tačiau nepamirškite, Knyga yra užantspauduota ir Knyga yra apreiškimo paslapties Knyga. Tai yra Jėzaus Kristaus apreiškimas (Suprantate?), apreiškimo Knyga. Ir dabar, viso amžiaus metu žmogus bandė išsiaiškinti ir įsigilinti į tai. Mes visi.

47 Ir visgi, vieną kartą aš prisimenu... jei... jei yra taip, kad čia yra ponas Bohanonas ar... ar kažkas iš jo žmonių, aš... aš to neturiu omenyje kaip įžeidimo. Ponas Bohanonas yra artimas draugas ir jis buvo viešųjų darbų tarnybos vadovas, kai aš ten dirbau. Kai aš iš pradžių buvau išgelbėtas aš pasakojau jam apie Apreiškimo knygos skaitymą, o jis pasakė: „Aš bandžiau tą dalyką skaityti,“ – pasakė jis. Ir ponas Bohanonas buvo puikus žmogus ir jis... jis buvo bažnyčios narys. Ir... ir aš visai nežinau, kam jis priklausė, bet jis pasakė: „Aš manau, kad grečiausiai tą vakarą per vakarienę Jonas suvalgė raudonųjų pipirų ir atsigulė į lovą su pilnu skrandžiu.“

48 Aš pasakiau jam (nors dėl to galėjau prarasti savo darbą), aš pasakiau: „Ar tau negėda taip sakyti?“ Ir aš tebuvau berniukas, bet aš pasakiau: „Ar tau negėda taip sakyti apie Dievo Žodį?“ Suprantate? Visgi, aš buvau tik vaikas, ne vyresnis nei savo ankstyvųjų, galbūt, dvidešimt vienerių, dvidešimt dviejų metų amžiaus ir darbo buvo mažai, ir buvo krizė, bet vistiek ten buvo baimė, kai aš sarkastiškai... išgirsdavau kokią nors sarkastišką užuominą apie Dievo Žodį. Tai yra Tiesa, visa Tiesa.

Todėl tai net nebuvo sapnas ar košmaras. Tai ne dėl to, ką Jonas suvalgė. Jis buvo patalpintas Patmoso saloje, nes jis stengėsi surašyti Dievo Žodį į knygos formą ir buvo ištremtas ten Romos valdžios, ir buvo saloje Viešpaties dieną, ir už savęs jis išgirdo daugybės vandenų balsą ir atsisuko pažiūrėti, ir jis pamatė septynias auksines žvakides. Ir ten stovėjo Dievo Sūnus jų tarpe.

50 Taigi, ir Knyga yra apreiškimas. Todėl „apreiškimas“ yra kažkas, kas yra padaroma žinoma – kažkas, kas buvo apreikšta. O dabar atkreipkite dėmesį, kad nepamirštumėte to: Tai yra paslėpta iki paskutiniojo laiko. Suprantate? Visa to paslaptis yra paslėpta iki paskutiniųjų laikų, mes atrandame tai čia Rašte.

51 Taigi, Knygos paslaptis yra apreiškiama, kai Antspaudai yra nuplėšiami. Ir kai Antspaudai yra visiškai nuplėšti, atpirkimo laikas yra pasibaigęs, nes Avinėlis paliko užtarimo vietą, kad nueitų pareikalauti Savo teisių. Tarp to Jis buvo Tarpininkas, bet kai pasireiškia tikras Antspaudų apreiškimas, jiems pradedant būti nuplėštiems, Avinėlis išeina iš šventovės. Taip yra pagal Žodį. Mes perskaitėme tai praėjusį vakarą. Jis išėjo iš... iš tarpo ir paėmė Knygą. Todėl Jis daugiau nėra Tarpininkas, nes netgi, kai jie pavadino Jį Liūtu ir tai... tai yra Karalius, bet tada Jis nebėra Tarpininkas.

52 Nors šių Antspaudų aktoriai pradėjo pirmame bažnyčios periode... Taigi, nepamirškite, kad jūs... jūs... mes nuodugniai aptarsime to pagrindą, jei galėsime, arba taip nuodugniai kaip įmanoma. Aktoriai... Aš pasakysiu tai tokiu būdu, nes... aktorius yra žmogus, kuris keičia kaukes. Suprantate?

Ir šiame veiksme šį vakarą mes pamatysime, kad tai yra šėtonas keičiantis savo kaukes. Ir visi aktoriai... Kristus suvaidino rolę, kurią Jis atliko, kai Jis iš Dvasios tapo žmogumi, Jis tik apsivilko aktoriaus rūbus, žmogiškuoju kūnu ir nužengė žmogaus pavidalu tam, kad būtų Giminaitis Atpirkėjas.

55 Taigi dabar, suprantate, tai yra tik aktoriaus pavidalas. Dėl šios priežasties jie visi yra palyginimuose ir simb... ir tokie, kokie jie čia yra kaip žvėrys ir gyvūnai ir taip toliau, tai yra veiksmas. Ir šie aktoriai pradėjo pirmame bažnyčios periode, nes tai buvo Kristus apreiškiantis Save septyniems bažnyčios periodams. Ar dabar tai suprantate? Gerai. Suprantate? Kristus apreiškiantis Save septyniems bažnyčios periodams, tuomet tuose bažnyčios perioduose prasideda didelė sumaištis. Po to bažnyčios periodo pabaigoje septinto angelo žinia turi sugrąžinti šias prarastas paslaptis ir paduoti jas Bažnyčiai. Suprantate? Taigi, mes tai pamatysime.

57 Bet... dar ne tada apreikštos jų tikroje būsenoje. Taigi, Biblijos laikais paslaptys buvo ten ir jie matė įvykstančius šiuos dalykus tokiu būdu kaip Jonas tai matė čia. Taigi, jis pasakė: „Ten yra baltojo žirgo raitelis“ Bet kokia to paslaptis, yra paslaptis susijusi su tuo raiteliu. Taigi, kas tai buvo, jie nežinojo. Bet tai turi būti apreikšta. Bet tai turi būti apreikšta po to, kai Avinėlis palieka Tėvo sostą, Jo užtarimo kaip Giminaičio Atpirkėjo.

58 Aš šioje vietoje kažkuo pasidalinsiu. Taigi, jei, kas nors gaus šias garsajuostes... Bet kuris žmogus gali sakyti, ką tik jis nori. Jis turi tam teisę... viskam, pagal jo įsitikinimą. Bet jeigu, žinote, jei tarnautojas nenori šito jo žmonių tarpe, tuomet pasakykite jiems jų neimti. Bet aš... aš... Tai yra tiems žmonėms, kuriems aš buvau siųstas kalbėti, todėl aš privalau apreikšti, kas yra Tiesa. Suprantate?

59 Taigi, Avinėlis būdamas ten užtarimo metu, Jis žinojo, kad ten buvo vardai, kurie buvo ten patalpinti nuo pasaulio sutvėrimo ir tol, kol tie vardai dar niekada nebuvo pasireiškę žemėje, Jis turėjo pasilikti ten kaip Užtarėjas. Ar suprantate tai? Tobulas išankstinis paskyrimas... Suprantate?

Gerai, Jis turėjo ten pasilikti, nes Jis atėjo numirti už tuos, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė Amžinajam Gyvenimui. Suprantate, suprantate? Savo išankstiniu žinojimu Jis matė juos, ne Savo paties valia. Jo valia buvo, kad nei vienas nepražūtų, bet Savo išankstiniu žinojimu Jis žinojo, kas bus ir kas nebus.

Todėl tol, kol ten buvo vienas vardas, kuris niekada nebuvo skelbtas... paskelbtas žemėje, Kristus turėjo ten pasilikti kaip Užtarėjas, kad pasirūpintu tuo vardu. Bet vos tik tas paskutinis vardas buvo panardintas į tą „Chloroksą“ ar baliklį – tuomet Jo užtarimo dienos pasibaigė. „Nešvarusis toliau tebūna nešvarus. Ir šventasis toliau tebūna šventas.“ Suprantate? Ir Jis palieka šventovę ir tuomet tai tampa teismo sostu. Vargas tiems, kurie tuo metu nėra Kristuje.

61 Dabar, atkreipkite dėmesį: bet tai turi būti apreikšta, kai Avinėlis palieka Jo užtarimo vietą pas Tėvą. Taigi, tai yra Apreiškimo 5. Taigi, Jis paima Antspaudų Knygą, Antspaudų Knygą arba Knygą užantspauduotą Antspaudais, nuplėšia juos ir parodo juos (pažvelkite) dabar periodo pabaigoje, po to, kai užtarimas yra pasibaigęs, bažnyčios periodai yra pasibaigę. Jis atėjo pirmame periode, Efezo Periode, apreiškė, siuntė pasiuntinį. Atkreipkite dėmesį, kas įvyko mums tęsiant toliau.

Štai koks yra to planas: įvyksta pirmas dalykas, įvyksta pa... pirma paskelbimas danguose. Kas įvyko? Antspaudas yra atidengtas. Kas tai? Paslaptis yra atskleista. Suprantate? Ir kai paslaptis atsiskleidžia, tuomet skamba trimitas. Jis paskelbia karą. Arba ištinka rykštė ir bažnyčios periodas atsiveria. Suprantate? Ką reiškia karo dalis? Bažnyčios angelas supranta Dievo paslaptį dar ne visiškai apreikštą, bet kai jis tai daro, jis supranta šią Dievo paslaptį ir tuomet jis ateina pas žmones (po to, kai paslaptis buvo jam suteikta), ateina pas žmones. Ką jis ten daro? Jis pradeda skelbti tą žinią, o ką ji pradeda? Karą, dvasinį karą.

65 Ir tada Dievas paima Savo pasiuntinį su to periodo išrinktaisiais ir paguldo juos miegui, ir po to Jis paskiria rykštę tiems, kurie tai atmetė: laikiną teismą. O tada, po to, kai tai pasibaigia, tuomet jis tęsia toliau, o jie tampa denominacija ir atveda denominacijas, ir pradeda nuo to žmogaus darbo kaip... Veslio ir visų kitų likusių, ir tuomet tai vėl pereina į chaosą, ir tuomet pasirodo kita paslaptis. Kas įvyksta po to? Žemėje pasirodo kitas pasiuntinys bažnyčios periodui. Suprantate?

Tuomet, kai jis pasirodo jis... jis... skamba trimitas. Jis skelbia karą. Suprantate? Ir kas įvyksta tada? Galiausiai tada jis yra patraukiamas. Ir tuomet, kai jis yra paguldomas, tada ištinka rykštė, sunaikina juos. Dvasinė mirtis ištinka bažnyčią ir ji prapuola, ta grupė. Tada Jis eina toliau pas kitą.

O, tai yra didis planas, kol tai prieina prie to paskutinio angelo. Taigi, jis neturi kažkokios tam tikros paslapties, bet jis surenka viską, kas buvo prarasta tuose perioduose, visas tiesas, kurios dar nebuvo iš tiesų apreikštos (Suprantate?), ateinant apreiškimui. Tuomet jis apreiškia tuos dalykus savo dienoje. Jei norite tai perskaityti, štai kur tai yra: Apreiškimo 10:1 iki... nuo pirmos iki ketvirtos. Jūs tai suprasite. Gerai. Suprantate?

68 Paima Knygą ir... Antspaudų ir nuplėšia juos ir parodo septintąjį angelą, vien tik dėl to, Dievo paslaptis, tai yra septinto angelo tarnavimas. Taigi, mes neseniai perėjome per bažnyčios periodus net su istorija ir įrodėme tai. Suprantate? Tai yra... angelo žinia septintos bažnyčios.

Gerai, apreiškia visas paslaptis, kurios buvo praeityje, visus dalykus iš praeities: Apreiškimo 10:1-7. Taip turės būti.

69 Dabar nepamirškite, septinto angelo dienomis, jo skambėjimo, Evangelijos Trimito trimitavimo, jis turi užbaigti visas Dievo paslaptis. Lygiai kaip čia pasirodė ankstyvuosiuose bažnyčios perioduose (Mes prieisime prie to po kurio laiko), mokymas, tuomet iš pradžių tai buvo žodžiai, po to mokymas, ir tada tapo įstatymu, tada tapo bažnyčia, ir per tamsiuosius amžius, ir iš tamsiųjų amžių kilo pirmoji Reformacija – Liuteris. Ir su savimi jis atsinešė įvairiausių paslaptingų dalykų, kurie įvyko to bažnyčios periodo metu, viskas dar anuomet, tada... Bet jie niekada to neužbaigė.

Tuomet atėjo Veslis su pašventinimu, turėjo šiek tiek to daugiau, bet vistiek niekada to neužbaigė, paliko visur nesurištus galus tokius kaip apšlakstymas vietoj krikšto ir Liuteris ėmė „Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią“ vietoj „Viešpaties Jėzaus Kristaus“, visi šie įvairūs dalykai.

72 Po to atėjo sekmininkų periodas su Šventosios Dvasios krikštu ir jie ties tuo užstrigo. Taigi, daugiau negali būti jokių periodų. Tai jie visi. Tai yra Filadelfija ar ne... Laodikėjos Periodas. Bet po to... Rašto nagrinėjime mes atradome, kad periodo pasiuntinys ateina būtent periodo pabaigoje, kaskart. Paulius atėjo periodo pabaigoje. Mes atrandame, kad Irenėjus atėjo periodo pabaigoje. Martinas – periodo pabaigoje. Liuteris, katalikų periodo pabaiga ir kas? Veslis – liuteronų periodo pabaigoje. Ir sekmininkai, pašventinimo periodo pabaigoje per Šventosios Dvasios krikštą.

Ir sekmininkų periodo pabaigoje mes turime priimti, pagal Žodį, kaip, Dieve, padėk man šį vakarą parodyti jums per tai, kad mes turėsime pamatyti... priimti pasiuntinį, kuris paims visus tuos nesurištus galus ir apreikš visą Dievo paslaptį Bažnyčios paėmimui.

75 Ir tuomet ateis septyni paslaptingi griaustiniai apie kuriuos iš viso nėra parašyta. Tai tiesa. Ir aš tikiu, kad tie septyni griaustiniai bus apreikšti paskutiniosiomis dienomis tam, kad Nuotaka būtų surinkta drauge paėmimo tikėjimui, nes su tuo, ką mes turime būtent dabar, mes... mes negalėtume to padaryti. Kažkur mes turime žengti toliau, mes... mes negalime turėti pakankamai tikėjimo Dieviškam išgydymui, vos ne vos. Mes turime turėti pakankamai tikėjimo, kad būtume perkeisti per akimirką ir būti pakeltais iš šios žemės, ir mes po kurio laiko tai atrasime, Viešpačiui leidus, surasime, kur tai yra parašyta.

76 Tuomet visi teismai šių darančiųjų pikta... Taigi, suprantate, periodų metu šiems Antspaudams būnant nuplėšiamiems, iki dabar, paskutinis Antspaudas yra nuplėštas. Ir dabar, jiems... jiems stebint šiuos Antspaudus ir tiesiog darant prie... prielaidą – tai, ką jie darė, dabar periodų pabaigoje, bažnyčios periodų, visi šie darantieji pikta... užims vietą ir keliaus į suspaudimą.

Visi šie darantieji piktą iš Septynių Antspaudų paslaptingai veikė bažnyčioje ir mes už minutės atrasime, jie netgi veikė bažnyčios vardu. Jie vadino save bažnyčia. Jūs tiesiog pažiūrėkite ar tai nėra tiesa. Akivaizdu kodėl aš buvau prieš denominacijas nežinodamas kodėl. Suprantate, suprantate?

Jie atsiduria... Taigi, tai prasideda štai čia švelnioje formoje, tiesiog vis labiau ir labiau blogėja, iki pat kol... Ir žmonės tiesiai į tai įeina sakydami: „O, taip, tai tiesiog puiku.“ Bet paskutinėmis dienomis šie dalykai yra padaromi žinomi. Ir galiausiai jie taip nusivažiuoja, kad atsiduria tiesiai suspaudimo periode.

79 Ir kaip žmogus gali sakyti, kad Kristaus Nuotaka įeis į suspaudimą? Aš negaliu to suprasti. Suprantate? Ji yra patraukta nuo suspaudimo. Jei... jei Bažnyčia buvo nuteista ir jie nuteisė save, ir priėmė Kraują, kaip Dievas gali teisti žmogų, kuris yra tobulai, visiškai be nuodėmės? Jūs pasakysite: „Nėra tokio žmogaus.“ Kiekvienas iš naujo atgimęs tikintysis, tikras tikintysis yra tobulai, visiškai be nuodėmės prieš Dievą. Jis nepasitiki savo darbais. Jėzaus Kraujuje į kurį paniro jo išpažinimas…

Taip sako Biblija. Suprantate? „Tas, kuris... kuris yra gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės, nes jis negali nusidėti.“ Kaip jūs galite žmogų laikyti nusidėjėliu, kai tarp jo ir Dievo yra Jėzaus Kristaus Kraujo baliklis, kuris išskaido nuodėmę kol iš jos nieko nelieka. Suprantate? Kaip tas tyras Kristaus Kraujas apskritai gali leisti nuodėmei ten praeiti? Jis negali.

Jėzus pasakė: „Todėl būkite tobuli, kaip ir jūsų Tėvas, esantis danguje, yra tobulas“.“ Ir kaip mes galime net pradėti galvoti, kad esame tobuli, bet Jėzus to reikalavo. Ir jeigu Jėzus to reikalavo, Jis turi tam nutiesti kelią, ir Jis tai padarė: Jo paties Kraujas.

82 Taigi, visas... apreiškia visas paslaptis, kurios buvo praeityje. Taigi, čia yra mintis paskutiniajame laike, kad paslaptys, kurios prasidėjo labai seniai, persidavė per bažnyčios periodus, turi būti apreikštos čia, Antspaudų nuplėšimo metu čia, paskutiniosiomis dienomis, po to, kai užtarimo laikas yra beveik pasibaigęs tuo metu.

Tuomet teismai laukia tų, kurie yra gale. Jei įeina į tai. Tai yra po to, kai Nuotaka buvo paimta iš veiksmo scenos.

84 O, tiesiog perskaitykime Rašto vietą. Ar jūs visi norėtumėte užsirašyti kai kurias Rašto vietas? Paimkime Antrą Tesalonikiečiams tiesiog akimirkai ir... ir pažiūrėkime į tai minutėlę. Tai... tai yra toks gražus paveikslas čia. Man jis patinka. Ir pažiūrėkime. Taip, Antras Tesalonikiečiams ir aš noriu antro skyriaus Antro Tesalonikiečiams ir... ir septintos eilutės. Pažiūrėkime. Antras Tesalonikiečiams 2:7. Manau, kad taip.Taigi, užsirašydamas tai aš virpėjau ir drebėjau.

...neteisybės paslaptis jau veikia; tik tas, kuris dabar sulaiko, dar sulaikys, kol bus patrauktas.

Kas? Tas, kuris sulaiko. Suprantate? Suprantate, paslaptis... Neteisybės paslaptis netgi pačiame pirmame bažnyčios periode čia, čia Paulius rašo sakydamas, kad neteisybės paslaptis... Kas yra neteisybė? Neteisybė yra kažkas, ką jūs žinote, kad jums nederėtų to daryti, bet jūs vistiek tai darote. Ir Paulius pasakė, kad šiandien tokie yra žemėje, darantieji neteisybę.

86 O, jei jūs... Mes prieisime prie... Tiesiog perskaitykime tą dalį... pradėkime nuo šiek tiek anksčiau – trečia eilutė.

Tegul niekas neapgauna jūsų kokiu nors būdu; nes ta diena neateis, kol pirma neateis atkritimas ir (ž-m-o-g-u-s) …nebus apreikštas tas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus; (Teisingai),

kuris priešinasi ir aukštinasi viršum viso, kas vadinama Dievu, ar to, kas garbinama; taip, kad jis sėdi Dievo šventykloje kaip Dievas, rodydamas save esant Dievu (atleisdamas nuodėmes)

Ar neprisimenate, kad dar būdamas pas jus jums tai sakiau?… (Aš norėčiau pasiklausyti kaip jis mokė. O jūs?) …Ir dabar žinote, kas sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo laiku.

Ne tada (Suprantate?), ne tada, bet jo laiku... Suprantate, Antspaudo nuplėšimo metu mes tiksliai žinome, kas tai buvo. Kas yra neteisybės žmogus? Kas yra šis nuodėmės žmogus, šis žmogus darantis neteisybę, ar jis bus apreikštas savo laiku?

87 Nes neteisybės paslaptis jau veikia; … (apgavikai, suprantate, apgauna žmones kažkuo. Suprantate?)… tik tas… (Dievas) ...kuris… dabar sulaiko, kol jis… (Bažnyčia – Kristus, Nuotaka)… bus patrauktas.

Ir tada bus apreikštas tas Nedorėlis… (Antspaudo nuplėšimo metu, jo laiku. Paulius pasakė: „Ne mano laiku, bet tuo laiku, kai jis bus apreikštas. Suprantate?) …kurį Viešpats užmuš savo burnos dvasia… (Po kurio laiko mes prie to prieisime.) …savo burnos dvasia… (Pažiūrėkite, kas tai yra.)… ir sunaikins savo atėjimo spindesiu:

būtent tą, kurio atėjimas yra pagal Šėtono veikimą… (jį, jį, žmogų) …kurio atėjimas yra pagal Šėtono veikimą su visokia jėga ir ženklais, ir melagingais stebuklais. (Suprantate?)

Ir su visokia neteisumo apgavyste… (apgauna žmones per neteisumą) …tuose, kurie žūsta; (ne šioje Nuotakoje, tuose, kurie ieško tokio dalyko) …nes jie nepriėmė tiesos meilės… (Ir Kristus yra Tiesa, ir Kristus yra Žodis, bet vietoj to jie geriau turės religiją.), …kad būtų išgelbėti.

Ir todėl Dievas pasiųs jiems stiprų paklydimą, kad jie tikėtų me.. melu… (Šioje vietoje tai turėtų būti išversta kaip, aš pažiūrėjau žodyne: „tam tikras melas“, o ne šiaip „melas“. „Tam tikras melas,“ – tas pats, kurį jis pasakė Ievai.)

Kad jie... būtų pasmerkti visi, kurie netikėjo tiesa, bet mėgo neteisumą.

93 Koks teiginys. Tai bent. Po to, kai nuotaka yra paimta, tada šis nuodėmės žmogus apreikš save. Ji, tikra Kristaus Nuotaka, buvo išrinkta iš kiekvieno bažnyčios periodo.

Taigi, kažkurią dieną aš pasakiau teiginį: Nuotaka galėtų sugrįžti namo, o jūs niekada nieko apie tai net nesužinotumėte. Tai tiesa. Kažkas pasakė: „Na, Broli Branhamai, tai turėtų būti galinga maža grupė.“

Jėzus pasakė: „Kaip tai buvo Nojaus dienomis (Taigi, pakalbėkite apie tai su Juo. Suprantate?), kuriomis aštuonios sielos buvo išgelbėtos vandeniu, taip bus žmogaus Sūnaus atėjimo metu.“

97 Jei šį vakarą aštuoni šimtai patektų į paėmimą – rytoj apie tai neišgirstumėte nei žodžio ar kitą dieną, ar jokiu kitu laiku. Jie dingtų ir jūs nieko apie tai nesužinotumėte. Suprantate? Tai būtų tiesiog tas pats dalykas.

Ką aš bandau pasakyti? Aš nesistengiu jūsų išgąsdinti, sukelti nerimą. Aš... noriu, kad jūs būtumėte pasiruošę. Būkite pasiruošę, stebintys, kiekvieną minutę. Liaukitės užsiimti nesąmonėmis. Tiesiog rimtai užsiimkite Dievo reikalais, nes yra vėliau nei galvojate.

99 Taigi, jūs prisimenate, tikra Nuotaka... Dabar yra melaginga nuotaka. Mes matome tai Apreiškimo 17. Ji pasakė: „Aš esu našlė ir man nieko nereikia...“ (Suprantate?), sėdi ant skaisčiai raudonos spalvos žvėries ir taip toliau (žvėris, tiksliau).

Taigi, bet tikra Nuotaka bus sudaryta iš tūkstančių kartų kart tūkstančių žmonių, bet tai bus išrinktieji iš kiekvieno bažnyčios periodo. Kiekvieną kartą žiniai esant paskelbtai ir žmonėms ja patikėjus ir priėmus visoje Šviesoje, kokioje ji buvo, tada jie buvo užantspauduoti iki atpirkimo dienos…

Ar Jėzus nepasakė to paties, kai Jis pasakė... pasigirs garsas... septintos sargybos metu? Tai yra paskutinis bažnyčios periodas. Suprantate? Ir pasakė: „Štai Jaunikis ateina; Išeikite Jo pasitikti.“

Ir tada mieganti mergelė atėjo, pasitrynė savo akis ir tarė: „Manau, kad man taip pat derėtų turėti kažkiek to aliejaus; todėl galbūt mums reikia kažkiek jo turėti.“

O tikra, teisinga Nuotaka ten stovėdama pasakė: „Mes turime pakankamai tik mums patiems. Mes turime užtektinai tik, kad įeitume pačios. Mes negalime jums nieko duoti. Jei kažkiek norite, jūs eikite ir melskitės.“

104 Ir kol jos nebuvo, Jaunikis atėjo (suprantate?), ir vidun įėjo Nuotaka. O po to tas likutis ten, tie, kurie buvo visiškai dorybingi, bažnyčia buvo palikta išorėje. Ir Jis pasakė: „Ten bus verksmas ir dantų griežimas.“ Suprantate? Taigi, tai yra išrinktieji.

ir kai pasigirdo garsas: „Jaunikis ateina,“ – tada kiekvienas iš tų, kurie miegojo visuose tuose perioduose, prabudo, kiekvienas.

105 Suprantate, tai nėra Dievas, kaip mes pagalvotume, kad Jis tiesiog susiras kelis tūkstančius žmonių iš šio periodo ir paims juos. Tai yra būtent išrinktieji iš kiekvieno periodo. Ir dėl šios priežasties Kristus turi pasilikti užtarimo soste štai ten kaip Užtarėjas, kol ateis tas paskutinysis paskutiniame periode. Ir tuomet šie apreiškimai, to, kas tai buvo – atsidengs žmonėms ir jie pamatys kas įvyko. Suprantate? Dabar ar suprantate tai?

106 Gerai. Atkreipkite dėmesį, likę mirusieji, bažnyčios nariai, neatgijo iki pasibaigs vienas tūkstantis metų. Bažnyčios nariai... Kri... Krikščionys, bažnyčia neatgijo iki pasibaigs vienas tūkstantis metų ir tada jie pasirodo, kad stovėtų priešais Nuotaką (Tai tiesa.), stovėti priešais Karalių ir Karalienę. Šlovė.

Kažkokia bažnyčia šiandien vadina save: „Danguos Karalienė.“ Dangaus Karalienė yra išrinkta Kristaus Nuotaka ir ji ateina su Juo.

Danielius tai matė ir pasakė: „Dešimtys tūkstančių kart dešimt tūkstančių Jam tarnavo.“ Taigi, jeigu atkreipsite dėmesį į Rašto vietą ten Danieliaus knygoje.Teismas atsisėdo ir knygos buvo atskleistos.

107 Taigi, nepamirškite, kai Jis ateina, Jis ateina su Savo Nuotaka. Žmona patarnauja savo vyrui. Ir dešimtys tūkstančių kart dešimt tūkstančių tūkstančių Jam tarnavo. Teismas atsisėdo ir knygos buvo atskleistos, ir kita knyga buvo atskleista, kuri yra Gyvenimo Knyga. Tai visiškai ne Nuotaka, ji buvo paimta aukštyn ir yra sugrįžusi ir stovi ten teisme tų kartų, kurios atmetė Evangelijos žinią.

Ar Jėzus nepasakė, kad pietų karalienė prisikels su ta jos dienų karta teismui ir pasmerks šią kartą, nes ji atėjo iš tolimiausių pasaulio dalių išgirsti Saliamono išminties, o čia yra didesnis nei Saliamonas.

109 Ten stovėjo... teismas, karalienė... Šebos iš pietų ten teisme ir jos pačios liudijimas... Tai buvo net ne žydas, kuris atėjo su ta karta, kuri buvo žydais ir jie buvo akli ir nepamatė Jo, nes Jo laukė; bet Jis atėjo taip paprastai, kad jie visiškai to nepastebėjo, štai taip. O ten ta didinga karalienė nusižemino ir atėjo, ir priėmė žinią. „Ir ji stovės teisme,“ – Pasakė Jis, – „ir pasmerks tą kartą.“

111 Taigi, ar visada matote tris klases? Knyga iš kurios buvo teisiami mirusieji; kita knyga, Gyvenimo Knyga: tie, kurių vardai buvo Gyvenimo Knygoje…

Jūs pasakysite: „Jei tavo vardas yra Gyvenimo Knygoje, juk tai gerai ar ne?“ Ne, pone. Pažvelkite – Judo Iskarijoto vardas buvo Gyvenimo Knygoje. Taigi, pasakysite, kad tai stipriai pasakyta. Jėzus Mato 10 davė jiems jėgą išvaryti velnius ir siuntė juos gydyti ligonių, ir apvalyti raupsuotus, ir prikelti mirusius. Ir jie išėjo ir sugrįžo – Judas buvo būtent su jais. Ir jie išvarė velnius ir darė įvairius stebuklus, ir sugrįžo, ir pasakė: „Net velniai mums paklūsta.“

Jėzus pasakė: „Nesidžiaukite, kad velniai jums paklūsta, bet džiaukitės dėl to, kad jūsų vardai yra įrašyti danguje,“ – ir Judas buvo su jais. Bet kas nutiko? Bet kai atėjo metas išrinktai grupei užkilti ten per Sekmines ir iš tiesų gauti Šventą Dvasią – Judas parodė savo tikrą veidą. Jis bus ten teisme. Taigi, knygos buvo atskleistos ir Gyvenimo Knyga buvo atverta, ir tokiu būdu buvo teisiamas kiekvienas žmogus. Taigi, Nuotaka stovi ten su Kristumi, kad teistų pasaulį.

115 Ar... Paulius nepasakė: „Kaip jūs drįstate, – kreipiasi į Nuotaką, – turėdami... kažkokį sunkumą ar nuoskaudą vienas prieš kitą, kreiptis į neteisiųjų įstatymą. Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį?“ Štai taip. Šventieji teis pasaulį ir perims jo valdžią. Tai tiesa. Jūs pasakysite: „Kaip apskritai įmanoma, kad štai tokia maža grupelė...“ Aš nežinau kaip tai bus padaryta, bet Jis pasakė, kad tai bus padaryta, todėl tai viską išsprendžia, kiek man yra žinoma. Dabar pažvelkite.

117 Taigi, atkreipkite dėmesį, jog likę mirusieji (bažnyčios nariai, negyvi bažnyčios nariai) neatgijo dar tūkstantį metų ir tada po tūkstančio metų jie susirinko... Prasidėjo dar vienas prisikėlimas, kuris yra antras prisikėlimas, ir jie susirinko, ir Kristus ir bažnyčia, Nuotaka (ne bažnyčia, Nuotaka) Kristus ir Karalienė (ne bažnyčia)... Baž... Ten stovėjo Kristus ir Nuotaka.

Ir jie buvo atskirti kaip avys nuo ožių. Tai tiesa. Ten pasirodė bažnyčios nariai. Ir jeigu jie girdėjo Tiesą ir atmetė Tiesą, tuomet, kas bus pasakyta, kai pasirodys didelis ekranas, kai net jūsų mintys ten bus, ką jūs apie tai galvojote. Kaip jūs to išvengsite, ir tai bus būtent ten tame dangaus ekrane; ir Dievo didingoje televizijoje ir ten bus jūsų pačių mintys sukylančios... Jūsų pačių mintys kalbės prieš jus tą valandą.

Todėl, jeigu jūs kalbate vienaip, o galvojate kitaip – geriau sustokite tai daryti. Sutelkite savo mintis į Dievą. Išlaikykite jas tyras ir išlikite būtent su jomis, ir visada kalbėkite tą patį. Suprantate? Nesakykite: „Na, aš pasakysiu, kad aš tuo patikėsiu, bet turėsiu dar tai išsiaiškinti.“ Jūs tikėkite tuo. Amen.

120 Atkreipkite dėmesį, jie simbolizuoja... priežastis dėl kurios jie numirė, jie eina per suspaudimo teismo apvalymą; nes jie nėra iš tiesų po Krauju. Jie tvirtina, kad yra, bet jie nėra. Kaip jie gali eiti per teismą jų apvalymui, kuomet... kuomet Jėzaus Kristaus Kraujo baliklis iš jūsų pašalina visus nuodėmės požymius ir dalykus. Ir jūs jau esate negyvi ir jūsų gyvenimas yra paslėptas Jame per Dievą, ir esate ten užantspauduoti per Šventą Dvasią; už ką būsite teisiamas? Kaip ketinate gauti savo apvalymą? Nuo ko turite būti apvalyti, kai tobulai esate Kristuje, be nuodėmės? Kaip... Kam yra skirtas teismas? Bet tai yra šiai miegančiai grupei, kurių žmonės negali suprasti.

121 Taigi, daug metų jie to nedarė (Suprantate?), bet ši yra apreiškimo valanda (Suprantate, suprantate?) kuri yra apreiškiama, būtent, kai ateina Nuotaka... Paskutinis pasukimas, artinasi paskutiniai dalykai... Tai eina į pabaigą, drauge, aš tikiu. Kada? Aš nežinau. Aš... aš negaliu jums pasakyti... Šį vakarą aš noriu gyventi taip lyg tai būtų šį vakarą, kad būčiau pasiruošęs. Suprantate?Jis gali ateiti šį vakarą ir Jis gali neateiti dar dvidešimt metų. Aš nežinau kada Jis ateis, bet kada tai beįvyks, aš... Mano gyvenimas gali pasibaigti šį vakarą ir tuomet ką tik aš būčiau čia padaręs bus užbaigta tą valandą. Aš... aš turėčiau susitikti su Juo teisme toks, koks aš iš čia išėjau. Kur link medis yra pasviręs, ten jis ir nukris.

122 Nepamirškite, kai jos išėjo nusipirkti aliejaus, jos... „O,“ – jūs pasakysite, – „dabar palūkėk minutėlę, Broli Branhamai. Aš apie tai nieko nežinau.“ Kai jos išėjo nusipirkti aliejaus, kai jos sugrįžo, Nuotakos jau nebebuvo ir durys buvo uždarytos; ir jos beldėsi ir pasakė: „Įleiskite mus į vidų, įleiskite mus į vidų,“ – tačiau jos buvo išorinėje tamsoje.

Taigi, jeigu jūs norite šito provaizdžio dabar pažvelkite: „Nojaus laikais...“ Jėzus pasakė, rėmėsi tuo. Taigi, Nojaus laiku jie įėjo į Arką, bet jie buvo pakelti virš... teismo metu. Bet tai... tai nebuvo Kristaus Nuotakos provaizdis. Henochas buvo Nuotakos provaizdis.

Henochas... Nojus praėjo per... Nuotaka... Praėjo per suspaudimo periodą ir kentėjo, ir tapo girtuokliu, ir mirė. Bet Henochas vaikščiojo priešais Dievą penkis šimtus metų ir turėjo liudijimą, kad jis patiko Dievui turėdamas paėmimo tikėjimą, ir tiesiog pradėjo žingsniuoti, ir pakilo į dangų, ir nuėjo namo net neparagavęs mirties, niekada net nenumirė.

125 Tai yra mūsų provaizdis, kurie esame gyvi ir išlikę, nesutrukdysime, ar nesukliudysime tokiems pat žmonėms, kurie yra užmigę, kurie užmigo dėl žmogiško amžiaus priežasties ir... ir žmogiško amžiaus būsenos. Jie numirė dar tada, bet jie nėra negyvi. Jie yra miegantys. Amen. Jie yra užmigę, o ne negyvi. Ir vienintelis dalykas, kurio jiems reikia – tai Jaunikis, kad juos pažadintų. Ir mes, kurie esame gyvieji ir išlikusieji nesutrukdysime tiems, kurie jau yra užmigę, nes Dievo trimitas nuskambės ir mirusieji Kristuje prisikels pirma; tuomet mes, kurie esame gyvi ir išlikusieji būsime pagauti kartu su jais ir susitiksime su Viešpačiu ore. Ir likę mirusieji neatgijo tūkstantį metų. Štai taip. Jie perėjo per suspaudimo periodą. Kas tai buvo? Kaip Henochas.

127 Žinote, Nojus stebėjo Henochą, nes kai Henochas pradingo be žinios, jis žinojo, kad teismas buvo arti. Jis pradėjo vaikštinėti aplink arką, bet Nojus nepakilo aukštyn. Jis tiesiog pakilo nedideliame daikte ir praplaukė virš suspaudimų. Jis buvo praplukdytas per suspaudimą, kad numirtų mirtimi. Suprantate? Bet Nojus buvo praplukdytas... Henochas buvo perkeltas be mirties: Bažnyčios provaizdis, kuri yra pagauta su tais, kurie yra užmigę, kad susitiktų su Viešpačiu ore, o likusi bažnyčia yra perkeliama į suspaudimo periodą. Pats negaliu niekaip kitaip to suprasti. Henochas paimtas be mirties...

130 Taigi, pradėkime dabar šiek tiek nagrinėti, prieikime prie mūsų pamokos. Jei aš toliau tęsiu mes niekada neprieisime prie šių... šio Antspaudo. Dabar atkreipkite dėmesį. Paimkime dabar... nes mes turėsime ilgą... (galbūt rytojaus vakarą ar kitą vakarą) dabar laikas nuo laiko paliesime „trimitą“, nes trimitas skamba tuo pačiu laiku kaip Antspaudai. Juk tai yra tas pats dalykas, bažnyčios periodas prasideda, tai tiesiog yra tas pats dalykas.

131 Taigi, trimitas visada reiškia karą arba kitaip, politinį neramumą: trimitas sukelia politinį neramumą ir tai sukelia karą. Kai jūs einate ir atsiduriate politikos painiavoje, matote, kad jie visi yra painiavoje, ką mes ir turime šiandien, sergėkitės, karas yra čia pat.

Tačiau, suprantate, karalystė vis dar priklauso šėtonui. Jis vis dar turi šitą dalį savo rankoje, kodėl? Ji yra Kristaus atpirkta, bet Jis atlieka Giminaičio Atpirkėjo vaidmenį surinkdamas Savo pavaldinius, kol paskutinis vardas esantis toje Knygoje, priims tai ir bus užantspauduotas. Dabar ar jūs tai supratote? Tuomet Jis ateis iš Savo sosto, Savo Tėvo sosto, išeis į priekį, paims Knygą iš Dievo rankos nuo sosto ir pareikalaus Savo teisių. Pirmas dalykas, kurį Jis padaro yra – pašaukia Savo Nuotaką. Amen. Ką tuomet Jis paims? Jis paims Savo priešininką, šėtoną, ir suriš jį, ir įmes jį ten į ugnį su visais, kurie sekė jį.

Taigi, nepamirškite, tai nebuvo Rusija. Ne, antikristas yra ramus žmogus. Tik pažiūrėkite, koks jis yra ramus. Jis yra protingas. Taip, pone. Yra reikalinga tik Šventoji Dvasia, tik Ji gali jį įveikti.

135 Atkreipkite dėmesį, trimitai reiškia politinį neramumą: karai. Mato 24 Jėzus apie tai kalbėjo. Jis pasakė: „Jūs išgirsite apie karus ir karų gandus...“ Suprantate, viso laiko metu. Nepamirškite... Jėzus tai kalbėjo. Karai, gandai ir karai, ir gandai ir karai, ir iki pačios pabaigos. Taigi, tai yra skambantis trimitas.

Taigi, kai mes prieisime prie trimitų, mes sugrįšime ir nagrinėsime kiekvieną iš tų karų ir parodysime jums, kad jie lydėjo tas bažnyčias, parodysime jums, kad jie lydėjo šiuos Antspaudus. Karai ir karų gandai... Bet trimitas reiškia politinį neramumą, tuo tarpu antspaudai turi ryšį su religiniu neramumu. Suprantate?

Antspaudas yra atidengtas, žinia yra pasiunčiama. Ir tuomet bažnyčia visada yra tokia įsitvirtinusi savo pačios politiniuose keliuose, ir visame kame, ir visuose jos dvasininkuose; ir kai nužengia tikra žinia, tas pasiuntinys išeina į priekį ir jis sudaužo juos į gabalėlius. Tai tiesa. Tai yra religinis neramumas, kai Antspaudas yra atidengtas. Štai kas įvyko. Suprantate? Taip.

138 Jie visi atsipalaidavo Sione. Bažnyčia visiškai įsikuria ir... „Mes viską tai pasiekėme.“ Lygiai kaip anglikonų bažnyčia – jie gerai įsikūrė, katalikų bažnyčia – gerai įsikūrusi ir štai priekyje pasirodė Liuteris. Ten kilo religinis neramumas. Taip, pone, tikrai buvo. Na, bažnyčia judėjo toliau su Cvingliu ir po Cvinglio pasirodė kiti, ir po to Kalvinas. Ir po kurio laiko anglikonų bažnyčia įsikūrė ir buvo nevaržomi ir priekyje pasirodė Veslis. Ten buvo religinis neramumas. Tai tiesa. Suprantate, tai visada reiškia religinį neramumą.

139 Taigi, Antspaudas. Tiesiog dabar šiek tiek perskaitykime. Aš... aš noriu... prieiti prie to... Mes tiesiog tai perskaitysime. Vos tik aš pradedu kalbėti... aš...

Ir mačiau, kai Avinėlis atvėrė vieną iš antspaudų... (Kas įvyko?) …ir išgirdau tarsi griaustinio garsą…

O, kaip norėčiau kelioms minutėms ties tuo apsistoti. Aš dabar viliuosi, kad visi žmonės, kurie žino šiuos dalykus ir laukia Viešpaties paguodos, dabar labai nuodugniai įsigilins ir taip pat klausantieji garsajuosčių, jūs susimąstysite apie tai. Įvyko pirmas dalykas... Kai Avinėlis nuplėšė tą Pirmą Antspaudą, griaustinis sugriaudėjo.

Taigi, tai turi reikšmę; tai turi... tai yra... tai yra... tai yra tai turi prasmę. Tai prasmė. Niekas neįvyksta be prasmės. Gerai, griaustinis, griaustinis sugriaudėjo. Ar norite žinoti, ką reiškia tas griaustinis?

142 Taigi, šiek tiek perskaitykime. Atsiverskime Mato... Iš pradžių Švento Jono, Švento Jono 12-as skyrius ir tiesiog palūkėkite minutėlę: Švento Jono 12-as skyrius ir dabar pradėkime nuo 23-ios, Švento Jono 12, eilutės. Taigi, dabar šioje vietoje įdėmiai klausykite; tuomet jums daugiau neliks klausimų, kas tai yra.

O Jėzus jiems atsakė, sakydamas: „Ateina valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus Sūnus.

Suprantate, jūs ten esate amžiaus pabaigoje. Jo tarnavimas pasibaigia.Suprantate? „

...Ateina valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus Sūnus.“

O kaip yra su tuo, kad atėjo valanda, kai Jo Nuotaka privalo būti paimta? O kaip su tuo, kad atėjo valanda, kad laiko daugiau nebebus? Angelas yra pasiruošęs uždėti vieną koją ant žemės ir kitą ant jūros su vaivorykšte virš Jo, su kojomis, ir pasakyti: „Laikas baigėsi.“ Ir be to, Jis iškėlė Savo ranką ir prisiekė, kad laiko daugiau nebus, kai tai įvyko. Kaip... kaip tai yra tobula, rašytiniai priesaikos parodymai Bažnyčiai.

Ateina valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus Sūnus.

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečio grūdas nekrenta į dirvą ir nemiršta, jis pasilieka vienas; bet jeigu jis miršta, jis atneša daug vaisių.

Kas myli savo gyvybę, tas ją praras; o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui.

Jei kas man tarnauja, tas teseka paskui mane; ir kur aš esu, ten bus ir mano tarnas; jei kas man tarnauja, tą gerbs mano Tėvas.

Dabar mano siela nerimastinga…

145 Jūs sakote: „Na, jis pasirodo kelio pabaigoje, o jūs dėl to nerimaujate?“ Apie ką tai priverčia jus susimąstyti, kai įvyksta koks nors didis dvasinis dalykas, kuris sukelia jums nerimą? O, tai bent.

Dabar mano siela nerimastinga; ir ką aš sakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos; bet dėl šios priežasties aš atėjau į šią valandą.

Tėve, pašlovink savo vardą“. Tada iš dangaus atėjo balsas, sakydamas: „Aš jį pašlovinau ir vėl pašlovinsiu“.

Tauta sakė... šalia stovinti ir tai girdėjusi, jie sakė... kad griaudėjo…

146 Tuomet, kai Avinėlis paėmė Knygą ir nuplėšė Pirmąjį Antspaudą – Dievas prabilo nuo Savo amžino sosto, kad pasakytų, koks tai bus Antspaudas, kuris turės būti apreikštas. Tačiau, kai tai buvo parodyta Jonui, tai buvo simbolyje. Kai Jonas tai pamatė – tai vis dar buvo paslaptis. Kodėl? Tai net nebuvo apreikšta būtent tuomet. Tai negali būti apreikšta iki tol, ką jis pasakė čia, paskutiniuoju metu. Tačiau tai pasirodė simbolyje.

Kai griaustinis... Nepamirškite – garsus griaustinio trenksmo triukšmas yra Dievo balsas. Tai yra tai, ką sako Biblija (Suprantate?), griaustinio trenksmas. Jie galvojo, kad tai buvo griaustinis, bet tai buvo Dievas. Jis tai suprato, nes jam tai buvo apreikšta. Suprantate? Tai buvo griaustinis.

Ir atkreipkite dėmesį, atsidengė Pirmasis Antspaudas – kai Pirmasis Antspaudas buvo atidengtas simbolio formoje – sugriaudėjo. Taigi, o kaip yra su tuo, kai jis yra atidengtas savo realioje formoje?

148 Sugriaudėjo vos tik Avinėlis nuplėšė Antspaudą. Ir ką tai apreiškė? Ne viską apie Save. Iš pradžių jis yra pas Dievą; po to jis yra simbolyje; tuomet jis yra apreikšas: trys dalykai. Suprantate? Tai išeina iš sosto. Iš pradžių tai negali būti pamatyta, išgirsta ar niekaip kitaip... Tai yra užantspauduota. Avinėlio Kraujas sumokėjo kainą. Kai Jis tai ištarė – sugriaudėjo. Ir kai Jis tai padarė – pasirodė baltojo žirgo raitelis. Ir tai vistiek buvo simbolis.

150 Dabar sekite, Jis pasakė, kad taps žinoma paskutiniąją dieną, tačiau tai pasirodo bažnyčios simbolyje. Ar jūs suprantate tai, bažnyčia? Tai pasirodo... bažnyčios simbolyje, nes jie žino, kad yra Antspaudas, bet, kas tai yra, jie dar nežino, nes tai yra balto žirgo raitelis.

Ir tai turi būti apreikšta tik paskutiniąją dieną, kai šis faktinis Antspaudas bus nuplėštas. Nuplėštas kam? Ne Kristui, bet Bažnyčiai. Atkreipkite dabar dėmesį. O, tai bent, tai tiesiog priverčia mane drebėti. Aš... aš... aš viliuosi, kad Bažnyčia iš tiesų tai supranta (Suprantate, ką turiu omenyje?), jūs žmonės. Aš vadinsiu jus Nuotaka. (Suprantate?) Kad jūs tai suprastumėte.

152 Balsas yra griaustinis. Iš kur pasigirdo balsas? Iš sosto, kurį Avinėlis neseniai paliko kaip Užtarėjas. Taigi, Jis stovi čia, kad užimtų Savo poziciją ir pareikalautų Savo teisių. Bet griaustinis pasigirdo iš sosto vidaus, sugriaudėjo iš jo. O Avinėlis stovėjo štai čia. Griaustinis, vieta, kurią Avinėlis paliko, paliko Tėvo sostą, kad eitų užimti Savo paties sostą... Šlovė. Taigi dabar nepraleiskite to, draugai.

Mes visi kaip krikščionys žinome, kad Dievas prisiekė Dovydui, kad Jis iškels Kristų, kad Jis sėdėtų Jo soste ir duos Jam amžiną Karalystę čia žemėje. Jis tai padarė. Ir Jėzus pasakė: „Tas, kuris nugali antikristą ir visus pasaulio dalykus, sėdės su Manimi Mano soste, kaip Aš nugalėjau ir atsisėdau Mano Tėvo soste.“ Suprantate?

155 Taigi, vieną dieną Jis pakils iš Tėvo sosto ir eis užimti Savo paties sosto. Dabar Jis ateina pašaukti Savo pavaldinių. Kaip Jis ketina jų pareikalauti? Jis jau turi Atpirkimo Knygą Savo rankoje. Šlovė! O, jaučiuosi taip, kad norėčiau sugiedoti giesmę.

O, greitai Avinėlis paims Savo nuotaką.

Kad ji būtų amžinai šalia Jo,

Visa dangaus kariuomenė susirinks; (Kad tai stebėtų.)

O, šlovingas tai bus reginys,

Visi šventieji vilkės nesuteptus baltus rūbus;

Ir su Jėzumi mes amžinai valdysime.

O, tai bent. Kalbame apie pasodinimą dangiškose vietose dabar, kaip tai turės būti? Jei mes galime taip jaustis sėdėdami čia žemėje prieš ateinant paėmimui, šioje būsenoje, kurioje dabar esame ir galime mėgautis stovėdami prie sienų, ir stovėdami lietuje vien tik tam, kad tai išgirstume, kaip tai turės būti, kai išvysime Jį ten sėdintį? O, tai bent. O, tai bus šlovingas metas.

158 Paliko Tėvo sostą, išėjo į priekį, Jo sūnus, kad būtų... Jis yra Dovydo Sūnus. Tai yra tai, ką... Izraelis galvojo Jis įvykdys tada. Prisimenate sirofinikietė moteris pasakė: „Tu Dovydo Sūnus“? Prisimenate akląjį Bartimiejų: „Tu Dovydo Sūnus“? Suprantate? Ir Jėzus žinojo, koks buvo planas, visgi jie to nežinojo. Jie bandė priversti Jį užimti Savo sostą ir net Pilotas jo paklausė. Bet Jis pasakė: „Jei Mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, tuomet mano pavaldiniai kautųsi. Mano Karalystė yra aukštybėje.“ Bet Jis pasakė: „Kai meldžiatės, melskitės: 'Teateina Tavo Karalystė, tebūna įvykdyta Tavo valia žemėje, čia kaip tai yra danguje.'“ Amen. Koks šlovingas yra šis didis dalykas.

160 Paliko Tėvo sostą, kad užimtų Savo paties sostą... Jis dabar atėjo iš Savo užtarimo darbo pareikalauti Savo sosto, Jo atpirktų pavaldinių. Štai ką nužengęs nuo sosto Jis atėjo padaryti. Būtent tada į Liūtą panaši būtybė pasakė Jonui: „Ateik, žiūrėk.“ Sekite. Ar dabar jūs skaitote tai?

vieną iš antspaudų, ir... tarsi griaustinio garsą, vieną iš keturių žvėrių…

Jūs žinote, kas buvo tie žvėrys. Mes nagrinėjome juos. Vienas kaip liūtas, vienas kaip veršis, vienas kaip žmogus ir vienas kaip erelis. Taigi, pirmas žvėris tarė... Sekite. Kaskart ten yra kitas žvėris, kol prajoja tie keturi žirgų raiteliai. Ten yra keturi žvėrys ir ten yra keturi žirgų raiteliai.

Atkreipkite dėmesį, kiekvienas iš tų žvėrių paskelbia: Matas, Morkus, Lukas ir Jonas. Mes sugrįšime atgal ir įrodysime, kuris yra Matas, Morkus, kuris yra Morkus... Morkus. Kuris buvo Jonas, kiekvienas, jiems prajojant.

163 Ne… Vieną iš žvėrių sakant: „Ateik ir žiūrėk“. Jis išgirdo griaustinio triukšmą ir vienas iš žvėrių pasakė: „Dabar, ateik, žiūrėk.“ Kitais žodžiais tariant, čia stovi Avinėlis ir ten, stebėdamas kaip tai įvyks, stovi Jonas. Ir Avinėlis nužengė nuo sosto, lyg Jis būtų užmuštas, Jis visas buvo kruvinas. Jis buvo Tas, kuris buvo rastas vertas ir kai Jis ištiesė ranką ir paėmė Knygą, tuomet visi pradėjo šaukti, ir rėkti, ir nevaldomai elgtis (Suprantate?), nes jie žino, kad už atpirkimą buvo sumokėta.

165 Taigi, Jis atėjo pareikalauti savųjų. Todėl Jis paima Knygą, atsistoja ten prieš Joną ir Jis atvynioja tai, ir nuplėšia Antspaudą, nuima Antspaudą; ir kai Jis nuplėšė Antspaudą – visoje toje vietoje pasigirdo griaustinio trenksmas. Ir po griaustinio trenksmo, be jokios abejonės, Jonas būtų galėjęs pašokti aukštyn į orą, kai griaustinis sugriaudėjo ir tuomet vienas iš keturių žvėrių tarė: „Dabar ateik ir žiūrėk, kas tai yra, kas po tuo čia yra apreikšta.“ (O, tai bent.) Jonai, užrašyk ką matai.“

Todėl Jonas pradeda žiūrėti, pamatė, kas tai buvo. Jonas pradėjo matyti, ką pasakė griaustinis. Būtent tada ši būtybė pasakė Jonui ateiti ir žiūrėti kokia paslaptis buvo po Pirmuoju Antspaudu. Griaustinis, Kūrėjo balsas tai ištarė. Taigi, Jis turėjo žinoti, kas ten buvo. Amen.O, tai bent.

167 Bet tik pagalvokite, taigi jis tai užrašė, bet kai jis pradėjo rašyti apie tuos kitus septynis griaustinius, jis tarė: „Nerašyk to.“ Jam buvo įsakyta užrašyti viską, ką matė. Bet kai šie septyni griaustiniai Apreiškimo 10 prabilo, jis pasakė: „Visiškai apie juos nieko nerašyk.“ Jie yra paslaptys. Mes dar nežinome, kas jie yra. Tačiau mano nuomone, jie netrukus bus apreikšti. Ir kai tai įvyks, tai suteiks tikėjimą tai paėmimo malonei, kad ta Bažnyčia galėtų išeiti. Mes tiesiog nagrinėjame viską, apie ką žinome. Visose epochose mes atsekėme visus dalykus. Mes išvydome Dievo paslaptis. Mes išvydome prasidėjimą... didžiojo Nuotakos susirinkimo kartu paskutiniosiomis dienomis, tačiau visgi ten yra kažkas, kuo mes patys savęs negalime apšviesti. Yra dar kažkas. Tačiau aš įsivaizduoju, kai tos paslaptys pradės pasireikšti... Dievas pasakė: „Sulaikyk tai dabar. Palūkėk. Aš apreikšiu tai tą dieną. Visai to nerašyk, Jonai, nes jie užklups už to. Tiesiog palik... palik tai. (Suprantate?) Bet Aš apreikšiu tai tą dieną, kai bus tam poreikis.“

Jie neprabilo tiesiog šiaip sau. Prisimenate, kaip tas mažas rašalo lašelis – viskam yra tikslas. Viskas turi priežastį. Tačiau atkreipkite dėmesį, Kūrėjas prabilo ir jis turėjo... jis išgirdo tą balsą ir jis nuėjo pažiūrėti.

171 Bet dabar Avinėlis parodo Jonui simbolyje... bažnyčios... kaip Rašto vietą, bažnyčiai, žinote, ką užrašyti. Jis tiesiog parodė jam, tarė: „Taigi, ne... nesakyk to, kas tai yra. Neik, Jonai, ir nesakyk: 'Taigi, štai ką tai reiškia.' Taigi, to, kas yra po šiuo Septintuoju Antspaudu, neik... neik ir nesakyk to, nes, jei aš tai Jonui pasakysiu, tuomet visame periode visas planas sugrius: tai yra paslaptis.“ Suprantate? Jis tiesiog nori...

Jo atėjimas... Jis pasakė: „Aš... Aš... Niekas nežinos, kada aš ateisiu; Aš tiesiog ateisiu.“ Suprantate, suprantate? Tai viskas. Tai ne mano reikalas žinoti kada, aš tiesiog būsiu pasiruošęs. Suprantate? Todėl…

172 Tuomet jis pasakė: „Taigi, Jonas nuėjo...“ Jis galvojo: „Aš dabar tai pamatysiu,“ – ir ką jis padarė? Kai Jonas nuėjo... Jis, ką jis dabar turi padaryti? Taigi, jis turi užrašyti tai bažnyčios periodui. Štai ką jis turėjo padaryti: užrašyti tai bažnyčios periodams. „Užrašyk ką matai apie šias septynias žvakides iš pradžių, parašyk šiai Bažnyčiai ir pasakyk jiems.“

173 Gerai, ir pasigirdo griaustinis. Jonas žinojo, kad tai buvo Dievo Balsas. Ir tuomet... būtybė kaip liūtas pasakė: „Ateik, pažiūrėk, kas tai buvo,“ – ir Jonas nueidavo su savo plunksna užrašyti tai, ką pamatys.

Taigi, jis niekada tiksliai nematė, kas tai buvo. Jis niekada to nesuprato, bet ką jis pamatė, buvo tai, ką Dievas siuntė Bažnyčiai tam laikui. Taigi, Jis turėjo... Jis padarys... Jis visada padaro. Jis paaiškina tai, kai ateina laikas tai paaiškinti. Bet Jis nepaaiškino to tada. Kodėl? Nes Jis ketino išlaikyti tai kaip paslaptį iki paskutiniųjų dienų ir paskutiniojo angelo žinios skambėjimas turės surinkti šias paslaptis (Suprantate?). Nepadarė, kad tai būtų aišku.

175 Tačiau, ką pamatė Jonas – jis tik pamatė pasirodžiusį baltą žirgą su raiteliu ant jo; todėl tai jis ir užrašė. Suprantate? Kai jis padarė... Štai ką jis pasakė: „Ateik, žiūrėk.“ Todėl Jonas nuėjo pažiūrėti tai, ką galėjo pamatyti, kad parašytų Bažnyčiai ir kai jis tai padarė, jis pamatė baltą žirgą, ir tas, kuris sėdėjo ant jo turėjo lanką, ir jis jojo kariaudamas ir, kad užkariautų. Ir jam buvo duota karūna. Ir taigi, tai viskas, ką Jonas pamatė, todėl jis tiesiog rašė... visa tai užrašė.

Taigi, suprantate, tai yra simbolis. Tokiu būdu Bažnyčia tai priėmė, bet su pažadu, kad paskutiniąją dieną Jis tai apreikš, parodys, kas tai yra. Dieve, padėk mums suprasti.

177 Bažnyčios periodai... Bet nėra visiškai žinoma iki septintos, šio paskutinio bažnyčios periodo, žinios.

Atkreipkite dėmesį, jis pradeda... šis septinto bažnyčios periodo pasiuntinys, jeigu jūs tai pastebėsite, jis neįkuria denominacijos kaip visi likusieji padarė. Nepamirškite, jeigu jis neįkurs... Ne. Gerai. Jeigu atrasite – jis yra prieš tai. Elijas buvo... ar Elijas buvo prieš tai? Žinoma, kad buvo. Ar Jonas su Elijo dvasia buvo prieš tai? Kokią dvasią turėjo Elijas, kai jis buvo... Niekas apie jį daug nežino. Jis buvo tik žmogus, tačiau jis buvo pranašas. Jis buvo nekenčiamas. Tai bent. Ir kokiu laiku jis iškilo? Būtent Izraelio populiarumo laiku, kai jie visi supasaulėjo ir jis pastatė juos ten ir jis buvo „nekenčiantis moterų“. Žinoma buvo. Ir jis mėgo dykumą. Tokia buvo jo prigimtis.

180 Tuomet tie žmonės turėjo žinoti, kai tas žmogus pasirodė ten su ta pačia Dvasia ant jo, atėjo ten, šis Jonas, neišsipuošęs kaip įžymi asmenybė kaip sakiau praėjusį vakarą. Jie bučiuoja kūdikius ir sutuokia, ir laidoja ir taip toliau, bet šis žmogus pasirodė kaip dykumos žmogus. Kas jis buvo? Jis mylėjo dykumą. Kitas dalykas, kurį jis darė – jis nekentė denominacijos. Jis tarė: „Taigi, net nepradėkit sakyti, – 'Mes priklausome tiems ar aniems,' – nes aš sakau jums, Dievas gali iš šių akmenų prikelti Abraomui vaikų.“ Jis nedarė jokių kompromisų. Jie negalėjo…

Pasakė: „Ar išėjote pažiūrėti vėjo siūbuojamos nendrės?“ Ne Jonas. Ne, pone.

182 Ką jis dar darė? Lygiai kaip Elijas, kuris pasakė Jezabelei , jis pasakė Erodijai. Priėjo prie pat Erodo veido ir tarė: „Yra neteisėta tau ją turėti.“ Už tai jis jam nukirto galvą. Suprantate? Ji bandė sugauti Eliją. Ta pati dvasia buvusi Jezabelėje, buvo šioje moteryje. Ir tas pats dalykas yra šiandienos Jezabelės bažnyčioje (Suprantate?), tas pats dalykas. Dabar atkreipkite į tai dėmesį. Kokią didelę pamoką mes čia atrandame. O dabar, atrodo, kad tie žmonės turėjo žinoti. Jonas pradėjo barti tuos žmones ir ten stovint atrodė taip, kad jie turėjo žinoti, jog tai buvo Elijo dvasia. Jie turėjo tai suprasti. Štai kas tai buvo.

185 Taigi, ir mes atradome ir nuolatos tai turime bažnyčios perioduose, pagal Raštą, kad mums yra pažadėtas tos dvasios sugrįžimas prieš pat paskutinįjį laiką. Ar tai tiesa? Taigi, ir atkreipkite dėmesį, jūs pastebėsite tą prigimtį. Taigi, jis nepradės kito bažnyčios periodo kaip Liuteris ir Veslis, ir kaip visi likusieji padarė. Jis neįkurs kitos bažnyčios, nes daugiau nėra kitų ateinančių bažnyčios periodų. Suprantate? Daugiau nei vieno nebus, todėl jis privalo tam prieštarauti, nes jo dvasia bus lygiai tokia pati kokie jie buvo tada: ta pati dvasia. Kaip aš pasakiau praėjusį vakarą: „Tai patiko Dievui – panaudoti ją tris skirtingus kartus.“ Tai yra Jo skaičius, trys, ne du, trys. Jis jau panaudojo ją du kartus. Dabar jis ir vėl ją panaudos. Jis taip pasakė. Jis tai pažadėjo.

188 Taigi, atkreipkite dėmesį, jis... Atkreipkite dėmesį dabar, kai Jis tai padarė. Jis neįkurs denominacijos, nes Laodikėjos Bažnyčios Periodas yra paskutinis periodas ir septinto angelo pasiuntinys, kuris yra septintas pasiuntinys septintam bažnyčios periodui, jis yra žmogus, kuris apreikš per Šventą Dvasią visus šiuos paslaptingus dalykus, kurie turės... Kas iš jūsų buvote čia praėjusį vakarą? Leiskite pamatyti jūsų rankas. Spėju, kad tuomet man nereikės to vėl skaityti. Jūs net žinote kur tai yra... 10-ame skyriuje... Gerai. Gerai.

189 Reformatoriai atėjo reformuoti paskutinio puolusio bažnyčios periodo ėjusio pirma jų. Ir tada po to, kai atėjo reformatoriai ir reformavo... bažnyčios periodą iš to, kame jis buvo ir yra sugrįžęs į pasaulį, tada jie pradėjo naują bažnyčios periodą: visada taip padarydavo, visada. Taigi, mes tai išnagrinėjome. Suprantate?

Kitais žodžiais tariant, čia buvo katalikų bažnyčios periodas, Romos katalikų bažnyčios. Paskui atėjo Liuteris, reformatorius. Jis yra vadinamas reformatoriumi. Ir ką Jis daro? Jis iš karto pradeda atkakliai dirbdamas ir kai jis tai daro, jis protestuoja bažnyčiai ir visų pirma sužinosite ką jis padarys? Jis pastatys tą patį dalyką iš kurio išvaryti atėjo: kitą bažnyčią. Tada jie turi kitą bažnyčios periodą.

Tuomet visų pirma sužinosite, štai prasidės... Bažnyčios periodas yra tokioje sumaištyje, paskui ateina Džonas Veslis – kitas reformatorius (Suprantate?), pastato kitą bažnyčios periodą. Suprantate, ką turiu omenyje? Kitas bažnyčios periodas yra pastatytas. Jie visi yra reformatoriai.

192 Atkreipkite dėmesį. Ši paskutinė, paskutinio bažnyčios periodo, žinia nėra reformatorius; jis yra pranašas, ne reformatorius. Parodykite man, kur vienas pranašas kada nors pradėjo bažnyčios periodą. Jis nėra reformatorius, jis yra pranašas. Kiti buvo reformatoriai, bet ne pranašai. Jeigu jie būtų jais buvę, Viešpaties Žodis ateina pranašui. Dėl šios priežasties jie tęsė krikštą vardan Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir visus kitus dalykus, nes jie buvo reformatoriai, o ne pranašai. Tačiau vistiek jie buvo didingi Dievo vyrai ir matė poreikį tos dienos, kurioje gyveno ir Dievas juos patepė, ir jie buvo ten pasiųsti ir suplėšė tuos dalykus į skutelius. Bet visas Dievo Žodis niekada pas juos neatėjo, nes jie nebuvo pranašai. Jie buvo reformatoriai.

194 Tačiau paskutiniosiomis dienomis, tai turės būti pranašas, kad paimtų Dievo paslaptis, sugrąžintų jas, nes paslaptys buvo žinomos tik pranašams. Todėl šitas žmogus turi ateiti. Suprantate ką dabar turiu omenyje? Jis negali būti reformatorius; tai turi būti pranašas, nes tai turi būti kažkas, kas yra apdovanotas ir pastatytas ten, kuris gauna Žodį.

Taigi, tie reformatoriai žinojo, kad ten kažkas buvo netvarkoje. Liuteris žinojo, kad... kad... kad duona nebuvo Kristaus kūnas ir todėl jis pamokslavo: „Teisusis gyvens tikėjimu,“ – ir tai buvo jo žinia.

Ir kai pasirodė Džonas Veslis jis pamatė, kad ten buvo pašventinimas, todėl jis pamokslavo pašventinimą. Tai buvo jo žinia. Suprantate?

Sekmininkai pateikė Šventosios Dvasios žinią ir taip toliau. Bet paskutiniosiomis dienomis šiame paskutiniame periode, pasiuntinys neturi pradėti kažkokios reformacijos, bet turi paimti visas paslaptis, kurių tie reformatoriai neįtraukė ir surinkti jas kartu, ir išaiškinti jas žmonėms.

196 Leiskite man tiesiog tai dar kartą perskaityti. Man tai taip gerai skamba . Aš... aš noriu tai perskaityti.

Aš mačiau kitą galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsirengusį debesimi; vaivorykštė... virš jo galvos, o jo veidas... saulė, ir jo kojos – kaip ugnies stulpai;

Taigi, mes pamatėme tą patį, kuris buvo Kristus. Ir mes žinome, kad Kristus visada yra Bažnyčios Pasiuntinys. Gerai. Jis yra vadinamas Ugnies Stulpu, sandoros Angelu ir taip toliau.

...ir savo rankoje jis turėjo atverstą knygelę… (Taigi, čia Antspaudų nuplėšimas jau buvo baigtas. Mes juos nuplėšiame dabar. Bet šitai, tas dalykas yra atidengtas.) …ir jis padėjo savo dešinę koją ant jūros, o kairę ant žemės ir šaukė garsiu balsu, kaip liūtas riaumoja; ir kai jis sušuko, septyni griaustiniai prabilo savo balsais.… (Tai bent, užbaigtumas).

septyniems griaustiniams prabilus savais balsais… (Jonas) …puoliausi rašyti… (Rašyti ką? Tai, ką jie pasakė.) …ir išgirdau balsą iš dangaus… (Dievo) …man sakantį: „Užantspauduok tai, ką ištarė septyni griaustiniai, ir to nerašyk“. (To nerašyk.Suprantate?)

O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros... pakėlė savo ranką į dangų,

ir prisiekė gyvenančiuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir tai, kas jame... kas ten yra, ir žemę, ir dalykus, kurie yra joje – ten... ir jūrą, ir tai, kas joje, kad laiko daugiau nebebus;

199 Sekite. Nepamirškite dabar to, mums einant toliau.

Bet septintojo angelo balso dienomis… (dienomis) …septintojo angelo balso… (To paskutinio angelo, žemiško angelo.)

Šis Angelas nužengė iš dangaus. Tai nebuvo Jis. Jis atėjo iš dangaus, bet čia Jis kalba apie septinto angelo balsą. Tas „angelas“, kuris reiškia „pasiuntinys“. Visi tai žino. Ir bažnyčios periodo pasiuntinys...

septintojo angelo balso dienomis, kai jis pradės trimituoti, bus užbaigta… (Septini Antspaudai, visos... visos paslaptys) …Dievo paslaptis, kaip jis yra paskelbęs savo tarnams pranašams.

201 Visa paslaptis yra atskleista. Toks yra to angelo tarnavimas. Suprantate? Bus taip paprasta, kad žmonėms tai tiesiog pralėks pro viršų. Bet vistiek tai bus tobulai visur įrodyta, tiesiog tobulai įprastai. Suprantate? Kiekvienas, kuris... kuris nori tai pamatyti, gali tai matyti. Suprantate?Tai tiesa. Bet tie... Jėzus pasakė, kaip Jis pasakė, kai Jis atėjo, pasakė: „Jūs turite akis ir negalite matyti, Izaijas sakė, kad tokie esate. (Suprantate?) Ir jūs turite ausis ir negalite girdėti.“ Taigi... Todėl mes atrandame, kad...

Tai mane išgąsdino. Aš pažvelgiau į laikrodį gale ir pamaniau, kad jau buvo dešimta valanda. Bet yra tik... aš... aš.. Dar net nėra devynių. Suprantate? Gerai. O, tai bent. Supraskime tai dabar.

204 Atkreipkite dėmesį. Man tai patinka. Kiti reformatoriai, tačiau jie buvo didingi Dievo vyrai matę tos dienos poreikį ir pradėjo reformaciją... Bet Apreiškimo 10 yra sakoma, kad jo žinia turės apreikšti, o ne reformuoti, apreikšti paslaptis, apreikšti paslaptis. Tai Žodis esantis žmoguje. Hebrajams 4 sakoma, kad Dievo Žodis yra aštresnis už dviašmenį kalaviją, prasiskverbiantis net iki kaulų perskyrimo ir yra širdies paslapčių Apreiškėjas. Suprantate? Šitas žmogus nėra reformatorius; jis yra apreiškėjas; apreiškėjas ko? Dievo paslapčių. Kuomet bažnyčia visa tai supainiojo ir padarė visa kita, jis turi ateiti su Dievo Žodžiu ir apreikšti tą dalyką, nes jis turi sugrąžinti vaikų tikėjimą atgal į tėvus. Tikrasis Biblinis tikėjimas turi būti sugrąžintas per septintą angelą.

Taigi, o, kaip man tai patinka. Visos Antspaudų paslaptys, kurių reformatoriai niekada visiškai nesuprato... Suprantate?

206 Taigi, pažiūrėkite į Malachijo 4 tik minutėlę. Na, na, jūs tik pasižymėkite tai. Jis yra pranašas ir sugrąžina tikrąjį tėvų tikėjimą. Taigi, mes laukiame šio žmogaus pasirodančio veiksmo scenoje. Jis bus toks nusižeminęs, dešimt milijonų kartų kart dešimt milijonų... Na, bus maža grupelė, kuri tai supras.

Kada... Jūs prisimenate kaip vieną dieną Jonas turėjo ateiti, išpranašautas pasiuntinys prieš ateinant Kristui, dykumoje šaukiančiojo balsas; Malachijas jį matė. Pažvelkite, trečias Malachijo skyrius yra Elijo atėjimas, kuris turėjo ateiti ir iš anksto paskelbti Kristaus atėjimą. Jūs pasakysite: „O, ne, ne, Broli Branhamai. Tai ketvirtas skyrius.“ Meldžiu atleiskite. Jėzus pasakė, kad tai buvo trečias skyrius.

209 Taigi, atsiverskite Švento... atsiverskite Švento Mato... 11-ą skyrių ir 6-ą eilutę. Jis... Jis pasakys štai ką (11-as skyrius, aš manau, kad tai 6-a eilutė; 4-a, 5-a ar 6-a, kažkur būtent ten). Jis pasakė: „Jei galite tai priimti (kai Jis kalbėjo apie Joną) šitas yra tas, apie kurį buvo kalbėta: ''Aš pasiųsiu Mano pasiuntinį prieš Mano veidą.“ Dabar, perskaitykite Malachijo 3.

Kai kurie iš jų bando tai priskirti Malachijo 4. Ne, pone. Taip nėra. Atkreipkite dėmesį į Malachijo 4, vos tik pasirodo tas pasiuntinys – pasaulis bus visiškai sudegintas, o teisieji įžengs į Tūkstantmetį per jų pelenus. Todėl jūs suprantate, jei jo buvimą jūs patalpinate štai ten, tuomet... tuomet Biblija pasakė kažką, kas taip nebuvo. Mes turėjome du tūkstančius metų, o pasaulis dar nebuvo sudegintas, ir teisieji jame gyvena. Todėl tai turės būti ateityje.

O, tai bent. Jei atsiversite čia Apreiškimo knygą ir pažiūrėsite, ką tas pasiuntinys periodo pabaigoje turės padaryti, tuomet jūs suprasite, ką tai reiškia. Jis privalo būti pranašas. Jis turi pagauti tuos palaidus galus, kurių šie reformatoriai nematė ir ten juos patalpinti.

212 Kaip Mato 28:19 gali atitikti Apaštalų darbų 2:38 be dvasinio Dievo apreiškimo? Kaip šie žmonės gali sakyti, kad stebuklų dienos yra praėjusios ir taip toliau, ir... be Dievo apreiškimo? Na, vienintelis būdas kaip jie apskritai tai sužinos, sužinos ar tai teisinga ar klaidinga. Suprantate? Bet jie praėjo per seminarijas... Aš viliuosi, kad mes turėsime laiko prie jų prieiti. Aš noriu paskubėti... nes nenoriu jūsų užlaikyti ilgiau nei savaitę (jūs žinote, ką turiu omenyje) šiuose... šiame Antspaudų atidengime. Aš turiu vieną dieną ir aš norėčiau atlikti maldą už ligonius tą dieną, jei galėsiu.

214 Dabar pažiūrėkite, Malachijo 4. Jis yra pranašas ir sugrąžina tikrąjį tėvų tikėjimą. Paskutiniuoju metu, kai prasideda suspaudimo periodas... Taigi, čia yra nedidelė mintis. Mes minutėlei sugrįšime atgal, kur yra trys su puse metų arba septyniasdešimt Danieliaus savaičių (paskutinė pusė septyniasdešimties Danieliaus savaičių, kurios yra trys metai ir viena metų pusė). Taigi, mes... Kas prisimena tai iš bažnyčios periodų? Tikrai, jūs suprantate? Yra nustatytos septyniasdešimt savaičių: pažvelkite kaip tai buvo tobula. Pasakyta: „Mesijas ateis ir Jis bus nužudytas Aukai savaitės viduryje, ir aukojimas bus sustabdytas“.

216 Tuomet vis dar lieka trys su puse metų Mesijo mokymo žydams, ir Dievas neturi reikalo su žydais ir pagonimis tuo pačiu metu. Jis turi reikalą su Izraeliu kaip su tauta, su pagonimis kaip su individais. Jis niekada neimė pagonių Sau kaip Nuotakos, Jis paėmė žmones iš pagonių. Suprantate? Taigi, turi reikalą su Izraeliu kaip su tauta. Ir, taigi, ten ji dabar yra kaip tauta.

Šiandien gavau laišką iš Pauliaus, Pauliaus Bojdo ir jis man rašė, pasakė: „Broli Branhamai, kokia tai yra tiesa; šie žydai vis dar turi keistą požiūrį į pagonis, nežiūrint į tai, kas įvyko.“ Žinoma jie turės ir turėtų turėti.

218 Kai Martinas Liuteris paskelbė, kad visi žydai turėtų būti išvaryti ir jų pastatai sudeginti iki pamatų, nes jie buvo antikristas... Suprantate? Martinas Liuteris pats pasakė tokį teiginį savo užrašuose.

Taigi, Hitleris tik išpildė ką pasakė Martinas Liuteris. Kodėl Martinas Liuteris tai pasakė? Nes jis buvo reformatorius, ne pranašas. Dievas, kuris... Mano pranašas palaimino Izraelį. Jis tarė: „Kas tik tave laimins, bus palaimintas ir kas prakeiks tave, bus prakeiktas.“ Kaip vienas pranašas gali atsistoti ir paneigti ką kitas pranašas pasakė? Jis negali to padaryti. Tai turi būti harmonijoje. Suprantate? Bet...

220 Dėl šios priežasties klas... Suprantate, Vokietija turėtų būti krikščioniška tauta ir jie... kaip jie pasielgė su Izraeliu, ant jų peties vis dar yra lazda; jūs negalite jų kaltinti. Bet tiesiog nepamirškite, jei čia yra sėdinčių žydų – nesijaudinkite, diena artėja. Dievas niekada negali jų pamiršti. Jie buvo apakinti vardan mūsų.

Žinote, Jis pasakė tam pranašui, Jis... Pranašas sušuko ir tarė: „Ar Tu pamirši Izraelį?“

Jis tarė: „Paimk tą matavimo lazdą, ir kaip aukštai yra dangus? Kokia gili yra jūra?“

Taigi, jis pasakė: „Aš negalėjau to išmatuoti.“

Jis atsakė: „Aš niekada negaliu pamiršti Izraelio.“ Tai Jo žmonės, Jo tarnai. O pagonių yra tik nedaugelis, kurie yra iš ten paimti Jo Nuotakai. Būtent taip. Tai yra Nuotaka.

225 Taigi, buvo nustatytos tik septyniasdešimt savaičių, tobulai, kaip pasakė Danielius, kad Mesijas ateis ir bus nužudytas savaitės viduryje. Ir Jėzus pranašavo tris su puse metų. Taigi, to viduryje, trys su puse Danieliaus metų, to viduryje, Jis bus nužudytas. O dabar paskutinė dalis yra suspaudimo periodas, kuriame pagonių bažnyčia yra... O, tai didinga. Taigi, ne… Nuotaka įeina su Jaunikiu, tuomet po Tūkstantmečio išeina žengdama ant nedorėlių pelenų.

226 Leiskite jums čia kažką parodyti, tiesiog, kol mes tai turime mintyse, tiesiog parodysime jums apie ką tai kalba, ką sako Biblija. Ir mes negalime neigti, kad tai yra Dievo Žodis. Jei galime, tuomet esame bedieviai. Suprantate, mes turime tikėti. Jūs pasakysite: „Aš to nesuprantu.“ Taip pat ir aš, bet aš laukiu, kad Jis tai apreikštų. Pažvelkite.

Nes štai ateina diena, deganti kaip krosnis; ir visi išdidieji... (tokie kaip amerikiečiai ir kiti) …taip, ir visi, kurie elgiasi nedorai, bus ražienomis… (Turės sudegti.) …ir juos sudegins ateinanti diena, – sako kariuomenių VIEŠPATS, – kad ji nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos

227 Kaip tuomet jūs galite ten turėti amžiną pragarą? Suprantate, šie dalykai yra apreiškiami paskutiniosiomis dienomis. Biblijoje nėra nei vienos vietos sakančios, kad pragaras yra amžinas. Kad... kad būtų... Kad būti amžiname pragare, jums reikėtų turėtų Amžinąjį Gyvenimą, kad ten pasiliktumėte. Yra tik viena Amžinojo gyvenimo forma ir dėl jos mes šiandien kovojame. Viskas, kas turėjo pradžią – turi pabaigą. Pragaras buvo sukurtas velniui ir jo angelams ir bus sunaikintas ir su juo bus pabaigta. Teisingai. Suprantate?

Bet kai šitai įvyks, tai nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos.

Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo Saulė su išgydymu savo sparnuose, ir jūs išeisite ir augsite kaip tvarto veršiai.

Ir jūs mindžiosite nedorėlius; nes jie bus pelenai po jūsų kojų padais tą dieną, kai aš tai darysiu, – sako kariuomenių VIEŠPATS.

Kur bus nedorėliai po suspaudimo? Pelenuose.

Atsiminkite... mano tarno Mozės įstatymą... kurį jam įsakiau Horebe visam Izraeliui, su įstatais ir teismais.

Štai aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didžiai ir baisiai VIEŠPATIES dienai;

229 Amen. Čia štai tokiu būdu baigiasi Senasis Testamentas, o čia yra Naujasis Testamentas pasibaigiantis lygiai taip. Kaip jūs to išvengsite? Tuomet pažvelkite: „Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant tai dienai.“

Ir jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į jų tėvus, kad aš atėjęs neištikčiau žemės prakeikimu“.

Štai taip. Tai yra Viešpaties Žodis. Jis tai pažadėjo. Tai privalo ateiti.

230 O dabar, jei jūs pastebėsite kaip tai įvyksta – kaip gražiai tai Dievas padaro. Nuotaka išeina ir... su Jaunikiu. O... o tuomet po to nedorėliai yra sudeginami neužgesinama ugnimi. Ir po to, kai pasaulis bus apvalytas, atkurs save... Visi turi tai išgyventi, turi pereiti per apvalymo būseną. Vulkanai išsiverš tuo didingu paskutiniuoju laiku ir pasaulis pratrūks, ir išsiverš [dūmai – Vert.], ir tai prasidės. Ir visos tos bjaurios nuodėmės duobės ir visa, kas ant žemės bus paversta nieku. Ji degs tokia karšta ugnimi, jog tai bus kaip baliklis, kuris išskaidys... spalvą... rašalo atgal į jo pirmapradę sukūrimo būseną. Tokia karšta bus ugnis iš Dievo, kad ji sugrąžins kiekvieną netyrą dalyką vėl į jo pirmapradę būseną, kai šėtonas ir visa jo nuodėmė ir viskas bus sudeginta. ir tuomet ji pasirodys tokia graži, kokia ji buvo Edeno Sode. Tai tiesa. O, ta didi valanda laukia tiesiog mūsų priešakyje.

232 Suspaudimo periodo metu... Štai ką aš noru, kad jūs čia dabar pastebėtumėte, nedidelį dalyką, kurį čia paminėjau. Šio suspaudimo periodo metu, po to, kai nuotaka bus pašaukta, o bažnyčia eis per suspaudimo periodą, šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai yra pašaukiami Apreiškimo 11 liudytojų. Taigi, pažvelkite, jie pranašaus vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų apsivilkę ašutinėmis.

233 Taigi, mes žinome, kad šis romėniškas kalendorius turi... Turime dvidešimt aštuonias dienas ir kartais trisdešimt vieną, bet tikrajame kalendoriuje būdavo: trisdešimt dienų kiekvieną mėnesį. Tai tiesa. ir paimkite šimtą... tūkstantį, du šimtus ir šešiasdešimt dienų ir padalinkite tai iš trisdešimt, ir pažiūrėkite kiek gausite: lygiai trys su puse metų. Tai yra laikas... tai yra paskirtas laikas Mesijo žinios pamokslavimui Izraeliui kaip tai buvo tada.

Kai Jis sugrįš ir atidengs Save simbolyje, kad kai Jis ateis...

234 Kai Juozapas buvo atiduotas į tą šalį ir buvo atmestas savo brolių, nes jis buvo dvasiškas žmogus... Jis galėjo matyti regėjimus ir išaiškinti sapnus, ir kai tai padarė, jis buvo atiduotas į tą šalį, ir buvo parduotas už beveik trisdešimt sidabrinių.

Jis tiksliai atvaizdavo Kristų, nes tai buvo Kristaus Dvasia jame. Atkreipkite dėmesį į tai, kas tada atsitiko. Ir pastebėkite, kad kai jis tai padarė, jis buvo pasodintas į kalėjimą ir vienas žmogus buvo išgelbėtas, kitas prarastas: tiksliai Jėzus, kai Jis buvo kalėjime ant kryžiaus. Vienas vagis buvo išgelbėtas, o kitas buvo prarastas. Tiksliai. Įmestas į kapą, tariamai turėjęs būti negyvas ir buvo paimtas, ir iškilo iki dešinės faraono rankos taip, kad niekas negalėjo pamatyti faraono iš pradžių nepasimatęs su Juozapu. Jėzus sėdi prie Dievo dešinės rankos ir joks žmogus negali ateiti pas Tėvą, bet tik per Sūnų. Tai tiesa.

237 Ir atkreipkite dėmesį, kaskart, kai Juozapas išeidavo, kai Juozapas pakildavo nuo tos sosto dešinės... Ar sekate? Šlovė. Ten Juozapas sėdėjo faraono rankos dešinėje. Ir kai Juozapas pakildavo, kad paliktų tą sostą – skambėdavo trimitas. „Priklaupkite, visi. Juozapas ateina.“

Kai tas Avinėlis paliks ten sostą, Savo užtarimo dienomis, kai Jis paliks ten sostą ir paims Atpirkimo Knygą, ir žengs į priekį, kiekvienas kelias priklaups, kiekvienas liežuvis…Štai Šis.

239 Atkreipkite dėmesį, ir kai Juozapas buvo atmestas savo brolių, jam buvo duota pagonė žmona. Potifaras davė jam... Ar faraonas davė jam pagonę žmoną ir jam gimė vaikai pagonys: pusiau pagonys ir žydai. Jie yra didis simbolis, kai Jokūbas juos laimino – Efraimas vienoje pusėje, Manasas kitoje, jis sukryžiavo savo rankas ir suteikė jaunesniam vaikui palaiminimą. Ir abu vaikai buvo priskirti dvylikai giminių, kurių tuo metu buvo tik dešimt ir jis palaimino juos per patį Jokūbą. O Juozapas, jo sūnus pranašas ten stovėdamas pasakė: „Tėve, tu padarei neteisingai.“ Pasakė: „Tu uždėjai savo dešinės rankos palaiminimą ant jaunesnio vaiko, kuomet turėjai ją uždėti ant vyresniojo.“

Jis pasakė: „Aš žinau, kad mano rankos buvo sukryžiuotos, bet Dievas jas sukryžiavo.“ Kodėl? Izraelis turėjo teises būti Nuotaka, atmetė ir pardavė savo pirmagimystės teises ir... perėjo nuo vyresniojo sūnaus, Izraelio, naujajam – pagonims, ir palaiminimai perėjo iš ten per kryžių Nuotakai.

241 Tačiau pastebėkite, po to (Suprantate?) per tai... Kai viskas... Jis paėmė savo nuotaką. Bet kai tie vaikinai atėjo nusipirkti maisto... O, tai toks gražus paveikslas. Aš atsitraukiau nuo Antspaudo temos, bet aš tiesiog turiu tai pasakyti (Suprantate?), nes taip jūs geriau suprasite paveikslą, aš tikiu.

Atkreipkite dėmesį. Taigi, kai jie atėjo nusipirkti maisto, žinote, Juozapas juos iš karto atpažino. O Juozapas buvo klestėjimo sūnus. Nesvarbu kur jis būtų patekęs, jis visada klestėjo. Palūkėkite kol... Jis vėl sugrįš į žemę. Palaukite kol sugrįš mūsų Juozapas. Dykuma pražys kaip rožė ir teisumo Saulė patekės su išgydymu Jo sparnuose. O, tai bent. Visi tie kaktusai Arizonos srityje ten pavirs į gražius medžius... Tai bus gražu.

245 Atkreipkite dėmesį, čia jis pasirodo ir čia jis apsukriai su jais pasielgia. Ir jis stovi, ir jis sako: „Ar mano tėvas vis dar gyvas?“ Suprantate? Jis norėjo sužinoti ar to berniuko tėvas bus gyvas.

Jis pasakė: „Taip“ (Jis žinojo, kad tai buvo jo brolis).

Bet ar jūs tai pastebėjote? Kai jis pasiruošė apreikšti save savo broliams ir jis surado mažąjį Benjaminą, kuris gimė tada, kai jo jau nebebuvo. Ir tai simbolizuoja šiuos žydus, šiuos šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius, kurie būtent ten dabar renkasi, nuo tol, kai Jis yra išėjęs. Ir kai jis sugrįžo, jis pasakė... Jis pažvelgė į Benjaminą. Jo širdis turėjo sudužti.

Ir nepamirškite, jie turėjo... jie nežinojo, kad jis galėjo kalbėti hebrajiškai. Jis turėjo vertėją, jis elgėsi taip lyg būtų egiptietis. Suprantate?

247 Ir tuomet, kai tai paaiškėjo, jis norėjo apie save pranešti, jis vis žiūrėjo į mažąjį Benjaminą. Ir... ir nepamirškite, jis paleido savo žmoną. Ji buvo rūmuose, kai jis pranešė apie save savo broliams. Ir pagonę Nuotaką, Žmoną, po to, kai Jėzus buvo atmestas Jo Paties žmonių, Jis paėmė pagonę Nuotaką ir pasiims Ją iš čia, į rūmus, Jo Tėvo namus Šlovėje, į vestuvių vakarienę ir nužengs, kad Apreikštų Save Savo broliams, šimtui keturiasdešimt keturiems tūkstančiams… Suprantate? Jis ten stovi. Ir nepamirškite, pažvelkite į simbolius – tobula.

249 Ir kai jis sugrįžo ten, kur tai vyko – jis pažvelgė į juos iš viršaus ir jis pasakė... jis pasakė... pradėjo žiūrėti... O jie pradėjo kalbėti. Jie tarė: „Taigi, Rubenai, tu žinai, kodėl mes čia atsidūrėme. Supranti? Juk tu žinai, ką mes padarėme? Mes pastatėme šį vaikiną į sunkią padėtį. Taigi, mums nederėjo parduoti mūsų brolį.“ Jų brolis buvo tas, kuris ten stovėjo, tas didis kunigaikštis – o jie jo nepažino.

Dėl šios priežasties šiandien Izraelis negali Jo suprasti. Dar nėra valanda, tai sužinoti. Ir tuomet jis... jie galvojo, kad jis nesuprato hebrajiškai, bet jis įdėmiai jų klausėsi.

Jie pasakė: „Dabar mes pakliuvome.“

252 Ir Juozapas, kai jis pažvelgė į juos, jis daugiau nebegalėjo ištverti. Taigi nepamirškite, jo žmona, jo vaikai tuo metu buvo rūmuose: šventieji išėję... iš jų akivaizdos. Ir jis pasakė: „Aš Juozapas, jūsų brolis.“

Ir jis pribėgo ir čiupo Benjaminą, apsikabino jį aplink kaklą ir pradėjo verkti. Ir jis pranešė apie save.

O jie pasakė: „Dabar mes žinome, kad mums klius, nes mes jį pardavėme. Mes buvome tie, kurie jį pardavė. Mes buvome tie, kurie bandė jį nužudyti, dabar žinome, kad jis nužudys mus.“

Jis tarė: „Ne, nepykite ant savęs, jūs tai padarėte tik tam, kad išsaugotumėte gyvybę. Dėl to Dievas mane čia atsiuntė.“ Ir kai Jis apreiškia Save, sakoma Biblijoje (mes prie to prieisime), kai Jis Save apreiškia tam šimtui keturiasdešimt keturiems tūkstančiams – mažajam šiandienos Benjaminui ir ten likusiam tų žydų likučiui. Kai Jis apreikš Save, jie pasakys: „Iš kur šios Tavo žaizdos? Kodėl jos yra Tavo rankose?“

Jis pasakys: „O, Aš buvau sužeistas savo draugų namuose.“ Suprantate?

257 O, tada jie supras, kad jie nužudė Mesiją. Bet ką Jis pasakys? Tą patį, ką Juozapas: „Jūs padarėte tai, kad išsaugotume gyvybę, ne... kad išgelbėtumėte gyvybę. Nepykite ant savęs.“ Nes pagonys net nebūtų įtraukti, jei žydai nebūtų taip gudriai apakinti. Todėl Jis išgelbėjo bažnyčios gyvybę per dalykus, kuriuos jie padarė. Štai taip. Dėl šios priežasties šiandien jie to negali suprasti. Dar nėra ta valanda. Lygiai kaip ir mes negalime suprasti šių dalykų, kol neateina laikas, kad tai būtų suprasta. O, tai bent.

259 Septyni apreiškimo griaustiniai... Tegul Jis parodys Nuotakai kaip pasiruošti didžiam tikėjimo perkeitimui. Dabar paskubėkime, nes turime tik penkiolika ar dvidešimt minučių.

Taigi, ką reiškia šis baltas žirgas? Leiskite tai perskaityti. Aš buvau taip toli nutolęs. Atleiskite man, kad atitolau nuo temos, bet... bet aš iš naujo perskaitysiu eilutę, dvi eilutes.

Ir mačiau, kai Avinėlis atvėrė vieną iš antspaudų, ir išgirdau tarsi griaustinio garsą, vieną iš keturių žvėrių sakant: „Ateik... žiūrėk“.

Ir pamačiau, ir štai baltas žirgas... (Taigi, pereikime prie antros eilutės) …baltas žirgas; ir ant jo sėdintysis turėjo lanką; ir jam buvo duotas vainikas... jam... (Jis neturėjo jo prieš tai.) …duotas vainikas, ir jis išėjo nugalėdamas ir kad nugalėtų... (Tai viskas. Tai yra antspaudas.)

262 Taigi, suraskime simbolius. Mes atradome, ką reiškia griaustiniai. Tai yra tobula, mes tai žinome. Suprantate? Griaustinis buvo Dievo balsas, kai Antspaudas atsidengė.

Taigi, ką reiškia baltas žirgas? Taigi, štai kur pasirodo apreiškimas. Aš esu tuo taip užtikrintas kaip kad čia stoviu žinodamas, kad tai yra Žodis. Aš perskaičiau kiekvieną knygą, kurią galėjau apie tai surasti. Ir su... aš... Paskutinį kartą, kai aš... bandžiau tai išnagrinėti, tiesiog mokiau apie tai maždaug prieš trisdešimt metų, aš paėmiau knygą... Kažkas man pasakė, kad adventistai buvo labiau apsišvietę apie antrąjį Kristaus atėjimą nei visi kiti žmonės, apie kuriuos jie žinojo, todėl aš suradau kelias geras jų knygas, kad paskaityčiau jiems. Aš paėmiau Smito knygą apie „Danieliaus Apreiškimą“. Ir jis pasakė, kad šis baltas žirgas, kuris pasirodė, buvo baltas ir jis simbolizavo užkariautoją, ir tame užkariavime... Dauguma iš jūsų broliai adventistai čia žinote tą knygą ir dauguma iš jūsų taip pat esate ją skaitę. Ir kiti... aš perskaičiau du ar tris iš... Aš perskaičiau, kai... Negaliu įvardinti... Yra dar dvi perskaitytos knygos ir abu žmonės sutiko, kad tai buvo teisinga. Jie buvo puikūs mokytojai, turėję būti pačiais geriausiais, turintys ryškiausią šviesą. Todėl aš pamaniau: „Na, jei aš nežinosiu – tiesiog pasakysiu tai, ką jie pasakė, pabandysiu mokyti tai tokiu būdu.“ Ir jie pateikė labai gerą to paaiškinimą, ką tai iš tiesų reiškė.

266 Ir jie pasakė: „Taigi, čia yra baltas žirgas ir baltas žirgas yra jėga, kovos žirgas.“ Ir pasakė: „Žmogus, kuris sėdėjo ant jo buvo... baltas žirgas buvo Šventoji Dvasia, kuri pasirodė epochos pradžioje ir užkariavo tą epochą Dievo Karalystei. Rankoje jis turėjo lanką – tai reiškė kaip Kupidoną. Jis šaudė meilės strėles į žmonių širdis, Dievo meile ir Jis užkariavo.“

Taigi, tai skamba labai gerai, bet tai nėra Tiesa. Ne, pone. Tai... Taip nebuvo. „Baltas“ reiškia „teisus“. Mes... mes tai suprantame, kad „baltas“ reiškia „teisus“. Mokytojai to mokė, kad tai buvo Šventoji Dvasia užkariaujanti pirmoje epochoje. Tačiau mano apreiškimas apie tai per Šventąją Dvasią nėra toks.

Mano apreiškimas per Šventąją Dvasią yra toks: Kristus ir Šventoji Dvasia yra lygiai tas pats Asmuo (Suprantate?) tik kitame pavidale. Todėl čia stovi Kristus, Avinėlis. Mes žinome, kad Jis buvo Avinėlis. Jis stovi čia su Knygomis Savo rankoje ir ten pasirodo baltojo žirgo raitelis. Suprantate? Todėl tai nebuvo Šventoji Dvasia.

269 Taigi, tai yra viena iš paskutiniųjų dienų paslapčių – kaip Kristus gali būti trimis Asmenimis Viename. Tai nėra trys skirtingi žmonės: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, yra trys dievai kaip trejybininkai bando mums pasakyti. Tai yra trys... tai yra trys pasireiškimai to paties Asmens arba jūs galite tai vadinti trimis funkcijomis. Jei kalbi su tarnautojais – geriau yra nevartoti žodžio „funkcijos“, nes aš... tik dabar prisiminiau, jog esu įrašomas į garsajuostę. Todėl pasakysiu jums... Žinoma, Kristus negalėjo pasakyti: „Aš melsiu Savo funkcijos ir Jis atsiųs jums kitą funkciją.“ Mes tai žinome. Bet jeigu taip jau norite: tai yra trys to paties Dievo atributai, o ne trys Dievai. Trys to paties Dievo atributai. Suprantate? Ir todėl kaip Kristus galėtų būti ten užkariaujantis su baltu žirgu ir stovėti čia su Knyga Savo rankoje? Taip nėra. Tai nėra Kristus.

271 Atkreipkite dėmesį. Taigi, Šventoji Dvasia ir apreiškimas, ir Kristus yra... Šventoji Dvasia yra Kristus kitokiame pavidale. Tai tiesa. Atkreipkite dėmesį, Avinėlis yra tas, kuris atvėrė Knygą ir Avinėlis yra Kristus. Ir nuo tada Kristus daugiau nėra matomas, bet jis yra matomas Apreiškimų Knygos 19-ame skyriuje, pasirodo ant balto žirgo. Jeigu norite tai perskaityti, atsiverskime Apreiškimų 19:11 iki 6. Dabar greitai tai perskaitykime, kol esame... kol esame... kol turime pakankamai laiko, viliuosi, todėl tai mums šiek tiek padės: 19, 19:11, pradėkime nuo 11-os eilutės ir skaitykime toliau imtinai iki 16-os.

Ir mačiau atvirą dangų, ir štai baltas žirgas... (ne žemėje, danguje. Suprantate?) …ir ant jo sėdintysis buvo vadinamas Ištikimasis... Tikrasis, ir... teisumu jis teisia bei kariauja

Jo akys buvo kaip ugnies liepsna, ir ant jo galvos buvo daug karūnų... (Pažvelkite į karūną) …ir jis turėjo užrašytą vardą, kurio niekas nežinojo, tik... jis pats.

274 Norėčiau, kad būtų galimybė apsistoti ties tuo minutėlei. O, tai bent. Man atėjo gera mintis, bet galbūt, kai aš pamatysiu, kad jūs... Suprantate, niekas to nežino. Ar žinote, kad Vardas „Jehova“ nėra teisingas? Visi žino. Daktare Veilai, jūs žinote, kad tai yra tiesa. Vertėjai niekada negalėjo to išversti. Tai rašoma kaip „J-u-h-v“, „J-v-h-u“, tiksliau. Tai nėra Jehova. Jie negalėjo prie to prisiliesti. Jie nežino, kas tai yra. Pavadino tai Jehova, bet tai nebuvo Jo Vardas. Pažvelkite. Kiekvieną kartą, kai pergalė yra laimėta arba kažkas įvyksta – yra pakeičiamas vardas.

277 Pažiūrėkite į Abraomo dienas. Iš pradžių jis buvo Abramas ir niekada nebūtų galėjęs susilaukti to kūdikio, kol jo vardas nebuvo pakeistas į Abraomą. Ir Saraja, S-a-r-a-j-a turėjo tik negyvas įsčias, kol jos vardas nebuvo pakeistas į S-a-r-a.

„Jokūbas“ reiškia „klaidintojas, apgavikas,“ ir jis taip elgėsi. Jis užsidėjo ant savęs avikailį ir apgavo savo pranašą tėvą, kad paimtų pirmagimystę. Jis įmerkė tuopos lazdas į vandenį, išlupinėjo dryžius ir išgąsdino galvijus, kai jie buvo apvaisinti su... su savo mažaisiais, kad gimtų galvijai ir avys su dėmėm. Ne kas kitas kaip apgavikas, tačiau vieną naktį jis įsikibo į kažką tikro. Ir jis žinojo, kad tai buvo tikra ir jis pasiliko su tuo, ir laikėsi to, kol jis nugalėjo, ir jo vardas buvo pakeistas ir vadinamas „Izraeliu“, reiškiančiu „kunigaikštis su jėga prieš Dievą“. Ar tai tiesa? Kiekvienas nugalėtojas…

Simonas buvo žvejys, bet kai jo tikėjimas įsitvėrė ir žinojo, kad tai buvo Jėzus, kai Jis pasakė jam, kad Jis buvo Mesijas ir pasakė jam, koks buvo jo vardas, ir koks buvo jo tėvo vardas, jis buvo nugalėtas ir pakeistas iš Simono į Petrą.

Saulius – geras vardas, Saulius kadaise Izraelyje buvo karaliumi, bet Sauliaus vardas apaštalui netiko. Karaliui galėjo būti geras, bet ne apaštalui. Todėl Jėzus pakeitė jo vardą iš kokio? Iš Saulius į Paulių. Pažiūrėkite į griaustinio sūnus ir tolimesnius.

283 O Jėzus – Jo vardas žemėje buvo Atpirkėjas, Jėzus. Kai Jis buvo žemėje Jis buvo Atpirkėjas, tai tiesa. Bet kai Jis užkariavo mirtį ir pragarą, ir nugalėjo juos, ir pakilo į aukštybę, Jis gavo naują Vardą. Dėl šios priežasties jie šaukia taip kaip šaukia ir nieko negauna. Tai bus apreikšta griaustiniuose. Suprantate?

284 Atkreipkite dėmesį – paslaptis. Jis pasirodo, joja... Turi būti kažkas, kas perkeis šią Bažnyčią, žinokite tai. Kažkas turi būti. Atkreipkite dėmesį. ...kurio niekas nežinojo, tik Jis pats. Taigi, atkreipkite dėmesį, niekas nežinojo, tik Jis pats.

Ir jis buvo apsirengęs rūbais, pamirkytais kraujyje; ir jo vardas yra vadinamas Dievo Žodžiu. (O, atkreipkite dėmesį)

Ir kariuomenės, esančios danguje, sekė paskui jį ant baltų žirgų, apsirengusios plona drobe, balta ir švaria.

Ir iš jo burnos eina aštrus kalavijas, kad jis juo suduotų tautoms; ir jis jas valdys geležine lazda; ir jis mina Visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą.

Ir ant savo drabužio ir savo šlaunies jis turi užrašytą vardą: „KARALIŲ KARALIUS IR VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS“.

285 Štai Mesijas ateina. Štai Jis, o ne tas veikėjas ant to žirgo štai ten. Pastebėkite skirtumą. Čia Jis stovi su Knyga Savo rankoje čia. Atpirkimo darbas yra beveik... Jis dar neužėmė Savo vietos.

Todėl tai nebuvo Kristus, kuris pasirodė, Šventoji Dvasia. Ne tai, kad aš nesutinku su tais didingais vyrais, ne, pone, aš to nedarau. Aš nenorėčiau taip pasielgti, bet štai koks yra mano apreiškimas apie tai. Suprantate, jeigu jūs suprantate kažkaip kitaip, na, viskas gerai, tačiau man tai nėra teisinga. Suprantate, aš... aš tikiu tuo tokiu būdu, žinote... žinote ką... Suprantate?

287 Ir atkreipkite dėmesį, Kristaus ten daugiau nematome (Suprantate?) nuo to laiko. Bet Jis yra ant balto žirgo. Todėl, jei šis veikėjas joja ant balto žirgo – jis yra tik Kristaus pamėgdžiotojas. Suprantate? Supratote tai? Atkreipkite dėmesį, raitelis ant balto žirgo neturi jokio vardo. Jis gali pavartoti du ar tris titulus, bet jis neturi jokio vardo. O Kristus turi vardą. Kokį? Dievo Žodis. Štai kas tai yra. „Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Ir Žodis tapo kūnu. Suprantate?

289 Raitelis neturi jokio vardo, bet Kristus yra vadinamas Dievo Žodžiu. Štai, kas Jis yra. Jis yra taip vadinamas. Taigi, Jis turi Vardą, kurio joks žmogus nežino, bet Jis yra vadinamas Dievo Žodžiu. Šis veikėjas nėra niekaip vadinamas (Suprantate?), bet jis yra ant balto žirgo.

Raitelis neturi jokių strėlių savo lankui. Ar pastebėjote tai? Jis turėjo lanką, bet nėra nieko pasakyta apie kokias nors strėles. Todėl jis privalo būti apgavikas. Tai tiesa. Galbūt jis daug griaudėja be žaibavimo, bet jūs atrandate, kad Kristus turi ir žaibavimą ir griaustinį, nes iš Jo burnos eina aštrus dviašmenis Kalavijas ir Jis suduoda tautoms. O šis veikėjas negali niekam suduoti (suprantate?), bet jis vaidina veidmainio rolę. Jis pasirodo jodamas ant balto žirgo, išeina, kad užkariautų.

291 Kristus turi aštrų Kalaviją, ir sekite. Jis išeina iš Jo burnos – gyvas Žodis. Tai yra Dievo Žodis apreikštas Jo tarnams kaip Jis pasakė Mozei: „Eik, atsistok ten ir laikyk tą lazdą aukštai iškeltą, pašauk muses,“ – ir ten pasirodė musės. Žinoma. Ką tik Jis pasakė, Jis tai padarė ir tai išsipildė. Jo gyvas Žodis... Dievas ir Jo Žodis yra vienas ir tas pats Asmuo. Dievas yra Žodis.

Kas gi tuomet yra šis paslaptingas pirmojo bažnyčios periodo raitelis? Kas jis yra? Pagalvokime apie tai. Kas yra šis paslaptingas raitelis, kuris iš pradžių pasirodė pirmajame bažnyčios periode ir joja net iki amžinybės, iki pat galo.

293 Prasideda Antrasis Antspaudas ir tęsiasi iki pat pabaigos. Prasideda Trečiasis Antspaudas ir tęsiasi iki pat pabaigos. Ketvirtasis, Penktasis, Šeštasis, Septintasis. Kiekvienas iš jų baigiasi čia pabaigoje.

Ir paskutiniuoju laiku, šios Knygos, kurios buvo suvyniotos visą tą laiką, su jose esančiomis šiomis paslaptimis, yra nuplėšiamos. Tuomet pasirodo paslaptis, kad būtų galima pamatyti, kas tai yra. Bet faktiškai jos prasidėjo pirmame bažnyčios periode, nes pirmojo bažnyčios periodo metu buvo priimta žinia, štai taip.

Baltojo žirgo raitelis išjojo. Suprantate? Kas jis yra? Jis yra galingas savo užkariaujančioje jėgoje, yra didis veikėjas savo užkariaujančioje jėgoje. Ar norite, kad aš jums pasakyčiau, kas jis yra? Jis yra antikristas. Būtent tiksliai tas jis yra.

Taigi, suprantate, jei antikristas... Jėzus pasakė, kad abu bus kartu tokie artimi, kad tai suvedžiotų pačius išrinktuosius, Nuotaką, jei tai būtų įmanoma. Antikristas, tai yra antikristo dvasia.

295 Prisiminkite bažnyčios perioduose, kai mes tuomet atidengėme pirmąjį bažnyčios periodą, mes atradome, kad Šventoji Dvasia buvo prieš tam tikrą dalyką, kuris prasidėjo tame bažnyčios periode ir tai buvo vadinama „Nikolaitų darbais“. Ar prisimenate tai? „Niko“ reiškia „užkariauti“. „Laitai“ reiškia „bažnyčia, lankantieji [bažnyčią – Vert.].“ „Nikolaitai“ – „užkariauti lankančiuosius [bažnyčią – Vert.]“: patraukė Šventąją Dvasią iš bažnyčios ir davė ją visą vienam šventam žmogui, tegul jis bus visų viršininkas. Jūs išnagrinėjote tai (Suprantate?), Nikolaitas. Atkreipkite dėmesį, nikolaizmas buvo... vienoje bažnyčioje tai buvo posakiai. Kitame bažnyčios periode tai pavirto mokymu. O trečiame bažnyčios periode tai buvo įbrukta per prievartą; ir jie turėjo Nikėjos Tarybą. Ir tuomet tai tapo mokymu ir bažnyčia.

296 Ir kas visų pirma įvyko? Iš to išėjo organizacija. Taigi, ar tai tiesa? Pasakykite man iš kur kilo pirma susiorganizavusi bažnyčia: Romos katalikų bažnyčia? Pasakykite man, jei Apreiškimo knyga nesako, Apreiškimo Knygos 17, kad ji buvo paleistuvė ir jos dukterys buvo ištvirkėlės. Tai tos pačios, kurios susiorganizavo su ja: ištvirkėlės. Priėmė bjaurastį, jų paleistuvysčių nešvarumą kaip mokymą, mokė žmonių įsakymus kaip mokymą.

297 Atkreipkite dėmesį. Pažvelkite – jis pradeda užkariavimą. Atkreipkite dėmesį – jis neturi vainiko. Baltojo žirgo raitelis apie kurį čia kalbu. Suprantate? Lankas ir vainikas jam buvo duotas po to. Suprantate? Iš pradžių jis neturėjo vainiko, bet vainikas jam buvo duotas. Atkreipkite dėmesį, vėliau jam buvo duotas vainikas: taip, trys, trys viename. Tai įvyko po trijų šimtų metų Nikėjos Taryboje, kai jis pradėjo Nikolaitų dvasią, kad žmonių tarpe suformuotų organizaciją ir toliau tai vis labiau ir labiau vystėsi, tai tapo posakiu, po to tai tapo mokymu.

298 Jūs prisimenate Kristų kalbėjusį bažnyčiai, pasakė: „Tu nekenti šių Nikolaitų darbų, kurių aš taip pat nekenčiu,“ – stengėsi užkariauti, atimti Šventą Dvasią: tik vienas šventas žmogus, jis gali atleisti visas nuodėmes ir viską. Mes juk neseniai ten tai perskaitėme, Paulius apie tai kalbėjo: tas veikėjas sėdės paskutiniosiomis dienomis ir jis negalės būti apreikštas iki paskutiniųjų dienų? Tuomet Tas, kuris sulaiko, patrauks iš ten Dievo Dvasią ir tada jis apreikš save.

Šiandien jis yra pasislėpęs už baltojo žirgo. Stebėkite kaip jis pasikeis iš to baltojo žirgo už kelių minučių. Jis tampa ne vien tik baltu žirgu, jis tampa žvėriu su daug galvų ir ragų. Suprantate, suprantate? Baltas žirgas, dabar jis yra apgavikas ir dėl šios priežasties per visą šį laiką žmonės jo neatpažino. Jie galvojo apie tai, bet dabar jis yra čia, tai bus apreikšta per Raštą.

301 Atkreipkite dėmesį, kai nikolaitai (suprantate?), antikristas galutinai... Jis yra įsikūnijęs į žmogų, po to jis yra vainikuojamas. Kai jis pradžioje pasirodė kaip nikolaitų dvasia bažnyčioje – jis yra dvasia. Jūs negalite vainikuoti dvasios. Bet po trijų šimtų metų jis tapo popiežiumi. Ir tada jie jį vainikavo. Iš pradžių jis neturėjo vainiko, bet vainiką jis gavo vėliau (Suprantate?), kai ta dvasia įsikūnijo. Suprantate? Jis tampa žmogumi. Nikolaitų mokymas tapo žmogumi. Tada jie galėjo jį vainikuoti. Jie negalėjo to padaryti, nes jis buvo tik mokymu. Šlovė!

Atkreipkite dėmesį – ir kai ši Šventoji Dvasia, kurią turime, įsikūnys mumyse, Tas, kuris dabar yra mūsų tarpe Šventosios Dvasios pavidale, įsikūnys mumyse Jėzaus Kristaus asmenyje, mes karūnuosime Jį karalių Karaliumi… Teisingai. Suprantate?

303 Taigi, nepamirškite, maždaug tuo metu, kai Kristus atsisėdo soste, antikristas atsisėdo soste: Judas. Maždaug tuo metu, kai Kristus paliko žemę, Judas paliko žemę. Maždaug tuo metu, kai sugrįžo Šventoji Dvasia, antikristas sugrįžo.

Jūs žinote, Jonas štai čia pasakė: „Vaikeliai, nenoriu laikyti jūsų nežinioje, žinote, apie antikristą, kuris jau yra atėjęs ir veikia neklusnumo vaikuose.“ Tuomet antikristas, jis buvo ten, pradėjo formuotis ten, Nikolaizmo dvasioje, kad sukurtų organizaciją.

Akivaizdu, kodėl aš neapkenčiau to dalyko. Suprantate, suprantate? Štai taip. Tai buvau ne aš. Tai buvo kažkas čia. Štai tas dalykas. Jis atidengtas. Ar suprantate tai? Aš nuolatos vaikščiojau šalia to, iki dabar negalėjau to pamatyti. Aš... aš dabar tai žinau. Štai kas tai yra – ta nikolaizmo dvasia, kurios Dievas nekentė ir dabar ta dvasia įsikūnijo, ir jie vainikavo ją. Ir štai čia tai yra būtent čia, kas yra pasakyta Biblijoje, ką jie su tuo padarys: tobulai. O, tai bent.

307 Įsikūnijo... Jis tapo žmogumi ir tada jie vainikavo jį. Perskaitykite, pastebėkite, ar perskaitykite, tiksliau, kaip Danielius pasakė, kad jis užvaldys bažnyčios karalystę. Ar norėtumėte tai perskaityti? Ar... turime tam laiko, ar ne? Gerai. Pasiklausykite. Sugrįžkime prie Danieliaus tik trumpam. Atsiverskime vėl Danieliaus Knygą ir mes greitai perskaitysime. Ir mes neužtruksime, galbūt dar kitas penkiolika, dvidešimt minučių ar trisdešimt, ar kažkiek. Gerai, atsiverskime Danieliaus 11-ą skyrių ir paimkime 21-ą eilutę. Štai Danielius. Danielius dabar kalba apie tai kaip šis veikėjas užvaldys.

Ir jo vietoje stosis niekšas... (kalba apie Romą) …kuriam nesuteiks karalystės garbės; (Dabar sekite.) …bet jis įeis taikiai... įeis taikiai ir įsigys karalystę meilikavimais.

309 Tai yra būtent tai, ką jis padarė – ką Danielius pasakė, kad šis antikristas turės padaryti. Jis tiks tiems žmonėms. Taip, tai atitiks jų... jų šios dienos meniu, bažnyčioms. Nes šiame bažnyčios periode jie nenori Žodžio, Kristaus, bet jie nori bažnyčios. Visų pirma jie nepaklausia ar tu esi Krikščionis. „Kokiai bažnyčiai tu priklausai?“. „Kuriai bažnyčiai?“, Jiems nereikia Kristaus, Žodžio. Nueini pasakyti jiems apie Žodį ir kaip susitvarkyti – jie to nenori.

Jie nori kažko, gyventi bet kokiu būdu, kokiu jie nori ir vistiek priklausyti bažnyčiai ir įgyti jų liudijimą. Suprantate, suprantate? Todėl jis tiesiog tobulai atitinka [jų – Vert.] meniu. Ir nepamirškite: „jis“ galiausiai buvo pavadintas „ja“, Biblijoje. Ir ji buvo prostitutė, ir turėjo dukteris. Visiškai atitinka šiandienos reikalavimus – ko žmonės nori. Štai taip.

310 Dievas tai pažadėjo. Kai Žodis yra atmestas – tuomet jie yra atiduodami savo troškimams. Perskaitykime vėl Tesalonikiečiams. Paimkime... Aš noriu, kad sektumėte čia nors minutėlę. Pasakysite: „Na, mes neseniai tai perskaitėme.“ Antras Tesalonikiečiams 2:9-11, yra pasakyta, kad jie atstumdami, atmesdami Tiesą, jie bus atiduoti sugedusiam protui ir patikės melu ir bus juo pasmerkti. Taigi, tai yra ką... tai yra ką Šventoji Dvasia pasakė.

Taigi, ar šiandien tai nėra bažnyčios troškimas? Tu stengiesi pasakyti žmonėms, kad jiems reikia padaryti tą ar kitką. Jie iš karto tau praneš, kad yra metodistai, prebiterijonai ar dar kas. Jūsų valtyje jie neirkluos. Suprantate? Tikrai. Jie to nori. Ir Dievas pasakė: „Jeigu jie to nori, aš tiesiog leisiu jiems tai turėti. Ir Aš faktiškai leisiu jiems tikėti, kad tai yra tiesa, nes aš duosiu jiems sugedusį protą tiesos atžvilgiu.“

312 Taigi, pažiūrėkite čia, kas taip pat yra sakoma Biblijoje. „Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei...“ taip ir šitie paskutiniosiomis dienomis turintys sugedusį protą tiesos atžvilgiu ir Dievo malonę pavers geiduliais, neigs Viešpatį Dievą. Taigi, jūs matote, kokia jų padėtis. Ne vien tik katalikai, bet protestantai, visi, tai yra visas susiorganizavęs pasaulis.

Tai yra tas baltojo žirgo raitelis... prisidengia baltai, teisingumo bažnyčia (Suprantate?), bet yra antikristas. Tai turi atrodyti kaip... net ant žirgo – lygai kaip Kristus pasirodo ant žirgo. Viskas anti... taip panašu, kad apgautų, net pačius išrink...

Štai kur jis. Jis yra antikristas. Jis pradėjo joti pirmame bažnyčios periode. Taigi, jis joja toliau, toliau kiekviename periode. Dabar sekite jį.

314 Jūs pasakysite: „Netgi seniai... seniai, apaštalų laiku?“ Tada jis buvo pavadintas nikolaizmu. Po to kitame bažnyčios periode tada jis tapo mokymu bažnyčioje. Iš pradžių jis buvo tik posakis, po to jis tapo mokymu.

Pasipūtę, įžymūs žmonės, puikiai apsirengę, ypatingai išsilavinę, nepriekaištingi nenorėjo, kad bažnyčioje būtų visas tas triukšmas. Ne, jie nenorėjo visų tų Šventosios Dvasios dalykų. Privalo būti bažnyčia... „Ir mes visi eisime į Nikėjos Tarybą ir taip toliau į Romą.“ Kai jie ten atėjo, jie priėmė bažnyčią ir priėmė pagonybę, Romos katali... ar pagonybę... pagoniškosios Romos ir kelis prietarus, ir priėmė Astartę „dangaus karalienę“, ir pavertė ją Marija, motina. Mirusius žmones padaro užtarėjais ir taip toliau, ir priėmė tą apvalų košerinį vaflį, kuris yra apvalus ir pavadino jį Kristaus Kūnu, nes tai simbolizuoja „dangaus motiną“... Kai katalikas praeina pro šalį, jis persižegnoja, nes ten deganti šviesa tariamai yra košerinis vaflis, kuris kunigo jėga pavirsta Dievu, tai visiškai nėra taip, tai yra gryna pagonybė. Tai tiesa.

316 Aš tiesiog to nesuprantu. Na, aš suprantu. (Atleiskite). Taip, pone. Aš suprantu iš Dievo malonės. Žinoma. Dabar atkreipkite dėmesį. O, tai bent, kaip gali tai daryti. Suprantate? Ir jie yra atiduoti savo troškimams. Ne, tai tiesa. Jums nereikia to daryti. Ne, pone. Jeigu jūs nenorite to daryti, jūsų niekas neverčia to daryti. Jeigu jūs nenorite atitikti Dievo gyvenimo būdo ir kito, ir garbinimo – jums nereikia to daryti. Dievas neverčia nei vieno taip daryti. Bet leiskite jums šį tą pasakyti. Jeigu jūsų vardas buvo patalpintas toje Avinėlio Gyvenimo Knygoje prieš pasaulio sutvėrimą – jūs būsite tokie laimingi tai darydami, jūs negalėsite iškęsti nei minutės, kad tai padarytumėte.

Pažiūrėkite čia. Kai jūs sakote: „Leisk tau paaiškinti, aš esu toks pats religingas...“ Na, tai gali būti tiesa. Pažvelkite... Kas galėjo pasakyti, kad tie kunigai Viešpaties Jėzaus dienomis nebuvo religingi? Kas galėjo pasakyti, kad Izraelis dykumoje nebuvo religingas?

321 Kai net buvo... „Na, tiek daug kartų Dievas mane palaimino...“. Taip, Jis taip pat juos palaimino. Jiems net nereikėjo dirbti, kad pragyventų. Jis maitino juos iš dangaus, o Jėzus pasakė: „Jie visi yra prarasti ir jų nebėra ir jie pražuvę.“

„Mūsų tėvai,“ – sakė jie, – „Valgė maną dykumoje keturiasdešimt metų.“

Jėzus pasakė: „Ir jie visi yra mirę,“ – amžinai atskirti. Suprantate? Jis pasakė: „Bet Aš esu Gyvenimo Duona, kuri atėjo nuo Dievo iš Dangaus. Jei žmogus valgys šios Duonos, jis niekada nemirs.“ Suprantate? Jis yra Gyvybės Medis.

324 Tiesiog pastebėkite kaip... Ir kai Jėzus atėjo, tie kunigai, jie atėjo ten – labai religingi. Oho, niekas negalėjo pasakyti, kad jie nebuvo geri vyrai. Tai bent, jie neperžengdavo įstatymo ribos. Viską, ką pasakydavo bažnyčia – jie tai padarydavo. Jei nepadarydavo – jie būdavo užmėtomi akmenimis. Ir, taigi, jie išėjo... Ar žinote kaip Jėzus juos pavadino? Jonas juos pavadino: „Jūs grupė gyvačių žolėje. Nemanykite, kad dėl to, jog priklausote tai organizacijai jūs turite kažką bendro su Dievu.“

Ir Jėzus pasakė: „Jūs esate iš savo tėvo velnio.“ Jis pasakė: „Kiekvieną kartą, kai Dievas siųsdavo pranašą, kas atsitikdavo? Jūs užmėtydavote jį akmenimis ir įmesdavote jį į kapą, o dabar jūs prie jo sugrįžtate ir blizginate jo kapą.“

325 Ar tai nėra tas pats dalykas, kurį padarė katalikų bažnyčia? Pažiūrėkite į Žaną d’Ark ir šventą Patriką, ir visus kitus iš jų. Jie yra tie, kurie juos ten paguldo, o po to iškasė Žanos d'Ark kūną ir įmetė jį į upę po kelių šimtų metų, ir sudegino ją kaip raganą. „Jūs esate iš savo tėvo velnio ir jūs darote jo darbus.“ Būtent taip. Vykite aplink pasaulį... Suprantate?

Tai tiesa. Tai pasakė Jėzus, o jūs galvojate, kad su tuo viskas yra gerai. Tai atrodo tikrai gerai, tas baltas žirgas, bet pažiūrėkite, ką jūs turite. Būtent tai ant jo ir joja.

328 Taigi, bet Jis pasakė, kad jie to norėjo, todėl Jis duos jiems stiprų paklydimą. Nepamirškite, ši prostitutė iš Apreiškimo 17 – ji yra paslaptis, Paslaptis Babilonas, paleistuvių motina. Ir Jonas ja stebėjosi, lygiai kaip šitas žmogus... (Pažiūrėkite, palaukite, kol mes prie čia prieisime ir stebėkite jį žiūrintį į tą žirgą čia.) Suprantate, bet jūs pastebėjote, kad jis buvo... Atsitiko štai kas: jis stebėjosi ja su didele nuostaba, bet paslaptis buvo tokia, kad ji gėrė Kristaus kankinių kraują. Graži bažnyčia sėdėjo ten pasipuošusi purpuru ir auksu ir savo rankoje laikė savo paleistuvavimų nešvarumo taurę.

329 Kas yra „paleistuvavimas“? Tai yra „neteisėtas gyvenimas“. Tai yra jos mokymas, kurį ji skleidė, ėmė Dievo Žodį ir padarė jį negaliojančiu per: „Šventas Marijas,“ – ir visus kitus tokius dalykus ir skleidė tai, ir žemės karaliai su ja paleistuvavo.

Na, jūs pasakysite: „Tai katalikų bažnyčia.“ Bet ji buvo paleistuvių motina, tas pats, kas ji buvo. Štai taip.

Kas nutiko? Kai reformatorius mirdavo ir jo žinia išmirdavo, jūs... jūs suorganizavote tai ir atvedėte ten būrį „rikių“ ir iš karto vėl pradėjote gyventi tokiu būdu, kokiu norėjote. Jūs nenorėjote pasilikti su Žodžiu. Vietoj to, kad eitų į priekį su Žodžiu, jie ten pasiliko štai ten ir: „Tai viskas.“ Jūs negalite taip daryti. Jis... Štai taip, Jis yra ten viršuje.

332 Atkreipkite dėmesį. Tai yra vienas dalykas. Prieš užbaigdami norime paliesti dar kelias vietas. Jis yra tas kunigaikštis, kuris turėjo sunaikinti Danieliaus tautą. Ar jūs tikite tuo? Aš noriu tai išreikšti, jei jūs padėsite ir būsite man atlaidūs kelias minutes, aš... aš padarysiu tai kaip tik galėdamas greičiau, bet aš noriu, kad tai būtų užtikrintai (Suprantate?). Aš... Šventoji Dvasia man tai davė taip užtikrintai kaip kad aš čia stoviu. Suprantate, suprantate?

334 Taigi, pažvelkite, paimkime... atsiverskime vėl Danieliaus [knygą – Vert.] tik minutėlei. Aš noriu kažką perskaityti prieš... Jeigu ir neatsiversite [Rašto vietos – Vert.], nieko tokio. Noriu perskaityti iš Danieliaus 9... iš Danieliaus 9 ir norėčiau perskaityti 26-ą ir 27-ą iš Danieliaus 9. Ir stebėkite, ar jis nėra tas, kuris turi sunaikinti Danieliaus tautą – ką jis turės padaryti.

O po šešiasdešimt dviejų savaičių Mesijas bus nužudytas... (Suprantate, tai yra šešiasdešimt dvi savaitės iš tų septyniasdešimties savaičių, Jis bus nužudytas.) …bet ne dėl savęs: ir ateisiančio kunigaikščio tauta... (Šioje vietoje yra hierarchija.) …ateisiančio, ateisiančio kunigaikščio tauta sunaikins miestą ir... šventovę; ir to galas bus su potvyniu, ir iki karo pabaigos yra nulemti nusiaubimai.

336 Noriu jūsų, žmonės, kažko paklausti. Po to, kai Kristus turėjo būti nužudytas žemėje po trijų su puse metų Jo tarnavimo – ir kas sunaikino šventyklą? Kas ją sunaikino? Roma. Žinoma. Konstantinas (Arba, ne, atleiskite.) Titas, Romos generolas. Jis sunaikino kunigaikštį. Dabar, atkreipkite dėmesį. Stebėkite šį veikėją tiksliai pasirodantį ir einantį toliau.

337 Kai Jėzus gimė, raudonas slibinas danguje stovėjo prie moters, kad prarytų jos vaiką vos tik jam gimus. Ar tai tiesa? Kas buvo tas, kuris bandė praryti vaiką jam gimus? [Susirinkusieji sako: „Roma“ – Red.] Suprantate? Štai raudonas slibinas. Štai jūsų kunigaikštis. Štai jūsų žvėris. Suprantate? Štai jie, kiekvienas iš jų, lygiai taip pat. Suprantate? Praryti vaiką... Dievas pakėlė jį į dangų, kad pasodintų Jo soste. Štai kur Kristus dabar yra iki paskirto laiko. Suprantate? Taigi, sekite, ką jis turės padaryti.

338 Taigi, o... Taigi, aš manau, kad aš su kažkuo iš čia kalbėjausi. Tai šiandien galėjo būti brolis Robersonas ar kažkas su kuo aš apie tai kalbėjau (ne apie tai štai čia, bet ta pačia tema). Manau, kad aš neseniai čia apie tai pamokslavau, kas atsitiks šioms Jungtinėms Valstijoms dėl tos padėties su pinigais. Suprantate? Na, dabar mes mokame mūsų mokesčių skolas, kurios bus visiškai sumokėtos po keturiasdešimties metų nuo šiandien. Štai kaip stipriai mes atsiliekame.

Ar esate kada nors įsijungę radijo stotį „KAIR“ arba „Lifeline“ ir pasiklausę jų, suprantate? Iš... Vašingtono? Na, esame visiškame bankrote. Tai viskas. Kokia to priežastis? Visas auksas yra sukauptas ir žydai turi obligacijas. Tai turės būti Roma.

Dabar, sekite. Mes žinome kam priklauso dideli prekybos centrai, bet Roma turi didžiausią turto dalį visame pasaulyje. Likusią to dalį turi žydai. Taigi, pastebėkite tai. Taigi, tiesiog pasiklausykite to, kaip Šventoji Dvasia man tai pasakė.

340 Ir jis patvirtins sandorą su daugeliu vienai savaitei... (Dabar sekite.) …o savaitės viduryje jis sustabdys auką bei aukojimą... ir dėl bjaurysčių pasklidimo jis ją nusiaubs iki sunaikinimo, ir tas nulemtas dalykas bus išlietas ant nusiaubimo“.

Sekite. O, koks apsukrus jis yra. Jis yra čia. Taigi, turime mūsų paveikslą ir žinome, kad jis yra Roma. Mes žinome, kad jis yra baltojo žirgo raitelis. Mes žinome, kad jis išėjo kaip mokymas. O tuomet, kas buvo pagoniškoji Roma? Atsivertė į popiežišką Romą ir buvo karūnuota.

341 Dabar, sekite. Paskutiniuoju laiku, ne ankstyvosiomis dienomis, kai pamokslavo Kristus, bet paskutiniuoju laiku, paskutinėje savaitės dalyje, ir mes neseniai nagrinėjome septyniasdešimt Danieliaus savaičių. Ir Kristus pamokslavo tris su puse metų, ir yra paskirti dar trys su puse metų. Ar tai tiesa? Ir šis kunigaikštis tuo laiku turės sudaryti susitarimą su Danieliaus tauta, kuri yra žydai. Štai kada Nuotaka yra paimama. Ji to nepamatys.

342 Atkreipkite dėmesį. Paskutinėje Danieliaus savaitės pusėje tauta sudarys susitarimą – šis kunigaikštis sudarys susitarimą su Roma. Sudarys su jais susitarimą, be jokios abejonės, dėl turtų, nes katalikai ir žydai turi pasaulio turtus.

Aš buvau Vatikane. Aš mačiau trigubą karūną. Turėjau turėti interviu su Popiežiumi. Baronas Von Blombergas man jį suorganizavo... trečiadienio popietės trečią valandą.

Ir kai jie vedė mane pas karalių, jie atraitojo mano kelnių atraitus. Tai dar visai nieko. Pasakė man jokiu būdu neatsukti nugaros, palikti jį išeinant atbulomis. Tai dar visai nieko. Bet aš pasakiau: „Ką turėsiu padaryti priešais šį žmogų?“

Pasakė: „Na, tiesiog prieik ir priklaupk ant vieno kelio, ir pabučiuok jo pirštą.“

Aš pasakiau: „Tai neįmanoma. Tai neįmanoma. Ne, pone.“ Aš pasakiau: „Aš... aš pavadinsiu bet kurį žmogų broliu, kuris nori būti brolis. Pavadinsiu jį didžiai gerbiamuoju, jei jis nori turėti tokį titulą, bet garbinti žmogų – visa tai priklauso Jėzui Kristui.“ Ne, pone. Štai taip nebučiuosiu jokio žmogaus rankos. Ne, iš tiesų.

347 Todėl aš to nepadariau, bet man teko pasivaikščioti visame Vatikane. Na, jūs negalėtumėte jo įsigyti už šimtą milijardą milijardų doleriųl Na, jūs... Ir tik pagalvokite: „Pasaulio turtai, – sakoma Biblijoje, – buvo rasti joje.“ Visi... Tik pagalvokite apie didingas vietas, milijardus kartų... Kodėl komunizmas iškilo ten Rusijoje? Tai sukelia man pykinimą skrandyje, kai girdžiu tiek daug pamokslininkų šūkaujančių apie komunizmą ir jie net nenutuokia, apie ką spygauja. Tai tiesa. Komunizmas – tai niekas. Tai yra įrankis Dievo rankoje, kad žemėje būtų atkeršyta už šventųjų kraują, kurie... Tai tiesa.

349 Ir po to, kai bažnyčia yra paimta, Roma ir... ir žydai sudarys susitarimą vienas su kitu. Biblijoje sakoma, kad jie tai padarys, su šventa tauta. O dabar atkreipkite dėmesį – dėl ko jie tai padarys? Ši tauta turės bankrutuoti ir likusieji pasaulyje, kurie laikosi aukso standarto, bankrutuos. Jūs tai žinote. Jeigu mes gyvename mokesčių sąskaita, neapmokėtų sąskaitų, keturiasdešimt metų į priekį, kokioje mes padėtyje? Atsitikti gali tik viena. Tai yra – išimti iš apyvartos valiutą ir atsiskaityti obligacijomis. O mes negalime taip padaryti. Jos priklauso „Vol Stryt“ [Angl. k.: Wall Street – Vert.], o „Vol Stryt“ valdo žydai. Likusi dalis yra Vatikane ir žydai likusią to dalį turi „Vol Stryte“ per pasaulinę komerciją.

350 Mes negalime išimti iš apyvartos. Ir jeigu mes galėtume tai padaryti, nejaugi manote, kad tie viskio gamintojai ir... ir tabako gamintojai uždirbantys milijardų milijardus per metus... ir nurašo visus pajamų mokesčius įsisenėjusiems, vulgariems kino filmams ir panašiems dalykams... Nuvyksta ten į Arizoną ir įsigyja milijonus akrų žemės... ar tūkstančius ir iškasa tuos didelius šulinius už penkiasdešimt tūkstančių dolerių ir apmokės tai pajamų mokesčiu apmokestinamais pinigais? O jus jie pasodintų į kalėjimą, jei jūs nesumokėtumėte savųjų [mokesčių – Vert.]. Bet jie juos nurašo ir iškasa šulinius ir atveža buldozerius.

Ir ką jie padaro? Jie pradeda ten gyvenamųjų namų statybą, o kitus apyvartos pinigus, kuriuos jie uždirbo, jie turi investuoti, ir pastato ten namus, projektus ir parduoda juos už milijonus dolerių. Nejaugi manote, kad tie žmonės darys kompromisą, kad pakeistų valiutą?

352 Kaip tas žmogus iš ten... ten, koks jo vardas? Kaip padarė Kastro. Jis tada padarė vienintelį išmintingą dalyką, kai jis pašalino obligacijas: išpirko ir sunaikino jas. Atkreipkite dėmesį, bet mes negalime taip padaryti. Tie žmonės mums neleis.

Jos priklauso turtingiesiems pasaulio prekybininkams ir tuomet gali būti padaryta tik viena: katalikų bažnyčia gali jas išpirkti. Ji yra vienintelė turinti pinigus, ji gali tai padaryti ir ji tai padarys.

Ir padarydama tai, kad tai pasiektų, ji padarys kompromisą su žydais ir sudarys susitarimą, ir kai ji sudarys šį susitarimą su žydais... Taigi, nepamirškite, aš imu tai iš Rašto. O dabar, kai ji tai padaro ir sudaro šį susitarimą, mes pastebime Danieliaus 8:23 ir 25, jis padarys, kad klasta turėtų pasisekimą (O klasta yra gamyba), jo rankoje.

355 Ir jis sudaro šį susitarimą su žydais, ir jo viduryje, trys su puse metų, jis sulaužo savo susitarimą iš karto po jo sudarymo ir jam atitenka žydų pinigai. Ir kai jis tai padaro, o, tai bent, o, tai bent, jis yra vadinamas antikristu iki bažnyčios periodo pabaigos, nes jis yra... jis ir jo vaikai yra prieš Kristų ir Žodį. Šitas žmogus yra vadinamas antikristu. Taigi, jis bus sulaikęs pinigus. Ir štai kada, aš manau, jis pasirodys. Dar minutėlę, kol tai pasakysiu, noriu prie to sugrįžti minutėlei.

Jis yra vadinamas antikristu ir bus vadinamas antikristu Dievo akyse iki paskutiniojo laiko. Taigi, bet tada jis bus vadinamas kažkaip kitaip.

359 Taigi, kai jo valdžioje bus visi pinigai, tada jis sulaužys tą susitarimą su žydais kaip Danielius čia pasakė, kad jis tai padarys, viduryje paskutinės, Danieliaus septyniasdešimties savaičių, pusės. O tada, broli, ką jis padarys? Jam priklausys visa pasaulinė pramonė ir prekyba, pasaulinis paktas, nes jam visiškai priklausys pasaulinis turtas.

Ir tuo laiku tie du pranašai pasirodys veiksmo scenoje ir pašauks tuos šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius. Kas tuomet atsitiks? Tuomet įsigalės žvėries ženklas iš Apreiškimo 13, nes jam priklausys visa pramonė, prekyba ir viskas, kas pasaulyje. O kas atsitiks tada? Įsigalės žvėries ženklas taip, kad joks žmogus negalės pirkti ar parduoti, tik tas, kuris turės žvėries ženklą. Dėkui Dievui – Bažnyčia mėgausis didingais trimis su puse metų šlovėje. Nereikės per tai praeiti.

361 Taigi, atkreipkite dėmesį, paskutiniuoju laiku... bažnyčios periodų pabaigoje, taigi, jis yra vadinamas... jis ir jo vaikai yra vadinami antikristu, nes viskas, kas yra prieš Kristų, yra antikristas. Ir viskas, kas yra prieš Žodį yra prieš Kristų, nes Kristus yra Žodis. Taigi, jis yra antikristas.

Tuomet Apreiškimo 12:7-9, kai šėtonas yra išmetamas, kaltintojas... Jūs norite tai užsirašyti, nes aš noriu tai perskaityti. Mes dabar neturime laiko, nes jau dvidešimt... be penkiolikos dešimt. Suprantate?

Bet Apreiškimo 12:7-9, šėtonas dvasia, velnias, kuris dabar yra ten, mūsų brolių kaltintojas, gerai. Bažnyčia yra paimta aukštyn ir šėtonas yra išmestas. Kai Bažnyčia pakyla aukštyn, šėtonas nusileidžia žemyn. Tada šėtonas įsikūnija antikriste ir yra vadinamas žvėrimi.

364 Tuomet Apreiškimo 13 – jis įgalina ženklą. Suprantate, kai Tas, Kuris sulaiko... Krikščionybė dabar yra laikoma žemėje savo tyrume tik dėl To, Kuris sulaiko. Ar atsimenate iš štai ten... iš Tesalonikiečių? Sėdintis Dievo šventykloje, vadina save Dievu; Atleidžia nuodėmes žemėje ir tai tęsis, ir neteisybė pagausės ir toliau, nes tai dar nebus žinoma, kol jo atidengimo laikas neprasidės. Ir tada bažnyčia bus paimta. Ir kai ji bus paimta, tada jis pakeičia save iš antikristo, taigi... O, tai bent, bažnyčia, didi bažnyčia ir... Taigi, jis tampa žvėrimi. Hm. Norėčiau galėti padaryti taip, kad žmonės tai pamatytų.

367 Taigi, nepamirškite, antikristas ir žvėris yra viena ir ta pati dvasia. Štai trejybė. Taip, pone. Tai yra trys, tos pačios velnio jėgos, stadijos. Prisiminkite Nikolaizmą (Suprantate?), tai privalėjo įsikūnyti prieš galint tai karūnuoti. Suprantate? Dabar sekite tai. Trys stadijos: pirma stadija – jis yra vadinamas antikristu. Antra stadija – jis yra vadinamas melagingu pranašu. Trečia stadija – jis yra vadinamas žvėrimi.

368 Atkreipkite dėmesį, Nikolaizmas – antikristo mokymas, kuris prasidėjo Pauliaus dienomis prieš Dievo Žodį: antikristas... Tuomet jis vėl yra pavadintas melagingu pranašu, kai mokymas tapo žmogumi, jis buvo hierarchijos mokymo pranašas... katalikų bažnyčios hierarchijos. Popiežius buvo melagingo žodžio pranašas ir tai padarė jį melagingu pranašu.

Trečia stadija yra žvėris – karūnuotas žmogus paskutiniosiomis dienomis su visa valdžia, kurią pagoniškoji Roma yra apskritai turėjusi, nes septyngalvis žvėris, slibinas buvo išmestas iš dangaus ir atėjo įsikūnijęs melagingame pranaše. Štai kur tai yra. Jis turėjo septynias karūnas ir jis buvo išmestas, ir įmestas į žemę ir jūrą. Gerai.

Apie ką mes kalbame? Kas yra šis raitelis, šis žirgo raitelis? Jūs žinote, kas tai yra? Tai yra šėtono „supermenas“.

372 Aš nuėjau kažkurį vakarą... Du broliai sėdintys dabar šioje bažnyčioje, brolis Normanas štai ten ir, manau, ir brolis Fredas. Mes nuėjome pasiklausyti žmogaus mokiusio apie antikristą, gerai žinomas žmogus, vienas iš geriausių, kuriuos turi Asamblėjos. Ir jo aiškinimas apie antikristą buvo toks, kad jie išgaus kažkokios rūšies vitaminą iš... iš žmogaus ir perkels tą gyvybę iš žmogaus į didelę statulą, kuri galės vienu žingsniu peržengti miesto kvartalą. Ir tai turės... Ar galite įsivaizduoti žmogų, pripildytą Šventąją Dvasia tokioje iliuzijoje kaip ši, ar tvirtinantį esant? Kai tuo tarpu čia yra Biblija, kurioje yra sakoma, kas yra antikristas. Tai nėra... Tai yra žmogus.

373 Atkreipkite dėmesį, šis raitelis yra ne kas kitas kaip šėtono „supermenas“ – įsikūnijęs velnias. Jis yra išsilavinęs genijus. Taigi, viliuosi, kad jūsų ausys atvertos. Jie bandė išmėginti vieną iš jo vaikų, neseniai televizijos laidoje, kad išsiaiškintų ar jis nebuvo protingesnis už šalia buvusį žmogų, kandidatavusį į prezidento postą. Tačiau vistiek jis turi daug išminties. Taip ir šėtonas turi. Jis stengiasi ją parduoti. Jis pardavė ją Ievai, jis pardavė ją mums. Mes norėjome „supermeno“, mes jį gavome. Gerai. Visas pasaulis nori „supermeno“, jie gaus jį. Tik palaukite, kol Bažnyčia pakils aukštyn ir šėtonas bus išmestas. Jis įsikūnys. Tai tiesa. Jie nori kažko, kas tikrai galės atlikti darbą, jis tai padarys.

374 Išsilavinęs... Jis yra šėtono „supermenas“, turi išsilavinimą, išmintį, su bažnyčios teologija savo paties žodžio, savo paties būdo, ir joja savo baltu denominaciniu žirgu, kad apgautų žmones. Ir jis užkariaus kiekvieną pasaulio religiją, nes jie visi jungiasi į konfederaciją... bažnyčios ir pasaulinę bažnyčių konfederaciją. Ir jie jau turi savo pastatytus pastatus ir viską tiksliai pasiruošę. Neliks nei vieno dalyko. Kiekviena denominacija bus į ją įkišta, į bažnyčių federaciją. O kas ją remia? Roma. O popiežius dabar šaukia: „Mes visi esame viena. Susirinkime kartu ir vaikščiokime kartu.“

375 O tie žmonės, netgi kai kurie iš jūsų, Pilnos Evangelijos žmonės, turite paneigti savo evangelinį mokymą, kad padarytumėte štai tokį žingsnį. Ką jūs padarėte? Tokie akli tam denominaciniam dalykui, kad atmetėte Tiesą. Ir Tiesa buvo parodyta jų priešakyje, o jie... jie paliko ją nueidami ir apleido ją, ir dabar jie buvo atiduoti stipriam paklydimui, kad tikėtų melu ir būtų su juo pasmerkti. Tai yra tiksliai tai, kas tai yra, ir atikristas paima viską. Ir Biblijoje yra pasakyta, kad jis apgauna visus, dvigubas... aš... visus ant žemės paviršiaus, kurių vardai nebuvo užrašyti po tais Antspaudais nuo pasaulio sutvėrimo. Taigi, jeigu Biblijoje yra pasakyta, kad jis tai padarė – jis tai padarė.

Jie sako: „Na, aš priklausau...“. Štai jūs ir pakliuvote. Suprantate? Tai yra būtent taip. Tai yra tos pačios prostitučių įstaigos. Tai yra ta pati sistema, kuri prasidėjo pradžioje, kuri ištisai yra antikristas. Aš išgirsiu tai... bet tai yra... tai yra Tiesa. Aš tikiuosi. Amen.

379 Taigi, atkreipkite dėmesį, jis užkariaus ir net dabar beveik turi savo gniaužtuose, kol jis vis dar antikristas prieš jam galint tapti žvėriu. Štai kokia žiauri bausmė. Dar palaukit. Pamatykite, per ką tie, kurie liks čia žemėje, turės praeiti. Ten bus verksmas ir aimanos ir dantų griežimas. Nes slibinas, Roma, paleido vandens srovę iš savo burnos, kad kovotų su moters sėklos likučiu, kuris buvo likęs žemėje po to, kai Nuotaka buvo pasirinkta ir paimta. Ir slibinas kovojo su likučiu, kuris nenorėjo prisijungti, buvo medžiojamas. O tikroji Bažnyčia turėtų per tai praeiti, jei tai būtų įmanoma, bet matote, jie jau yra po šiuo Krauju iš Kristaus malonės ir neis per… neturės suspaudimo periodo. Kitas bažnyčios laukiantis dalykas yra paėmimas. Amen ir amen. Tebūna šlovė Dievui.

381 O, kaip man tai patinka. Leiskite jums pasakyti. Mes sakėme kokį užkariavimą jis ketina įvykdyti ir jis tikrai užkariaus, jis jau yra tai padaręs. Tai jau beveik yra išspręsta. Tai viskas. Užbaigs tai per pinigus, nešvarūs pinigai. Būtent taip. Jie myli pinigus labiau nei Dievą. Viskas, apie ką jie dabar galvoja tai – kiek pinigų jis turi. Kas tai? Jūs žinote, kad daug kartų buvo sakyta: „Duokite bažnyčiai pinigų ir ji revoliucionizuos pasaulį. Duokite bažnyčiai pinigų ir ji pasiųs evangelistus po visą pasaulį. Ir ką ji padarys? Ji užkariaus pasaulį Kristui.“

Leisk man kažką tau pasakyti, mano vargšas, aklas drauge. Pasaulis yra laimimas ne pinigais, bet Jėzaus Kristaus Krauju. Dieve, duok vyrų, kurie yra narsūs vyrai stovintys tame Žodyje arba mirštantys, kurie užkariaus. Bus tik vienas dalykas galintis užkariauti: tie, kurių vardai yra įrašyti Avinėlio Gyvenimo Knygoje nuo pasaulio sukūrimo. Jie yra vieninteliai, kurie tai išgirs. Pinigai su tuo neturi nieko bendro: atitolina juos toli į denominacines tradicijas.

384 Pažiūrėkime. Taip, išsilavinęs genijus, jis bus. Jis bus protingas. Tai bent, tai bent, tai bent ir visi jo vaikai aplink jį bus protingi: filosofijos mokslų daktaras, teisės mokslų daktaras, dvigubas teisės mokslų daktaras, „Kju-es-dė“, „A-bė-cė-dė-ė-ef“. Iki pat „Zė“. Jie turės visus tokius. Sumanūs. Kodėl? Tai yra pagal šėtoną tvarką. Bet koks apsukrus suktumas prieš Bibliją yra iš šėtono. Būtent tuo jis suvedžiojo Ievą. Ieva pasakė: „O, taip parašyta. Dievas mums pasakė to nedaryti.“

Jis pasakė: „Bet palauk. Tikrai Dievas to nepadarys, o aš atversiu tavo akis ir suteiksiu tau šiek tiek išminties.“ Ji tai priėmė. Mes norėjome jo, mes taip pat turime jį, ši tauta.

387 Atkreipkite dėmesį, jis užkariaus visą religinį pasaulį. Jis užkariaus... sudarys susitarimą su Danieliaus tauta. Štai kur tai yra, pagonyse ir Danieliaus tautoje, žydai iki paskutinės savaitės, o štai čia esame mes, tai netgi nupiešta ant lentų, ir jūs tai kuo puikiausiai matote, štai kur tai yra. Padėka Dievui! Štai kur jis yra. Ta organizacinė sistema yra iš velnio. Ir būtent taip yra be jokių pagražinimų. (Suprantate?) Yra būtent taip. Tai yra velnio šaknis. Tai yra... O dabar... Ne žmonės, ne ten esantys žmonės, jie yra Dievo žmonės, daugelis iš jų. Tačiau, žinote ką, kai mes prieisime iki čia, mes įsigilinsime į šiuos skambančius trimitus. Ir kitą kartą man užsukus... šių trimitų skambėjimas. Jūs prisimenate, kai tie paskutiniai angelai, tas trečias angelas pasirodė: „Išeikite iš jos mano žmonės...“ Skrendant tam angelui, tuo pačiu metu čia pasirodys ta žinia paskutiniam trimitui, paskutinio angelo žinia, atsidengia paskutinis Antspaudas. Viskas įvyksta tuo pačiu laiku. Taip, pone. Viskas pasibaigia ir pereina į amžinybę.

389 Taigi, sekite, tuo pačiu laiku, kuriuos šis veikėjas užkariauja (Po to aš užbaigsiu), Dievas taip pat tada kažką padarys. Šioje vietoje nepriskirkime visko tik šėtonui. Suprantate? Nekalbėkime vien tik apie jį. Suprantate? Kol ten vyksta šis didingas dalykas, ši didelė sistema vystosi tų organizacijų vienybėje, kad jie galėtų kartu susivienyti ir išstoti prieš komunizmą, ir net nežinos, kad Dievas iškėlė komunizmą jų užkariavimui. Žinoma. Kas... kas... kas privertė komunizmą iškilti Rusijoje? Dėl Romos bažnyčios netyrumo ir kitų iš jų. Jie paėmė visus pinigus buvusius Rusijoje ir iki mirties numarino žmones, ir vietoj to jiems nieko nedavė, kad gyventų kaip likęs pasaulis.

391 Aš buvau Meksikoje neseniai ir mačiau tuos vargšus mažus vaikus. Bet kuri katalikiška šalis net nėra save-išlaikanti. Nėra nei vienos iš jų. Paklauskite manęs, kur... Parodykite man, kur jie yra. Bet kuri katalikų kontroliuojama šalis net negali savęs išlaikyti. Prancūzija, Italija, ir jos visos, Meksika, kur benuvyktum, jie neišlaiko savęs. Kodėl? Bažnyčia paėmė viską, ką jie turėjo. Dėl šios priežasties Rusija juos išspyrė.

392 Pastebėkite, kas įvyko. Aš tai pats žinau. Aš ten stovėjau. Ir jūs pagalvotumėte, kad vyko auksinis jubiliejus, girdėtumėte skambančius varpus. Ir ten gatve ėjo vargšė, menka moteris, vilko savo koją ir tėvas nešė kūdikį, ir du ar trys iš jų verkė. Ji atliko atgailą už kažkokią ten mirusią moterį, ji buvo ten, galvojo, kad per tai ji pateks į dangų. O, koks graudus dalykas.

Tuomet ten stovėdamas aš pamačiau... Štai pasirodė... Jų ekonomika yra taip prastai subalansuota. Bažnyčia paima viską, ką jie turi. Štai paprastas Pančas, galbūt... galbūt Pančas Frenkas ir jis yra plytų mūrininkas, ir galbūt jis uždirba dvidešimt pesų per savaitę, bet, kad nusipirktų porą batų jam prireiks visų dvidešimties pesų. Štai tokia jų ekonomika. Tačiau štai čia... Kaipgi tuomet, jei jis yra akmentašys ir mūrininkas ir uždirba dvidešimt pesų per savaitę (Aš tiesiog sakau, aš nežinau kiek jis uždirba, bet, sakykime, jie turi tokią ekonomiką – ji subalansuota tokiu būdu).

394 Atkreipkite dėmesį, dabar, jeigu jis uždirba dvidešimt pesų per savaitę, čia ateina Čikas (Suprantate?), reiškiantis „mažutėlis“, ir jis dirba už maždaug penkis pesus per savaitę, ir jis turi išmaitinti dešimt vaikų. Tačiau ten bus kažkas, kas belsis į jo duris, kad paimtų apie penkis iš tų penkių pesų, ar keturis iš jų, bet kuriuo atveju, kad sumokėtų už kažkokią riebalinę žvakę, kad ją uždegtų ant milijono dolerių vertės auksinio altoriaus už jo nuodėmes. Štai taip. Štai tokia ekonominė pusiausvyra. Štai tokios yra jų šalys. Jie viską paima. Bažnyčia paimą viską.

395 Ji tiesiog turi tai savo rankose. Tai viskas. Ir ji tame susitarime turės žydų pinigus. Biblijoje pasakyta, kad jie viską pasiims ir tada jis taps žvėriu, jis sulaužys susitarimą, jis išplėš, jis štai taip išplėš likusią tos moters sėklą ir paleis vandens srovę iš savo burnos, sukels karą. Ir ten bus verksmas ir aimanos ir dantų griežimas. O Nuotaka susituoks šlovėjė (Suprantate?) tuo pačiu laiku. Nepraleiskite to, draugai. Dieve, padėk man. Ir aš... aš noriu ten būti. Man nesvarbu, ką tai kainuotų. Aš... aš noriu ten būti.

398 a Tas pats Žodis bus Jėzaus Kristaus įrodytas, kad Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. „Štai Aš esu visada su jumis, net iki pabaigos. Ir darbus, kuriuos Aš darau, jūs taip pat darysite. Aš būsiu būtent su jumis. Dar šiek tiek ir jie daugiau Manęs nematys, nes jie susiorganizuos ir išsibarstys, bet jūs matysite Mane, nes Aš būsiu jumyse. Aš būsiu jumyse iki pabaigos.“ Kai Jis pasakė... Jo pasipiktinimas bus išlietas po sunaikinimo. Štai taip. O, Dieve. Kas yra tas baltojo žirgo raitelis? Jūs nesate akli. Jūs suprantate, kas tai yra. Tai yra tas antikristas ir ta apgaulinga dvasia, kuri dabar yra išėjusi ir įslinkusi į vidų ir padariusi ir tada š...

399 Suprantate, Dievas vis kartoja tai. Jis parodė, kad ten yra žmogus jojantis baltu žirgu ir su savo lanku, bet be strėlių. Jis yra apgavikas. Jis neturi jokios jėgos. Jūs pasakysite: „Bažnyčios jėga...“ Kur ji yra? Ką Jis daro? Ką jie daro? Jie sako: „Mes esame pirminė bažnyčia.“ Pirminė bažnyčia išvarė velnius, gydė ligonius ir prikėlė mirusius, matė regėjimus ir visa kita. Kur tai yra dabar? Suprantate? Jis yra apgavikas: lankas be strėlių. Tai tiesa.

400 Tačiau suprantate, kai pasirodė Kristus – Kalavijas ėjo iš Jo burnos kaip žaibo blyksnis. Tai išėjo ir sunaikino Jo priešus ir išvarė velnią. Tai atkirto visa kita ir Jis atėjo, Jo rūbai pamirkyti kraujyje ir ant Jo šlaunies buvo užrašyta: „Dievo Žodis.“ Amen. Čia Jis ateina su Savo armija, ateina iš dangaus.

401 Tas balto žirgo raitelis buvo žemėje visą laiką. Jis pasikeis iš antikristo. Jis tai padarys ir taps melagingu pranašu. Suprantate, iš pradžių jis pradėjo kaip antikristas, dvasia, po to jis tapo pranašu. Tuomet vėliau, kai velnias yra išvarytas, jis tuomet įsikūnija su velniu. Trys etapai: iš pradžių jis yra velnias nuo pat pradžių, velnio dvasia. Po to jis tampa melagingu pranašu, melagingo mokymo mokytojas. Kitas dalykas – jis pasirodo kaip pats įsikūnijęs velnias. Suprantate? Štai jis.

Ir tuo pačiu laiku, kai šis velnias yra išmetamas iš dangaus ir įsikūnija žmoguje, Šventoji Dvasia pakyla aukštyn ir nužengia įsikūnyti žmoguje. Amen.O, tai bent. Koks laikas.

403 Rytoj vakare, Dievui leidus, „Antrasis Antspaudas“. Ar jūs mylite Jį? (Gerai, broli Fredai… garsajuotes, broli, toliau…) Taigi, jūs... jūs tuo tikite? (Aš tik ką sustabdžiau garsajuostę). Taigi, aš išgirsiu iš ten... jūs žinote tai. Suprantate? Bet aš tikiuosi. Leisk tau kažką pasakyti, broli. Aš tiesiog dabar pirmą kartą gyvenime supratau, kodėl Šventoji Dvasia visada mane įspėdavo prieš juos, tą organizaciją.

405 Aš esu dėkingas Viešpačiui Dievui, kad parodė man šiuos dalykus. Aš žinau, kad tai yra Tiesa. Štai, kas tai yra, apreikšta štai taip. Štai jis joja per visą periodą ir išjoja štai čia, ir parodo save štai čia taip tobulai, kaip jis gali. Suprantate? Tai jis. Dabar mes nesame šiuo atžvilgiu apgauti. Dabar jūsų akys atvertos. Laikykitės atokiai nuo tokių dalykų. Mylėkite Viešpatį visa savo širdimi ir pasilikite būtent su Juo. Taip, pone.Išeikite iš Babilono.

[Tuščia vieta juostoje – Red.] Trys dalykai: įrodyta Žodžiu, parodyta nuotraukoje, išreikšta per Šventosios Dvasios darbus, įrodant, kad Tai yra Žodis.

Tegul Žodis nužengs ant šių skepetaičių, Viešpatie. Išgydyk ligonius. Išgydyk kiekvieną čia esantį žmogų, Viešpatie ir tuos ten, kurie parašo ir skambina.

Tėve, šią valandą, tiesiog dabar turėtų būti kitas išgydymas ir mes pereisime prie išgydymo tarnavimo. Bet, Viešpatie, tai yra ta siela, mes tiesiog norime, kad ji būtų tvarkoje, Viešpatie. Ir šie dalykai privalo ateiti.

Mes meldžiame, Dieve, kad Tu dabar paimtum šiuos žodžius, kurie buvo ištarti ir padarytum juos realius žmonėms. Leisk jiems tai pamatyti, Viešpatie. Buvome apriboti laiku, ir, Tu žinai, Tėve, todėl aš meldžiu, buvo pasakyta pakankamai, kad Šventoji Dvasia paimtų tai ir apreikštų tai širdyse. Tie, kurie dabar užsirašo Rašto vietas, tegul jie jas išnagrinės. Tie, kurie įrašo garsajuostes ar... ar... ar klausosi garsajuostės, tegul jie tai išnagrinės. Ne savo aiškinimą prie to pridės, bet tiesiog išnagrinės Žodį. Suteik tai, Tėve. Jėzaus Vardu Aš visa tai patikiu Tau ir Tavo šlovei. Amen.

[Brolis pranašauja: „Štai dabar sakau tau, Mano tauta. Aš sakau: iš tiesų nuskambėjo Mano Žodis. Jis nuskambėjo Tiesoje, Kurią Aš apreiškiau Mano pranašui, kurią Aš liepiau jam pasakyti. Ir šį vakarą Aš patepiau jo lūpas. Aš sakau: dabar iš tiesų tau prisiartino Dievo Karalystė. Ir ką tu su Ja darysi? Aš sakau, kad tą dieną Aš iš tavęs pareikalausiu ir Aš įsakau tau užtikrintai Man tarnauti nuo dabar ir ateityje taip, kaip niekad anskčiau. Ir dabar sakau tau, Mano tauta, jeigu tu nuspręsi prisiartinti prie Manęs ir Man tarnausi, ir elgsiesi taip, kaip tau pasakysiu, nuo dabar ir ateityje, tuomet jūs būsite Mano ištikimais vaikais – sako Visagalis Dievas“. Susirinkusieji džiaugiasi – Red.] Amen. O, ačiū Tau! [Susirinkusieji džiaugiasi – Red.] O!

Jei čia yra kas nors, kas Jo nepažįstate, atleidime, padarykite tai dabar. Išgirskite tą tiesų, stiprų papeikimą. Jei apskritai tikitės prisiartinti, padarykite tai dabar, nes dienomis po šios...

O kas, jei tai buvo to Antspaudo nuplėšimas? O kas, jei tai buvo tas Angelas, ten pasiųstas, kuris sprogimu (beveik) pakėlė mane nuo žemės, kažkurią dieną, ten stovint, kai trys liudininkai stovi šalia. Tai jums pasakiau prieš išvykdamas: „Ten bus sprogimas, kuris beveik pasiųs mane aukštyn.“ Ir aš buvau pagautas aukštyn septynių Angelų ir ėjau rytų pusėn. Tas dalykas kaip ir pargriovė mane ant žemės.

Ar tai tiesa, broli Normanai, broli Fredai Sotmanai, kurie stovėjote su manimi, kai tai atsitiko, virš Tusono? Ir... ėmiau, nurinkau nuo savo rūbų varnalėšas, tiksliai taip, kaip buvo pasakyta regėjime. Ir tai buvo pietų... link Tusono. Jei tai tiesa, pakelk savo ranką, broli Fredai, broli Normanai. Štai jie. Atsistokite ant savo kojų, kad žmonės galėtų matyti, jog jūs ten buvote, liudininkai. Aš niekada gyvenime nesu kažko panašaus į tai girdėjęs.

Ir iš karto... jie nėjo medžioti visą likusią dieną. Aš maldavau Fredo kitą rytą. Jis to nežino. Aš maldavau jį eiti medžioti, vis sakiau: „Padaryk tai. Padaryk tai.“

Bet jis pasakė, kad jis ten man pasakė: „Jis to nepadarys. Tu vyksti į Rytus, dabar pat.“

Ir tie septyni Angelai! Pirmas sprogimas, ji atsidengė. Taip. O kas, jei taip yra? Mes esame paskutinėje valandoje. Suprantate?

Aš myliu...

Garbinkime Jį.

Aš myliu jį

Nes jis pirmas pamilo mane

Atsistokime.

Ir sumokėjo už mano išgelbėjimą

Ant Kalvarijos medžio.

Apvalykime dabar mūsų širdis, broliai, mums palenkiant savo galvas. Mano sesės, aš baisiai su jumis kalbėjau, bet aš padariau tai dieviškoje meilėje. Aš tai padariau, nes aš jus myliu. Dėl ilgų plaukų auginimo ir aprangos, ir teisingo elgesio. Aš padariau tai iš dieviškos meilės. Apvalykime mūsų sąžinę dabar kol... kol yra Dievo „Chloroksas“.

Ryte gali būti per vėlu. Jis gali žengti į priekį. Šie dalykai ateina štai taip, broliai, gali būti pabaiga užtarimo pareigoms. Ar esate apie tai kada susimąstę? Na, aš nežinau ar jau yra. Aš nesakau, kad jau yra. Bet kas, jei yra? O kas, jei yra? Kaip su tuo? Nebebus atpirkimo, nebeliks, tuo laiku. Aš viliuosi, kad dar nėra taip, bet yra galimybė, kad yra taip.

Aš myliu jį, Aš...

Apvalyk mus, Viešpatie.

myliu jį.

Nes Jis pirmas pamilo mane

Ir sumokėjo už mano išgelbėjimą

Ant Kalvarijos medžio

Tebūna palaimintas Viešpaties Vardas! Garbė Dievui. Man patinka tas švelnus jausmas. Ar jaučiate Tai? Tiesiog Šventoji Dvasia, kaip, panardina jus, vaikšto jūsų tarpe. O, kaip nuostabu! O, galvokite apie Jo malonę!

Aš myliu Jį

Nes Jis pirmas pamilo mane

Ir sumokėjo už mano išgelbėjimą

Ant Kalvarijos medžio.

Nepamiršk to, drauge. Nepamirškite to. Nusineškite Tai namo su savimi. Pasilikite su Tuo. Laikykite tai ant savo pagalvės. Nepamirškite to. Pasilikite su Tuo. Telaimina jus Dievas dabar.

Brolis Nevilis, jūsų pastorius.

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF